Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2633. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, stran 7500.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 15. redni seji dne 22. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev lokalne turistične organizacije (v nadaljevanju: LTO), obliko upravljanja LTO, ime, dejavnost in članstvo v LTO, organe LTO in vire financiranja LTO.
LTO se ustanovi zaradi opravljanja dejavnosti pospeševanja turizma, ki obsega oblikovanje celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocije celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev.
2. člen
Turistično območje, na katerem se ustanavlja LTO, je območje Občine Brežice.
II. USTANOVITELJI
3. člen
Ustanovitelj LTO je lokalna skupnost Občine Brežice.
III. UPRAVLJANJE LTO
4. člen
Ustanavljanje LTO se zagotovi v obliki zavoda v skladu z določbami zakona o zavodih. LTO se ustanovi po postopku in v skladu z določbami zakona, ki ureja ustanovitev zavoda.
5. člen
Organi LTO so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Imenovanje, pristojnost, sestavo in medsebojna razmerja med organi LTO ter sorazmerno zastopanost članov LZO v organih LTO določa statut zavoda.
Organizacije zavoda, organe, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
IV. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST
6. člen
Ime LTO je: Zavod za turizem Občine Brežice.
Skrajšano ime: ZT Brežice.
Sedež LTO-ja: Terme Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.
7. člen
Dejavnost LTO obsega najmanj:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe turističnega območja Občine Brežice,
– informiranje obiskovalcev v okviru turističnih informacijskih centrov,
– promocija turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Občine Brežice.
V. ČLANSTVO V LTO
8. člen
Člani LTO so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom, sobodajalci ter kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost: za katere je članstvo obvezno, kolikor imajo v Občini Brežice svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost.
Člani LTO so lahko tudi turistična in druga društva, katerih članstvo ni obvezno.
9. člen
Člani LTO plačujejo članarino, katere višina in način izračuna se določita s posebnim odlokom, glede na skupino dejavnosti in obseg prihodka posameznega člana, v skladu s 13. členom zakona o pospeševanju turizma.
VI. FINANCIRANJE
10. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma iz 6. člena tega odloka so:
I. Proračunska sredstva:
– turistične takse in proračunska sredstva,
– druga proračunska sredstva.
II. Druga sredstva:
– sredstva članarine,
– lastni prihodki lokalne turistične organizacije,
– sredstva racionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– darila in dotacije,
– druga sredstva, določena s statutom.
11. člen
V skladu s šestim odstavkom 3. člena zakona o pospeševanju turizma občina oblikuje Turistično informacijski center oziroma po potrebi več informacijskih točk, z namenom informiranja obiskovalcev o celoviti turistični ponudbi v Občini Brežice.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenem v zakonu.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-3/2000
Brežice, dne 22. maja 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost