Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

584. Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1996, stran 906.

Na podlagi 29. in 48. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1996
1. člen
S to odredbo se v letu 1996 določajo dodatni ukrepi, ki jih morajo poleg ukrepov, določenih s predpisi o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci ter predpisi o gozdovih, izvajati lastniki gozdov in upravljalci gozdov ter dreves iglavcev, ki rastejo zunaj gozda (v nadaljnjem besedilu: lastniki oziroma upravljalci), da bi preprečili škodljivo namnožitev podlubnikov.
2. člen
Lastniki oziroma upravljalci morajo najpozneje:
– do 20. marca 1996 posekati podrto ali polomljeno drevje jelke in urediti sečišče, v območjih, kjer so bila v letu 1995 žarišča lubadarja, pa tudi obeliti panje;
– do 20. marca 1996 posekati podrto ali polomljeno drevje bora in urediti sečišče;
– do 31. marca 1996 posekati podrto ali polomljeno drevje smreke in macesna in urediti sečišče.
Določbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za tista drevesa, ki so načrtno pripravljena za lovna oziroma kontrolna drevesa.
Če lastnik oziroma upravljalec ne more opraviti ukrepov iz prvega odstavka tega člena v roku, mora o tem najpozneje 10 dni pred iztekom roka obvestiti Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Če zaradi prevelikega obsega kljub dodatnemu angažiranju zavoda ni mogoče opraviti ukrepov iz prvega odstavka tega člena v roku, določi gozdarski inšpektor dodatne izjemne ukrepe in roke za njihovo izvedbo.
3. člen
Lastniki oziroma upravljalci morajo v svojih gozdovih:
– do 20. marca 1996 posekati s podlubniki napadeno drevje (v nadaljnjem besedilu: lubadarke) bora in jelke, urediti sečišče ter opraviti zatiralne ukrepe;
– do 31. marca 1996 posekati lubadarke smreke in macesna, urediti sečišče ter opraviti zatiralne ukrepe.
4. člen
Sečišča morajo biti urejena na način, ki je določen s pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94).
5. člen
Za žarišča lubadarja, ugotovljena po preteku rokov iz 3. člena te odredbe, zavod lastniku oziroma upravljalcu z odločbo v upravnem postopku določi, da mora v 10 dneh posekati lubadarke, urediti sečišče ter izvesti vse določene zatiralne ukrepe.
6. člen
Zavod po 15. marcu 1996 ne sme določati drevja za redni posek pri tistih lastnikih oziroma upravljalcih, ki še niso opravili sanitarne sečnje iglavcev in določenih zatiralnih ukrepov ter uredili sečišč.
Gozdarski inšpektor lahko ustavi redno sečnjo pri lastnikih oziroma upravljalcih, ki niso končali sanitarne sečnje iglavcev in določenih zatiralnih ukrepov ter uredili sečišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-23/96
Ljubljana, dne 23. februarja 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost