Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

599. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Čentiba, stran 917.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na 10. seji dne 20. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Čentiba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Lendava za obdobje 1986–2000 sprejme lokacijski načrt za plinovodno omrežje v naselju Čentiba, ki ga je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota pod številko 9/94-LN/LE-I, november 1995.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstulne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Povzetek strokovnih podlag
3. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
4. Soglasja pristopnih organov
Grafični del obsega:
1. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Trasa plinovoda poteka po naslednjh parcelah :
k.o. Čentiba :
4635, 4639, 4645, 4637, 1183, 1191, 4638, 4647, 4644.
Parcelne številke posameznih priključkov niso zajete v spisku parcel.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajeno plinovodno omrežje za energetske potrebe in oskrbo naselja Čentiba.
Plinovodno omrežje bo zgrajeno iz polietilenskih cevi PE. Cevi morajo ustrezati zahtevam po obratovalnem tlaku 4 bar in določilom predpisov DVGW TRGI-1986.
Plinovodno omrežje naselja Čentiba se navezuje na omrežje mesta Lendava.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
V sklopu izvedbe plinovodnega omrežja mora investitor upoštevati naslednja določila:
Križanja predvidenega omrežja z obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo se morajo izvajati izključno v skladu s pogoji upravljalcev posameznih objektov in naprav. Na vseh mestih križanja se morejo obstoječi komunalni vodi predhodno zakoličiti, da se določi njihova natančna lega.
Vsa dela v bližini in na obstoječi komunalni infrastrukturi se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca oziroma jih izvaja upravljalec sam.
Dosledno je potrebno upoštevati pogoje iz posameznih soglasij k urbanistični in kasneje tehnični dokumentaciji.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Predvidena trasa plinovoda križa magistralni plinovod. Vsa križanja in dela v neposredni bližini se opravljajo izključno pod pogoji upravljalca.
7. člen
Predvidena trasa plinovoda križa republiško cesto M10-1 in poteka ob njej na obeh straneh. Vsa križanja in dela v neposredni bližini se opravljajo izključno pod pogoji upravljalca.
VI. ETAPNOST IZVEDBE
8. člen
Gradnja plinovodnega omrežja se lahko izvaja po etapah odvisno od nujnosti in interesa porabnikov.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
9. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi graditve,
– promet v času grdnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje,
– zagotoviti nemotene dostope in komunalno oskrbo vseh objektov vzdolž trase,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. TOLERANCE
10. člen
Trasa plinovoda je določena v ureditveni situaciji. Odstopanja od trase so možna, če se na osnovi detajlnih proučevanj ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve, oziroma če na podlagi natančnih podatkov o legi komunalnih vodov predlagana rešitev ni možna. S tako rešitvijo morajo soglašati vsi prizadeti v prostoru.
IX. NADZOR
11. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravljata inšpektorja za gradbene in urbanistične zadeve pristojnega republiškega upravnega organa.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, krajanom in organizacijam na oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Lendava.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0003/96
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost