Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

603. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Veržej za naselje Bunčani in Veržej, stran 923.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 58. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter statutarnih določil KS Veržej in izida referenduma z dne 18. 2. 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Veržej za naselje Bunčani in Veržej
1. člen
Na območju krajevne skupnosti se v naselju Bunčani in Veržej po odločitvi krajanov na referendumu dne 18. 2. 1996 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:
v naselju Veržej
– sofinanciranje dokončanja izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje preplastitve ulic Prvomajska, Prešernova, Mlinska, Cankarjeva, povezava med Gozdno in Ribiško,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v Kolodvorski, Prvomajski, Prešernovi, Mlinski in Gozdni ul.,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– pomoč pri investicijah v društvih,
– vzdrževanje poljskih cest,
– delovanje KS;
v naselju Bunčani
– za dokončanje izgradnje javne razsvetljave,
– ureditev poljskih cest,
– pomoč pri investicijah društev,
– delovanje KS.
3. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001. leta.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Veržej št. ŽR 51930-842-063-82682. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet KS Veržej, ki bo vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
5. člen
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 4% od neto zavarovalne osnove obrtnikov,
– 300 DEM letno v tolarski protivrednosti obrtniki in podjetniki, ki imajo stalno prebivališče v naseljih Veržej in Bunčani,
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno obrtniki in podjetniki, ki v navedenih naseljih opravljajo svojo dejavnost, pa tu nimajo stalnega prebivališča,
– 2% od pokojnin,
– 9% od KD kmetovalcev,
– 300 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni v tujini,
– predpisano poravnavo dolga za izgradnjo mrliške veže z zakonitimi zamudnimi in rednimi obrestmi vsi tisti, ki predpisanega zneska še niso poravnali.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh virov plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetje, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance Republike Slovenije izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in zavezanci iz tretje in četrte alinee 5. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun KS Veržej, in sicer do 31. 12. tekočega leta, ko jim KS dostavi položnice.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance izpostava Ljutomer.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Veržej, dne 20. februarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Veržej
Matko Galunder l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti