Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 - Ožje mestno središče, stran 7498.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 16. seji dne 29. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 – Ožje mestno središče
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 – Ožje mestno središče (Uradni list RS, št. 49/95) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“Ljubljanski urbanistični zavod pod št. 4804 v februarju 1998.“
2. člen
V 5. členu se na koncu petega odstavka doda besedilo:
“Na obravnavanem območju je zgrajeno kanalizacijsko omrežje mešanega sistema za odvod odpadne padavinske vode. Predvideni koeficient odtoka (j = 0.30), na katerega je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ne ustreza obstoječi pozidavi, zato naj se v kanalizacijo odvajajo odpadne vode ter padavinske vode iz utrjenih površin namenjenih za promet motornih vozil. Padavinske vode s streh ter utrjenih površin namenjenih pešcem pa naj se ponika. Ponikovalnice morajo biti locirane izven povoznih površin.“
Na koncu sedmega odstavka se doda besedilo:
“Zaradi starosti obstoječih vodovodov je treba zamenjati LTŽ DN 100 mm po Gosposvetski cesti, LTŽ DN 80 mm po Kersnikovi in Dvoržakovi ulici, LTŽ DN 100 mm ter LTŽ DN 325 mm po Slovenski cesti. Ob izgradnji vodovodov je treba zamenjati vse vodovodne hišne priključke.“
3. člen
V 6. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo:
“ali Dvoržakove ulice.“
Zadnji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Višinski gabarit objektov je ob Tivolski cesti maksimalno 21 m in se v notranjost lahko dviguje pod kotom 45 stopinj.“
4. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Za potrebe celotnega območja se mirujoči promet rešuje v suterenu z glavnim uvozom-izvozom iz Dvoržakove in pomožnim iz Kersnikove ulice.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Po porušitvi dvoriščnih objektov in izgradnji podzemnih parkirnih zmogljivosti je dopustna:
– novogradnja prečnega paviljonskega objekta v zaledju Slovenske 51 in Kersnikove 6 kot severni zaključek nastalega kareja, do višine 6 m z javnim trgovskim programom;
– na funkcionalnem zemljišču objekta Kersnikova 8 je dopustno nad zgrajenimi podzemnimi parkirnimi mesti zgraditi paviljonski objekt do višine 6 m z javno dejavnostjo orientirano na prečni prehod oziroma javno pešpot;
– dozidava severne požarne stene bivšega “Supermarketa“ s severnim javnim vhodom v objekt in neposredno povezavo s podzemno parkirno garažno hišo do obstoječe višine objekta.“
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/98-4
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost