Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

511. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

512. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri oziroma povečanju starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture oziroma na področju znanosti ter pedagoškega dela
513. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskima članoma oseb, ki imata posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

514. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1995
515. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
516. Pravilnik o pogojih in načinu izvedbe kontrolnih pregledov meril
517. Pravilnik za označevanje, zaznamovanje in pakiranje tekstilij
518. Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
519. Seznam vzdrževalcev, pooblaščenih za vzdrževanje gasilnikov
520. Seznam izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
521. Seznam izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij

USTAVNO SODIŠČE

522. Odločba o ugotovitvi, da določbi 7. člena in 7.b člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu nista v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

523. Spremembe in dopolnitve navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

524. Poročilo o gibanju plač za december 1995
525. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1995
526. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1994 in 1995 od 1. marca 1996 dalje
527. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1996
528. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Beltinci

530. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Beltinci

Dol pri Ljubljani

531. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Idrija

532. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1996
533. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Idrija
534. Odlok o komunalnih taksah v Občini Idrija
535. Odlok o organizaciji sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Idrija

Kamnik

536. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik
537. Odlok o spremembi odloka o krajevni taksi v Občini Kamnik
538. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 5. 11. 1995 za uvedbo samoprispevka v KS Kamnik Novi trg: soseska B8 - Zgornje Perovo za ulice pot v Rudnik, Pot na Dobravo in Na jasi

Komen

539. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Sveto

Litija

540. Odlok o podelitvi koncesije za plinifikacijo v Občini Litija
541. Odlok o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija
542. Sklep o razpisu referenduma

Ljubljana

529. Sklep o soglasju k cenam v vzgojnovarstvenih zavodih na območju Mestne občine Ljubljana

Logatec

543. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Loški Potok

544. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986...
545. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za Občino Loški Potok
546. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Metlika

547. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
548. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Novo mesto

549. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih 1990, 1991, 1992 in 1995 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za...
550. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec

Osilnica

551. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1996

Pivka

554. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
555. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Pivka v letu 1995

Radenci

556. Sklep o izračunu in plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča

Rogaška Slatina

557. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina

Rogašovci

558. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogaševci za leto 1996

Slovenj Gradec

552. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Mestne občine Slovenj Gradec v letu 1996
553. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1995

Šentjernej

559. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
560. Odlok o organizaciji in delovanju dimnikarske službe v Občini Šentjernej

Štore

561. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Štore

Tržič

562. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča - ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič-mesto)
563. Pravilnik o sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč - melioracij v Občini Tržič

Vojnik

564. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik

Vrhnika

565. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Žalec

566. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev
2. Popravek razpisa volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
AAA Zlata odličnost