Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP), stran 496.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O UPORABI LOGISTIČNIH CENTROV IN KOPRSKEGA PRISTANIŠČA (BHULKP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2000.
Št. 001-22-105/00
Ljubljana, 8. junija 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O UPORABI LOGISTIČNIH CENTROV IN KOPRSKEGA PRISTANIŠČA (BHULKP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča, podpisan v Ljubljani 9. februarja 2000.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O UPORABI LOGISTIČNIH CENTROV IN KOPRSKEGA PRISTANIŠČA
Uvod
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju pogodbenici) sta se,
ker nameravata razvijati sodelovanje pri transportni logistiki,
ker želita spodbuditi vzpostavitev in uporabo logističnih centrov,
ker želita izkoriščati prednosti pri možnostih trgovanja prek logističnih centrov in zlasti koprskega pristanišča,
sporazumeli, kot sledi:
I. DEL
Splošne določbe
1. člen
Področje veljavnosti sporazuma
Ta sporazum velja za vse dejavnosti in storitve, ki jih slovenska in madžarska podjetja opravljajo in/ali uporabljajo v logističnih centrih na ozemlju pogodbenic in še zlasti v koprskem pristanišču.
2. člen
Opredelitev pojmov
Po tem sporazumu:
a) “podjetja” pomenijo katerekoli fizične in pravne osebe, ki se razlagajo po zakonih pogodbenic,
b) “dejavnost” pomeni špediterstvo, pakiranje, odpremo, prevoz, natovarjanje, raztovarjanje, pretovarjanje, zbiranje, skladiščenje blaga, pomožne in druge storitve, povezane z dejavnostmi, ki se urejajo s tem sporazumom,
c) “storitev” pomeni vsako dejavnost, ki jo podjetje opravlja za plačilo,
d) “logistični center” pomeni območje, kjer se v celoti ali delno opravljajo dejavnosti, kot so opredeljene pod b),
e) “tovorna ladja” pomeni vsako ladjo, ki je konstruirana za prevoz tovora in/ali kakršenkoli drug komercialni namen,
f) “intermodalni prevoz” pomeni prevoz blaga v eni in isti nakladalni enoti ali cestnem vozilu, pri čemer se zaporedno uporabljata dva ali več načinov prevoza brez pretovarjanja samega blaga ob spreminjanju načinov.
II. DEL
Pravice
3. člen
Pravice podjetij
Podjetja ene pogodbenice uživajo v logističnih centrih, ki so na ozemlju druge pogodbenice, iste pravice kot podjetja te druge pogodbenice.
4. člen
Ugodnosti v koprskem pristanišču
Tovorne ladje, ki plujejo pod madžarsko zastavo ali jih zakupi madžarsko podjetje, so, če uporabljajo koprsko pristanišče, upravičene do obravnave po načelu države z največjimi ugodnostmi.
Madžarsko podjetje, ki uporablja pristaniške storitve ali opravlja dejavnosti na podlagi tega sporazuma v koprskem pristanišču, je upravičeno do obravnave po načelu države z največjimi ugodnostmi.
III. DEL
Sodelovanje med pogodbenicama
5. člen
Spodbujanje naložb
Pogodbenici v skladu vsaka s svojo zakonodajo spodbujata naložbe v koprskem pristanišču in drugih logističnih centrih.
6. člen
Strokovno sodelovanje
Pogodbenici spodbujata sodelovanje med pristojnimi organi pogodbenic, svojima gospodarskima zbornicama in podjetji ter strokovnimi in interesnimi organizacijami podjetij, zato da bi povečali zanimanje za uporabo koprskega pristanišča in drugih logističnih centrov in izkoristili prednosti logističnih centrov in prometnega omrežja za spodbujanje tranzita blaga, vključno z dejavnostmi z dodano vrednostjo za tretje države.
7. člen
Izmenjava informacij
Pogodbenici si izmenjujeta informacije, ki se nanašajo na dejavnosti po tem sporazumu, in si prizadevata, da sta podjetjem, če in kadar je to potrebno, zagotovljena pomoč in svetovanje.
IV. DEL
Skupni odbor
8. člen
Ustanovitev skupnega odbora in določitev obsega njegovih pooblastil
1. Pogodbenici ustanovita skupni odbor za posvetovanja in izvajanje določb tega sporazuma.
2. Sestavo skupnega odbora določita pristojna organa pogodbenic.
3. Skupni odbor lahko po potrebi ustanavlja pododbore ali sklicuje strokovne sestanke.
4. Skupni odbor sprejema odločitve, če mu tako nalaga ta sporazum, ali daje priporočila pogodbenicam.
9. člen
Obseg pooblastil
Skupni odbor
a) odloča o seznamu logističnih centrov, na katere se nanaša ta sporazum, na podlagi predlogov, ki mu jih da pristojni organ vsake pogodbenice,
b) se na zahtevo ene ali druge pogodbenice posvetuje o oceni možnosti za razširitev prevoza blaga skozi logistične centre in še zlasti koprsko pristanišče in daje priporočila, katerih cilj je uresničitev sklepov na podlagi te ocene,
c) daje priporočila glede oblike, metod in pogojev razvoja sodelovanja po tem sporazumu,
d) pregleduje možnosti za povečanje intermodalnega prevoza, kombiniranega prevoza in drugih oblik prevoza, da bi se nadalje razvijale dejavnosti v logističnih centrih in še zlasti v koprskem pristanišču,
e) proučuje predloge in zahteve podjetij glede izboljšanja pogojev v logističnih centrih in še zlasti v koprskem pristanišču,
f) občasno pregleduje zakonodajo ene in druge pogodbenice in daje priporočila za spremembe, katerih cilj je lažje izvajanje tega sporazuma.
10. člen
Poslovnik skupnega odbora
1. Skupni odbor sprejema ali spreminja svoj poslovnik, kot se mu zdi primerno.
2. Odločitve ali priporočila skupnega odbora so veljavna samo, če se sprejmejo soglasno.
3. Skupni odbor se sestane, kadarkoli ena od pogodbenic zahteva sestanek. Sestaja pa se vsako leto.
V. DEL
Končne določbe
11. člen
Pristojni organ
Za izvajanje tega sporazuma je pristojni organ Republike Slovenije Ministrstvo za promet in zveze in Republike Madžarske Ministrstvo za gospodarske zadeve.
12. člen
Veljavnost
1. Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima pogodbenici druga drugo po diplomatski poti uradno obvestita, da so izpolnjene notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove s šestmesečnim odpovednim rokom, a ne prej kot v treh letih od datuma začetka njegove veljavnosti.
3. Ta sporazum se lahko spremeni z vzajemnim soglasjem pogodbenic. Spremembe so pisne.
Sestavljeno v Ljubljani dne 9. februarja 2000 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Anton Bergauer, l. r.
ZA VLADO
REPUBLIKE MADŽARSKE
Janos Martonyi, l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON THE USE OF THE LOGISTICS CENTRES AND THE PORT OF KOPER
Preamble
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as the Contracting Parties)
having the intention to develop co-operation in transport logistics,
desirous to stimulate the establishment and the use of logistics centres,
wishing to exploit the advantages of the possibilities in transacting trade through the logistics centres and in particular the Port of Koper,
have agreed as follows:
PART I
General Provisions
Article 1
Scope of the Agreement
This Agreement shall cover all activities and services which Slovenian and Hungarian undertakings perform and/or use in the logistics centres in the territory of the Contracting Parties and in particular in the Port of Koper.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Agreement:
a) »undertakings« means any natural and legal persons and entities construed under the laws of the Contracting Parties.
b) »activity« means the forwarding, packing, dispatching, carriage, loading, unloading, transhipping, groupage, warehousing of goods, auxiliary services to transport and other activities related to the operations subject to this Agreement.
c) »service« means any activity performed by an undertaking for remuneration.
d) »logistics centre« means an area where activities as defined under b) are performed as a whole or a part thereof.
e) »cargo ship« means any ship designed for the transport of cargo and/or any other commercial purpose.
f) »intermodal transport« means the movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle which uses successively two or more modes of transport without handling of the goods themselves in changing modes.
PART II
Rights
Article 3
The Rights of Undertakings
The undertakings of one Contracting Party shall enjoy the same rights in the logistics centres located on the other Contracting Party’s territory as the undertakings of the said Contracting Party.
Article 4
The Rights in the Port of Koper
The cargo ships sailing under the Hungarian flag or chartered by a Hungarian undertaking shall fall under the most favoured nation principle treatment if using the Port of Koper.
A Hungarian undertaking using port services or performing activities under this Agreement in the Port of Koper shall fall under the most favoured nation principle treatment.
PART III
Co-operation Between the Contracting Parties
Article 5
Promotion of Investments
The Contracting Parties shall in accordance with their respective legislation promote the investments in the Port of Koper and other logistics centres.
Article 6
Professional Co-operation
The Contracting Parties shall promote the co-operation among the Contracting Parties’ competent authorities, their chambers of commerce and undertakings and the professional and interest representing organisations of the undertakings in order to increase the interests in using the Port of Koper and other logistics centres, exploiting advantages of logistics centres and the transport network for promoting transit of goods including value added activities for third countries.
Article 7
Exchange of Information
The Contracting Parties shall exchange information pertaining to the activities under this Agreement and endeavour to the effect that assistance and consultation is given to the undertakings if and when necessary.
PART IV
Joint Committee
Article 8
Setting up a Joint Committee and establishing its Terms of Reference
1. The Contracting Parties shall set up a Joint Committee for consultations and the implementation of the provisions of this Agreement.
2. The composition of the Joint Committee shall be determined by the competent authorities of the Contracting Parties.
3. The Joint Committee may, if necessary, set up subcommittees or convene expert meetings.
4. The Joint Committee makes decisions if so provided by this Agreement or makes recommendations to the Contracting Parties.
Article 9
Terms of Reference
The Joint Committee shall
a) decide on the list of logistics centres to which this Agreement applies on the basis of the proposals given to it by the competent authority of each Contracting Party;
b) at the request of either Contracting Party hold consultations on the assessment of the possibilities to enlarge the transport of goods through the logistics centres and in particular the Port of Koper, and make recommendations aiming at bringing assessment resolutions into effect;
c) make recommendations with respect to forms, methods and conditions of the development of co-operation under this Agreement;
d) review the possibilities for increasing the intermodal transport, combined transport and other forms of transport to develop activities in logistics centres and in particular in the Port of Koper;
e) give consideration to the proposals and requests of undertakings with respect to the improvement of the conditions in the logistics centres and in particular in the Port of Koper;
f) review from time to time the respective legislation of either Contracting Party and make recommendations for the modifications aiming at an easier implementation of this Agreement.
Article 10
Rules of Procedure of the Joint Committee
1. The Joint Committee shall adopt or modify its Rules of Procedure as it deems proper.
2. The Joint Committee’s decisions or recommendations are valid only if adopted unanimously.
3. The Joint Committee shall meet whenever one Contracting Party requests its meeting to be held. However, it shall hold a meeting every year.
PART V
Closing Provisions
Article 11
Competent Authority
For the implementation of this Agreement the competent authority of the Republic of Slovenia is the Ministry of Transport and Communications, and of the Republic of Hungary the Ministry of Economic Affairs.
Article 12
Entry into force
1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter of the notifications with which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the national legal requirements for its entry into force have been met.
2. This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may give a six-month written notice of termination of this Agreement, however, at the earliest in three years from the date of its entry into force.
3. This Agreement may be modified and amended on the basis of mutual consent of the Contracting Parties. The modifications and amendments shall be in writing.
Done in Ljubljana on 9 February 2000 in two original copies, each in Slovene, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation of text the English version shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Anton Bergauer (s)
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF HUNGARY
Janos Martonyi (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/00-11/1
Ljubljana, dne 31. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v madžarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost