Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

563. Pravilnik o sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč - melioracij v Občini Tržič, stran 835.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/86) in na podlagi drugega odstavka 77. člena in 89. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Tržič na 11. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč – melioracij v Občini Tržič
I
Občina Tržič s tem pravilnikom določa pogoje, kriterije in način sofinanciranja izvajanje melioracij na področju občine.
II
Financiranje melioracij se zagotavlja iz namenskih sredstev – prispevkov od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč.
III
Sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno – kemičnih in bioloških lastnosti tal tistim lastnikom, solastnikom ali najemnikom zemljišč, ki imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Tržič in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Do nepovratnih sredstev so upravičeni kmetje, ki izvajajo melioracije na posameznih zemljiščih v obsegu najmanj 0,5 ha.
IV
Urejanje kmetijskih zemljišč obsega naslednja dela:
– izdelavo potrebne investicijsko-tehnične dokumentacije za izvedbo del in pridobitev ustreznih soglasij,
– odstranitev zarasti, ki na kmetijskih površinah ovira obdelavo,
– odstranitev posameznih skalnih samic na obdelovalnih površinah,
– planiranje in ravnanje terena po odstranitvi zarasti in grmovja,
– ureditev poti, da bodo ustrezale pogojem obdelave s strojno mehanizacijo,
– izvedba založnega gnojenja z mineralnimi gnojili po predhodni analizi tal.
V
Občina Tržič iz namenskih sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč sofinancira melioracije v višini 40–60% celotne vrednosti izvedenih območjih pa v višini 40% celotne vrednosti izvedenih del.
Procentualni delež določi Urad za gospodarstvo občine Tržič v sodelovanju z Odborom za gospodarstvo in finance.
VI
Prijave za sofinanciranje melioracij se zberejo z javnim razpisom, ki ga pripravi in izvede razpisna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
VII
Za sofinanciranje melioracije se sklene pogodba med lastnikom, solastnikom ali najemnikom zemljišč in Občino Tržič, v kateri so natančneje opredeljeni roki izvedbe in obveznosti.
VIII
Lastniki, solastniki ali najemniki zemljišč so poleg plačila lastne udeležbe za dejansko izvedena dela na zemljiščih, ki jih imajo v lasti oziroma v najemu dolžni:
– sodelovati pri pripravi dokumentacije s potrebnimi podatki o zemljiščih,
– izvesti vsa potrebna ročna dela pri odstranitvi zarasti, odstranitvi kamenja, finem planiranju zemljišč, zatravitvi travnih površin in izvedbi založnega gnojenja,
– sodelovati pri izvajanju strojnih del z nadziranjem del na zemljiščih lastnika, solastnika oziroma najemnika.
IX
Lastnik, solastnik ali najemnik kmetijskih zemljišč je dolžan na melioriranem zemljišču, ki je trajno namenjeno za kmetijsko rabo zemljišče vzdrževati po navodilih kmetijske svetovalne službe. V primeru, da se lastnik, solastnik ali najemnik zemljišč ne bo ravnal v skladu s sklenjeno pogodbo, investicijsko tehnično dokumentacijo in če zemljišče ne bo obdelano, je dolžan vsa vložena sredstva Občine Tržič vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
X
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o financiranju melioracij Občine Tržič iz leta 1991.
XI
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03/96-07
Tržič, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti