Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

595. Statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid, stran 913.

V skladu z 31. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in na podlagi 6. člena odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč v Občini Kobarid je Upravni odbor sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid na seji dne 20. 12. 1995 sprejel
S T A T U T
Sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se podrobneje ureja organizacija in delovanje Sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo zakon, odlok o njegovi ustanovitvi ter statut. Za obveznosti sklada je s polno odgovornostjo odgovoren Sklad. sklad za opravljanje svoje dejavnosti lahko najame kredite. Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč Občine Kobarid. Sedež Sklada je v Kobaridu, Trg svobode 2.
Sklad ima štampiljko okrogle oblike z besedilom: Sklad stavbnih zemljišč Občine Kobarid.
II. ORGANI SKLADA
3. člen
Organi sklada so:
1. upravni odbor,
2. komisija za oddajo in nakup stavbnega zemljišča,
3. stalna ali občasna delovna telesa, ki jih po potrebi ustanovi upravni odbor.
4. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut sklada in druge splošne akte,
– sprejema letni program, finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– poroča občinskemu svetu o svojem delu in o izvrševanju nalog sklada,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za uresničevanje določene politike glede pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za gradnjo,
– sklepa pogodbe o opravljanju administrativno-tehničnih, strokovnih in drugih opravil za sklad,
– imenuje predsednika in člane komisije,
– daje splošne smernice za delo komisijam,
– odloča o ugovorih zoper odločitve komisije o izboru ponudnika v javnem razpisu o oddaji stavbnih zemljišč,
– ustanavlja stalna ali občasna delovna telesa,
– sprejema druge akte in ukrepe ter obravnava druga vprašanja, ki se nanašajo na delovanje in poslovanje sklada.
5. člen
Upravni odbor sklada ima predsednika in štiri člane. Upravni odbor imenuje Občinski svet občine Kobarid izmed svojih članov. Mandatna doba upravnega odbora je dve leti.
Postopek za imenovanje upravnega odbora in njegovega predsednika je določen v statutu Občine Kobarid.
6. člen
Upravni odbor sklada odloča na sejah. Sestaja se po potrebi. Seje upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik.
Predsednik upravnega odbora je dolžan sklicati sejo odbora, če to predlaga član odbora, predsednik komisije za oddajo stavbnega zemljišča, župan ali direktor podjetja oziroma pooblaščena oseba, ki za sklad opravlja dela iz prvega odstavka 15. člena tega statuta.
Predlog dnevnega reda za sejo upravnega odbora pripravi predsednik odbora sam oziroma v sodelovanju s predlagatelji seje.
7. člen
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Predlog je na seji upravnega odbora sprejet, če zanj glasuje večina članov odbora.
8. člen
O sejah upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora in zapisnikar.
9. člen
Predsednik upravnega odbora podpisuje akte, ki jih je sprejel upravni odbor, predstavlja in zastopa sklad v mejah pooblastil določenih z odlokom o ustanovitvi sklada in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut.
V odsotnosti predsednika upravnega odbora opravlja njegove naloge član odbora, ki ga je določil predsednik sam.
10. člen
Komisija za oddajanje stavbnega zemljišča odloča o oddaji stavbnega zemljišča za gradnjo in o odkupu zemljišč za sklad stavbnih zemljišč.
Komisija ima dva člana in predsednika.
Mandatna doba komisije sovpada z mandatno dobo občinskega sveta.
Komisija je za svoje delo odgovorna upravnemu odboru sklada.
11. člen
Predsednika ter člane komisije imenuje upravni odbor sklada na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kobarid.
12. člen
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča dela na svojih sejah. Sejo skliče in vodi njen predsednik.
13. člen
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča lahko veljavno odloča le v popolni sestavi. Predlog je na seji komisije sprejet, če zanj glasujejo vsi člani.
14. člen
Upravni odbor sklada lahko imenuje stalna ali začasna delovna telesa, ki spremljajo in proučujejo določena strokovna vprašanja z delovnega področja upravnega odbora.
Z aktom o ustanovitvi določi upravni odbor tudi naloge delovnega telesa.
III. OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH IN STROKOVNIH OPRAVIL
15. člen
Administrativno-tehnična, strokovna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava ali pa na podlagi pogodbe podjetje ali oseba, ki je za taka opravila usposobljena.
IV. DEJAVNOST SKLADA
16. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– financira pridobivanje, urejanje in opremljanje stavbnih zemljišč v naseljih in drugih območjih, ki so namenjena za gradnjo,
– ureja stavbna zemljišča v naseljih in drugih območjih namenjenih za gradnjo in plombno pozidavo,
– gospodari z denarnimi sredstvi namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter razpolaga s temi sredstvi skladno s svojimi finančnimi načrti,
– je investitor izgradnje nadomestnih objektov v zvezi s pridobivanjem stavbnih zemljišč, kadar se urejajo na podlagi investicijskega programa, ki ga sprejme sklad,
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določa zakon in občinski odloki.
V. FINANCIRANJE SKLADA
17. člen
Sredstva sklada so:
1. denarna sredstva zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva pridobljena z oddajo stavbnega zemljišča v lasti občine investitorju,
3. denarna sredstva zbrana iz prispevkov investitorjev za stroške priprave in opremljanja stavbnega zemljišča,
4. druga sredstva.
18. člen
Finančni načrt in zaključni račun potrjuje občinski svet.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Ta statut se lahko spremeni ali dopolni po postopku, ki velja za njegovo sprejetje.
Statut oziroma njegove spremembe oziroma dopolnitve sprejme upravni odbor sklada in začne veljati, ko ga potrdi občinski svet.
Akt o potrditvi statuta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je njegov sestavni del.
20. člen
Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 462-25/95
Kobarid, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Upravnega odbora
Sklada stavbnih zemljišč
Občine Kobarid
Edi Melinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti