Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

516. Pravilnik o pogojih in načinu izvedbe kontrolnih pregledov meril, stran 758.

Na podlagi 26. člena zakona o meroslovju (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu izvedbe kontrolnih pregledov meril
1. člen
Kontrolni pregledi meril (v nadaljnjem besedilu: kontrolni pregledi), ki jih izvajajo pooblaščeni delavci Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad), predstavljajo nadzor nad merili v uporabi ne glede na veljavno overitev.
Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi, da se uporablja merilo, ki nima odobritve tipa ali overitve, se zoper storilca prekrška poda predlog sodniku za prekrške oziroma se ga za prekršek kaznuje z denarno kaznijo na kraju samem.
2. člen
Pri kontrolnem pregledu se na mestu uporabe ugotavlja, ali merilo ustreza meroslovnim predpisom. Pri tem se zlasti preverja:
– namen uporabe merila po drugem odstavku 8. člena zakona o meroslovju;
– istovetnost merila in veljavnost certifikata o odobritvi tipa merila;
– izpolnitev posebnih pogojev oziroma omejitev, če so navedeni v certifikatu o odobritvi tipa merila;
– veljavnost oznak in potrdil o skladnosti merila s predpisi;
– stanje in uporabnost merila.
Ugotavljanje skladnosti merila meroslovnim predpisom se izvede po postopku za redne overitve.
3. člen
Pooblaščeni delavec urada lahko odredi izredni preizkus merila v laboratoriju, če potrebnih meritev ni mogoče izvesti na mestu uporabe merila.
V takem primeru mora merilo ustrezno zavarovati pred morebitnimi nedovoljenimi posegi.
4. člen
O opravljenem kontrolnem pregledu se sestavi zapisnik, ki obsega naslednje podatke:
– firmo in sedež pravne osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri kateri je bil opravljen kontrolni pregled;
– bistvene meroslovne zahteve za merilo, ki je predmet kontrolnega pregleda;
– utemeljitev odreditve izrednega preizkusa in način zavarovanja merila pred morebitnimi nedovoljenimi posegi;
– ugotovitve v zvezi s skladnostjo merila s predpisi;
– morebitne pripombe o pogojih, pod katerimi je bil opravljen kontrolni pregled;
– podpis pooblaščenega delavca urada, ki je opravil kontrolni pregled;
– podpis odgovorne osebe pravne osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri kateri je bil opravljen kontrolni pregled;
– v primeru plačane denarne kazni številka in datum potrdila;
– datum kontrolnega pregleda.
Sestavni del zapisnika so tudi zapisi o meritvah, ki so bile opravljene pri kontrolnem pregledu.
Odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri kateri je bil opravljen kontrolni pregled, lahko poda na zapisnik svoje pripombe. Če odkloni podpis zapisnika je to treba posebej navesti.
Zapisnik se izdela takoj po opravljenem kontrolnem pregledu merila.
5. člen
Stroške kontrolnega pregleda (dnevnica, potni stroški, stroški preizkusov in drugi stroški, ki so nastali v zvezi s kontrolnim pregledom), ki se je končal neugodno za stranko, nosi stranka.
O stroških kontrolnega pregleda se izda poseben sklep, zoper katerega je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009 – 1/96
Ljubljana, dne 14. februarja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti