Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

73. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BITOŽP), stran 481.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO (BITOŽP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BITOŽP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2000.
Št. 001-22-97/00
Ljubljana, 8. junija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO (BITOŽP)
1. člen
Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo, podpisana dne 22. junija 1995 v Rimu.
2. člen
Konvencija se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
K O N V E N C I J A
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO
Vlada Republike Slovenije na eni strani in Vlada Italijanske republike na drugi (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da bi uredili opravljanje železniškega prometa čez državno mejo obeh držav, prepričani o potrebi po sklenitvi ustrezne konvencije, sporazumeli o naslednjem:
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
1. Pogodbenici se zavežeta, da v skladu s svojimi pristojnostmi omogočita opravljanje železniškega prometa čez državno mejo ter da poskrbita za potrebne ukrepe, da bi le-ta potekal pravilno in učinkovito. V ta namen bosta na mejnih železniških progah in na postajah izmenjave prometa organizirani primopredaja vlakov in mejna kontrola. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta čim prej sklenili sporazum o načinu opravljanja mejne kontrole v železniškem prometu.
2. Pogodbenici izražata svojo pripravljenost, da na zahtevo ene izmed njiju začneta pogajanja s ciljem, da bi pospešili železniški promet čez državno mejo, prav tako pa tudi mejno kontrolo.
DEFINICIJA IZRAZOV
2. člen
Za namene te konvencije uporabljeni izrazi pomenijo naslednje:
a) »domača država« je tista država, na katere ozemlju se opravlja izmenjava v železniškem prometu,
b) »sosednja država« je država druge pogodbenice,
c) »domača železnica« je železnica domače države,
d) »sosednja železnica« je železnica sosednje države,
e) »mejna postaja« je tista železniška postaja, ki je najbližja državni meji. Ena izmed mejnih postaj bo določena za postajo izmenjave železniškega prometa,
f) »mejna proga« je del železniške proge med mejnima postajama obeh držav,
g) »mejni progovni odsek« je del železniške proge med državno mejo in mejno postajo,
h) »izmenjava prometa« je postopek izmenjave vlakov, vozil, poštnih in ekspresnih pošiljk ter drugih predmetov med železnicama,
i) »služba primopredaje in izmenjave« je služba za opravljanje storitev obeh železnic, predvidenih pri železniškem prometu na postaji izmenjave prometa ter na mejni železniški progi,
j) »mejna kontrola« so postopki, predvideni z zakonodajo obeh držav pogodbenic, in se nanašajo na prehajanje potnikov, prtljage, blaga, ekspresnih in poštnih pošiljk čez državno mejo,
k) »uslužbenci« so vsi zaposleni, ki sodelujejo pri železniškem prometu čez državno mejo.
TRANZIT
3. člen
1. Železniški promet potnikov, prtljage, ekspresnih pošiljk, blaga in poštnih pošiljk med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko bo potekal po naslednjih mejnih progah:
a) Nova Gorica–Gorizia Centrale,
b) Sežana–Villa Opicina,
c) Štanjel–Villa Opicina.
2. Po določilih te konvencije so mejne postaje:
a) Sežana, Nova Gorica in Štanjel,
b) Gorizia Centrale in Villa Opicina.
3. Po določilih te konvencije sta postaji izmenjave prometa:
a) Nova Gorica,
b) Villa Opicina.
4. Železnici držav pogodbenic lahko skleneta, da se določene operacije tehnične kontrole vagonov, komercialne kontrole vagonov in špedicij opravljajo tudi na drugih postajah. Podrobna določila o izvajanju teh operacij bodo urejena s sporazumom med železnicama obeh držav (v nadaljevanju: Železniški sporazum).
5. Železnici se lahko sporazumeta, da se neka druga postaja iz drugega odstavka tega člena šteje za postajo izmenjave prometa.
SPLOŠNA DOLOČILA O ŽELEZNIŠKI MEJNI SLUŽBI IN O TARIFNEM SEČIŠČU
4. člen
1. Predaja in sprejem vagonov, nakladalnih pripomočkov, palet, zamenljivih zabojnikov, kontejnerjev, prtljage, ekspresnih pošiljk, blaga in poštnih pošiljk ter transportnih dokumentov bosta opravljena na postajah izmenjave prometa ali kakšni drugi mejni postaji, kot je navedeno v četrtem odstavku 3. člena te konvencije.
2. Za promet vlakov na mejnih progovnih odsekih do postaje izmenjave prometa bo načelno poskrbela sosednja železnica, in sicer v skladu z normami, ki veljajo v sosednji državi, ter s sredstvi za vleko in osebjem sosednje železnice. Ob predhodnem dogovoru na lokalni ravni med stranema in če bo potrebno, bo promet lahko opravljala tudi domača železnica. Te storitve od državne meje do postaje izmenjave prometa opravlja sosednja železnica na račun domače železnice.
3. Železnici obeh držav se lahko dogovorita, da bo vleko vlakov zagotovila domača ali sosednja železnica, vsaka bo uporabila svoja vlečna sredstva in svoje osebje tudi zunaj mejne postaje v eni ali v obeh smereh.
4. Na postajah izmenjave prometa veljajo pravila domače železnice.
5. Dovoljenja za vožnjo vlečnih vozil in preizkusi znanja osebja, ki opravlja to službo na ozemlju lastne države, veljajo tudi na ozemlju druge države pogodbenice ob spoštovanju pravilnikov in varnostnih predpisov te države. Podrobna določila o organiziranju prometa bodo vsebovana v Železniškem sporazumu.
6. Točka tarifnega sečišča je na državni meji.
MERILA ZA IZRAČUNAVANJE STROŠKOV
5. člen
Storitve, ki jih bo ena železnica opravljala za drugo, bodo kompenzirane z enakimi storitvami. Če to ni možno, je treba konkretne stroške za storitve, ki niso bile kompenzirane, plačati. Način plačevanja opravljenih storitev bo podrobneje določen v Železniškem sporazumu, in sicer v skladu s predpisi obeh držav in s pravilnikom UIC (Union Internationale des Chemins de fer – Mednarodna železniška unija).
PREDSTAVNIŠTVA NA POSTAJAH IZMENJAVE PROMETA
6. člen
1. Sosednja železnica lahko odpre predstavništva na postajah izmenjave prometa.
2. Pristojnosti in pooblastila predstavništev bodo določeni v Železniškem sporazumu, in sicer v skladu s predpisi obeh držav in s pravilnikom UIC.
NAPRAVE, OBJEKTI IN SLUŽBENI PROSTORI
7. člen
1. Vsaka železnica opravlja na svojem ozemlju na svoje stroške nadzorstvo, vzdržuje in obnavlja poslopja, tire in vse druge železniške naprave na mejnih postajah kot tudi na mejnih progovnih odsekih. Vzdrževanje se opravlja do tistih stičišč tirov in stičišč vozne mreže, ki so najbližje državni meji.
2. Na postajah izmenjave prometa bodo sosednji železnici dani na razpolago prostori, objekti, naprave in sredstva za zvezo, ki so potrebni za opravljanje železniške službe, glede na razpoložljivost domače železnice pa tudi prostori za počitek in zadrževanje železniškega osebja.
3. Za uporabo naprav, objektov, prostorov in sredstev za zvezo iz drugega odstavka bo sosednja železnica dolžna izplačati domači železnici letno nadomestilo v višini dejanskih stroškov oziroma dogovorjeno nadomestilo.
4. Podrobna določila o uporabi prostorov, naprav, opreme in sredstev za zvezo ter višino odškodnine za uporabo, stroškov razsvetljave, ogrevanja in vzdrževanja bodo vsebovana v Železniškem sporazumu.
MEJNA KONTROLA
8. člen
Mejno kontrolo bodo opravljali pristojni organi vsake države na svojem ozemlju vse do takrat, dokler ne bo sklenjen sporazum iz prvega odstavka 1. člena.
VZDRŽEVANJE VARNOSTI PROMETA IN REDA NA MEJNIH ŽELEZNIŠKIH PROGAH
9. člen
Med opravljanjem službe med vožnjo na mejnem železniškem progovnem odseku mora železniško osebje sosednje železnice ob ogrožanju varnosti prometa in reda v železniškem prometu ugotoviti dejansko stanje in čim prej obvestiti pristojne železniške organe domače države.
URADNA UPORABA JEZIKA
10. člen
1. Na postajah izmenjave prometa ter na mejnih progah se za komuniciranje z osebjem sosednje železnice uporablja uradni jezik domače države. Telefonsko, pisno ali ustno komuniciranje v zvezi z vožnjo vlakov mora biti v uradnem jeziku sosednje države. Uslužbenci ene in druge železnice morajo obvladati uradni jezik sosednje države, in sicer v zadostni meri za opravljanje službe. Podrobnejše določbe o uporabi jezika bodo vsebovane v Železniškem sporazumu.
2. Službeni pravilniki in uradna korespondenca se neprevedeni pošiljajo sosednji železnici.
PRAVNI POLOŽAJ ŽELEZNIŠKEGA OSEBJA
11. člen
1. Za železniško osebje, ki opravlja službo po tej konvenciji v drugi državi pogodbenici, veljajo pravni predpisi te države vključno s tistimi določili, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.
2. Za osebje iz prvega odstavka tega člena, ki stori disciplinske prekrške oziroma nezadovoljivo izpolnjuje dolžnosti med opravljanjem službe na ozemlju druge države pogodbenice, bodo izključno veljali disciplinski predpisi železnice, pri kateri je zaposleno.
3. Železniško osebje sosednje države, ki je zaposleno v domači državi, je za prejete osebne dohodke in druga denarna nadomestila, ki mu jih izplača domača država oziroma železnica, davčni zavezanec v lastni državi.
4. Železnica domače države je dolžna sosednjo državo obvestiti o vseh nezakonitih dejanjih, ki jih stori osebje sosednje železnice na ozemlju domače države.
MEDSEBOJNA POMOČ
12. člen
1. Uradne službe in uslužbenci ene od držav pogodbenic so dolžni uradnim službam in uslužbencem druge države pogodbenice dati vso potrebno pomoč za opravljanje njihovih nalog, prav tako morajo vsako njihovo zahtevo obravnavati po določilih te konvencije, se pravi tako kot zahtevo lastnih služb in uslužbencev.
2. Če uslužbenec sosednje države zboli ali je ranjen na mejnem progovnem odseku, na postaji izmenjave prometa ali že zunaj te postaje, kot je predvideno v 4. členu, ali se mu to zgodi med vožnjo, mu zagotovi brezplačno prvo pomoč domača železnica.
PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE IN ZADRŽEVANJE NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE POGODBENICE
13. člen
1. Uslužbenci, vključno s kontrolorji in inšpektorji, ki prehajojo državno mejo zaradi opravljanja nalog po tej konvenciji, morajo imeti pri sebi službene dovolilnice za prehajanje državne meje (priloga 1). Te dovolilnice veljajo za prehajanje državne meje čez eno ali več prog, označenih v prvem odstavku 3. člena te konvencije, ter za zadrževanje na ozemlju druge države pogodbenice.
2. Službene dovolilnice so izdane za obdobje veljavnosti 5 let. Izdajajo jih pristojni organi vsake države, potrjujejo pa jih pristojni organi druge države. Izdaja dovolilnic je brezplačna.
3. Železniško osebje s službeno dovolilnico iz priloge 1, ki ob nepredvidenih nezgodah prestopi državno mejo v vlaku za pomoč ali s snežnim plugom, mora imeti pri sebi poimenski seznam oseb, ki smejo prestopiti državno mejo (priloga 2). Osebe, navedene v seznamu, imajo pravico prestopiti državno mejo na enem izmed mejnih prehodov, navedenih v prvem odstavku 3. člena, lahko pa se na ozemlju druge države pogodbenice zadržijo toliko časa, kot je potrebno za opravljanje del. Omenjene osebe morajo imeti pri sebi tudi osebne dokumente s fotografijo. Osebe, ki so na poimenskem seznamu, morajo prestopiti državno mejo hkrati tako pri vstopu kot pri izstopu v spremstvu imetnika službene dovolilnice. Pred njihovim prestopom morajo biti obveščeni pristojni mejni organi druge države pogodbenice.
4. Uslužbenci sosednje države pogodbenice, ki imajo pri sebi službene dovolilnice po prilogi 1, oziroma železniški uslužbenci sosednje države pogodbenice, navedeni v poimenskem seznamu po prilogi 2, nimajo pravice zapustiti območja mejne postaje in/ali postaje izmenjave prometa in ne smejo zapustiti niti mejnega progovnega odseka med mejno postajo in državno mejo.
SLUŽBENA OBLEKA
14. člen
1. Osebje sosednje železnice, ki opravlja službo na postaji izmenjave prometa ali na mejnem progovnem odseku oziroma izvaja vlečno službo in spremljavo vlakov, mora nositi službeno obleko ali vidne oznake svoje funkcije, in sicer v službenem ali zunaj službenega časa.
2. Železniški sporazum bo določal železniške uslužbence, ki bodo dolžni nositi službeno obleko ali vidne oznake svoje funkcije, ter kdaj jih bodo dolžni nositi.
PREDMETI, KI JIH IMAJO ŽELEZNIŠKI DELAVCI ZA OSEBNO IN SLUŽBENO UPORABO
15. člen
1. Vsi službeni predmeti, ki jih uslužbenci sosednje države vnašajo ali iznašajo z ozemlja domače države med opravljanjem službe, so oproščeni carinskih dajatev, kot je določeno v carinskih predpisih sosednje države.
2. Prav tako so oproščeni carinskih dajatev in drugih davkov predmeti za osebno uporabo, vključno s hrano, ki jo imajo uslužbenci sosednje države pri sebi na poti v službo ali iz službe v potrebnih količinah za čas službenega zadrževanja na ozemlju domače države, kot je določeno v carinskih predpisih sosednje države.
3. Prepoved vnosa in iznosa ali omejitve vnosa in iznosa komercialne narave ne velja za predmete, omenjene v prvem in drugem odstavku tega člena.
PREDMETI, KI SO NAMENJENI ŽELEZNIŠKIM SLUŽBAM, MATERIAL IN REZERVNI DELI
16. člen
1. Vsi predmeti, ki se uporabljajo pri opravljanju službe na železnici, prav tako pa tudi material in rezervni deli, potrebni za popravilo ali vzdrževanje lastnih voznih sredstev, ki jih sosednja železnica pošilja mejni postaji, se prevažajo brezplačno in so oproščeni carinskih in drugih dajatev.
2. Prepoved uvoza in izvoza kot tudi omejitve uvoza in izvoza komercialne narave ne veljajo za te predmete.
PREJETE OZIROMA ZA OPRAVLJANJE SLUŽBE POTREBNE VSOTE DENARJA
17. člen
Uslužbenci sosednje železnice lahko prejete oziroma za opravljanje službe potrebne vsote denarja na vlakih, ki vozijo čez državno mejo, prosto prenašajo na ozemlje domače države in ponovno na ozemlje sosednje države.
SLUŽBENE POŠILJKE
18. člen
1. Službene pošiljke, kot so: pisma, uradni obrazci, vozni redi in drugi pravilniki, denarne pošiljke in vrednostne pošiljke, poslane železniškim službam sosednje države v domači državi ali jih te službe pošiljajo v sosednjo državo, se pošiljajo po železniških uslužbencih brez posredovanja poštne uprave in brez plačila poštnih taks.
2. Za te pošiljke veljajo carinski in devizni predpisi. Ob sumu kršitve carinskih in deviznih predpisov se omenjene pošiljke odpro. Uradne pošiljke, namenjene železniškim službam sosednje železnice, morajo imeti žig pošiljateljeve službe.
POŠTNE STORITVE
19. člen
1. Izmenjava pošte, paketov in zavarovanih pošiljk (opremljenih s poštnimi plombami) kakor tudi tranzitne pošiljke v prometu med državama se bo opravljala skladno s sklenjenim sporazumom med slovensko in italijansko pošto, in sicer na podlagi Svetovne poštne konvencije in z njo povezanih sporazumov.
2. Če poštni upravi ne določita drugače, se bo izmenjava pošte opravljala na postajah izmenjave prometa.
3. Izmenjavo poštnih pošiljk bo opravljalo poštno osebje.
4. Za pošiljanje pošte se lahko uporabljajo poštni vagoni, službeni vagoni ali drugi primerni vagoni.
5. Železnici obeh držav bosta skupaj določili, katere vrste vagonov bosta uporabili, in proge, na katerih bodo vozili.
POŠTNO OSEBJE
20. člen
Določila od 11. do 15. člena te konvencije veljajo prav tako za poštno osebje, ki opravlja železniško poštno službo na ozemlju druge države pogodbenice.
ODGOVORNOST
21. člen
1. Odgovornost za izgubo ali poškodovanje prtljage, ekspresnih pošiljk, blaga, voznih sredstev, nakladalnih pripomočkov, zamenljivih zabojnikov, kontejnerjev in palet kakor tudi odgovornost za prekoračitve dobavnih rokov urejajo mednarodni sporazumi, ki sta jih podpisali državi pogodbenici.
2. Če kakšna oseba umre ali je ranjena ali če se kakšen predmet poškoduje ali uniči na mejni postaji, na postaji izmenjave prometa ali na mejni progi, je za to odgovorna:
a) železnica, ki ji pripada osebje, ki je nenamerno povzročilo take nezgode, razen če ni drugače predvideno v spodnjih določilih;
b) domača železnica, če je škoda nastala zaradi nezgod, okvar ali pomanjkljivosti na progi, na napravah ali na vlečnih sredstvih te železnice;
c) železnica, na katere progi so vozila v trenutku nezgode ali okvare, če je ta škoda nastala zaradi napak na njih.
3. Če nastane škoda po krivdi osebja obeh železnic ali napak na tirih, napravah ali na vlečnih sredstvih obeh železnic, bosta železnici enako odgovorni. Enako merilo porazdelitve odgovornosti velja tudi za primer, ko ni mogoče določiti, katera od obeh železnic je odgovorna. Če bi prišlo do nesoglasja o določitvi odgovornosti, bo o tem v skladu z Železniškim sporazumom odločala arbitraža.
4. Škodo na stvareh, ki so v lasti ene od obeh železnic, nastalo zaradi višje sile, krije ta železnica.
5. Stroške za izpraznitev in popravilo tira ali naprav, ki nastanejo po nezgodi, krije železnica, ki je za škodo odgovorna, in sicer v skladu z zgornjimi določili. Ta določila veljajo tudi za stroške preiskave in razsodbe.
6. Če kakšen železniški ali neželezniški uslužbenec, pristojen za mednarodni promet, umre ali je ranjen med opravljanjem službe, ali če se kakšen predmet, ki ga ima pri sebi ali ga prevaža, poškoduje ali uniči, bo odškodnino plačala tista železnica, ki ji omenjeni oškodovani uslužbenec pripada, razen ko odškodnina delno ali v celoti bremeni železnico, ki je delno ali v celoti odgovorna.
7. Ob škodi na poštnih pošiljkah ali ob škodi, ki jo povzroči neželezniško osebje, ki sicer sodeluje v železniškem prometu čez državno mejo, bodo predstavniki zainteresiranih organov lahko sodelovali v preiskovalnem postopku železniških organov.
8. Podrobna določila o urejanju škode, nastale zaradi nezgod, omenjenih v tem členu, bodo vsebovana v Železniškem sporazumu.
TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE IN SREDSTVA
22. člen
1. Železnici obeh držav sta dolžni namestiti ter ohranjati v dobrem stanju vsaka na svojem ozemlju telekomunikacijska in signalnovarnostna sredstva ter naprave, potrebne za opravljanje železniške službe čez državno mejo.
2. Uslužbenci sosednje države imajo pravico do brezplačne uporabe telekomunikacijskih sredstev in naprav v službene namene.
CARINSKA, VETERINARSKA IN FITOSANITARNA SLUŽBA
23. člen
1. Carinski nadzor bo opravljen po veljavnih predpisih vsake države pogodbenice.
2. Nadzor uvoza, izvoza in tranzita žive živine, proizvodov, surovin in ostankov živalskega izvora, živinske krme kot tudi predmetov, ki so lahko nosilci nalezljivih živalskih bolezni, bo opravljen v skladu z državno zakonodajo.
3. Nadzor uvoza in tranzita rastlin in rastlinskih proizvodov kot tudi predmetov, ki so lahko nosilci škodljivih rastlinskih ali živalskih organizmov, bo opravljen v skladu z državno zakonodajo.
MEŠANA KOMISIJA
24. člen
1. Z namenom, da bi izboljšali železniški promet čez državno mejo in da bi rešili probleme, ki se lahko pojavijo med izvajanjem te konvencije, pogodbenici lahko ustanovita mešano komisijo.
2. Mešana komisija se sestaja izmenoma na ozemlju ene in druge države pogodbenice.
3. Podrobna določila o dejavnosti te komisije bo opredelil poslovnik te komisije.
4. Da bi zagotovili optimalno delovanje in odločanje, lahko železnici obeh držav ustanovita posebne mešane komisije.
ARBITRAŽA
25. člen
1. Vsako nesoglasje med pogodbenicama v zvezi z razlago te konvencije bi moralo biti rešeno po možnosti med pristojnimi organi obeh držav, in sicer s posvetovanji po običajni diplomatski poti.
2. Če nesoglasij v zvezi z razlago ne bi mogli rešiti na omenjeni način, bodo po poteku treh mesecev od datuma začetka diplomatskih posvetovanj in na zahtevo ene od držav pogodbenic ta nesoglasja predložena arbitražnemu sodišču.
3. Arbitražno sodišče bo sestavljeno za vsak primer posebej, arbitražni ukrep pa bo oblikovan po tehle določilih:
a) arbitražno sodišče bo imelo tri člane. Vsaka pogodbenica bo imenovala enega razsodnika, oba imenovana pa bosta sporazumno imenovala predsednika, ki mora biti državljan tretje države, ki ima diplomatske odnose z obema pogodbenicama;
b) če člani arbitražnega sodišča niso imenovani v štirih mesecih od takrat, ko sta ena ali obe pogodbenici zahtevali arbitražo, lahko vsaka od pogodbenic, če se pogodbenici drugače ne sporazumeta, zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča, da opravi potrebno imenovanje. Če je predsednik državljan ene od obeh pogodbenic ali ne more poskrbeti za imenovanje, lahko to opravi podpredsednik Meddržavnega sodišča ali sodnik z najvišjo funkcijo, ki ni državljan nobene od pogodbenic;
c) arbitražno sodišče bo določilo postopek. Odloča z večino glasov. Njegove odločitve so dokončne in zavezujoče za obe pogodbenici;
d) vsaka pogodbenica bo poravnala stroške svojega razsodnika in pravnega zastopnika. Za Republiko Slovenijo bodo stroške krile Slovenske železnice d.d., za Italijansko republiko pa Ferrovie dello Stato S.p.A. Vse druge stroške bosta obe družbi poravnali v enakih delih.
TRANJANJE KONVENCIJE, ODPOVED
26. člen
1. Ta konvencija je sklenjena za nedoločen čas. Možno jo je odpovedati šest mesecev pred iztekom koledarskega leta.
2. Ob morebitni odpovedi začneta državi pogodbenici takoj s pogajanji za sklenitev nove konvencije.
3. Z začetkom veljavnosti te konvencije preneha veljati Konvencija o opravljanju mejne železniške službe med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko, ki je bila sklenjena v Rimu 5. 10. 1959. Prav tako preneha veljati tudi dodatek k omenjeni konvenciji, podpisan v Trstu 7. junija 1966.
RATIFIKACIJA
27. člen
1. To konvencijo je treba ratificirati.
2. Ta konvencija začne veljati na dan izmenjave ratifikacijskih listin.
S tem namenom sta pravilno pooblaščena predstavnika vlad podpisala to konvencijo in jo opremila s svojima žigoma.
Sestavljeno v Rimu dne 22. 6. 1995, v slovenskem in italijanskem jeziku v dveh enako verodostojnih izvirnikih.
Za Vlado Republike
Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado Italijanske
republike
Giovanni Caravale l. r.
Priloga 1
                   (Naslovna stran)
                    Naziv države
                      Grb
           SLUŽBENA DOVOLILNICA ZA PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE
                     Stran 1
                    Naziv države
                      Grb
Službena dovolilnica št.
Ime in priimek.......................................................
Funkcija ............................................................
Fotografija 3 × 4 cm
    Žig
...................
 (podpis)
                              Šef postaje
                           ..........................
                     Stran 2
                   Osebni podatki
Datum rojstva ........................................................
Kraj rojstva .........................................................
Stalno prebivališče ..................................................
Vrsta in številka osebnega dokumenta .................................
                     Stran 3
   Ta službena dovolilnica velja za prehajanje slovensko-italijanske meje
...........................................................................
od .................................. do ..................................
Žig                       Žig
Pristojni organ                 Pristojni organ
sosednje države                 domače države
....................               .....................
Datum ..............               Datum ...............
                     Stran 4
Opombe
1) Službena dovolilnica velja 5 let od datuma izdaje.
2) Službeno dovolilnico lahko uporablja le oseba, za katero je bila izdana, in
ni prenosljiva. Oseba, za katero je bila dovolilnica izdana, jo mora uporabljati
v skladu z določili 13. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo.
3) V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb.
4) Ob kraji ali izgubi je treba nemudoma obvestiti organ, ki jo je izdal, ta pa
mora prav tako obvestiti pristojne oblasti sosednje države.
................................................................................
Opombe v zvezi s prilogo 1 (13. člen)
1) Velikost službene dovolilnice je 9 x 12 cm, platnice so iz rjavega platna.
2) Službena dovolilnica je tiskana in izpolnjena v slovenskem in italijanskem
jeziku. Prednost je dana
jeziku organa, ki je izdal službeno dovolilnico.

                                      Priloga 2
Postaja ............................................................................
                   POIMENSKI SEZNAM (1)
uslužbencev, ki v izrednih primerih prehajajo državno mejo zaradi službenih dolžnosti na/v .....................................
Uprava .......................................... dne ....................
ob uri .......................................... z ......................
Ta seznam se šteje kot priloga k službeni dovolilnici za prehod meje št. .........,
ki pripada ................................
------------------------------------------------------------------------------
Št.   Ime in priimek   Datum    Poklic   Vrsta in številka   Opombe
              in kraj        oseb. dokumenta
              rojstva
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Datum .................              Šef postaje ...............
Potrdil pristojni organ              Potrdil pristojni organ
domače države                   domače države
ob izstopu                     ob vstopu
.......................              ...........................
(1) Seznam mora izpolniti šef mejne železniške postaje.
C O N V E N Z I O N E
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA CONCERNENTE L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERROVIARIO ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO
Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica di Slovenia dall’altra, (in seguito: Parti contraenti), animati dal desiderio di regolare l’esecuzione del traffico ferroviario attraverso la frontiera tra i due Stati e convinti della necessità di concludere una Convenzione a tale scopo, hanno convenuto quanto segue:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l’esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinchè esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario.
2. Le Parti contraenti esprimono la loro disponibilitŕ a procedure, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonchč i controlli di frontiera.
DEFINIZIONE DEI TERMINI
Art. 2
Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni usate avranno i seguenti significati:
a) ”Stato di domicilio” č quello Stato sul territorio del quale viene effettuato lo scambio nel traffico ferroviario,
b) ”Stato limitrofo” è lo Stato dell’altra Parte contraente,
c) ”Rete proprietaria” è la rete ferroviaria dello Stato di domicilio,
d) ”Rete limitrofa” è la rete ferroviaria dello Stato limitrofo,
e) ”Stazione di frontiera” è la stazione ferroviaria di ciascuna Parte contraente piů vicina al confine di Stato. Una delle stazioni di frontiera sarŕ designata come la stazione di scambio del traffico ferroviario,
f) ”Linea di confine” è la linea ferroviaria compresa tra le stazioni di frontiera dei due Stati,
g) ”Tronco di linea di confine” è la sezione di linea ferroviaria compresa tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato,
h) ”Scambio del traffico” è il procedimento di accettazione e consegna dei treni, delle vetture, dei colli espressi e postali e altri oggetti tra la due reti ferroviarie,
i) ”Servizio di trasmissione e scambio” è il servizio delle due reti ferroviarie che svolge le operazioni relative al traffico dei treni nella stazione di scambio e sulla linea di confine,
j) ”Controlli di frontiera” sono le operazioni previste dalle legislazioni nazionali dei due Stati contraenti concernenti l’entrata, l’uscita ed il transito dei viaggiatori, bagagli, merci, colli espressi e postali attraverso la frontiera di Stato,
k) ”Personale di servizio” comprende tutto il personale che interviene nel traffico ferroviario di frontiera.
TRANSITO DI FRONTIERA
Art. 3
1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgerà sulle seguenti linee di confine:
a) Gorizia Centrale–Nova Gorica,
b) Villa Opicina–Sežana,
c) Villa Opicina–Štanjel.
2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Gorizia Centrale e Villa Opicina,
b) Sezana, Nova Gorica e Stanjel.
3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:
a) Villa Opicina,
b) Nova Gorica.
4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative il controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull’esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario).
5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA TARIFFARIA
Art. 4
1. La consegna e l’accettazione dei vagoni, attrezzi di carico, palette, casse mobili, container, bagagli, colli espressi, merci e colli postali, nonchè dei documenti di trasporto verranno effettuate nelle stazioni di scambio o in qualche altra stazione di frontiera di cui al punto 4 dell’Articolo 3 della presente Convenzione.
2. La circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine, fino alla stazione di scambio, sarà effettuata di massima a cura della rete ferroviaria limitrofa in conformità ai regolamenti di esercizio vigenti nello Stato limitrofo, con i mezzi di trazione e con il personale della rete ferroviaria limitrofa. Previo accordo tra le parti, a livello locale ed in caso di necessità, la circolazione potrà anche essere effettuata dalla rete proprietaria. Questi servizi dal confine di Stato fino alla stazione di scambio sono effettuati dalla rete limitrofa per conto della rete proprietaria.
3. Le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che il servizio di trazione dei treni sia assicurato dalla rete proprietaria o dalla rete limitrofa, utilizzando ciascuna i propri mezzi di trazione e il proprio personale, anche al di là della stazione di frontiera in uno o in entrambi i sensi.
4. Nelle stazioni di scambio sono validi i regolamenti della rete proprietaria.
5. I permessi per la circolazione dei veicoli da trazione, nonchè le prove sulla capacità del personale di servizio di prestare servizio sul territorio del proprio Stato, sono validi anche sul territorio dell’altro Stato contraente, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza di quest’ultimo. Le disposizioni dettagliate concernenti l’organizzazione del traffico saranno stabilite nell’Accordo ferroviario.
6. Il punto di sutura tariffaria è situato sul confine di stato.
CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE
Art. 5
Le prestazioni rese da una rete all’altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se ciň non è possible, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalità di pagamento delle prestazioni effettuate sarà stabilito nell’Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).
RAPPRESENTANZE NELLE STAZIONI DI SCAMBIO
Art. 6
1. La rete limitrofa puň aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio.
2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell’Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.
ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI
Art. 7
1. Le reti ferroviarie dei due Paesi effettueranno, a proprie spese, ciascuna sul proprio territorio, la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione dei fabbricati, dei binari, e di tutte le altre installazioni ferroviarie nelle stazioni di frontiera e sui tronchi di linea di confine. Come limite di manutenzione verrà considerato il raccordo delle rotaie e delle linee di contatto piů vicino al confine di Stato.
2. Nelle stazioni di scambio saranno messi a disposizione della rete ferroviaria limitrofa locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione che le sono necessari per effettuare il servizio ferroviario, come anche, in base alla disponibilità della rete proprietaria, i locali destinati a riposo ed intrattenimento del personale ferroviario.
3. Per l’uso dei locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, di cui al punto 2, la rete limitrofa dovrà corrispondere alla rete proprietaria un canone annuale pari alle spese effettivamente sostenute oppure un canone da definire di comune accordo.
4. Le disposizioni dettagliate concernenti l’uso di tali locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, nonchè l’indennità per l’uso, l’illuminazione, il riscaldamento e la manutenzione, saranno stabilite nell’Accordo ferroviario.
CONTROLLI DI FRONTIERA
Art. 8
I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell’accordo di cui all’Art. 1, punto 1.
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL’ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA
Art. 9
Durante l’espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l’ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il piů presto possible, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.
USO UFFICIALE DELLA LINGUA
Art. 10
1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine, per le comunicazioni con il personale di servizio della rete limitrofa, verrà usata la lingua in uso ufficiale nello Stato di domicilio. Le comunicazioni telefoniche, scritte e verbali relative alla circolazione dei treni devono essere fatte nella lingua ufficiale dello Stato limitrofo. Il personale di servizio di entrambe le reti ferroviarie deve conoscere la lingua in uso ufficiale nello Stato limitrofo nella misura necessaria per l’esecuzione del servizio. I regolamenti piů dettagliati sull’uso della lingua saranno stabiliti nell’Accordo ferroviario.
2. I regolamenti di servizio e la corrispondenza ufficiale saranno trasmessi alla rete limitrofa senza traduzione.
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO
Art. 11
1. Il personale ferroviario che svolge le operazioni ed i lavori ai sensi di questa Convenzione sul territorio dell’altro Stato contraente è sottoposto alle norme giuridiche di tale Stato, ivi comprese quelle derivanti da trattati internazionali.
2. Per il personale, di cui al punto 1 del presente articolo, che commetta atti di indisciplina o mancanze relative ai doveri attinenti alla prestazione lavorativa sul territorio dell’altro Stato contraente, si applicheranno esclusivamente le norme disciplinari della rete di appartenenza.
3. Il personale ferroviario dello Stato limitrofo impiegato nello Stato di domicilio è sottoposto all’obbligo di pagare al proprio Stato l’imposta sul reddito per i compensi e le remunerazioni versategli dallo Stato di domicilio o dalla rete proprietaria.
4. La rete ferroviaria dello Stato di domicilio è tenuta a comunicare alla rete limitrofa tutti gli atti punibili commessi dal personale della rete limitrofa nello Stato di domicilio.
ASSISTENZA RECIPROCA
Art. 12
1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno Stato contraente sono tenuti a prestare ai servizi ufficiali ed al personale di servizio dell’altro Stato contraente l’assistenza di cui essi necessitano nell’esercizio delle loro funzioni e a dare seguito alle loro richieste fatte ai sensi della presente Convenzione, come se si trattasse di richieste formulate dal loro stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale di servizio dello Stato limitrofo è vittima di malattia o ferita verificatasi sul tronco di linea di confine, nella stazione di scambio ovvero oltre tale stazione, nelle ipotesi di cui all’art. 4, o durante il servizio di trazione, il primo soccorso sarà prestato gratuitamente dalla rete proprietaria.
PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL’ALTRO STATO CONTRAENTE
Art. 13
1. Il personale di servizio, compresi gli agenti di controllo ed ispezione, che varca il confine di Stato ai fini dell’esecuzione delle operazioni ai sensi della presente Convenzione, deve essere munito di permessi di servizio che lo autorizzano a passare il confine di Stato (All. 1). Questi permessi valgono per il passaggio del confine di Stato attraverso una o piů vie indicate all’articolo 3, punto 1 della presente Convenzione, nonchè per la permanenza sul territorio dell’altro Stato contraente.
2. I permessi di servizio vengono rilasciati per un periodo di validità di 5 anni. Tali permessi vengono rilasciati dalle autorità competenti di ciascuno Stato e vidimati dagli organi competenti dell’altro Stato. Il rilascio dei permessi di servizio è gratuito.
3. Il personale ferroviario di servizio, titolare del permesso di servizio di cui all’All. 1, che, in occasione di incidenti imprevedibili, varca il confine di Stato a bordo di treni di soccorso o di spazzaneve, deve essere munito di una lista nominativa delle persone autorizzate a varcare il confine di Stato (All. 2). Le persone elencate nella lista hanno il diritto di varcare il confine di Stato per una delle vie indicate all’articolo 3, punto 1, nonchè di trattenersi sul territorio dell’altro Stato contraente durante il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori. Le suddette persone devono possedere anche documenti di identità muniti di fotografia. Le persone i cui nomi figurano sulla lista nominativa, accompagnate dal titolare del permesso di servizio, devono varcare il confine di Stato simultaneamente, sia all’andata che al ritorno. Prima del passaggio del confine di Stato, devono essere avvertite le autorità di confine competenti dell’altro Stato contraente.
4. Il personale di servizio dello Stato contraente limitrofo, munito di permessi di servizio (All. 1), nonchè gli agenti ferroviari dello Stato contraente limitrofo i cui nomi figurano sulla lista normativa (All. 2) non hanno il diritto di lasciare la zona in cui sono situate la stazione di frontiera e/o stazione di scambio, nè il tronco di linea di confine tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato.
UNIFORME
Art. 14
1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure è impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l’uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l’esecuzione del servizio e al di fuori di esso.
2. L’Accordo ferroviario stabilirà le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l’uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonchè i casi in cui essi dovranno portarli.
OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI
Art. 15
1. Tutti gli oggetti destinati all’uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l’esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.
2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con sè da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.
3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonchè le restrizioni all’importazione ed all’esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO
Art. 16
1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonchè il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte.
2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all’importazione ed all’esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.
SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 17
Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l’esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.
SPEDIZIONI DI SERVIZIO
Art. 18
1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l’intervento dell’Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali.
2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme doganali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all’apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.
SERVIZIO DELLE POSTE
Art. 19
1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonchè spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verrà effettuato in conformità all’Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi.
2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avrà luogo nelle stazioni di scambio.
3. Lo scambio degli invii postali sarà effettuato dal personale delle Poste.
4. Per l’inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei.
5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.
PERSONALE DELLE POSTE
Art. 20
Le disposizioni degli articoli 11–15 della presente Convenzione si applicano ugualmente al personale delle Poste addetto al servizio postale ferroviario sul territorio dell’altro Stato contraente.
RESPONSABILITA’
Art. 21
1. La responsabilità per la perdita o il danneggiamento di bagagli, colli espressi, merci, materiale rotabile, attrezzature da carico, casse mobili, container, e palette nonchè per il superamento del termine di consegna sarà regolata in base agli accordi internazionali firmati da entrambi gli Stati contraenti.
2. Se una persona perisce o rimane ferita, oppure se un oggetto viene danneggiato o distrutto nella stazione di frontiera, nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, ne è responsabile:
a) la rete ferroviaria da cui dipende il personale che senza dolo ha causato tali incidenti, a meno che sia altrimenti previsto dalle disposizioni che seguono,
b) la rete proprietaria, se tali danni sono stati causati in seguito ad incidenti o avarie a causa di carenze della linea, delle installazioni o dei mezzi di trazione,
c) la rete ferroviaria sulla cui linea si trovano i veicoli al momento dell’incidente o avaria, se tali danni sono stati causati per difetto degli stessi.
3. Nel caso in cui il danno sia causato per concorso di colpa del personale di entrambe le reti ferroviarie, o derivi da difetto dei binari, delle installazioni o dei mezzi di trazione delle due reti, entrambe le reti saranno ugualmente responsabili. Lo stesso criterio di ripartizione delle responsabilità verrà adottato nel caso in cui non si possa stabilire su quale delle due reti ricada la resposabilità. In caso di disaccordo circa l’imputazione delle responsabilità delle due reti ferroviarie si farà ricorso all’arbitrato in conformità all’Accordo ferroviario.
4. I danni alle cose di proprietà di una delle due reti ferroviarie, causati da forza maggiore, sono a carico della rete medesima.
5. Le spese di sgombero e di riparazione del binario e delle installazioni che debbono essere effettuati a seguito di un incidente, sono a carico della rete responsabile del danno, conformemente alle disposizioni di cui sopra. Tali disposizioni sono ugualmente valide per quanto riguarda le spese di inchiesta e di contenzioso.
6. Se qualche agente ferroviario o non ferroviario addetto al traffico internazionale perisce o rimane ferito durante lo svolgimento del servizio, ovvero se un oggetto che questi porta con sè o trasporta viene danneggiato o distrutto l’indennizzo sarà pagato dalla rete ferroviaria da cui dipende l’agente danneggiato, salvo nel caso in cui l’indennizzo sia totalmente o parzialmente a carico della rete ferroviaria totalmente o parzialmente responsabile.
7. In caso di danno agli effetti postali o di danno causato da personale non ferroviario, che comunque partecipa al traffico ferroviario oltre la frontiera, i rappresentanti di tali organi interessati potranno partecipare all’inchiesta delle amministrazioni ferroviarie.
8. I particolari delle disposizioni riguardanti il regolamento dei danni dovuti ad incidenti menzionati nel presente articolo saranno stabiliti nell’Accordo ferroviario.
MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
Art. 22
1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonchè la segnaletica di sicurezza, necessari per l’esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera.
2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessità di servizio.
SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO
Art. 23
1. I controlli doganali verranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di ciascun Paese contraente.
2. Il controllo delle importazioni, esportazioni e transito di animali vivi, prodotti, materie prime e residui di origine animale, del mangime per il bestiame, nonchè di oggetti che possono essere veicoli di malattie infettive di animali, verrà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.
3. Il controllo dell’importazione e del transito dei vegetali e prodotti vegetali, come pure degli oggetti che possono essere veicoli di organismi nocivi vegetali o animali sarà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.
COMMISSIONE MISTA
Art. 24
1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell’attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista.
2. La Commissione mista è convocata alternativamente sul territorio dell’uno o dell’altro Stato contraente.
3. Le disposizioni dettagliate sull’attività di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa.
4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.
ARBITRATO
Art. 25
1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine all’interpretazione della presente Convernzione dovrebbe, se possibile, essere risolta dalle autorità competenti dei due Stati mediante consultazioni attraverso i normali canali diplomatici.
2. Nel caso in cui le controversie relative all’interpretazione non fossero risolte con la procedura indicata, decorso il termine di tre mesi dalla data di inizio delle consultazioni diplomatiche, esse verranno, su richiesta di uno degli Stati contraenti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito ad hoc, di caso in caso, ed il provvedimento arbitrale sarà adottato secondo le seguenti disposizioni:
a) il Tribunale arbitrale si comporrà di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro e i due arbitri proporranno di comune accordo il presidente che dovrà essere cittadino di un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti,
b) qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non fossero effettuate entro quattro mesi da quando una o entrambe le Parti contraenti hanno richiesto l’arbitrato, ciascuna Parte contraente, in mancanza di ogni altra intesa, puň invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui quest’ultimo fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, ovvero non fosse in grado di provvedere alle nomine, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al giudice del grado piů alto che non sia cittadino di alcuna delle due Parti contraenti,
c) il Tribunale arbitrale stabilirà la sua procedura. Esso decide con la maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti,
d) ciascuna Parte contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio rappresentante legale. Per la Repubblica Italiana le spese saranno sostenute dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.e per la Repubblica di Slovenia dalla Slovenske Železnice d.d. Tutte le altre spese saranno sostenute in parti uguali da entrambe la società.
DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA
Art. 26
1. La presente Convenzione é conclusa a tempo indeterminato. Essa puň essere denunciata sei mesi prima della fine dell’anno civile.
2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione.
3. Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata la Convenzione per l’esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5. 10. 1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Yugoslavia. E’ parimenti abrogata l’Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.
RATIFICA
Art. 27
1. La presente Convenzione é sottoposta a ratifica.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
In vista di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro timbro.
Fatto a Roma il 22. 6. 1995 in lingua italiana e slovena, in due originali, ugualmente facenti fede.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Giovanni Caravale m. p.
Per il Governo della
Repubblica di Slovenia
Igor Umek m. p.
Allegato 1
                     (Frontespizio)    
                    Nome dello Stato
                      Stemma
          PERMESSO DI SERVIZIO PER IL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA
                     Pagina 1
Nomme dello Stato
Stemma
Permesso di servizio No.
Nome e Cognome ......................................................
Funzione ............................................................
Fotografia 3 × 4 cm
 Timbro
....................
    (firma)
                              Capo Stazione
                           ..........................
                     Pagina 2
Dati Personali
Data di nascita: ............................................................
Luogo di nascita: ...........................................................
Domicilio: ..................................................................
Tipo e Numero del documento personale: ......................................
                     Pagina 3
Questo permesso di servizio è valido per il passaggio del confine italo-sloveno
...............................................................................
da: ............................... a: ........................................
Timbro                         Timbro
Organo competente                    Organo competente
dello Stato limitrofo                  dello Stato di domicilio
......................                 ........................
Data .................                 Data ...................
                     Pagina 4
Osservazioni
1) Il permesso di servizio è valido per il periodo di cinque anni, a partire
dalla data di rilascio.
2) Il permesso di servizio puň essere usato soltanto dalla persona alla quale è
stato rilasciato e non puň essere trasferito ad altri. La persona alla quale è
stato rilasciato deve usare tale permesso in conformità alle disposizioni
dell’Art. 13 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia
concernente l’esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di
Stato.
3) Nessuna correzione o modifica puň essere fatta nel permesso di servizio.
4) In caso di furto o smarrimento del permesso di servizio, deve essere data
immediata comunicazione all’Organo che lo ha rilasciato, il quale, a sua volta,
ne deve informare l’autorità competente dello Stato limitrofo.
................................................................................
Osservazioni relative all’Allegato 1 (Art. 13)
1) Le dimensioni del permesso di servizio sono 9 × 12 cm, con copertina di tela 
color marrone.
2) Il permesso di servizio è stampato e compilato in lingua italiana e slovena.
La precedenza è data alla
lingua dell’Amministrazione che ha rilasciato il permesso di servizio.

                                     Allegato 2
Stazione ...........................................................................
                  LISTA NOMINATIVA (1)
degli agenti che in casi eccezionali attraversano la frontiera per motivi di
servizio, in località: .....................................................
dell’Amministrazione ............................ il .......................
alle ore ................................, con .............................
Questa lista sarà considerata come allegato al Permesso di servizio per il passaggio
del confine No. ....................................................................
appartenente a .....................................................................
------------------------------------------------------------------------------------
No.   Nome   Cognome   Data e Luogo   Professione   Tipo e No.   Osser-
               di nascita            documento   vazioni
                               person.
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
Data ....................                 Capo Stazione............
Visto dell’Organo                     Visto dell’Organo
dello Stato                        dello Stato
di domicilio in uscita                   di domicilio in entrata
......................                   .........................
(1) La lista deve essere compilata dal Capo della Stazione di frontiera.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-03/00-11/1
Ljubljana, dne 31. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost