Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

535. Odlok o organizaciji sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Idrija, stran 804.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne 25. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiziranja in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Idrija natančneje določa
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite in reševanja (v nadaljevanju sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni,
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju
– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnosti.
Druge naloge s področja zaščite in reševanja se izvajajo na podlagi zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Sile za zaščito in reševanje se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih delovanjih, kadar obseg in posledice le-teh presegajo zmožnost delovanja rednih služb.
Sile za zaščito in reševanje aktivira župan oziroma podžupan ali tajnik, poveljniki štabov civilne zaščite za svoje območje, v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.
II. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
3. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Idrija načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob plazovih,
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– prva medicinska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– zaklanjanje,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– izmik in evakuacija.
4. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu obsegajo:
– predlaganje dejavnosti za preprečevanje, oziroma zmanjšanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– dejavnosti za odpravljanje posledic.
III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
5. člen
Sile zaščite in reševanja v Občini Idrija so:
– štabi, enote in službe civilne zaščite,
– poverjeniki civilne zaščite,
– operativne sestave prostovoljnih društev,
– štabi in enote v podjetjih in zavodih.
6. člen
V Občini Idrija se ustanovi občinski štab za civilno zaščito ter sektorska štaba v KS Idrija in KS Spodnja Idrija.
V ostalih krajevnih skupnostih se imenujejo poverjeniki civilne zaščite za svoje območje v skladu s sklepom župana Občine Idrija.
7. člen
Pri občinskem štabu za civilno zaščito Občine Idrija se organizirajo naslednje občinske specializirane enote in službe:
– služba za podporo,
– služba za zaklanjanje,
– enota za tehnično reševanje,
– enota za RBK zaščito,
– oddelek Gorske reševalne službe.
8. člen
Krajevni skupnosti Idrija in Spodnja Idrija ustanovita enoto za prvo medicinsko pomoč za delovanje na svojem območju.
9. člen
Podjetja, zavodi in druge organizacije ustanavljajo enote in službe civilne zaščite v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje in pomoč, ki jih podpiše Vlada Republike Slovenije.
10. člen
Naloge splošno reševalnih enot v Občini Idrija opravljajo enote vseh prostovoljnih gasilskih društev v Občini Idrija. Organizacijo, naloge in delovanje operativnih gasilskih enot določi župan Občine Idrija.
Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja lahko župan pooblasti operativne sestave drugih prostovoljnih organizacij v občini.
11. člen
Določena podjetja, zavode in druge organizacije, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje, župan občine s sklepom zadolži za opravljanje nalog zaščite in reševanja v okviru občinskih operativnih enot.
IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
12. člen
Vodenje sil za zaščito in reševanje na nivoju občine opravlja poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito ter občinski štab za civilno zaščito Občine Idrija, tako da:
– vodi podrejene štabe, enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev za zaščito in reševanje,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge odločitev organov civilnih oblasti.
V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
13. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in drugim izvajalcem za zaščito in reševanje,
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih nevarnostih in jim posreduje napotke za zaščito in vzajemno pomoč,
– izvaja določene mobilizacijske naloge,
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog za zaščito in reševanje ter napotke za njihovo izvajanje,
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in o njihovi sanaciji.
14. člen
Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo v Občini Idrija:
– center za opazovanje in obveščanje,
– štabi civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Pristojni organi morajo v tridesetih dneh od začetka veljave tega odloka ustanoviti štabe, enote in službe civilne zaščite v skladu s tem odlokom, oziroma izdati nove sklepe o ustanovitvi enot in štabov civilne zaščite v Občini Idrija.
Šestdeseti dan po začetku veljave tega odloka se na območju Občine Idrija razpustijo naslednji štabi in enote civilne zaščite, ustanovljeni po dosedanjih predpisih:
– občinske specializirane enote,
– štabi civilne zaščite v podjetjih in krajevnih skupnostih,
– enote civilne zaščite v podjetjih in krajevnih skupnostih.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Idrija, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti