Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

598. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v Svete Krajevnih skupnosti občine Lendava, stran 916.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) ter s soglasjem predsednikov Svetov KS občine Lendava, je Občinski svet občine Lendava na seji dne 19. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v Svete Krajevnih skupnosti občine Lendava
1. člen
S tem odlokom se za prve volitve v svete KS na območju Občine Lendava določi število članov sveta KS ter volilne enote za volitve članov v svete KS.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta KS Dobrovnik se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta:
1. volilna enota obsega območje naselja Dobrovnik od h. št. 1 do 155.
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Dobrovnik od h. št. 156 do 306.
Voli se 3 člane sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Strehovci.
Voli se 3 člane sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Žitkovci.
Voli se 2 člana sveta.
4. člen
Za volitve članov sveta KS Dolga vas se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Dolga vas.
Voli se 7 članov sveta.
5. člen
Za volitve članov sveta KS Dolina se določijo 3 volilne enota, v katerih se skupno voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Dolina.
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Pince.
Voli se 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Pince Marof in Benica.
Voli se 2 člana sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta KS Čentiba se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Čentiba.
Voli se 7 članov sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta KS Gaberje se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Gaberje.
Voli se 7 članov sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta KS Gorice se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja: Lendavske gorice in sicer h. št. 1/a, 3, 3/a, 6, 10/a, 13/a, 15/a, 18, 18/a, 20, 24, 27, 29, 29/a, 31, 36, 47/a, 50, 95/a, 98, 113, 113/b, 115/a, 116, 118, 119, 119/a, 120, 120/a, 120/b, 120/c, 120/d, 120/e, 120/f, 121, 122, 122/a, 127, 129, 132, 141, 149, 207, 210, 219/a, 219/b, 220, 221, 238, 238/a, 239, 239/a, 239/b, 241, 241/a, 242, 244, 250/a, 252, 281/a, 298, 308/a, 320, 321/a, 321/b, 322/a, 322/c, 322/d, 323/a, 324/a, 324/b, 325, 325/a, 325/b, 325/c, 325/d, 325/e, 325/f, 326/a, 327, 332, 344, 350, 350/a, 368, 407, 408, 409/a, 410, 412/b, 412/c, 414.
Voli se 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendavske gorice in sicer h. št.: 423, 426/a, 426/b, 427/a, 427/b, 428, 428/a, 429, 429/a, 429/b, 429/d, 429/e, 429/f, 429/g, 439/h, 431, 431/a, 431/b, 431/c, 432, 439, 440, 441, 441/a, 441/b, 442, 442/b, 442/a, 442/c, 443, 446/b, 447, 449, 460, 467, 500, 547, 551, 551/a, 557, 559, 563, 600/a, 606/a, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 616, 620, 620/a, 621/a, 627, 633, 634, 635, 635/a, 635/b, 637, 638, 638/a, 639, 643.
Voli se 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Dolgovaške gorice.
Voli se 3 člane sveta.
9. člen
Za volitve članov sveta KS Genterovci se določi 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Genterovci.
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Radmožanci.
Voli se 3 člane sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Kamovci.
Voli se 1 član sveta.
10. člen
Za volitve članov sveta KS Hotiza se določi 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Hotiza, in sicer od h.št. 1 do h. št. 107.
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območja naselja Hotiza, in sicer od h. št. 108 do h. št. 208 ter del. naselja Brezovec: h. št. 1, 2, 3, 3/a, 4 in 4/a.
Voli se 3 člane sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Kapca.
Voli se 3 člane sveta.
4. volilna enota obega območje naselja Kot.
Voli se 2 člana sveta.
11. člen
Za volitve članov sveta KS Lakoš se določita 2 volilni enoti, v katerih se skupno voli 5 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Gornji Lakoš
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Dolnji Lakoš.
Voli se 2 člana sveta.
12. člen
Za volitve članov sveta KS Lendava se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Lendava, in sicer: Kranjčeva ul. (št. 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76 in 78), Tomšičeva ul., Ribarjevo naselje, Rudarska ulica, Ul. Moša Pijade.
Voli se 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Lendava, in sicer: Gregorčičeva ul., Kajuhova ul., Kovačeva ul, (št. 1, 2, 3, 4, 5, 5/a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 28), Partizanska ul. (št. 19, 23, 25, 27, 29, 31, in vse številke do št. 138), Ozka ul., Prešernova ul., Spodnja ul., Vodna ul., Župančičeva ul. (št. 2, 4, 6), Naselje Prekmurske brigade, Cankarjeva ul. Ul. Vladimirja Nazorja.
Voli se 3 člane sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Lendava, in sicer: Kovačeva ul, (št. 16, 16/a, 16/b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/a, 24, 25, 26, 27), Kranjčeva ul. (od št. 1 do št. 45 in št. 45, 47, 49, 51, 51/a, 53, 55, 57, 59, 61), Partizanska ul. (od št. 1 do št. 18 in št. 20, 20/a, 22, 24, 26, 28, 30), Mlinska ulica, Župančičeva ulica (št. 1, 3, 5, 7, 9, 11), Trg Ljudske pravice, Ul. Heroja Mohorja, Kidričeva ulica, Kolodvorska ul., Industrijska ulica.
Voli se 3 člane sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Trimlini.
Voli se 2 člana sveta.
13. člen
Za volitve članov sveta KS Mostje se določi 1 volilna enota, ki obsega območja naselja Mostje in naselja Banuta.
Voli se 5 članov sveta.
14. člen
Za volitve članov sveta KS Petišovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Petišovci.
Voli se 7 članov sveta.
15. člen
Volitve v svete KS izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti. Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za prve volitve v svete KS imenuje občinska volilna komisija na predlog sveta krajevne skupnosti, sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
16. člen
Občinska volilna komisija :
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge kandidatur,
– ugotavlja rezultate glasovanja po VE v krajevnih skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
I. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Mandatna doba svetov krajevnih skupnosti izvoljenih na prvih volitvah traja do rednih volitev v občinski svet, sicer pa traja mandatna doba svetov KS 4 leta.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
18. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti imenovanih za prve volitve v sveta KS traja do izteka mandata občinske volilne komisije, sicer pa traja mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti 4 leta.
19. člen
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najpozneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
20. člen
Predsednika in podpredsednika sveta KS izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov vseh članov na konstitutivni seji.
21. člen
Sveti KS sprejmejo statute krajevnih skupnosti najkasneje v 3 mesecih po konstituiranju sveta.
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003/96
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti