Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

534. Odlok o komunalnih taksah v Občini Idrija, stran 802.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Idrija
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
V Občini Idrija se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje taksne predmete:
– uporabo javnega pločnika pred poslovnimi lokali,
– za uporabo javnih prostorov za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, prekope in podobne druge namene),
– za uporabo javnih površin za organiziranje prireditev za gospodarske namene,
– za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih,
– za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
– igralna sredstva in glasbene avtomate v javnih lokalih.
2. člen
Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, ki uporabljajo taksne predmete, za katere so določene komunalne takse.
3. člen
Višina komunalne takse za posamezne taksne predmete je opredeljena s številom točk v tarifi komunalnih taks, ki je določena v posebnem delu tega odloka.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v posebnem delu tega odloka. Župan lahko na predlog zavezanca s sklepom določi posebno olajšavo tudi v primeru vlaganj v ureditev taksnih predmetov.
Vrednost točke po tem odloku je 5 SIT. Spremembe te vrednosti točke določi na podlagi gibanja drobnoprodajnih cen enkrat letno župan s sklepom.
4. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, plačujejo komunalne takse taksni zavezanci pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov.
V ostalih primerih, ko taksni zavezanec takse ne plača vnaprej, se mu plačilo le-te odmeri z odločbo. Taksna obveznost zapade v plačilo v petnajstih dneh od dneva vročitve odločbe.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, oziroma s pričetkom uporabe in preneha s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil Republiško upravo za javne prihodke - izpostavo Idrija (v nadaljevanju: uprava) o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Na taksno obveznost ne vpliva začasna neuporaba taksnega predmeta.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti upravi pred začetkom uporabe, oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma prenehanja uporabe le-tega.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (površina oziroma število).
Taksni zavezanec je dolžan Upravi prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki dovoljenje izda.
7. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma nameščanjem taksnih predmetov in ki so za tako dejavnost pooblaščeni so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnega predmeta preveriti plačilo komunalne takse.
8. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto, se taksa obračunava za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve in sicer po dvanajstinah letnih zneskov. Sezona predstavlja nepretrgano obdobje v času enega koledarskega leta, v katerem je zaradi naravnih in vremenskih danosti možna uporaba taksnega predmeta.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezna potrditev na prijavi taksne obveznosti.
9. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek občinskega proračuna in se namensko porabijo za vzdrževanje javnih površin v krajevni skupnosti, kjer je nastala taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane v kraju namestitve, oziroma uporabe taksnega predmeta.
Občinska uprava mora pripraviti vsakoletno poročilo o zbranih namenskih sredstvih, izvajalec del iz teh sredstev pa poročilo o opravljenem delu.
10. člen
Komunalne takse odmerja, pobira in izterjuje uprava na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih občinskih organov za uporabo oziroma namestitev taksnih predmetov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb (tržna inšpekcija za določila 4. in 14. člena tega odloka) nadzira izvajanje komunalnega redarja.
Pristojne inšpekcijske službe in komunalni redar na terenu ugotavljajo ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
11. člen
Prisilna izterjava taks se opravlja po predpisih o davkih občanov.
Prisilna izterjava za pravne osebe se opravlja po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe na denarnih obveznostih.
Pravica do izterjave in pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana, oziroma v katerem je bila plačana.
KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Pravne in fizične osebe iz 7. člena tega odloka se kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT, če ob namestitvi oziroma uporabi taksnega predmeta ne preverijo plačila komunalne takse.
Odgovorna oseba pravne osebe iz 7. člena tega odloka se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT.
PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že uporabljajo oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti upravi najkasneje do 31. 12. 1995. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
15. člen
V prehodnem obdobju je taksni zavezanec, ki je opremil javno komunalno zemljišče na lastne stroške in to izkazuje, oproščen plačila takse. Višina oprostitve ne sme presegati vloženih sredstev v opremo komunalne infrastrukture. Višino oprostitve določi pristojna občinska služba.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
II. POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1 (uporaba javnih površin):
1.1.  uporaba javnega pločnika pred poslov-
    nimi prostori za vsak m2 dnevno             3 točke
1.2.  uporaba za začasne namene
1.2.1. za kioske in stojnice za gostinsko
    dejavnost za vsak m2 dnevno               20 točk
1.2.2. za stojnice in kioske z drugo
    dejavnostjo za vsak m2 dnevno              10 točk
1.2.3. za cirkuse in zabavne parke
    za vsak m2 dnevno                    3 točke
1.2.4. za gradbišča, prekope in druge
    začasne namene za vsak m2 dnevno             5 točk
1.3.  za vitrine, v katerih se razstavlja
    blago zunaj poslovne stavbe
    za vsak m2 letno                   1000 točk
1.4.  za uporabo javnih površin
    za prireditve za profitne namene
    za vsak m2 dnevno                    10 točk
Pojasnila:
a) Za javne površine štejejo ulice, pločniki, ceste, trgi, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane javne površine na območju občine Idrija.
b) Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine, oziroma organizator prireditev.
c) Takso po tarifni številki 1. 1. se obračuna največ za 100 dni v letu.
d) Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor javni zavod, občina ali krajevna skupnost.
e) Taksa se po tem odloku ne plača za uporabo prostora na območjih javnih tržnic.
Tarifna številka 2 (reklamni napisi, objave in oglasi ter vitrine):
2.1. reklamni napisi, objave, oglasi, panoji,...
2.1.1. za čas nad 3 mesece
    do 1 m2 letno                    2.000 točk
    za vsak nadaljnji m2                 1.000 točk
2.1.2. za čas do 3 mesecev
    do 1 m2 dnevno                      8 točk
    za vsak nadaljnji m2 dnevno               4 točke
2.2.  elektronski displeji in drugi svetlobni napisi
    do 2 m2 letno                    8.000 točk
    nad 2 m2 letno                   12.000 točk
2.3.  transparenti in druge oblike visečih reklam
    do 2 m2 dnevno                     10 točk
    nad 2 m2 dnevno                     15 točk
Pojasnila:
a) Javno mesto po tej tarifi je vsaka javna površina ter fasade, strehe in podobne površine, oziroma objekti, od koder je napis viden na javne površine, ne glede na lastnino objekta, na katerem je predmet.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov, oziroma površin, na katerih je taksni predmet.
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov in organov krajevnih skupnosti, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Idrija, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij. Plačila komunalne takse po tej tarifi so oproščeni tudi novi gospodarski subjekti (s.p., d.n.o., d.o.o.) prvih pet let od registracije na sodišču ali priglasitve pri pristojnem organu.
d) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena označba poslovne enote ter en seznam predmeta poslovanja družbe, oziroma samostojnega podjetnika. Vsaka nadaljnja označba šteje za reklamni napis.
e) Taksa po tem odloku se ne plačuje za plakate, obešene na za to določenih javnih panojih.
Tarifna številka 3 (igralna sredstva in glasbeni avtomati)
3.1.  za glasbene avtomate
    za vsak kos letno                  2.000 točk
3.2.  za igralne avtomate in druga
    igralna sredstva v javnih lokalih
    za biljard (vse vrste) za vsak
    kos letno                      4.000 točk
    za vsako stezo avtomatskega
    kegljišča                      2.000 točk
    za elektronske igr. aparate
    za vsak kos letno                  8.000 točk
    za ostala igralna sredstva              2.000 točk
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci po tej točki so tisti, ki upravljajo, oziroma uporabljajo javni lokal, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
b) Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča.
c) Taksni predmeti po tej tarifi so vse naprave, katerih uporabo morajo stranke plačati ne glede na obliko plačila.
d) Za glasbene avtomate po tem odloku ne štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki.
Št. 41711-1/95
Idrija, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti