Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

545. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za Občino Loški Potok, stran 813.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18)84), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št 48/90) in statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95 ) je občinski svet na 11. seji dne 31. januarja 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorskih izvedbenih aktov za Občino Loški Potok
1. člen
S tem programom se predvidi število prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo pripravljeni, njihovo vsebino in potrebne strokovne podlage, nadaljnje subjekte, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov, okvirni roki izdelave ter sredstva, potrebna za njihovo izdelavo.
2. člen
S tem programom je predvidena priprava naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:
a) prostorsko ureditveni pogoji za območje Drage, planska cona P-3 (veljavni akt je družbeni plan Občine Kočevje za obdobje od 1986–1990)
b) ureditveni načrt za območje naselja Hrib Loški Potok
c) zazidalni načrt za območje razširitve šole v vasi Hrib.
3. člen
Za pripravo PIA bodo uporabljene tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, predvsem pa podatki o kmetijskih zemljiščih in agrarnih operacijah ter o gozdnih zemljiščih.
Druge potrebne posebne strokovne podlage so:
– k ad a) posebne strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine
– k ad b) geodetski posnetek območja in zasnova reševanja odpadnih in meteornih voda
– k ad c) zazidalna situacija (preveritev) za območje razširitve šole na Hribu.
4. člen
Nosilci strokovnih aktivnosti:
– za izdelavo strokovnih podlag pod ad a) pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
– za izdelavo strokovnih podlag pod b) pooblaščena organizacija za izvajanje geodetskih storitev za geodetski posnetek ter strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tovrstnih del (za zasnovo reševanja odpadnih in meteornih voda)
– za izdelavo zazidalne situacije pod ad c) strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tovrstnih del.
5. člen
Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov sodelujejo naslednje organizacije in organi (pogoji in soglasja):
– krajevne skupnosti
– vzdrževalec regionalnih cest
– distributer električne energije
– organizacija, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo
– organizacija, ki gospodari z gozdovi
– organ, ki gospodari z vodami
– organizacija, ki skrbi za odpadke
– organ, gospodari s kmetijskimi zemljišči
– zadruge
– organizacija, ki je zadolžena za izvajanje varstva naravne in kulturne dediščine.
6. člen
Terminski plan:
– s pripravo posebnih strokovnih podlag za ad a) se prične 1. marca 1996
– s pripravo osnutka PUP za ad a) se prične 15. marca 1996
– s pripravo geodetskega posnetka za ad b) 15. marca 1996
– s pripravo zasnove reševanja odpadnih voda za ad b) 1. junija 1996
– s pripravo strokovnih podlag pod c) se prične aprila 1996.
7. člen
Za pripravo prostorskih izvedbenih aktov predvidevamo naslednja sredstva:
– za posebne strokovne podlage 200.000 SIT + karte
– za izdelavo gradiv do osnutkov 2.700.000 SIT.
Predvidevamo naslednje sofinaciranje:
– za PUP s strani Ministrstva za okolje in prostor, Urada RS za prostorsko planiranje v višini 50%.
8. člen
Ta program začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01 352-3/96
Loški Potok, dne 7. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti