Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (MSNIB), stran 493.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN NORDIJSKO INVESTICIJSKO BANKO (MSNIB)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (MSNIB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2000.
Št. 001-22-104/00
Ljubljana, 8, junija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN NORDIJSKO INVESTICIJSKO BANKO (MSNIB)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko, podpisan v Ljubljani 27. oktobra 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi:
A G R E E M EN T
BETWEEN REPUBLIC OF SLOVENIA AND NORDIC INVESTMENT BANK
Whereas
– The Nordic Investment Bank (hereinafter referred to as “NIB“) was established pursuant to a treaty dated December 4, 1975 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden;
– The Republic of Slovenia (hereinafter referred to as “Slovenia“) and NIB desire to establish the basis for long-term cooperation in utilising financing provided by NIB for projects of interest to Slovenia and the Nordic countries;
– In pursuance thereof the framework of operations and the legal status of NIB in Slovenia shall be determined;
NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:
1
Slovenia, and any public-, semi-public-, or private legal person in Slovenia is eligible for loans or guarantees made available by NIB pursuant to this Agreement. The proceeds of the financing may be used for any cost item of the selected projects.
2
Financing from NIB is complementary to other available financial sources. NIB will assist in the arrangement of advantageous financing of suitable projects through co-financing with other multilateral institutions, official and private financial institutions of its member countries, and other selected institutions.
3
The parties hereto shall on a regular basis discuss and exchange views on the objectives, lending criteria, and activities of NIB in Slovenia.
4
NIB shall enjoy in Slovenia the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the laws of Slovenia. NIB may in particular hold, own and dispose of real property and be a party to legal proceedings, according to Slovene legislation. NIB shall, in terms of access to movable and immovable property, be granted the same treatment as accorded to any other international institution in which Slovenia is not a member, but shall in no way be restricted with respect to enforcement of the security right NIB may acquire in connection with its operations carried out in pursuance of this Agreement.
5
Slovenia recognizes that NIB is a multilateral financial institution which follows policies similar to other multilateral financial institutions as regards project execution and debt service obligations of its borrowers, including the policy of non-participation in any rescheduling of national debt.
6
All payments to NIB in respect of its financing or guarantees, and all transactions related to realisation of any security given for such financing or guarantees, shall be exempt from any tax, levy or impost of any nature whatsoever in Slovenia.
7
Entities in Slovenia, which enjoy financing or guarantees from NIB, or in which NIB has a security interest, shall be assured free access to purchase and transfer foreign currrency for the payment of interest, principal and other financial obligations towards NIB.
8
NIB itself, and entities in Slovenia, which enjoy financing or guarantees from NIB, or in which NIB has a security interest, shall benefit from treatment not less favourable than that available under current legislation of Slovenia or under any bilateral agreement on the reciprocal promotion and protection of investments to which Slovenia is a party.
9
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the interpretation, application or performance of this Agreement, including its existence, validity or termination, which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement within 60 days, shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration involving International Organisations and States, as in effect on the date of this Agreement.
The number of arbitrators shall be three.
The language to be used in the arbitral proceeding shall be English.
10
This Agreement shall enter into force upon notification by Slovenia of the completion of its constitutional requirements for entry into force of international agreements and shall remain in force until either party notifies the other party of termination thereof. Notwithstanding such termination the provisions hereof shall remain in force for all contracts within the scope of this Agreement signed before the notification until all sums due under such contracts have been fully paid.
Notwithstanding the above, all clauses of this Agreement will be applicable to any activity carried out by NIB within the territory of Slovenia after the date of execution of this Agreement.
Signed in Ljubljana on October 27, 1999.
For the
Republic of Slovenia
Mitja Gaspari, (s)
For the Nordic
Investment Bank
Jön Sigurdsson, (s)
Martin Relander, (s)
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN NORDIJSKO INVESTICIJSKO BANKO
Glede na to,
– da je bila Nordijska investicijska banka (v nadaljnjem besedilu “NIB“) ustanovljena na podlagi pogodbe z dne 4. decembra 1975 med Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko;
– da Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu “Slovenija“) in NIB želita zagotoviti podlago za dolgoročno sodelovanje s pomočjo financiranja, ki bi ga NIB zagotovila za projekte, zanimive za Slovenijo in nordijske države;
– da sta okvir delovanja in pravni položaj NIB v Sloveniji določena v skladu s tem sporazumom,
je bilo ZARADI TEGA dogovorjeno naslednje:
1.
Slovenija in vsaka pravna oseba javnega prava, pravna oseba javnega prava, ustanovljena z vložki zasebnega kapitala, ali zasebna pravna oseba v Sloveniji izpolnjujejo pogoje za posojila ali garancije, ki jih NIB daje na podlagi tega sporazuma. Prihodki od financiranja se lahko uporabljajo za kritje stroškov izbranih projektov.
2.
Financiranje, ki ga zagotavlja NIB, se dopolnjuje z drugimi razpoložljivimi finančnimi viri. NIB bo pomagala pri pripravi ugodnega financiranja za primerne projekte, in to s sofinanciranjem z drugimi multilateralnimi ustanovami, javnimi in zasebnimi finančnimi ustanovami svojih držav članic in drugimi izbranimi ustanovami.
3.
Pogodbenici tega sporazuma redno razpravljata in si izmenjujeta mnenja o ciljih, posojilnih merilih in dejavnostih NIB v Sloveniji.
4.
NIB v Sloveniji uživa največjo pravno sposobnost, ki se pravnim osebam priznava po slovenski zakonodaji. Zlasti ima lahko NIB v skladu s slovensko zakonodajo v posesti in lasti nepremičnine in z njimi razpolaga ter je lahko udeleženka v pravnih postopkih. NIB se glede pridobivanja premičnin in nepremičnin priznava enaka obravnava, kot se priznava kateri koli mednarodni ustanovi, v kateri Slovenija ni članica, vendar pa NIB nikakor ne sme biti omejena glede uveljavitve pravice do zavarovanja, ki jo lahko pridobi v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja v skladu s tem sporazumom.
5.
Slovenija priznava, da je NIB multilateralna finančna ustanova, ki pri izvajanju projektov in obveznosti servisiranja dolgov svojih posojilojemalcev upošteva podobne usmeritve kot druge multilateralne finančne ustanove, vključno s politiko, ki ne predvideva sodelovanja pri reprogramiranju državnih dolgov.
6.
Vsa plačila NIB iz naslova njenega financiranja ali garancij in vse transakcije, povezane z realizacijo katerega koli zavarovanja, danega za tako financiranje ali garancijo, so oproščena plačila davkov, dajatev ali kakršnih koli pristojbin v Sloveniji.
7.
Subjektom v Sloveniji, ki uživajo financiranje ali garancije, ki jih daje NIB, ali v katerih ima NIB pravico do zavarovanja terjatev, je zagotovljen prost dostop do nakupa in prenosa deviz za plačilo obresti, glavnice in drugih finančnih obveznosti do NIB.
8.
NIB sama in subjekti v Sloveniji, ki uživajo financiranje ali garancije NIB ali v katerih ima NIB pravico do zavarovanja terjatev, so deležni obravnave, ki ni manj ugodna od tiste, določene z veljavno slovensko zakonodajo ali z dvostranskimi sporazumi o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, katerih pogodbenica je Slovenija.
9.
Kateri koli spor, nesporazum ali zahteva, ki izhaja iz sporazuma ali je v zvezi z njegovo razlago, uporabo ali izvajanjem, vključno z njegovim obstojem, veljavnostjo ali prenehanjem, ki v 60 dneh ne bi bil rešen s pogajanji ali drugo dogovorjeno obliko reševanja, se rešuje s končno in zavezujočo arbitražo v skladu z neobveznimi arbitražnimi pravili Stalnega arbitražnega sodišča, kot ta veljajo na dan podpisa tega sporazuma in se nanašajo na mednarodne organizacije in države.
Razsodniki so trije.
Jezik v arbitražnem postopku je angleški.
10.
Ta sporazum začne veljati takoj po uradnem obvestilu Slovenije, da so bile izpolnjene vse ustavne zahteve za začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov, in velja, dokler ena ali druga pogodbenica uradno ne obvesti druge, da ga odpoveduje. Ne glede na takšno prenehanje pa določbe tega sporazuma še naprej veljajo glede vseh pogodb v okviru tega sporazuma, ki so bile podpisane pred uradnim obvestilom o odpovedi sporazuma, dokler vsi zneski, dolžni po takšnih pogodbah, ne bodo v celoti plačani.
Ne glede na zgoraj navedeno pa se vse določbe tega sporazuma uporabljajo za dejavnosti, ki jih NIB na ozemlju Slovenije opravlja po datumu podpisa tega sporazuma.
Podpisano v Ljubljani 27. oktobra 1999.
Za Republiko Slovenijo
Mitja Gaspari l. r.
Za Nordijsko
investicijsko banko
Jön Sigurdsson l. r.
Martin Relander l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 44-03/00-103/1
LJubljana, dne 31. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.