Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

593. Odlok o priznanjih Občine Jesenice, stran 911.

Na podlagi 12. in v skladu s 26. členom statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) in 26. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Jesenice na 14. seji dne 15. 2. 1996 sprejel naslednji
O D L O K
o priznanjih Občine Jesenice
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj občine Jesenice občanom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim, političnim strankam ter društvom, za posebne uspehe na raznih področjih družbenega življenja.
2. člen
Priznanja Občine Jesenice so:
Plaketa Občine Jesenice,
Plakete in diplome na področju šolstva, kulture in športa,
Plaketa za uspehe na področju obrti in podjetništva,
Podelitev naziva častnega občana Občine Jesenice.
PLAKETA OBČINE JESENICE
3. člen
Plaketa Občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in se podeljuje:
– Občanom za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
– Podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva ter oblikovanja novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
4. člen
Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete, od tega največ 2 posameznikom in 1 kolektivno. Dobitniki plakete – posamezniki prejmejo tudi denarno nagrado.
5. člen
Plaketa je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v bronu, kvadrataste oblike, velikosti 10 x 10 cm.
6. člen
O podelitvi plakete odloča Občinski svet občine Jesenice. Plaketo podeljuje predsednik Občinskega sveta občine Jesenice na slavnostni seji ob občinskem prazniku.
PLAKETE IN DIPLOME NA PODROČJU ŠOLSTVA, KULTURE IN ŠPORTA
7. člen
Na področju šolstva, kulture in športa se podeljujejo organizacijam in posameznikom plakete in diplome
Plakete za posamezno področje se podeljujejo za:
– življenjsko delo,
– posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in širšem prostoru,
– dosežke znanstveno-raziskovalnega dela.
Diplome za posamezno področje se podeljujejo za:
– uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti,
– dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.
8. člen
Vsako leto se podeli največ 2 plaketi in 1 diploma za posamezno področje.
9. člen
Dobitniki plakete in diplome – posamezniki, prejmejo tudi denarno nagrado.
10. člen
Plakete in diplome podeli predsednik Občinskega sveta občine Jesenice:
– za področje kulture: na zaključni prireditvi Čufarjevih dnevov,
– za področje športa: na Srečanju športnikov v začetku leta,
– za področje šolstva: na Dnevu prosvetnih delavcev.
11. člen
Plaketa na področju kulture, športa in šolstva je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v bronu, kvadrataste oblike, velikosti 10 x 10 cm.
Na diplomi, ki je posebna listina in ki jo podpiše predsednik Občinskega sveta občine Jesenice, je upodobljen grb Občine Jesenice.
SKUPNE DOLOČBE
12. člen
Kandidate za priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
13. člen
Kriterije za podelitev priznanj, postopek za kandidiranje in izbor nagrajencev ter druge podatke v zvezi s podelitvijo priznanja objavi komisija. Komisija tudi pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
14. člen
Višina nagrade za posamezno priznanje se določi v bruto znesku:
– Za plaketo Občine Jesenice – štiri povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo.
– Za plakete na področju kulture, športa in šolstva – dve povprečni neto plači Republike Slovenije v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo.
– Za diplome na področju kulture, športa in šolstva – ena povprečna neto plača Republike Slovenije v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo.
15. člen
Občinski svet občine Jesenice z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezna finančna sredstva za podeljevanje priznanj Občine Jesenice.
16. člen
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi evidenca v knjigi, kjer se vpišejo podatki o:
– dobitnikih priznanj, razlogih, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno in kdo je odločil o podelitvi, kdo je bil pobudnik, kdo predlagatelj, podatke o tistem, ki je priznanje izročil ter o datumu in kraju podelitve priznanja.
– Evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah vodi tajnik komisije, v skladu s sprejetim odlokom.
17. člen
Za izdelavo plaket in listin skrbi Kabinet župana Občine Jesenice.
NAZIV ČASTNEGA OBČANA
18. člen
Naziv častnega občana občine Jesenice se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju družbe, utrjevanja miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana občine Jesenice se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvednim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine.
Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisije).
V odloku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častni občan podeli ter kdaj se izvrši podelitev.
Častnemu občanu Jesenic se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše predsednik Občinskega sveta občine Jesenice
KONČNE DOLOČBE
19. člen
Priznanja, podeljena na posameznih področjih do uveljavitve tega odloka so izenačena s priznanji, podeljenimi po tem odloku.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/89).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-1/95
Jesenice, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost