Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

567. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
568. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI)
569. Zakon o vrtcih (ZVrt)
570. Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
571. Zakon o gimnazijah (ZGim)
572. Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO)
573. Zakon o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP-C)
574. Obvezna razlaga 28. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94) - (ORZPPD28)

Odloki

575. Odlok o potrditvi letnega obračuna Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1994 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOVP94)
576. Odlok o potrditvi finančnega načrta Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1995 (OdFNV95)
608. Odlok o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo za leto 1996 (OdRP96)

Drugi akti

577. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

578. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
579. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
580. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
581. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

582. Sklep o vsebini zahtevka za pridobitev soglasja k ceni utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

583. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah
584. Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1996
585. Odločba o spremembi odločbe o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike opravljajo vozniški izpit

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

586. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji

OBČINE

Črenšovci

587. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črešnovci za leto 1995
588. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črešnovci v prvem trimesečju leta 1996
589. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črešnovci v letu 1996

Grosuplje

590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Hrastnik

591. Sklep upravnega odbora Stanovanjskega sklada Občine Hrastnik

Jesenice

592. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 1996
593. Odlok o priznanjih Občine Jesenice

Kobarid

594. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
595. Statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid
596. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1996

Lenart

597. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Lendava

598. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v Svete Krajevnih skupnosti občine Lendava
599. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Čentiba
600. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Lakoš, Gaberje, Hotiza, Kapca in Kot
601. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Dolga vas

Ljutomer

602. Odlok o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru
603. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Veržej za naselje Bunčani in Veržej
604. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veržej, ki je bil dne 18. 2. 1996

Odranci

605. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Odranci

Trebnje

606. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert

Vrhnika

607. Odlok o zazidalnem načrtu Drenov Grič I

POPRAVKI

1. Popravek navodila o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
2. Popravek sklepa o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
3. Popravek pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Mestni občini Kranj
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti