Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

550. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec, stran 818.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji občinskega sveta dne 25. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta Otočec (Skupčinski Dolenjski list, št. 11/84) – v nadaljnjem besedilu: zazidalni načrt, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod številko 4351 v novembru 1995.
2. člen
Zazidalni načrt ima sestavne dele:
A. Tekstualni del
– Obrazložitev
– Vplivi predvidenih prostorskih posegov na okolje
– Prostorski pogoji za realizacijo razvojnih planov
– Prometna ureditev
– Komunalna ureditev
– Etapnost izvajanja zazidalnega načrta
– Obveznosti investitorja pri izvajanju
– Ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta
– Soglasja pristojnih organov in organizacij
B. Grafični del
1. Izsek iz dolgoročnega plana občine
Novo mesto za obdobje 1986–2000
(Urbanistična zasnova Otočec)               1:5000
2. Izsek iz družbenega plana občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjen 1989                      1:5000
3. Kopija katastrskega načrta               1:2880
4. Katastrski načrt z obodno parcelacijo         1:2880
5. Geodetski načrt                    1:1000
6. Geodetski načrt z obodno parcelacijo          1:1000
7. Načrt gradbenih parcel (povečava iz 1:2880)      1:1000
8. Arhitektonsko zazidalna situacija           1:1000
9. Analiza ustvarjenih razmer               1:1000
10. Prometno tehnična situacija              1:1000
11. Idejna višinska regulacija              1:1000
12. Vzdolžni profili cest               1:1000/100
13. Zbirnik komunalnih vodov               1:1000
14. Kanalizacija in vodovod (programska rešitev)     1:1000
15. Zakoličbeni načrt                   1:1000
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
S spremembo in dopolnitvijo zazidalnega načrta Otočec se meja, določena z osnovnim zazidalnim načrtom (zazidalni načrt Otočec, sprejet z odlokom, objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 11/84) ne spremeni.
Meja zazidalnega načrta se prične na severovzhodnem delu območja v točki, ki je severovzhodni vogal parcele št. 160/85, od koder poteka proti jugovzhodu po jugozahodni meji parcele št. 160/148, preko parcel št. 281/1, 278/1, po jugozahodni meji parc. št. 274, seka parcelo št. 273, po jugozahodni meji parcele št. 272, seka parcelo št. 269, po jugozahodnih mejah parcel št. 263 in 260, seka parcelo št. 255/3, po južnih mejah parcel št. 255/3, 160/139 in 160/125, po vzhodnih mejah parcel št. 1096/2 in 203/6, prečka parcelo št. 1074/5 do obstoječe ceste Novo mesto - Obrežje.
Od tu meja poteka proti jugozahodu po jugovzhodnih mejah parc. št. 1074/5, 160/100, 178/3 in 175/2, nakar poteka proti severozahodu po jugozahodni meji obstoječe ceste, parc. št. 160/100 do točke, ki je severozahodni vogal parcele št. 160/100, vse k.o. Šentpeter.
Od te točke meja poteka proti severovzhodu po meji med k.o. Šentpeter in k.o. Črešnjice, pri čemer ob severovzhodni meji parc. št. 160/140 k.o. Šentpeter preide v k.o. Črešnjice, nakar spet poteka proti severovzhodu po meji katastrskih občin in se zaključi v izhodiščni točki.
Površina območja znaša 20 ha 87 a 00 m2.
III. NAMEMBNOST PROSTORA
4. člen
Z zazidalnim načrtom je omogočena izgradnja 47 (od tega 5 predvidenih že po obstoječem zazidalnem načrtu) stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektov.
Za spremljajoče dejavnosti so predvideni naslednji objekti: razširitev objekta osnovne šole in ureditev zunanjih površin, gradnja vzgojno varstvenega zavoda, 8 objektov osnovne preskrbe: trgovsko-gostinska dejavnost in 1 objekt namenjen obrtni dejavnosti (predviden že po obstoječem zazidalnem načrtu).
V novih in obstoječih stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih objektih so dopustne trgovske, poslovne, servisne in storitvene dejavnosti, ki nase ne vežejo povečanje prometa in ne zahtevajo večjih parkirnih površin, ne presegajo ravni hrupa, dovoljene za bivalno okolje ter ne povzročajo emisij v okolje.
V obstoječih objektih je možna sprememba namembnosti dela objekta po predhodni pridobitvi mnenja – presoje o (ne)primernosti za konkretno dejavnost pristojne urbanistične službe ter soglasij upravljalcev komunalnih naprav glede preveritve zadostnih kapacitet in možnosti priključitve na obstoječo infrastrukturo. Razširitve objektov za potrebe novih dejavnosti niso dovoljene.
Enak način preverbe se opravi pred oddajo novih lokacij glede na izražene potrebe investitotjev (v obliki idejne rešitve) in je skupaj s Strokovnim gradivom – izvlečkom iz zazidalnega načrta podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.
IV. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA OBMOČJA, ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DOVOLJENE TOLERANCE
5. člen
Na obstoječih objektih in napravah je dopustna izvedba vzdrževalnih del, dovoljene so adaptacije in rekonstrukcije v obsegu sedanjih tlorisnih gabaritov objektov.
Dovoljeno je graditi pomožne objekte (drvarnice, garaže za osebni avto (1), vrtne ute, pergole, nadkritja balkonov in vhodov – vetrolove) in ograj v skladu spogoji in določili odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prosotor in o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Novo mesto (SDL, št. 11/91), pod pogojem, da objekti ne presegajo 15 m2 bruto etažne površine. K posameznemu objektu je dovoljeno zgraditi le en pomožni objekt iste namembnosti.
Kjer je potrebno zemljišče zavarovati zaradi višinskih razlik med posameznimi lokacijami ali dostopnimi cestami, je dovoljena gradnja opornih zidov. Grafično bodo obdelani v strokovnih gradivih za izdajo lokacijskih dovoljenj.
Za gradnjo ograj in pomožnih objektov je investitor dolžan pridobiti odločbo o dovolitvi priglašenih del na podlagi predhodne presoje in pogojev, ki jih pripravijo pristojne urbanistične službe.
6. člen
Gabariti novih objektov (horizontalni in vertikalni) so podani v maksimalni velikosti. Dopustne so tolerance navzdol do 15% pri čemer je dovoljena členitev fasad ob upoštevanju gradbene linije. Izhodiščne kote pritličij novih objektov nimajo toleranc.
Dopustni naklon strešin: od 30o do 45o
Barva in vrsta kritine: opečna ali temno rjava tegola ali strešnik
Osvetlitev mansardnih prostorov je dovoljena s strešnimi okenskimi odprtinami trikotne ali trapezne oblike.
Po celotni dolžini objekta kolenčni zid ne sme presegati 1,20 m.
7. člen
S tem zazidalnim načrtom so določeni osnovni – izhodiščni podatki za naslednje nove objekte:
V stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih je možno opravljati dejavnosti, opredeljene v 4. členu odloka.
TIP A:
stanovanjski objekt
dimenzije 12,0×9,5 m, K+P+M
Objekt 35, Objekt 47, Objekt 52, Objekt 93, Objekt 94, Objekt 95, Objekt 97, Objekt 122, Objekt 123, Objekt 124, Objekt 125, Objekt 126, Objekt 127, Objekt 128, Objekt 129, Objekt 133.
TIP B:
stanovanjski objekt
dimenzije 13,0×10,0 m + garaža 6,0×3,0 m, K+P+M
Objekt 89, Objekt 90, Objekt 91, Objekt 92, Objekt 98, Objekt 99, Objekt 100. Pogoj za gradnjo objektov 99 in 100 je gradnja ceste. Namesto dveh objektov: 99 in 100 je na obravnavani lokaciji možna gradnja samostojnega objekta.
TIP C:
stanovanjski objekt
dimenzije 13,0×9,5 m, K+P+M
Objekt 78, Objekt 96.
VRSTNE HIŠE V:
vrstni stanovanjski objekt
dimenzije 11,0×8,0 m, K+P+M
Objekt V 9 je možno prizidati objektu V 4 ali V 5, če se zato odloči eden od lastnikov objektov V 4 ali V 5.
TIP D:
stanovanjsko-poslovni objekt
dimenzije 15,0×11,0 m, K+P+M
Objekt 101, Objekt 104, Objekt 105, Objekt 130, Objekt 131, Objekt 132
TIP D1:
stanovanjski objekt
dimenzije 15,0×11,0 m, K+P+M
Objekt 112, Objekt 115, Objekt 116, Objekt 117,
TIP Ddv:
stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekt dvojček
dimenzije 10,0×11,0 m, K+P+M
Objekt 102, Objekt 103
TIP Ddv1:
stanovanjski objekt dvojček
dimenzije 10,0×11,0 m, K+P+M
Objekt 113, Objekt 114
TIP E:
stanovanjsko - poslovni objekt
dimenzije 15,0×11,0 m + garaža 6,0×3,0 m, K+P+M
Objekt 106, Objekt 109, Objekt 110, Objekt 111
TIP Edv:
stanovanjski objekt dvojček ali stanovanjsko-poslovni objekt
dimenzije 10,0×11,0 m + garaža 6,0×3,0 m, K+P+M
Objekt 107, Objekt 108
V primeru oddaje dveh ali več lokacij enemu investitorju (tip Ddv, Ddv1 in Edv) je dovoljeno lokacijo pozidati tudi drugače, in sicer v skladu s Strokovnim gradivom – izvlečkom iz zazidalnega načrta, ki bo pripravljen na podlagi idejne zasnove investitorja. To bo tudi osnova za novo zakoličbo objekta.
Objekt 7a:
prizidek ali samostojni objekt za stanovanjsko ali poslovno dejavnost
dimenzije 14,0×9,5 m, K+P+M
Objekt 88:
stanovanjski - poslovni (obrtni) objekt
dimenzije 24,0×12,0 m + 9,5×12,0 m, K+P+M
TIP T:
dimenzije 15,0×10,0 m, K+P+1
z oblikovnim poudarkom na čelnini fasadi,
Objekt T1 (z oblikovnim povdarkom na zahodni fasadi), Objekt T4, Objekt T5, Objekt T8 (z oblikovnim poudarkom na vzhodni fasadi)
TIP Tdv:
dimenzije 15,0×7,0 m, K+P+1
Objekt T2, Objekt T3, Objekt T6, Objekt T7
Za mešane vrstne stanovanjsko-poslovno, trgovsko-servisne objekte, za katere je potrebno pred izdelavo izvlečka iz spremembe zazidalnega načrta izdelati idejne zasnove arhitekture in tehnologije (za nestanovanjske dejavnosti skupaj z ocenami vplivov na okolje, kot je določeno v 4. členu tega odloka). V primeru oddaje dveh ali več lokacij enemu investitorju je dovoljeno lokacijo (tip T in Tdv) pozidati tudi drugače, in sicer v skladu s Strokovnim gradivom – izvlečkom iz zazidalnega načrta, ki bo pripravljeno na podlagi idejne zasnove investitorja ob upoštevanju gradbenih linij. To bo tudi osnova za novo zakoličbo objekta.
Objekt Paviljon:
gostinski ali poslovni objekt
dimenzije 10,0×10,0 m ali premera 10,0 m, K+P
Objekt VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD:
Izgradnja VVZ je možna v skladu z idejno zasnovo investitorja glede na ugotovljene potrebe na zemljišču s parcelno številko 160/82 K.o. Šentpeter.
Objekt OSNOVNA ŠOLA:
Objekt šole je dovoljeno razširiti, oziroma dozidati glede na izkazane potrebe na zemljišču s parcelnimi številkami 160/137, 160/136 in 160/83 K.o. Šentpeter v skladu z idejno zasnovo.
8. člen
Vsi novi objekti naj bodo oblikovani skladno z obstoječimi objekti tako, da bodo skupaj lahko tvorili enovito naselbinsko celoto.
9. člen
Zunanja ureditev
Zunanja ureditev območja urejanja vključuje ceste, parkirne površine in manipulacijske površine ter osrednjo zeleno povezovalno pot za pešce, kar je razvidno iz grafičnih prilog, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta, oziroma odloka.
Ceste, parkirišča in manipulacijske površine so izvedene v asfaltu, dvorišča so lahko tlakovana.
Ograje so lesene ali v živi meji, višine do 1,20 m in umaknjene od robnika min. 0,50 m.
Celotna zasnova zunanje ureditve naj omogoča neovirano gibanje telesnoprizadetih oseb; v območjih prehodov za pešce je treba izvesti poglobljene robnike.
Osrednja zelena povezovalna pot za pešce predstavlja skupno nezazidano površino v upravlajnju krajevne skupnosti.
Z dodatno prilagoditvijo parcelacije novim posegom in zazelenitvijo naj se povrne naravni videz celotnemu nezazidanemu delu območja. Za dosego tega cilja naj se proste površine priključijo k sosednjim funkcionalnim zemljiščem posameznih zazidljivih oziroma že zazidanih parcel.
Meje funkcionalnih zemljišč za vsak posamezni objekt se določijo v strokovnem gradivu za pridobitev lokacijskega dovoljenja - izvlečku iz zazidalnega načrta.
V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
10. člen
Promet
Obstoječa cestna mreža se dogradi z novimi stanovanjskimi ulicami oziroma dovoznimi cestami. Širina vozišča mora biti najmanj 5,5 m, da je omogočen nemoten dvosmerni promet.
Ulice z večjim številom objektov imajo enostranske hodnike za pešce, pri dovozih do manjše skupine objektov, hodniki niso predvideni.
V območjih križišča Šolske ulice in Ulice Dobrava se uredi obojestransko avtobusno postajališče izven vozišča.
Izvedejo se naslednje nove ceste:
– cesta 1: dovoz do osmih objektov, hkrati manipulacijska površina in parkirišče, širina 6 m, enostranski hodnik 1,6 m, dolžina 83 m
– cesta 2: dovoz do VVZ, vozišče 5,5 m, dolžina 33m
– cesta 3: dovozna cesta, vozišče 5,5 m, dvostranski hodnik 1,6 m, dolžina 193 m
– cesta 4: stanovanjska ulica, vozišče 5,5 m, enostranski hodnik 1,6 m, dolžina 104 m
– cesta 5: stanovanjska ulica, vozišče 5,5 m, enostranski hodnik 1,6 m, dolžina 105,5m
– cesta 6: stanovanjska ulica, vozišče 5,5 m, dvostranski hodnik 1,6 m, dolžina 115 m
– cesta 7: dovozna cesta, vozišče 5,5 m, enostranski hodnik 1,6 m, dolžina 74m
– cesta 8: stanovanjska ulica, vozišče 5,5 m, enostranski hodnik 1,6 m, dolžina 55 m.
11. člen
Hodniki za pešce naj potekajo dvostransko ob Ulici Dobrava do križišča s Skalno ulico, enostransko ob Skalni ulici in v nadaljevanju ulice Dobrava. Širina hodnika je 1,6 m.
Samostojne poti pešcev se zgradijo v širini 2 m:
– v območju šole in VVZ,
– povezava igrišč s cesto 3,
– povezava Skalne ulice ter cest 3 in 4 z območjem na zahodu,
– povezava med cesto 5 in Skalno ulico (koridor je širok 5,50 m), v podaljšku ceste 7,
– povezava Skalne ulice proti severo-zahodu (koridor 4,0 m),
– prestavitev javne poti na vzhodni rob parcele predvidenega objekta 130,
– severno ob objektih T1 do T8 internega značaja,
– glavna pot pešcev od šole in VVZ proti središču naselja na vzhodu z obojestransko zelenico v skupni širini 5,0 m.
Jugovzhodno od trafo postaje se glavna peš pot razširi v prireditveni prostor celotnega naselja.
12. člen
Parkirne površine za stanovanjske objekte (kakor tudi za možne delno spremenjene površine v poslovne prostore) morajo biti zagotovljene znotraj parcel objektov. Na posameznih iztekih cest, pa so predvidene min. parkirne površine za obiskovalce.
Pri trgovsko poslovno stanovanjskih objektih T1 do T8 ob Cesti 1 se uredi parkirišče za 28 PM, pri Paviljonu v križišču Šolske ulice in Ul. Dobrava pa 4 PM.
13. člen
Višinski potek cest se izvede tako, da njihov vzdolžni naklon nikjer ne presega 12%, z izjemo priključnih delov novih cest 3 (14,8%) in 4 (14,9%) na obstoječo Skalno ulico (16%). Nulte kote objektov se prilagodijo višinam dovoznih cest ter obstoječemu terenu, kar je razvidno iz grafične priloge št. 11 Idejna višinska regulacija.
14. člen
Kanalizacija
Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju je obstoječa kanalizacija mešanega sistema s čistilno napravo.
Predvideno stanje
Kanalizacija je zasnovana po mešanem sistemu. Zgraditi je potrebno:
– kanale preseka 25 cm, ki so predvideni po cestah v obstoječem naselju
– kanale preseka 25 cm, ki so predvideni po novih dovoznih cestah
– prestaviti obstoječi kanal, ki tangira objekte št. 96 in 97
– tehnološke vode iz eventualnih nestanovanjskih dejavnosti, kot so: trgovska, poslovna, servisna in storitvena dejavnost je priključiti na javno kanalizacijo po predhodnem čiščenju (lovilci olj, nevtralizacija)
– greznice ukiniti
– kanalizacijo izvajati iz vodotesnih cevi – sodobnih materialov PVC, TESAL, ki se spajajo z gumi tesnili.
15. člen
Vodovodno omrežje
Obstoječe stanje
– magistralni vodovod Jezero–Kij–Težka voda premera 500 mm
– sekundarno vodovodno omrežje iz PVC cevi premerov 110 in 140 mm
– cevovod premera 75 mm.
Predvideno stanje
Za potrebe sanitarne in požarne vode je zagotoviti 10 l/sek. V ta namen je zgraditi:
– novo vodovodno omrežje s hidranti iz PE premera 110 mm ki je priključen na magistralni vodovod premera 500 mm
– obstoječi vodovod premera 75 mm v starejšem delu naselja, ki se napaja iz lokalnega zajetja se opusti in zgradi novo omrežje iz PE cevi premera 110 mm z navezavo na obstoječi vodovod PVC premera 110 mm
– vodovodno omrežje izvesti iz visokokvalitetnega plastičnega materiala PE za delovni tlak 10 bar
– hišne priključke izvesti iz PE cevi premera 1"
– predvideti je predvsem nadzemne hidrante.
16. člen
Električno omrežje
Obstoječe stanje
– obstoječa trafo postaja TP šola
– daljnovod 20 KV – zračni
– nizkonapetostno omrežje
Predvideno stanje
– odsek kabelske kanalizacije TP Otočec–šola – do predvidenega paviljona je potrebno zaradi prevelike globine prestaviti plitveje v neposredni bližini
– odsek kabelske kanalizacije od TP Otočec–šola do prehoda v DV je potrebno pred gradnjo hiš prestaviti ob Skalni ulici in Ulici Dobrava in dalje ob peš poti do droga
– vso nizkonapetostno omrežje na območju urejanja bo izvedeno s kabli PP 41 A 4×150,70 ali 35 mm2 z dodatno žilo P-2,5 mm2 (za krmiljenje dvotarifnih števcev).
17. člen
Ogrevanje
Objekti v obravnavanem območju bodo ogrevani individualno (El-kurilno olje ali trda goriva). Možna je tudi uporaba alternativnih načinov ogrevanja kot so:
– zbiralniki sončne energije za gretje in gospodinjsko vodo
– toplotne črpalke, sistem zrak–voda
– kombinacija sončnih kolektorjev in toplotnih črpalk.
18. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe stanje
Na območju poteka medkrajevni kabelski telefonski vod. V starem delu Otočca je lokalna ATC.
Predvideno stanje
Obstoječa centrala ATC se bo povečala in s tem bo možna priključitev novih objektov.
Za novo predvidene objekte se potrebuje 70 novih telefonskih priključkov.
19. člen
Javna razsvetljava
Vse nove predvidene dovozne ceste in peš pot je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.
20. člen
Pri realizaciji načrtovane gradnje infrastrukturnih vodov so, zaradi tehnično in ekonomsko utemeljenejših rešitev, dopustne spremembe, ki pa morajo biti v osnovi usklajene z rešitvami iz zazidalnega načrta. Spremembe rešitev moprajo biti obdelane v tehnični dokumentaciji (PGD in PZI projektih) posameznega infrastrukturnega voda.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
21. člen
Izgradnja vseh na novo predvidenih objektov je vezana na predhodno izgradnjo komunalnega omrežja: cest in podzemnih vodov. Ker so obstoječe ceste že asfaltirane, je potrebno v stroške urejanja obvezno vključiti in izvesti tudi asfaltiranje novih cest v začetni fazi, da ne bo prišlo do nepotrebnega povzročanja poškodb in onesnaževanja na obstoječih cestah. Zaradi zahtevnosti posegov v naravni teren je možna gradnja objektov 101 do 117 in objektov 130 do 132 ob cestah 3 in 4 ter objektov 123 do 129 in objektov 96, 97 in 133 na že urejenih gradbenih parcelah (vključno z opornimi zidovi).
Strokovne službe Mestne občine Novo mesto predvidevajo naslednjo faznost gradnje:
1. faza: komunalna oprema, ceste, oporni zidovi med parcelami (na osnovi detajlnega izvedbenega načrta zunanje ureditve v merilu 1:250);
2. faza: skupna peš pot,
3. faza: izgradnja vseh predvidenih objektov, širitev šole in izgradnja VVZ.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
22. člen
Investitorji in izvajalci ureditve zazidalnega območja morajo v začetni fazi urediti tehnično neoporečen, ekološko sprejemljiv in varen način odvodnjavanja z novo oblikovanih pobočij. S preoblikovanjem strmin v naravnejšo konfiguracijo in s skrbno zazelenitvijo naj poustvarijo vtis naravnega okolja.
Investitorji so dolžni sočasno z izgradnjo posameznih objektov izvesti tudi zunanjo ureditev.
Gradbene parcele, ki ne bodo pozidane v prvi fazi, morajo investitorji vzdrževati v urejenem stanju, ali pa jim morajo določiti tako začasno namembnost, ki ne bo niti funkcionalno niti vizualno motilna za ostalo območje.
Osnovna obveznost investitorjev pri eventualni nestanovanjski gradnji na območju urejanja je preprečitev negativnih vplivov na okolje. To velja za sprotno čiščenje odpadnih voda, dimnih plinov, preprečevanje prekomernega hrupa, požarno varnost.
Odpadno vodo eventualnih nestanovanjskih dejavnosti je potrebno najprej očistiti v lastnih čistilnih napravah in usedalnikih uporabnikov do stopnje, ko jo je dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
Meteorno vodo z utrjenih površin je treba najprej očistiti v lovilcih maščob in jo očiščeno preko usedalnikov voditi v kanalizacijo.
Koncentracija primesi individualnih kurišč v zraku ne sme presegati meje prašne usedline 10 g/m2 na mesec.
Za zagotovitev požarne varnosti je treba upoštevati požarnovarnostne odmike med objekti, omogočiti dostope za urgentna vozila in izvesti hidrantno omrežje.
Sanitarne odpadke je treba odvažati na sanitarno deponijo.
23. člen
Pred oddajo lokacij za gradnjo objektov po tem zazidalnem načrtu je potrebno izdelati Strokovno gradivo – izvleček iz zazidalnega načrta, ki ga na osnovi idejne rešitve za konkretno lokacijo posameznega investitorja oziroma izvajalca izdela pristojna občinska urbanistična služba kot osnovo za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Pred izdelavo Strokovnega gradiva – izvlečka iz zazidalnega načrta pristojna občinska urbanistična služba prouči idejno rešitev investitorja in izdela mnenje o (ne)primernosti predlaganega posega za konkretno lokacijo.
VIII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja Urbanistična inšpekcija pri Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, enota Novo mesto.
25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto.
26. člen
Za območja, objekte in naprave v mejah območja urejanja, ki jih ne obravnavajo te spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Otočec, veljajo določila predhodnih prostorskih dokumentov.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-24/96
Novo mesto, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine
Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti