Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

536. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik, stran 805.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US) in 17. in 30. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Kamnik na seji dne 31. januarja 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Kamnik ustanavlja svoja stalna delovna telesa, določa njihove naloge, sestavo ter pristojnosti in način njihovega dela.
Odbori in komisije občinskega sveta (v nadaljevanju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Delovno telo občinskega sveta ima predsednika, podpredsednika in pet članov.
Mandat delovnega telesa traja do prevzema nalog novoimenovanega delovnega telesa, vendar ne več kot štiri leta.
3. člen
Predsednika in člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov.
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja in komisije za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja imenuje občinski svet izmed svojih članov.
4. člen
Delovno telo na prvi seji izmed svojih članov izvoli z večino glasov navzočih članov podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika.
Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja po dogovoru z njim zadeve iz njegovega delovnega področja.
5. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.
6. člen
Strokovno-tehnična opravila za delovna telesa opravlja urad občinskega sveta.
Delovno telo ima tajnika.
Tajnika delovnih teles predlaga župan ali tajnik občine, imenuje pa ga komisija za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja po predhodnem soglasju delovnega telesa.
7. člen
Tajnik pomaga predsedniku delovnega telesa pri pripravljanju in sklicevanju sej, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano obdelavo vprašanj, vodi zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži delovno telo ali njegov predsednik.
Tajnik opravlja svoje naloge do imenovanja novega tajnika.
8. člen
Za vprašanja o načinu dela delovnih teles, postopku odločanja in druga vprašanja za delo, ki jih ta odlok ne ureja, se uporabljata statut Občine Kamnik in poslovnik Občinskega sveta občine Kamnik.
II. DELOVNA TELESA IN NJIHOVE NALOGE
9. člen
Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja,
– komisijo za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– statutarno-pravno komisijo,
– komisijo za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za podjetništvo in turizem,
– odbor za prostor in komunalno ureditev,
– odbor za varovanje okolja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem.
10. člen
Komisija za mandatna vprašanja ima svoje naloge opredeljene v poslovniku Občinskega sveta občine Kamnik.
11. člen
Komisija za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja ima svoje naloge opredeljene v zakonu in poslovniku Občinskega sveta občine Kamnik.
12. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu;
– preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predloge, kako naj se posamezna zadeva reši;
– predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
13. člen
Statutarno-pravna komisija:
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov občinskega sveta;
– spremlja izvajanje statuta Občine Kamnik;
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta;
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet;
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih obravnava občinski svet in daje občinskemu svetu o tem mnenja in predloge.
14. člen
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
– obravnava problematiko, ki se nanaša na stanje na področju varnosti cestnega prometa, pospeševanja prometne vzgoje, izobraževanja in etike udeležencev v cestnem prometu ter urejanja lokalnega prometa in prometne ureditve;
– daje pobude za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– sodeluje z organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo in vzgojo v cestnem prometu.
15. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine;
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva;
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na kmetijsvo in gozdarstvo;
– skupaj z odborom za prostor in komunalno ureditev obravnava komunalne zadeve s področja podeželja.
16. člen
Odbor za podjetništvo in turizem:
– obravnava letni gospodarski načrt občine;
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in predlaga ukrepe občinskemu svetu za razvoj malega gospodarstva;
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj turizma v občini;
– sprejema program porabe turistične takse in spremlja njeno izvajanje.
17. člen
Odbor za prostor in komunalno ureditev obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine;
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami;
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami.
18. člen
Odbor za varovanje okolja obravnava naslednje naloge:
– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov;
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
19. člen
Odbor za družbene dejavnosti:
– spremlja razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva, varstva otrok in družine, invalidov in ostarelih;
– spremlja razvoj vzgoje in izobraževanja na nižji stopnji;
– spremlja razvoj kulturne, raziskovalne, knjižničarske in informacijsko-dokumentacijske dejavnosti;
– spremlja razvoj športa in rekreacije;
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti občine in izdajanja ustreznih publikacij;
– obravnava socialno politiko občine.
20. člen
Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem spremlja in obravnava:
– proračun občine in zaključni račun proračuna;
– davčno politiko občine;
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi;
– izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov.
21. člen
Delovna telesa opravljajo poleg nalog, določenih v tem odloku, tudi druge zadeve s svojega področja, ki jih določi kolegij predsednika občinskega sveta, po potrebi pa obravnavajo tudi druga vprašanja s področja, za katero so ustanovljena.
22. člen
Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so dolžna najmanj enkrat letno poročati o svojem delu občinskemu svetu, na osnovi njegove zahteve pa tudi večkrat.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, prenehajo veljati:
– odlok o delovnih telesih Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 45/90 in 5/91),
– sklep o ustanovitvi odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,
– sklep o ustanovitvi odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– sklep o ustanovitvi odbora za podjetništvo in turizem,
– sklep o ustanovitvi odbora za prostor in komunalno infrastrukturo,
– sklep o ustanovitvi odbora za varovanje okolja in
– sklep o ustanovitvi odbora za družbene dejavnosti (vsi Uradni list RS, št. 20/95).
Člani, imenovani po dosedaj veljavnih predpisih občine Kamnik v prej naštete odbore in v komisijo za vloge in pritožbe ter komisijo za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter predsedniki in podpredsedniki teh odborov in komisij nadaljujejo svojo funkcijo do izteka mandata v odborih in komisijah po določbah tega odloka, razen članov komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta občine Kamnik.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0113/95-1
Kamnik, dne 31. januarja 1996.
Predsednik Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti