Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

594. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid, stran 912.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) ter 16. člena statuta Občine Kobarid je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 2. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
1. člen
V Občini Kobarid se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zem- ljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe, za uporabo nezazidanega zemljišča pa od površine zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo, oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Območja, na katerih neposredni uporabniki plačujejo nadomestila, so:
I. območje: MMP Robič in zemljišča, ki so namenjena oskrbi z naftnimi derivati ter igralništvo,
II. območje: Kobarid s pripadajočimi obrtnimi, poslovnimi in turističnimi conami,
III. območje: vsa preostala naselja in vasi v Občini Kobarid razen vasi, ki spadajo v IV. ali V. območje,
IV. območje: Logje, Avsa, Jevšček, Drežniške Ravne, Jezerca, Magozd, Koseč,
V. območje: Robidišče, Livške Ravne, Krn.
4. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se upoštevajo naslednja merila:
a) opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti,
b) lega in namembnost zemljišča,
c) izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
5. člen
Stavbna zemljišča se razvrsti glede na opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti, glede na namen ter glede na lego v I., II., III., IV. ali V. območju in se vrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------
.               Lega stavbnega zemljišča
Dejavnost        I.    II.   III.   IV.   V.
oziroma namen     obm.  obm.   obm.   obm.  obm.
---------------------------------------------------------------
a) industrijsko-
  poslovna dejavnost  120   90    40    20    0
b) družbena dejavnost  50   35    18     9    0
c) stanovanjski namen  25   19     8     4    0
d) nezazidana stavbna
  zemljišča       20   10     5     2    0
e) trgovina osnovne
  preskrbe       50   35    20    10    0
---------------------------------------------------------------
6. člen
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih. Dodatne točke se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
----------------------------------------------------------------------------
.                         Št. točk
Vrsta dejavnosti         I.    II.   III.    IV.     V.
----------------------------------------------------------------------------
a) gostin. dej. razen bifejev  100    100    75    50     0
b) bifeji            300    300    150    100     0
c) trgovina in turizem      30    15    10     5     0
d) trgovina z živili       5     5     0     0     0
e) prodaja goriv, igralnice   850    850    400    400    400
f) vikendi            30    30    30    30     30
g) brezcarinske prodajalne   500    500    500    500    500
----------------------------------------------------------------------------
7. člen
Nadomestilo se obračunava tudi za uporabo javnih površin na območju Kobarida za naslednje namene:
.                   število točk
a) kioski z gostinsko dejavnostjo       300
b) ostali kioski                200
c) gostinski vrtovi              250
8. člen
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, zelenice, interne dostopne in dovozne poti znotraj ureditvenega območja naselij ter delavnice na prostem so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti oziroma namenu uporabe, kot določajo prejšnji trije členi tega odloka.
9. člen
Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik ali najemnik stanovanja).
Nadomestilo določi zavezancu organ, pristojen za družbene prihodke.
10. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7. in 8. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
11. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila se določa letno s sklepom občinskega sveta.
12. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Zavezanci so dolžni sporočiti upravnemu organu pristojnemu za družbene prihodke vse podatke potrebne za izračun nadomestila, kot so: spremembe vrste dejavnosti, spremembe poslovne in stanovanjske površine.
13. člen
Poleg primerov, navedenih v prvem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih so oproščeni plačevanja nadomestila za dobo pet let občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Upravni organ, pristojen za družbene prihodke, lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost) ter v primerih, ko stanovanjski objekti nimajo izvedene minimalne komunalne opreme, skladno z zakonom o davkih občanov oprosti zavezance plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine, ali da objekti nimajo izvedene minimalne komunalne opreme.
O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca Upravni odbor sklada stavbnih zemljišč Občine Kobarid.
14. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je, ali če ne prijavi pravilnih površin.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90 in 5/94).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 462-27/95
Kobarid, dne 2. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec l. r.

AAA Zlata odličnost