Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

559. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 828.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni lisr RS, št. 72/93 in 57/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 56., 57. in 58. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 12. seji dne 29. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1. člen
S tem aktom se določa dejavnost, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi pomembni elementi za podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne službe s področja varstva okolja.
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarske službe) za naslednja območja Občine Šentjernej:
1. območje: Krajevna skupnost Šentjernej;
2. območje: Krajevna skupnost Orehovica;
3. območje: ožji center Šentjerneja.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za posamezno področje iz prejšnjega člena najboljšemu ponudniku.
4. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev dimnikarske službe, se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
– da se izkaže v svojem finančnem stanju;
– da predloži ustanovitveni akt;
– da pripravi program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije na področju (območju), za katerega prosi za podelitev koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje storitev dimnikarske službe na področju (območju), za katerega prosi za podelitev koncesije.
5. člen
Na področjih Občine Šentjernej iz 2. člena tega odloka, je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za vse storitve dimnikarske službe.
Izvajalec dimnikarske službe zaračunava uporabnikom storitev dimnikarske službe svoje storitve po ceniku določenem v odloku o financiranju dimnikarske službe na območju Občine Šentjernej.
6. člen
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na področjih iz 2. člena te uredbe koncesionar opravlja storitve pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije iz 4. člena te uredbe;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpektoratov omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe.
7. člen
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
8. člen
Koncesija za vsako posamezno področje iz 2. člena tega odloka začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ter je podeljena za 5 let.
Koncesionar je na dodeljenem področju občine dolžan začeti opravljati storitve dimnikarske službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
9. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
10. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini od 3 odstotkov od prometa ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabijo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
11. člen
Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi občinski oddelek, pristojen za komunalo v Uradnem listu RS.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisanega roka, ki ni krajši od 60 dni. Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna prijava;
– če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vseboval v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel se ponovi najkasneje v 30 dneh po poteku razpisanega roka neuspelega razpisa.
12. člen
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro koncesionarja izvede komisija za odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja oddelek za varstvo okolja Občine Šentjernej, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem pristojnega oddelka vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Delavci oddelka za varstvo okolja Občine Šentjernej, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor izvajanja dimnikarske službe pooblasti tudi druge organe občinske uprave.
14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja dimnikarske službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če se s spremembo odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe predpiše, da se na posameznem področju preneha izvajati dimnikarska služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe v tem primeru je 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
15. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
16. člen
Za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih službah, zakona o lokalni samoupravi, zakona o varstvu okolja in zakona o dimnikarski službi.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-13/95-96
Šentjernej, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti