Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2000 z dne 22. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2000 z dne 22. 6. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2614. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z 9. členom zakona o poslancih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2556. Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2557. Ugotovitev, da mandat poslanca Državnega zbora preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2558. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa

OBČINE

Braslovče

2562. Poslovnik Nadzornega odbora občine Braslovče

Cerknica

2563. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 1999
2564. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2000
2565. Odlok razglasitvi stavbe na Partizanski 17 - "Kravanjeve hiše", Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena

Črna na Koroškem

2566. Odlok o občinskih cestah

Dobrovnik

2567. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji

Dol pri Ljubljani

2568. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij

Grad

2569. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 1999
2570. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2000

Kamnik

2571. Odlok o oglaševanju v Občini Kamnik
2572. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kamnik

Komen

2573. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000

Kozje

2574. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 1999
2575. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2000

Križevci

2576. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 1999
2577. Odlok o varstvu vodnega vira Lukavci
2578. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Krško

2579. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2973/2, k.o. Veliki Trn in o prodaji predmetne nepremičnine
2580. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 625/3, k.o. Stolovnik in o zamenjavi predmetne nepremičnine

Laško

2581. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Zdravilišče Laško (KR1-DEL)

Litija

2582. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija
2583. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Litija

Ljubljana

2559. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana
2560. Sklep o določitvi zmogljivosti javnih osnovnih šol
2561. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi upravlja Zdravstveni dom Ljubljana

Ljutomer

2584. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru
2585. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
2586. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2587. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Medvode

2588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 1999
2589. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Murska Sobota

2590. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
2591. Odlok o ravnanju s plodno zemljo na območju Mestne občine Murska Sobota
2592. Odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico
2593. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Potrošnik" v Murski Soboti

Novo mesto

2594. Odredba o ureditvi prometa skozi naselje Ratež v Krajevni skupnosti Brusnice
2595. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto
2596. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
2597. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN turistično rekreacijskega centra "Ostanek" v Zalogu) b) osnutka odloka o ureditvenem načrtu za turistično rekreacijski center "Ostanek" v Zalogu

Prebold

2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Prebold
2599. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o prostorskih izvedbenih načrtih za ureditvena območja, ki se urejajo z odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske 2 Prebold (Uradni list SRS, št. 17/76), odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Terasa Prebold (Uradni vestnik Celje, št. 11/69) in odlokom o spremembi zazidalnega načrta stanovanjske soseske Terasa Prebold (Uradni list SRS, št. 17/76 in 31/84), odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Nad tovarno Prebold (Uradni list SRS, št. 26/78) in odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja Gradnja Žalec (Uradni list SRS, št. 14/84)
2600. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Prebold

Prevalje

2601. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Sevnica

2602. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2000

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

2603. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škocjan

2604. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Škocjan

Trebnje

2605. Poslovnik Nadzornega odbora občine Trebnje

Turnišče

2606. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2000
2607. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Turnišče

Vojnik

2608. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vojnik
2609. Odlok o varovanju vitanjskih vodnih virov
2610. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Vojnik
2611. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik
2612. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik
2613. Pravilnik o štipendiranju študentov v Občini Vojnik