Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

606. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert, stran 925.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Šentrupert je svet Krajevne skupnosti Šentrupert na seji dne 11. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šentrupert se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) moderniziranje in asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest,
b) gradnja vodovoda in kanalizacije ter čistilne naprave,
c) sofinanciranje programa celostnega razvoja podeželja in obnova vasi.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1995 ocenjen na 187,000.000 SIT, in sicer:
.                              SIT
a) modernizacija in asfaltiranje
lokalnih cest (6,5 km) in krajevnih
cest v dolžini 11 km                 70,000.000
b) gradnja vodovoda (10,000.000 SIT)
in sofinanciranje gradnje kanalizacije
(42,000.000 SIT) in čistilne naprave
(15,000.000 SIT)                   67,000.000
c) sofinanciranje programa celostnega
razvoja podeželja in obnova vasi           50,000.000
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet KS, odvisno od plačanih sredstev in pripravljenosti krajanov za lastno udeležbo v denarju in v delu.
3. člen
Naloge iz 2. člena se bodo financirale:
– iz samoprispevka:
.                              SIT
ad 1) lokalne ceste 20%                5,000.000
krajevne ceste 30%                  13,500.000
ad 2) gradnja vodovoda in kanalizacije
ter čistilne naprave                 20,600.000
ad 3) sofinanciranje programa celostnega
razvoja podeželja in obnova vasi           17,000.000
Skupaj                        56,100.000
– iz sredstev občanov (v delu in denarju):
ad 1) lokalne ceste 10%                2,500.000
krajevne ceste 40%                  18,000.000
ad 2) gradnja vodovoda in kanalizacije
ter čistilne naprave                 25,800.000
ad 3) sofinanciranje programa celostnega
razvoja podeželja in obnova vasi           10,000.000
Skupaj                        56,300.000
– iz sredstev občine in države:
ad 1) lokalne ceste 70%                17,500.000
krajevne ceste 30%                  13,500.000
ad 2) gradnja vodovoda in kanalizacije
ter čistilne naprave                 20,600.000
ad 3) sofinanciranje programa celostnega
razvoja podeželja in obnova vasi           23,000.000
Skupaj                        74,600.000
O uporabi morebitnih zbranih presežkih bo odločal ob izteku obdobja, za katero bo samoprispevek uveden, svet krajevne skupnosti po predhodni pridobitvi mnenja na javnem zboru krajanov.
4. člen
Referendum bo v nedeljo 17. marca 1996 od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija – komisija za izvedbo referenduma.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Šentrupert, št. 52120-842-130-82084. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Šentrupert.
6. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Šentrupert, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od neto plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka);
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Šentrupert dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Šentrupert in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija – komisija za izvedbo referenduma Krajevne skupnosti Šentrupert, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.                KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT
                    GLASOVNICA
Na referendumu dne 17. marca 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo petih let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, za financiranje programov:
a) moderniziranje in asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest
b) gradnja vodovoda in kanalizacije ter čistilne naprave
c) sofinanciranje programov celostnega razvoja podeželja in obnova vasi
.                    glasujem
              ZA                 PROTI
                     (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Šentrupert.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 1/95
Šentrupert, dne 11. marca 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti Šentrupert
Franc Bartolj, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost