Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2630. Spremembe in dopolnitve statuta Inženirske zbornice Slovenije, stran 7490.

Na podlagi četrtega odstavka 76.a člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) in tretjega odstavka 67. člena statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na seji dne 31. 3. 2000 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Inženirske zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) se v drugem odstavku 1. člena za besedama “drugi inženirji“ doda besedilo “in posamezniki s srednješolsko izobrazbo ustrezne tehnične smeri, ki so bili v skladu z zakonom pred 9. novembrom 1996 imenovani za odgovornega projektanta ali so pred tem datumom v skladu z zakonom kot poklic opravljali dejavnost projektiranja (v nadaljnjem besedilu: tehniki s posebnim statusom)“.
2. člen
V 3. členu se za besedo “inženirji“ dodata besedi “in tehniki s posebnim statusom“.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se pika na koncu stavka črta in doda besedilo “in tehniki s posebnim statusom“.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
Določbe 6. in 7. člena tega statuta in prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi za vpisovanje tehnikov s posebnim statusom v posebni imenik odgovornih projektantov.“
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo “oseba“ dodata besedi “javnega prava“.
V tretjem odstavku se besedilo “Dimičeva ulica 9“ nadomesti z besedilom “na naslovu, ki ga določi upravni odbor“.
6. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Organi zbornice so:
1. skupščina zbornice,
2. zbori matičnih sekcij,
3. predsednik zbornice,
4. podpredsednik zbornice,
5. upravni odbor zbornice,
6. upravni odbori matičnih sekcij,
7. nadzorni odbor,
8. komisija za statut in poslovnik skupščine zbornice,
9. disciplinski tožilec,
10. disciplinska komisija in
11. disciplinsko sodišče.“
7. člen
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Mandat organov zbornice, razen predsednika in podpredsednika zbornice, je štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Mandat predsednika in podpredsednika zbornice je dve leti z možnostjo enkratne ponovitve.
Organi zbornice so lahko razrešeni ali predčasno odpoklicani na skupščini zbornice.“
8. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom “imajo status pooblaščenega inženirja“ doda besedilo “ali so vpisani v posebni imenik odgovornih projektantov“.
9. člen
Za drugim odstavkom 25. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“V primeru nedoseganja rezultatov ali zahteve po preverjanju dela in poslovanja organa iz prvega odstavka tega člena lahko najmanj deset članov zbornice oziroma posamezne matične sekcije ali posamezen član upravnega odbora zbornice sproži postopek za razrešitev organa zbornice. V njem opredeli razloge za sproženi postopek razrešitve in navede ime organa. Razrešitev predloži upravnemu odboru zbornice.
Najmanj deset članov zbornice ali posamezni član upravnega odbora zbornice lahko predlaga upravnemu odboru matične sekcije odpoklic ali razrešitev organa iz prvega odstavka tega člena. Po sklepu upravnega odbora matične sekcije v zvezi z odpoklicem predsednika ali podpredsednika zbornice sprejme sklep v zvezi z navedenim odpoklicem upravni odbor zbornice.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko razrešitev ali odpoklic predlagajo tudi vsi upravičeni za predlaganje kandidatur.“
10. člen
V četrtem odstavku 27. člena se pika na koncu stavka črta in doda besedilo “v skladu s svojim poslovnikom“.
11. člen
Za prvim odstavkom 29. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Mandat predsednika zbornice traja dve leti z možnostjo ponovne enkratne izvolitve. Vsaki dve leti se voli predsednika in podpredsednika zbornice; tri mesece pred iztekom mandata se izvršijo volitve za predsednika ali podpredsednika, ki mora biti iz druge matične sekcije.
Kandidacijski postopek se začne tri mesece pred iztekom mandata, predsednika ali podpredsednika zbornice in teče vzporedno z izdelavo programa za tekoči dve naslednji leti v mesecu decembru in se sklene na dve leti z volitvami, s tem da se za vsako leto potrdi finančni načrt in poročilo o delu predsednika in podpredsednika zbornice v mesecu februarju za preteklo leto.
Kandidacijski postopek traja tri mesece. Pri izbiri kandidatov se programsko-volilni postopek deli v naslednje faze:
1. v decembru predstavitev programa in kandidatov,
2. v januarju uskladitev programa s predstavniki upravnih odborov matičnih sekcij in objava programa,
3. v februarju sprejem poročila predsednika in podpredsednika ter
4. izvolitev novega predsednika in sprejem programa.“
Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
12. člen
V 31. členu se črta prvi odstavek.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V razrešitvi se obvezno navede razlog predloga razrešitve; odpoklic se lahko izglasuje brez navedbe razloga.“
13. člen
Za drugim odstavkom 33. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Komisija za statut in poslovnik daje obvezno razlago statuta, aktov in sklepov organov zbornice. Njena razlaga je dokončna.“
14. člen
V drugem odstavku 34. člena se beseda “štiri“ nadomesti z besedo “dve“.
15. člen
V 5. točki 35. člena se črta beseda “inženirjem“, besedilo “v imenik pooblaščenih inženirjev“ pa se nadomesti z besedilom “v ustrezne imenike“.
Črta se 7. točka.
V 8. točki, ki postane 7. točka se številka “1,200.000“ s številko “3,500.000“ in za podpičjem doda besedilo “znesek se letno povečuje z inflacijo;“.
Sedanja 9. točka postane 8. točka.
16. člen
36. člen se spremeni, tako da se glasi:
“V primeru odsotnosti več kot tri dni predsednik zbornice o tem obvesti zbornico. V tem času ga nadomešča podpredsednik IZS.
V primeru odsotnosti podpredsednika zbornice ga nadomešča drug član upravnega odbora zbornice, ki ga določi predsednik.“
17. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
“36.a člen
Podpredsednika zbornice izvolijo člani skupščine na javnem glasovanju. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največje število glasov.
Za podpredsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.
Predsednik zbornice in podpredsednik zbornice ne smeta biti iz iste matične sekcije.“
18. člen
V 37. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Upravni odbor zbornice je sestavljen iz predsednika zbornice, podpredsednika zbornice in predsednikov upravnih odborov vseh matičnih sekcij.“
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Sejo upravnega odbora zbornice vodi in sklicuje predsednik zbornice. Predsednik in podpredsednik zbornice imata glasovalno pravico.“
19. člen
40. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravni odbor:
1. določa predloge aktov in drugih sklepov zbornice, ki jih sprejema skupščina zbornice;
2. določa predlog finančnega načrta in zaključnega računa zbornice;
3. vodi finančno poslovanje, določa finančno samostojna stroškovna mesta v zbornici in upravlja sredstva zbornice;
4. na predlog pristojne delovne komisije in upravnega odbora pristojne matične sekcije odloča o vpisu v imenik projektivnih podjetij in o izbrisih iz tega imenika;
5. zagotavlja vodenje in vzdrževanje imenika projektivnih podjetij;
6. na predlog upravnega odbora pristojne matične sekcije potrdi vpis v imenik pooblaščenih inženirjev in na podlagi pravnomočnih sklepov pristojnih disciplinskih organov zbornice obvešča o izbrisih iz tega imenika;
7. zagotavlja izvajanje javnih pooblastil z ustreznimi službami;
8. po predhodnem soglasju pristojnega ministra sprejema pravilnik o organizaciji in nalogah tistih služb zbornice, ki opravljajo z zakonom določena javna pooblastila zbornice ter sprejema druge akte, ki so v zvezi z njihovim delovanjem;
9. zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov in vodenja knjige izdanih potrdil o strokovnih izpitih;
10. predlaga skupščini zbornice višino članarine in drugih prispevkov zbornici razen dodatnih članarin matičnih sekcij;
11. zagotavlja zastopanje poklicnih in socialnih interesov svojih članov ter pravno pomoč svojim članom;
12. spodbuja strokovno, kulturno in družabno dejavnost svojih članov ter za to na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejema upravni odbor, organizira ustrezne prireditve in srečanja;
13. sprejema pravilnik o organizaciji strokovne službe zbornice, o sistemizaciji delovnih mest in o delovnih razmerjih delavcev strokovne službe zbornice;
14. imenuje generalnega sekretarja zbornice;
15. odloča o sklenitvi drugih pogodb, obvezno pa tistih, iz katerih sledi materialna obveznost zbornice, večja od vrednosti 3,500.000 SIT;
16. po predhodnem soglasju pristojnega ministra predlaga skupščini zbornice v potrditev pravilnik o podrobnejši obliki in sestavinah pečata zbornice ter o načinu njegove uporabe;
17. sprejema pravilnik o organizaciji in delu v zvezi z izdajanjem strokovnega glasila in publikacij zbornice ter podrobnejši obliki in drugih stvareh, ki so v zvezi s strokovnim glasilom in publikacijami zbornice;
18. s soglasjem vlade določa minimalne tarifne pogoje, ki za opravljanje posameznih vrst inženirskih storitev zagotavljajo njihovo potrebno kvaliteto ter nadzira njihovo upoštevanje;
19. določa svoje predstavnike v ustrezna strokovna telesa na lokalnem, regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju;
20. sprejema akte, ki določajo, kateri podatki služb za opravljanje pooblastil in drugih služb zbornice so poslovna skrivnost;
21. določa pravila in navodilo o uporabi enotnega žiga, osebne štampiljke in uporabo članske izkaznice;
22. opravlja druge naloge, določene s tem statutom, s poslovnikom o svojem delu in z drugimi akti zbornice.“
20. člen
41. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Seja upravnega odbora je sklepčna, če so prisotni vsi člani upravnega odbora zbornice oziroma njihovi pooblaščenci.
Vse akte in sklepe sprejema upravni odbor s konsenzom (soglasno) na podlagi konsenza vseh matičnih sekcij.“
21. člen
42. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Za uspešno izvajanje nalog iz 12. člena tega statuta, razen nalog z javnimi pooblastili ter za dosego cilja, da so v zbornici enakopravno in enakovredno zastopane vse stroke, ki so v zbornici združene, se kot nosilci ustanovijo matične sekcije naslednjih strok:
1. arhitekturne in krajinsko-arhitekturne stroke,
2. gradbene stroke,
3. strojne stroke,
4. elektro stroke in
5. stroke tehnologov in drugih inženirskih strok.
Če je tako določeno z zakonom, skupščina zbornice ustanovi tudi druge matične sekcije tistih inženirskih strok, ki jih kot take določa zakon.“
22. člen
Za 43. členom se dodajo novi 43.a, 43.b in 43.c člen, ki se glasijo:
“43.a člen
Člani matične sekcije sprejemajo temeljne odločitve na zboru matične sekcije.
Zbor skliče upravni odbor matične sekcije.
Sklepi zbora so veljavni, če so sprejeti z večino glasov navzočih članov.
Sejo zbora vodi predsednik upravnega odbora matične sekcije.
Zbor matične sekcije je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani matične sekcije.
43.b člen
Zbor voli predsednika in podpredsednika upravnega odbora matične sekcije in člane upravnega odbora matične sekcije.
Delegate za skupščino zbornice predlaga upravni odbor matične sekcije, izvoli pa jih zbor matične sekcije.
43.c člen
Zbor matične sekcije:
1. sprejema pravila matične sekcije;
2. sprejema poslovnik o svojem delu;
3. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun matične sekcije;
4. sprejema pravilnik o finančnem poslovanju matične sekcije, pravilnik o določanju višine članarine odgovornih projektantov, pooblaščenih inženirjev v mirovanju, in članov matične sekcije, druge akte matične sekcije, razen tistih, ki jih po tem statutu ali po posebnem pooblastilu skupščine sprejemajo upravni odbor zbornice ali skupščina zbornice ali upravni odbori matičnih sekcij;
5. predlaga o vstopu v mednarodne inženirske in druge organizacije in o izstopu iz njih;
6. voli in razrešuje predsednika in podpredsednika matične sekcije, člane upravnega odbora matične sekcije; voli delegate za skupščino zbornice na podlagi predloga upravnega odbora matične sekcije;
7. voli predstavnike zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev in določa kandidata za to funkcijo, voli predstavnike v organe IZS po predlogu upravnega odbora matične sekcije;
8. imenuje in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora ter predsednike stalnih komisij matične sekcije;
9. odloča o višini dodatne članarine in drugih prispevkov matični sekciji;
10. obravnava poročilo o delu upravnega odbora matične sekcije in sprejema finančni načrt za tekoče leto; rok za izdelavo predloga finančnega načrta matične sekcije je mesec november tekočega leta;
11. obravnava določena vprašanja skupnega značaja povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področjih opravljanja inženirskih storitev svojih članov, o problematiki odgovornih projektantov ter članskih vprašanjih ali pobudah in v zvezi s temi vprašanji sprejema stališča in sklepe;
12. obravnava druga vprašanja v okviru nalog matične sekcije in zbornice, določenih z zakonom, s statutom in z drugimi akti zbornice ter s tem oblikuje ustrezne sklepe;
13. v okviru zbornice potrjuje predloge kandidatur za predsednika in podpredsednika matičnih sekcij; voli v prvem krogu kandidata za predsednika ali podpredsednika zbornice, kadar je na vrsti upravičena matična sekcija;
14. sprejema spremembe aktov matične sekcije ali zbornice;
15. se izjemoma lahko organizira po predlogu upravnega odbora matične sekcije kot regijski zbor matične sekcije;
16. obravnava predloge za spremembe statuta zbornice.“
23. člen
V tretjem odstavku 45. člena se črta besedilo “ter podrobnejša merila iz četrtega odstavka 43. člena tega statuta“.
24. člen
46. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravni odbor matične sekcije:
1. skrbi za razvoj matične stroke;
2. določa predloge aktov in drugih sklepov, ki jih potrjuje zbor matične sekcije, upravni odbor zbornice ali skupščina zbornice;
3. določa letni program matične sekcije in finančni načrt za realizacijo tega programa; osnutek pripravi v oktobru, predlog pa v novembru tekočega leta;
4. spremlja in obravnava problematiko svojih članov ter skrbi za izvedbo programa strokovnih izpitov s področja matične stroke;
5. s svojega delovnega področja upravnemu odboru zbornice predlaga sprejem pravilnika o natečajih;
6. imenuje svojega predstavnika v uredništvu glasila zbornice;
7. določa svoje kandidate za izvolitev v organe zbornice;
8. spodbuja strokovno, kulturno in družabno dejavnost svojih članov ter za to na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejema izvršilni odbor, organizira ustrezne prireditve in srečanja;
9. zagotavlja spremljanje potreb po strokovnih kadrih s svojega področja;
10. v skladu s svojim finančnim načrtom ter v njegovem okviru odloča o sklenitvi pogodb;
11. lahko izdaja svoje glasilo ali publikacije;
12. skrbi za pravilno vrednotenje svojih inženirskih in drugih strokovnih storitev;
13. daje pobude za različne zakonske rešitve, ki se nanašajo na problematiko stroke;
14. skrbi za uspešno finančno poslovanje v okviru avtonomnosti; sprejema osnutek finančnega načrta v mesecu novembru za tekoče leto in predlog v mesecu januarju za preteklo poslovno leto;
15. določa svoje predstavnike v ustrezna strokovna telesa na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju;
16. upravni odbor matične sekcije odloča o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev in v imenik odgovornih projektantov;
17. zagotavlja izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem na določenih področjih matične sekcije;
18. zagotavlja zastopanje poklicnih in socialnih interesov svojih članov ter pravno pomoč svojim članom;
19. po usklajenem predlogu delovnih komisij matične sekcije sprejema pravilnik o natečajih in izvajanje natečajev;
20. zagotavlja kar je potrebno v zvezi z izobraževanjem svojih članov;
21. imenuje sekretarja in delavce matične sekcije;
22. odloča o sklenitvi drugih pogodb, obvezno pa tistih, iz katerih sledi materialna obveznost matične sekcije do 3,5 mio SIT;
23. izvaja nadzor nad uporabo članske izkaznice in enotnega žiga, žiga odgovornih projektantov in statusom članov v mirovanju ter članov zbornice; s sklepom sprejema v določenih primerih na pobudo svojih članov po predhodnem postopku za to določene delovne komisije obtožni predlog, ki ga naslovi na tožilca zbornice;
24. opravlja druge naloge, določene s tem statutom, s svojim poslovnikom in z drugimi akti zbornice.“
25. člen
Črtata se 47. in 49. člen.
26. člen
Drugi odstavek 50. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Generalni sekretar je zadolžen za organizacijo in poslovanje zbornice ter smotrno zagotavljanje administrativno strokovnih opravil za matične sekcije in organe zbornice.“
V tretjem odstavku se za besedo “sekretar“ vstavijo besede “skrbi za odpravke sklepov in“.
27. člen
Za drugim odstavkom 52. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Razmejitev odgovornosti med predsednikom zbornice in generalnim sekretarjem je določena v pogodbi generalnega sekretarja.“
28. člen
Tretji odstavek 53. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Generalni sekretar odloča o sklenitvi delovnih ali pogodbenih razmerij službe zbornice, razen za sekretarje in delavce matičnih sekcij, ter ureja kadrovske zadeve službe zbornice v okviru finančnega načrta službe za tekoče leto, finančnega načrta zbornice in matičnih sekcij ter pravilnika o organizaciji strokovnih služb zbornice, sistemizaciji in metodologiji vrednotenja delovnih mest in o delovnih razmerjih z delavci strokovnih služb zbornice.“
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Generalni sekretar v okviru finančnega načrta in razpoložljivih sredstev službe odloča o mesečni stimulaciji delavcev glede na dosežene rezultate službe.
Generalni sekretar mora redno in tekoče poročati o delu upravnemu odboru zbornice.“
29. člen
Črtajo se 57., 58., 59., 60., 61. in 62. člen, vključno z naslovi.
30. člen
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
“65.a člen
Komisija za statut in poslovnik sprejema odločitve o usklajenosti aktov s statutom zbornice in razlaga sklepe, akte in določila, ki so obvezujoče za organe zbornice med dvema skupščinama.
Komisija za statut in poslovnik šteje dva zunanja člana in po enega predstavnika vsake matične sekcije zbornice.
Predsednik podpredsednik zbornice, predsednik nadzornega odbora, predsednik in podpredsednik upravnih odborov matičnih sekcij ne morejo biti člani komisije za statut in poslovnik.“
31. člen
69. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Prihodki zbornice so:
1. članarine in drugi prispevki članov zbornice,
2. denarne kazni, izrečene v disciplinskem postopku zoper člane zbornice in
3. dotacije ter drugi prihodki.“
32. člen
V prvem odstavku 71. člena se pred 1. točko dodata novi 1. in 2. točka, ki se glasita:
“1. organe zbornice;
2. strokovno službo zbornice;“
Sedanje 1., 2. in 3. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
33. člen
V 72. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za matične sekcije.“
34. člen
V prvem odstavku 85. člena se beseda “zbornice“ nadomesti z besedama “matične sekcije“.
35. člen
V prvem odstavku 90. člena se besede “zbornice v odločitev“ nadomestijo z besedami “matične sekcije v odločitev in upravnemu odboru zbornice v potrditev“.
36. člen
Črta se 92. člen.
37. člen
V 94. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Evidenčna služba zbornice izdaja izkaznice za tekoče leto do meseca aprila glede na plačano članarino do meseca marca.“
38. člen
Prvi odstavek 101. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Če evidenčna služba zbornice ugotovi, da član zbornice, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, kot poklic ne opravlja več dejavnosti v okviru zakona o graditvi objektov ali pa da opravlja službo v državni upravi ali lokalni samoupravi, takoj da predlog upravnemu odboru zbornice, da takšnemu članu zbornice status pooblaščenega inženirja prične mirovati.“
V drugem odstavku se besedi “začasno prenehanje“ nadomestita z besedama “začasno mirovanje“, obakrat v ustreznem sklonu.
39. člen
V drugem odstavku 102. členu se besedi “začasnega prenehanja“ nadomestita z besedo “začasnega mirovanja“.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“O tem, da je žig in izkaznica pooblaščenega inženirja deponirana, se članu zbornice vroči potrdilo v originalu, drugi izvod pa ostane v arhivu evidenčne službe. Ta potrdila izdaja evidenčna služba zbornice.“
40. člen
Za 106. členom se dodajo nov naslov 5. podpoglavja in novi 106.a, 106.b in 106.c člen, ki se glasijo:
“5. Drugi imeniki
106.a člen
Določbe 3. podpoglavja tega statuta (Imenik projektivnih podjetij), ki se nanašajo na pogoje za vpisovanje v imenik geodetskih podjetij, izdajo ustreznih sklepov pristojnih organov zbornice in identifikacijskih številk ter izbris iz imenika, se smiselno uporabljajo tudi za imenik geodetskih podjetij.
106.b člen
Določbe 4. podpoglavja tega statuta (Imenik pooblaščenih inženirjev), ki se nanašajo na pogoje za vpisovanje v imenik pooblaščenih inženirjev, izdajo ustreznih sklepov pristojnih organov zbornice, identifikacijskih številk in izkaznic ter izbris iz imenika, se smiselno uporabljajo tudi za imenik geodetov in posebni imenik odgovornih projektantov, če ni s 106.c členom določeno drugače.
106.c člen
Zahtevi za vpis v posebni imenik odgovornih projektantov se mora poleg dokazil iz 88. člena tega statuta predložiti tudi dokazilo, da je vlagatelj zahteve opravil strokovni izpit pred 9. novembrom 1996 ter dokazilo o izpolnjevanju pogojev za tehnika s posebnim statusom.
Če upravni odbor matične sekcije ugotovi, da vlagatelj zahteve izpolnjuje predpisane pogoje, izda o tem ustrezen sklep, na podlagi katerega se vlagatelju vroči potrdilo o tem, da je postal član zbornice in da po njegovi pravnomočnosti začne teči petletni rok, v katerem je dolžan opraviti dopolnilni strokovni izpit za projektanta.
Evidenčna služba je dolžna predlagati upravnemu odboru, da se tehnik s posebnim statusom izbriše iz posebnega imenika odgovornih projektantov, če v predpisanem roku ne plača vpisnine ali če:
1. v zakonsko predpisanem roku ne opravi dopolnilnega strokovnega izpita;
2. sam zahteva izbris;
3. mu je pravnomočno izrečen ukrep prepovedi opravljanja projektiranja;
4. mu je v disciplinskem postopku izrečen pravnomočen ukrep izbrisa iz posebnega imenika odgovornih projektantov.“
41. člen
Črtajo se naslov sedanjega 5. podpoglavja “5. Knjiga o strokovnih izpitih“ ter členi 107, 108, 109, 110, 111 in 112.
42. člen
V 114. členu se na koncu 2. točke črta podpičje in doda besedilo “v 15 dneh od spremembe;“.
Na koncu 3. točke se črta pika in doda besedilo “v 15 dneh od prejema računa.“
43. člen
Za 115. členom se dodajo nov naslov VIII. poglavja in novi 115.a, 115.b, 115.c, 115.č, 115.d, 115.e, 115.f, 115.g, 115.h, 115.i, 115.j, 115.k in 115.l člen z ustreznimi podpoglavji, ki se glasijo:
“VIII. DISCIPLINSKI ORGANI ZBORNICE IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ČLANOV
1. Disciplinski tožilec
115.a člen
Disciplinskega tožilca IZS in njegove namestnike izvoli skupščina zbornice na predlog zborov matičnih sekcij. Namestnike se izvoli iz vsake sekcije po enega.
Za disciplinskega tožilca in njegove namestnike ne morejo kandidirati člani zbornice, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev.
Disciplinski tožilec in njegovi namestniki ne morejo kandidirati za druge organe zbornice.
115.b člen
Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka in zastopa disciplinsko obtožbo pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem v skladu s poslovnikom, ki ga sprejema skupščina zbornice.
Disciplinski tožilec pooblašča za uvedbo disciplinskega postopka ter za zastopanje pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina zbornice, namestnika matične sekcije, v katere strokovno področje sodi prijava.
Na podlagi vložene prijave, ki jo je vložil upravni odbor matične sekcije na podlagi sklepa, je dolžan disciplinski tožilec takoj uvesti disciplinski postopek prve stopnje zoper navedenega kršitelja.
V zadevah, ki so s tem statutom določene kot kršitev statuta, aktov zbornice in kodeksa poklicne etike (v nadaljnjem besedilu: disciplinske zadeve), zoper člane zbornice na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče zbornice.
2. Disciplinska komisija
115.c člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in enajst članov, ki jih izvoli skupščina zbornice.
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj enega člana disciplinske komisije.
Za predsednika in člane disciplinske komisije ne morejo kandidirati člani zbornice, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev.
Predsednik in člani disciplinske komisije ne morejo kandidirati za druge organe zbornice.
115.č člen
Disciplinska komisija vodi postopek in odloča v disciplinskih zadevah zoper člane zbornice, razen v zadevah, v katerih je po zakonu pristojen odločati sodnik za prekrške ali kazensko sodišče.
Disciplinska komisija odloča v senatu treh članov.
Disciplinska komisija opravlja svoje delo v skladu s poslovnikom, ki ga sprejema skupščina zbornice.
3. Disciplinsko sodišče
115.d člen
Disciplinsko sodišče sestavljajo predsednik in enajst članov, ki jih izvoli skupščina zbornice.
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj enega člana disciplinskega sodišča.
Za predsednika in člane disciplinskega sodišča ne morejo kandidirati člani zbornice, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev.
Predsednik in člani disciplinskega sodišča ne morejo kandidirati za druge organe zbornice.
115.e člen
Disciplinsko sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije.
Disciplinsko sodišče odloča v senatu treh članov.
Disciplinsko sodišče opravlja svoje delo v skladu s poslovnikom, ki ga sprejema skupščina zbornice.
4. Disciplinske kršitve in disciplinski ukrepi
115.f člen
Člani zbornice so dolžni spoštovati ta statut, etični kodeks in vse ostale akte in pravila strok, ki so udeležene pri graditvi objektov.
115.g člen
Kršitve, za katere se izreče opomin, so, če član zbornice:
1. se ne udeležuje sej organov zbornice, v katere je bil izvoljen,
2. neupravičeno ne izpolni dolžnosti v zvezi z njegovo izvolitvijo v organe ali strokovne skupine zbornice,
3. s svojimi dejanji ali opustitvami ali obnašanjem krni ugled stroke ali se pri opravljanju svojega dela neprimerno ali žaljivo obnaša,
4. ne dovoli strokovne presoje nad svojim delom s strani pooblaščene osebe oziroma organa,
5. opravlja svoje delo brez ustreznega plačila, kadar obstaja možnost, da se bo to delo uporabilo za pridobitev naročila ali v poslovne namene in ne gre za dobrodelno storitev,
6. ne opozori na neetično obnašanje članov zbornice,
7. deluje na področjih, za katera ni usposobljen oziroma ni pristojen,
8. krši dobre poslovne običaje,
9. ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev izgubi svojo izkaznico in po njeni izgubi ne ravna v skladu z določbami statuta zbornice,
10. se v poslovnih zadevah ne izogiba slehernemu konfliktu interesov,
11. v poslovnih zadevah ne ravna kot zaupnik naročnika,
12. če proti svojim stanovskim kolegoma konkurira z nelojalnimi sredstvi ali nelojalno prevzame naročilo, ki je bilo sklenjeno že z drugim prevzemnikom,
13. naročnika ne opozori vnaprej na svoje poslovne povezave, interese ali okoliščine, ki bi utegnile povzročiti konflikt interesov in s tem vplivati na članovo delo,
14. ne odstopi od dela, če nastopijo okoliščine, na katere ne more vplivati in bi zaradi njih naloge ne mogel opraviti uspešno in v skladu s svojo poslovno etiko,
15. naročnika ne opozori na posledice, ki utegnejo nastopiti zaradi odstopanj od članovih rešitev,
16. za isto delo sprejme v finančni ali drugi obliki plačilo od več kot enega naročnika, razen če so o tem obveščene in s takšnim plačilom soglašajo vse zainteresirane strani,
17. privoli na kakršnokoli ugodnost pri pripravi načrtov ali sprejemanj ponudb izvajalcev ali dobaviteljev, od katere bi imel neposredno finančno korist, razen če je to naročnik izrecno zahteval in vključil v pogodbo,
18. hkrati sodeluje na strani izvajalca in naročnika pri naročenih delih,
19. nudi nižje cene kot so določene v ustrezni, javno objavljeni in veljavni tarifi,
20. ne omogoči ali ne dovoli ustreznim organom zbornice, da ugotovijo ali in kako spoštuje načela kodeksa poklicne etike,
21. izroči naročniku strokovno dokumentacijo ali opravlja svoje delo v nasprotju s pravili stroke,
22. sprejme na delo sodelavce, ki so pri drugem delodajalcu vezani s konkurenčno klavzulo in jo le-ta uveljavlja,
23. ne sporoči v roku 30 dni spremembe v zvezi s svojim statusom pristojni evidenčni službi IZS ali ji ne posreduje zahtevanih dokazil in podatkov, določenih v pravilnikih IZS ali v sklepih skupščine, upravnega odbora ali matične sekcije,
24. naroči kombinacijo žiga, ki ni sprejeta s sklepom upravnega odbora ali katere kombiniran žig ni odtisnjen in podpisan v službi IZS v skladu s pravilnikom o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij in navodilom za uporabo in evidenco enotnega žiga, osebne štampiljke in izkaznice,
25. ne spoštuje določil veljavnih pravilnikov IZS, ne spoštuje določil prevoda priročnika za konzultanske storitve v investicijski gradnji – prevod UCIN s svojimi dejanji ali opustitvami ali obnašanjem ali na drug način.
115.h člen
Kršitve, za katere se izreče izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev, so, če član zbornice:
1. večkrat ponovi eno ali več kršitev iz 115.g člena tega statuta,
2. svojo izkaznico, ki izkazuje, da je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, posodi ali da osebi, ki nima statusa pooblaščenega inženirja, z namenom, da ta v javnosti nastopa kot pooblaščeni inženir,
3. neupravičeno uporablja v celoti ali deloma tuje avtorsko delo ali patent z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist,
4. konkurira na natečaju ali sodeluje pri delu, ki ni v skladu s strokovno etiko ali sprejetimi pravilniki,
5. izroči naročniku strokovno dokumentacijo ali opravlja svoje delo s takimi nepravilnostmi, ki utegnejo povzročiti veliko škodo ali nevarnost za zdravje ali življenje ljudi,
6. naročnika z denarnimi ali drugimi sredstvi podkupi ali mu nudi neupravičene ugodnosti z namenom, da bi pridobil naročilo ali kakršnekoli poslovne ugodnosti,
7. opravlja svoje storitve na objektu, ki je v gradnji, objekt pa nima gradbenega dovoljenja, čeprav bi ga v skladu s predpisi moral imeti,
8. uporablja o sebi strokovne in izobrazbene nazive, do katerih ni upravičen,
9. ne spoštuje zaupnosti strokovnih informacij, ki jih je dobil od naročnika ali kot član raznih svetov in komisij, ter jih uporablja za svojo osebno korist,
10. ne plača denarne kazni, izrečene s pravnomočnim disciplinskim sklepom,
11. neredno plačuje članarino in druge prispevke zbornici,
12. daje neresnična ali pristranska strokovna mnenja ali analize,
13. ob predlogu za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev ob vpisu uporabi nepravilne listine oziroma dokazila,
14. za svoje delo, katerega opravlja za naročnika, prejme provizijo od izvajalca ali dobavitelja,
15. ki ima v okvirju svoje dejavnosti vpliv na izrabo in namembnost zemljišč in je neposredno ali posredno povezan s trgovanjem z nepremičninami ali urejanjem stavbnih zemljišč,
16. če z uporabo svoje identifikacijske številke omogoči šušmarstvo,
17. ne spoštuje določil prevoda priročnika – UCIN in s tem povzroči konkretno škodo drugim članom IZS, konkretno zavede investitorja ali upravni organ ali s tem krni ugled IZS ali matične sekcije.
V gornjih primerih se izreče izbris iz imenika, če je kršitelj s svojo kršitvijo ogrozil varnost ljudi ali povzročil večjo materialno škodo, sicer se izreče opomin.
115.i člen
Določbe tega statuta, ki se nanašajo na izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev, smiselno veljajo tudi za izbris iz posebnega imenika odgovornih projektantov inženirjev.
Če so podani utemeljeni razlogi sme disciplinski organ izvršitev disciplinskega ukrepa izbrisa iz ustreznega imenika odložiti za dobo dveh do petih let s pogojem, da kršitelj v tej dobi ne stori novo enako ali hujšo kršitev po določbah tega oddelka statuta.
Disciplinski organ lahko izreče začasni izbris z omejeno dobo prepovedi uporabe žiga IZS za obdobje 6 mesecev v primerih kršitve prevoda priročnika UCIN.
V primeru večkrat povzročene kršitve prevoda priročnika UCIN se lahko izreče začasna prepoved uporabe žiga IZS za dve leti.
Izbris iz ustreznega imenika se sme izreči največ za pet let.
Če je uveden postopek zaradi kršitve, za katero se lahko izreče izbris iz ustreznega imenika, disciplinski organ lahko izreče začasen izbris do konca disciplinskega postopka, vendar največ za eno leto.
115.j člen
Kršitve, za katere se izreče izključitev iz zbornice, so, če član zbornice:
1. večkrat ponovi eno ali več dejanj iz 115.h člena tega statuta,
2. ob predlogu za vpis v evidenco članov zbornice ali v imenik pooblaščenih inženirjev uporabi prevaro ali nepravilne oziroma ponarejene listine oziroma dokazila,
3. v času začasnega izbrisa iz inženirske zbornice ali medtem, ko mu miruje pooblastilo, nastopa kot pooblaščeni inženir,
4. uporablja o sebi strokovne in izobrazbene nazive, do katerih ni upravičen,
5. ponaredi identifikacijsko številko in jo uporablja,
6. kljub predhodnim opominom več kot leto dni nadaljuje s kršitvami,
7. ponaredi strokovno listino z namenom, da bi se taka listina uporabila kot prava,
8. stori kršitev iz 115.h člena tega statuta in se ugotovi, da bi škodilo javnim koristim zbornice ali drugim javnim koristim, če ne bi bil izbrisan iz evidence članstva.
115.k člen
Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in njegovo trajanje, zlasti pa težo kršitve in njene posledice, stopnjo odgovornosti, prejšnje delo in vedenje kršitelja in morebitni prej izrečeni disciplinski ukrep.
Zastaranje pregona in izvršitve disciplinskega ukrepa se določa v aktih iz 115.l člena tega statuta.
115.l člen
Dejanja iz prejšnjih členov tega podpoglavja se v skladu z določbami kodeksa poklicne etike podrobneje določijo v posebnem pravilniku, ki ga sprejema skupščina zbornice.
Vse pravilnike oziroma poslovnike, navedene v členih 115.b, 115.č, 115.e in 115.l sprejme skupščina zbornice.“
44. člen
Črtajo se naslov sedanjega VIII. poglavja “VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ČLANOV“ in členi 116., 117., 118., 119., 120. in 121.
45. člen
V 5. točki 18. člena, prvem in drugem odstavku 20. člena, drugem odstavku 25. člena, napovednem stavku in 2. točki prvega odstavka ter četrtem odstavku 27. člena, drugem odstavku 34. člena, 7. in 9. točki 35. člena, prvem in drugem odstavku 37. člena, tretjem odstavku 39. člena, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 43. člena, prvem in drugem odstavku 44. člena, v prvem in drugem odstavku 45. člena, prvem odstavku 48. člena, drugem odstavku 50. člena in drugem odstavku 101. člena statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) se beseda “izvršilni“ v različnih sklonih nadomesti z besedo “upravni“ v ustreznih sklonih.
46. člen
Organi zbornice so dolžni uskladiti svoje akte, izvesti volitve, se organizirati in urediti medsebojna finančno-pravna vprašanja po določbah teh statutarnih sprememb in dopolnitev najpozneje v enem letu po njihovi uveljavitvi.
Izvršilni odbori matičnih sekcij, imenovani v skladu z dosedaj veljavnimi določbami statuta, nadaljujejo delo kot upravni odbori matičnih sekcij po določbah teh sprememb in dopolnitev statuta Inženirske zbornice Slovenije.
47. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Inženirske zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0783
Ljubljana, dne 31. marca 2000.
Predsednik
Matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov v funkciji predsednika Inženirske zbornice Slovenije
dr. Viktor Pust, univ. dipl. inž. arh. l. r.
K tem spremembam in dopolnitvam statuta Inženirske zbornice Slovenije je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 029-00/98-4 z dne 18. 5. 2000.

AAA Zlata odličnost