Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

523. Spremembe in dopolnitve navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino, stran 777.

Na podlagi 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 60/92) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
N A V O D I L A
za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
1. V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 8/93, 19/93) se točka 10.č spremeni in nadomesti s:
“č) danih ali prejetih plačilih v tolarski gotovini na blagajni podjetja ali direktno na žiro račun podjetja (plačilo ni bilo izvršeno preko poslovne banke, zato ni obrazcev plačilnega prometa s tujino in ni bilo poročano na drugih obrazcih C) in o izplačilih stroškov za službene poti v tujino v tolarjih.”
2. Za točko 11.h se doda nova točka:
“i) Polje “stanje vezanih sredstev”: če se poročilo nanaša na račun iz točke 10.a, potem obveznik poročanja prikaže tudi stanje vezanih sredstev na dan, za katerega poroča in sicer samo takrat, ko znesek vezanih sredstev ni vključen v podatku o končnem stanju na računu.”
3. V točki 21. se odstavek za kolono 6 briše in doda:
“Kolona 7: obveznik vpiše vrednost odprtih terjatev/obveznosti iz stolpcev 2 do 6 po posamezni valuti. Ta kolona se mora po posamezni valuti ujemati s končnim stanjem iz obrazca I.B. in II.B. v tekočem poročevalskem obdobju razen, kadar obveznik na obrazcu I.B. in II.B. poroča v tolarjih.
“Skupni seštevek v SIT” (preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na zadnji dan četrtletja) je kontrolni podatek, vendar je obvezen.
“Od tega s povezanim podjetjem”: ne glede na to, da je podatek o stanju terjatev/obveznosti do kapitalsko povezanih podjetij vključen že v skupnem stanju odprtih terjatev/obveznosti v SIT, ga je potrebno v tej vrstici še ločeno izkazati, specificirano po kolonah.”
4. Točke 23. do 29. se nadomestijo z:
“23. Poročila o poslovanju s povezanimi podjetji in pogodbenih naložbah so dolžni Banki Slovenije pošiljati:
– vsi rezidenti Republike Slovenije, ki so lastniki deleža v kapitalu podjetja v tujini ali posedujejo nepremičnino v tujini, ne glede na to, ali gre za pravno osebo, zasebnika ali fizično osebo (vrsta poročila: obr. SN 11 – naložbe v tujini);
– vse družbe v Republiki Sloveniji, v katerih imajo nerezidenti (pravne in fizične osebe) delež v kapitalu (vrsta poročila: obr. SN 22 – naložbe iz tujine);
– vse pravne osebe in zasebniki, ki imajo z nerezidentom sklenjeno pogodbeno vlaganje oziroma joint venture naložbo (vrsta poročila: obr. SN 33 – pogodbena naložba).
24. Rok za dostavo letnih poročil o stanju in prometu s povezanimi podjetji (obrazec SN 11 in SN 22) in pogodbenih naložbah (obrazec SN 33) je 20.03. v letu (po izdelavi bilance stanja za poročevalsko leto).
25. V obrazcih SN 11, SN 22 in SN 33 sta po dva stolpca. V prvega vpisuje obveznik poročanja (v nadaljevanju besedila: poročevalec) podatke za preteklo leto, v drugega pa za tekoče (poročevalsko) leto, v celih zneskih brez decimalk.
Za obrazec SN 11 in SN 22 je potrebno izpolniti tudi drugo stran: stanje terjatev in obveznosti s povezanim podjetjem.
V stolpec “preteklo leto” vpiše poročevalec podatke iz poročila o stanju in prometu s povezanimi podjetji za preteklo poročevalsko leto, kot so bili v predhodnem poročilu navedeni v stolpcu “tekoče leto”.
Če podatki o vrednosti kapitala (vrstica 1) niso enaki kot na predhodnem poročilu, mora poročevalec ponovno izdelati poročilo še za preteklo leto.
Če je skupna vrednost kapitala enaka kot na predhodnem poročilu, spremenila pa se je struktura kapitala na podlagi sprememb vrednosti posameznih postavk kapitala, poročila za preteklo leto ni treba ponovno izdelati, ampak je treba vpisati samo popravljeno strukturo postavk kapitala v stolpec “preteklo leto” in v opombi pojasniti spremembe.
V stolpec “tekoče leto” vpiše poročevalec podatke iz bilance stanja zadnjega zaključenega poslovnega leta.
26. Družbe, ki poslujejo dve leti ali več let, morajo izpolniti oba stolpca.
Poročevalec vpiše podatke samo v stolpec “tekoče leto”, če je bila družba registrirana na sodišču v tistem poslovnem letu, ali če gre za družbo v ustanavljanju.
Če je vrednost naložbe v tekočem (poročevalskem) letu enaka nič (0), je potrebno vseeno izdelati poročilo, v katerem vpiše poročevalec podatke samo v stolpec “preteklo leto” in pojasni zmanjšanje vrednosti naložbe (npr. stečaj, prodaja...) v “oblikah povečanja/zmanjšanja”. V primeru prodaje naložbe ali deleža vpiše poročevalec naziv in naslov kupca.
Razlike v vrednosti kapitala (vrstica 1) med stolpcema mora poročevalec pojasniti v “oblikah povečanja/zmanjšanja” z ustrezno šifro in opisom iz priloženega šifranta.
27. Polje “opombe” poročevalec uporabi za dodatna pojasnila, npr.: sprememb posameznih postavk kapitala, ki pa ne vplivajo na vrednost kapitala.
28. Poročevalec vključi v poročilo tiste podatke, ki jih vključuje v svoje knjigovodske listine za poslovno leto, za katero poroča, razen če ni s tem navodilom določeno drugače.
29. Če je vrednost podatka enaka nič, vpiše poročevalec v ustrezno polje na obrazcu SN nič (0). Če ne razpolaga s podatkom, vpiše črtico (-).
30. Na obrazcih SN 11, SN 22 in SN 33 mora biti poleg imena in priimka odgovorne osebe navedeno tudi ime in priimek ter telefonska številka sestavljalca poročila.
31. O NALOŽBAH V TUJINI na obr. SN 11 poročajo:
a) podjetja, zasebniki ali fizične osebe, ki so kupili delež kapitala v že obstoječem podjetju v tujini ali so vplačali sredstva za dokapitalizacijo, pa niso bili ustanovitelji tega podjetja – obrazec SN 11/1 – Naložba v obstoječe podjetje;
b) podjetja, zasebniki ali fizične osebe, ki so vplačali svoj delež za ustanovitev novega podjetja v tujini, ali za dokapitalizacijo podjetja, v katerem so bili ustanovitelji ali soustanovitelji – obrazec SN 11/2 – Naložba v novo podjetje;
c) podjetja, zasebniki in fizične osebe, ki imajo nepremičnino v tujini – obrazec SN 11/3 – Naložba v nepremičnine.
32. Rezident postane obveznik poročanja z dnem nakazila v tujino, oziroma z dnem izvoza stvarnega vložka.
33. NAVODILO za izpolnjevanje letnega POROČILA O STANJU IN PROMETU S POVEZANIMI PODJETJI na obrazcu SN 11
V polje “poročevalec” obveznik poročanja vpiše popolni naziv pravne ali fizične osebe, s krajem in naslovom.
V polju “matična številka” mora biti navedena matična številka pravne osebe – poročevalca iz registra pravnih oseb Statističnega urada Republike Slovenije (ROS), oziroma iz registra zasebnikov, obrtnikov, samostojnih podjetnikov (ERO); fizične osebe navedejo ime, priimek in naslov fizične osebe.
V polje “stanje na dan 31. 12...” vpiše poročevalec leto, za katero poroča.
V polju “vrsta podjetja” obkroži poročevalec vrsto podjetja, za katero poroča.
Če je poročevalec prenesel svoja sredstva v tujino, podjetje pa še ni registrirano, obkroži vrsto podjetja 11/2 in pripiše – Podjetje v ustanavljanju.
V polje “tuji partner” poročevalec vpiše:
– pri vrsti podjetja 11/1 – naložba v obstoječe podjetje: popoln naziv, sedež podjetja in številko vpisa v trgovinski register;
– pri vrsti podjetja 11/2 – naložba v novo podjetje: popoln naziv, sedež podjetja in številko vpisa v trgovinski register; če gre za podjetje v ustanavljanju, navede predvideni naziv in sedež podjetja;
– pri vrsti podjetja 11/3 – naložba v nepremičnine: “nepremičnina”, številko vpisa v zemljiško knjigo in številko katastrske občine (če z vpisom razpolaga).
V polje “država” vpiše poročevalec šifro in naziv države, v kateri ima naložbo (šifranti so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95).
V polje “valuta poročanja” vpiše poročevalec tisto valuto, v kateri se v tujini za naložbo vodijo poslovne knjige, razen v primeru naložbe v države BIH, Makedonijo in Zvezno republiko Jugoslavijo, za katere poroča v tolarjih. Če naložba v tujini ni registrirana kot samostojna pravna oseba (počitniške kapacitete), je valuta poročanja tolar. Če je naložba v državi z visoko inflacijo, se poročilo lahko izdela v konvertibilni valuti. Poročevalec vpiše valuto z numerično in črkovno šifro (šifranti so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95).
V polje “evidenčna/registrska številka” vpiše poročevalec številko vpisa v register pri Ministrstvu za finance, oziroma RUJP, na podlagi pravilnika o načinu priglasitve podjetij v tujini, ki so jih ustanovile fizične osebe (Uradni list RS, št. 67/93). Pri poročanju o neproizvodni naložbi, ki ni registrirana (npr. počitniške kapacitete), ostane ta rubrika prazna.
A) STANJE NALOŽBE
V “stanje naložbe” v vrsticah od 1 do 11 vpiše poročevalec podatke o vrednosti kapitala in njegovih sestavinah iz bilance stanja za zadnje zaključeno poslovno (poročevalsko) leto, v kateri so zajeti vsi podatki iz zadnje potrjene bilance stanja podjetja v tujini.
Obvezniki morajo poročati o vrednosti naložbe v tujini, ne glede na odstotek udeležbe in ne glede na to, ali obračunavajo naložbe po kapitalski (aquity method) ali po naložbeni metodi (cost method).
Za neproizvodne naložbe, za katere ni na razpolago podatka o knjigovodski vrednosti (npr. naložbe fizičnih oseb), vpiše poročevalec ocenjeno tržno vrednost imetja, če z njo razpolaga, sicer pa nabavno vrednost.
– Vrstica 1: vrednost deleža v kapitalu: poročevalec vpiše celotno realizirano vrednost naložbe v kapitalu podjetja v tujini, ali vrednost neproizvodne naložbe, ne pa celotne vrednosti tujega podjetja. V vrstico 1 vpiše vsoto zneskov iz vrstic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11.
– Vrstica 2: vpisani kapital (osnovni kapital): poročevalec vpiše vrednost kapitala, kot je vpisana v sodni register.
– Vrstica 3: vplačani kapital: poročevalec vpiše vrednost dejansko vplačanega kapitala, ki je lahko enaka ali manjša od vrednosti vpisanega kapitala.
– Vrstica 4: obveznost za nevplačani vpisani kapital: v to vrstico vpiše poročevalec vrednost nevplačanega kapitala (evidentirano na kontih skupine 09 oziroma 18).
– Vrstica 5: vplačani presežek kapitala: poročevalec vpiše vrednost, ki nastane pri vplačilu delnic v znesku, večjem od njihove nominalne vrednosti. To vrstico izpolnijo samo poročevalci za naložbe v delniške družbe.
– Vrstica 6: rezerve: poročevalec vpiše vrednost, ki je namensko izločena iz vrednosti čistega dobička.
– Vrstica 7: preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let: poročevalec vpiše vrednost čistega dobička iz prejšnjih poslovnih let, ki ni bil razporejen v rezerve ali kako drugače porabljen.
– Vrstica 8: prenesena izguba iz prejšnjih let: poročevalec vpiše izgubo prejšnjih let, ki je ostala še nepokrita (z negativnim predznakom).
Vrstica 9: revalorizacijski popravek kapitala: poročevalec vpiše skupno vrednost revalorizacije vseh kapitalskih postavk.
– Vrstica 10: nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta: poročevalec vpiše vrednost čistega dobička, ki je po razdelitvi dobička ostal nerazporejen.
– Vrstica 11: izguba poslovnega leta: poročevalec vpiše vrednost izgube poslovnega leta z negativnim predznakom.
– Vrstica 12: delež kapitala v odstotkih: poročevalec vpiše delež kapitala v odstotkih (%), ki ga ima v celotnem kapitalu podjetja v tujini ali neproizvodni naložbi (npr. 40%). Če je delež manjši od 0,01%, vpiše 0,01%.
Če za vrstice od 5 do 11 poročevalec ne razpolaga s podatki o vrednostih, jih izračuna na podlagi deleža v osnovnem kapitalu podjetja.
Za nova podjetja, ki še ne poslujejo, izpolni poročevalec vrstice 1, 2, 3, 4, 5 in 12, za podjetja v ustanavljanju vrstici 3 in 12, za naložbo v nepremičnino pa samo vrstici 1 in 12.
B) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA
Za vrsto podjetja, SN 11/3 – Naložba v nepremičnine, poročevalec tega dela obrazca ne izpolni.
Čisti dobiček predstavlja velikost dobička, zmanjšanega za davek v državi, v kateri je podjetje, ne glede na to, ali je bil davek dejansko že plačan.
– Vrstica 13: celoten dobiček/izguba podjetja: poročevalec vpiše vrednost celotnega čistega dobička ali izgube podjetja v tujini, ugotovljeno v zadnji potrjeni bilanci stanja. Vrednost izgube vpiše z negativnim predznakom.
– Vrstica 14: vrednost deleža v dobičku/izgubi: poročevalec vpiše tisto vrednost dobička/izgube, ki pripada domačemu vlagatelju v skladu z njegovim deležem v kapitalu podjetja, ali posebnim dogovorom, ne glede na to, ali gre za odvisno, pridruženo ali drugo vrsto podjetja.
Poročevalec mora v “oblikah povečanja/zmanjšanja” pojasniti z ustreznimi šiframi in opisi iz priloženega šifranta, razdelitev dobička poslovnega leta.
– Če za ugotovljeni dobiček še ni sklepa skupščine o njegovi razporeditvi, ga je treba prikazati v vrstici 10 in tudi v “oblikah povečanja/zmanjšanja”.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen za izplačilo in izplačan v poslovnem letu, ga je treba prikazati v vrstici 15.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poslovnem letu, ga je treba prikazati v vrstici 22.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen za pokrivanje izgube, se za njegovo vrednost zmanjša vrednost nekrite izgube v vrstici 8 in pojasni z ustrezno šifro v “oblikah povečanja/zmanjšanja”.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen na druge postavke kapitala, se ga prikaže v ustrezni vrstici od 1 do 11 in ustrezno pojasni v “oblikah povečanja/zmanjšanja”.
Če je v poslovnem letu ugotovljena izguba, je poročanje enako kot za dobiček, le da se zneski vpisujejo z negativnim predznakom.
Obvezniki poročanja morajo poročati o dobičku/izgubi na osnovi deleža v kapitalu, ne glede na to, ali obračunavajo finančne naložbe po kapitalski metodi (equity method) ali po naložbeni metodi (cost method).
– Vrstica 15: izplačani dobiček: poročevalec vpiše tisti del vrednosti dobička, ki je bil knjižen in izplačan v letu, za katero poroča. V to vrstico ne vpiše izplačil dobička preteklih let, ker jih je dolžan izkazati v zmanjšanju kapitala.
C) OBLIKE POVEČANJA/ZMANJŠANJA VREDNOSTI DELEŽA V KAPITALU
V to tabelo mora poročevalec vpisati podatke, ki so vplivali na spremembo vrednosti kapitala med tekočim in preteklim letom (vrstica 1). Pri tem uporabi šifre in opise po šifrantu vrst plačil iz Uradnega lista RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95.
Poročevalec lahko tudi samo z besedami natančno opiše spremembo oblike povečanja/zmanjšanja naložbe (npr. izvoz blaga – stvarni vložek, vplačilo deleža za dokapitalizacijo, revalorizacijska sprememba, nakup oziroma prodaja deleža v kapitalu ipd.)
V primeru, da je bilo podjetje ustanovljeno v letu, za katero poroča, mora poročevalec v tej tabeli specificirati vrednost kapitala podjetja iz vrstice 1.
Seštevek vrednosti v tabeli “oblike povečanja/zmanjšanja” mora biti enak razliki med kapitalom za preteklo leto in kapitalom za tekoče leto.
V primeru prodaje deleža v kapitalu mora poročevalec navesti, komu je bil delež prodan.
Poročevalec mora na drugi strani obrazca SN 11 vpisati enake identifikacijske podatke kot na prvi strani s tem, da sta valuti poročanja lahko različni.
D) STANJE TERJATEV OZIROMA OBVEZNOSTI IZ TEKOČEGA POSLOVANJA S POVEZANIM PODJETJEM
O stanju terjatev in obveznosti na dan 31. 12. poročajo podjetja in zasebniki, čeprav so o tem že poročali četrtletno na obr. SKV ali tekoče o kreditnih odnosih s tujino.
Vse podatke o stanju terjatev in obveznosti v poročilu je treba preračunati v valuto poročila, ali v tolarje, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. poročevalskega leta, ne glede na to, v kateri valuti je potekalo poslovanje s povezanim podjetjem.
Poročevalec razdeli terjatve in obveznosti na dolgoročne in kratkoročne, glede na to, na osnovi kakšnih poslov so nastale, in pri tem ne upošteva preknjiženja (popravka vrednosti) za potrebe izdelave zaključnega računa, kadar plačilo zapade v roku, krajšem od enega leta.
– Vrstica 16: terjatve skupaj (od vrstice 17 do 23): poročevalec vpiše seštevek vrednosti vseh terjatev, stanje na dan 31. 12. V naslednjih vrsticah pa še ločeno prikaže terjatve glede na to, na osnovi kakšnih poslov so nastale.
– Vrstica 17: dolgoročne terjatve – dana posojila (z dogovorjenim rokom plačila nad enim letom): poročevalec vpiše dolgoročne terjatve, nastale iz dolgoročno danih posojilnih pogodb, dolgoročno danih posojil z odkupom obveznic in drugih dolgoročnih vrednostih papirjev (razen delnic), dolgoročno danih depozitov (stanje na kontih skupine 07, brez upoštevanja popravkov vrednosti).
– Vrstica 18: dolgoročne terjatve – iz poslovanja: poročevalec vpiše dolgoročne terjatve nastale na podlagi komercialnih kreditov, danih varščin, finančnega najema (stanje na kontih skupine 08).
– Vrstica 19: dolgoročne terjatve – ostalo: poročevalec vpiše podatek o drugih dolgoročnih terjatvah, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
– Vrstica 20: kratkoročne terjatve – iz financiranja: v to vrstico poročevalec vpiše kratkoročne terjatve z rokom plačila do enega leta (stanje na kontih skupine 15, 16 in 17).
– Vrstica 21: kratkoročne terjatve – iz poslovanja: poročevalec vpiše vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev ter danih predujmov in varščin (stanje na kontih skupine 12 in 13).
– Vrstica 22: kratkoročne terjatve – iz poslovanja za ugotovljeni dobiček: poročevalec vpiše vrednost svojega deleža v dobičku, ki je razporejen, pa še ni bil izplačan (stanje na kontih 151 in 152).
– Vrstica 23: kratkoročne terjatve – ostalo: poročevalec vpiše podatek o kratkoročnih terjatvah, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
– Vrstica 24: obveznosti skupaj (od vrstice 25 do 30): poročevalec vpiše seštevek vrednosti vseh obveznosti, stanje na dan 31. 12., poleg tega pa jih prikaže še ločeno, glede na to, na osnovi kakšnih poslov so nastale, in sicer:
– Vrstica 25: dolgoročne obveznosti – iz financiranja (z rokom plačila nad enim letom): poročevalec vpiše vrednost dolgoročno dobljenih posojil z izdajo obveznic, posojil na podlagi posojilnih pogodb, dobljenih posojil (stanje na kontih skupine 97).
– Vrstica 26: dolgoročne obveznosti – iz poslovanja: poročevalec vpiše vrednosti dolgoročnih komercialnih kreditov in prejetih dolgoročnih varščin (stanje na kontih skupine 98).
– Vrstica 27: dolgoročne obveznosti – ostalo: poročevalec vpiše podatek o drugih dolgoročnih obveznostih, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
– Vrstica 28: kratkoročne obveznosti – iz financiranja (z rokom plačila do enega leta): poročevalec vpiše vrednost dobljenih posojil (stanje na kontu skupine 27).
– Vrstica 29: kratkoročne obveznosti – iz poslovanja: poročevalec vpiše vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, med katere štejemo tudi prejete komercialne kredite, prejete predujme in varščine (stanje na kontih skupine 22 in 23).
– Vrstica 30: kratkoročne obveznosti – ostalo: poročevalec vpiše podatek o stanju kratkoročnih obveznosti, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
Poročevalec mora poslati Banki Slovenije celoten obr. SN 11 (obe strani), tudi če s podjetjem tekoče ne posluje.
34. O NALOŽBAH IZ TUJINE na obr. SN 22 poročajo:
a) obstoječa podjetja, v katerih je nerezident kupil delež kapitala ali ga dokapitaliziral – obrazec SN 22/1 – Naložba v obstoječe podjetje;
b) podjetja, v katera so nerezidenti vplačali svoj delež za ustanovitev (soustanovitev) ali povečanje lastniškega kapitala obstoječega podjetja, katerega ustanovitelji so bili – obrazec SN 22/2 – Naložba v novo podjetje;
c) podružnice, ki so jih ustanovila tuja podjetja na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94) – obrazec SN 22/3 – Podružnica.
35. Rezident postane obveznik poročanja na obr. SN 22/1 – Naložba v obstoječe podjetje, z dnem vplačila deleža tujega vlagatelja, oziroma z dnem uvoza stvarnega vložka, na obr. SN 22/2 – Naložba v novo podjetje in SN 22/3 – Podružnica, pa z dnem vpisa v sodni register.
36. NAVODILO za izpolnjevanje letnega POROČILA O STANJU IN PROMETU S POVEZANIMI PODJETJI na obrazcu SN 22
V polje “poročevalec” obveznik poročanja vpiše popolni naziv pravne osebe, s krajem in naslovom.
V polju “matična številka” mora biti navedena matična številka pravne osebe – poročevalca iz registra pravnih oseb Statističnega urada Republike Slovenije (ROS), oziroma iz registra zasebnikov, obrtnikov, samostojnih podjetnikov (ERO).
V polje “stanje na dan 31. 12...” vpiše poročevalec leto, za katero poroča.
V polju “vrsta podjetja” obkroži poročevalec vrsto podjetja, za katero poroča.
V polje “tuji partner” vpiše poročevalec popoln naziv in sedež podjetja nerezidenta oziroma popoln naziv tuje fizične osebe.
V primeru, ko je več vlagateljev, poroča poročevalec za vsakega vlagatelja posebej.
Kadar so vlagatelji v obstoječe ali novo podjetje ali zasebno obratovalnico nerezidenti – fizične osebe, lahko poročevalec združi podatke za vse fizične osebe iz iste države v eno poročilo in ni treba izdelati poročila za vsakega nerezidenta posebej.
V polje “država” vpiše poročevalec šifro in naziv države nerezidenta, ki je lastnik oziroma solastnik kapitala podjetja v Sloveniji (šifranti so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95).
V polje “valuta poročanja” vpiše poročevalec šifro in oznako za tolar (705 – SIT), ne glede na to, ali je pogodba o naložbi sklenjena z valutno klavzulo.
V polje “evidenčna/registrska številka” vpiše poročevalec številko vpisa v register pri pristojnem ministrstvu, če z njo razpolaga.
A) STANJE NALOŽBE
V “stanje naložbe” v vrsticah od 1 do 11 vpiše poročevalec podatke o vrednosti kapitala in njegovih sestavinah iz bilance stanja, izdelane za zadnje poslovno (poročevalsko) leto, v skladu s slovenskim računovodskim standardom št. 8.
– Vrstica 1: vrednost deleža v kapitalu podjetja: poročevalec vpiše celotno realizirano vrednost deleža tujca v kapitalu pravne osebe ali zasebnika (družbe) na dan 31. 12., ne pa celotne vrednosti domačega podjetja, ne glede na vrsto družbe (vrednosti bosta enaki samo v primeru, ko je nerezident edini lastnik podjetja).
Poročevalec vpiše v to vrstico vsoto zneskov vrstic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11.
– Vrstica 2: vpisani kapital (osnovni kapital): poročevalec vpiše vrednost kapitala, kot je vpisana v sodni register (evidentirano na kontih skupine 90).
– Vrstica 3: vplačani kapital: poročevalec vpiše vrednost dejansko vplačanega kapitala, ki je lahko enaka ali manjša od vrednosti vpisanega kapitala.
– Vrstica 4: terjatev za nevplačani vpisani kapital: v to vrstico vpiše poročevalec vrednost nevplačanega kapitala (evidentirano na kontih skupine 09 oziroma18).
– Vrstica 5: vplačani presežek kapitala: poročevalec vpiše vrednost, ki nastane pri vplačilu delnic v znesku, večjem od njihove nominalne vrednosti. To vrstico izpolnijo samo poročevalci za naložbe v delniške družbe (evidentirano na kontih skupine 91).
– Vrstica 6: rezerve: poročevalec vpiše vrednost, ki je namensko izločena iz vrednosti čistega dobička (evidentirano na kontih skupine 92).
– Vrstica 7: preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let: poročevalec vpiše vrednost čistega dobička iz prejšnjih poslovnih let, ki ni bil razporejen v rezerve ali kako drugače porabljen (evidentirano na kontih skupine 93).
– Vrstica 8: prenesena izguba iz prejšnjih let: poročevalec vpiše izgubo prejšnjih let, ki je ostala še nepokrita, z negativnim predznakom (evidentirano na kontih skupine 93).
– Vrstica 9: revalorizacijski popravek kapitala: poročevalec vpiše skupno vrednost revalorizacije vseh kapitalskih postavk (konto skupine 94).
– Vrstica 10: nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta: poročevalec vpiše vrednost čistega dobička poslovnega leta, ki je po razdelitvi dobička ostal nerazporejen (konto skupine 95).
– Vrstica 11: izguba poslovnega leta: poročevalec vpiše vrednost izgube poslovnega leta z negativnim predznakom (konto skupine 95).
– Vrstica 12: delež kapitala v odstotkih: poročevalec vpiše delež kapitala v odstotkih (%), ki ga ima v celotnem kapitalu podjetja (npr. 40%). Če je delež manjši od 0,01%, vpiše 0,01%.
Za novo podjetje, ki še ne posluje, izpolni poročevalec vrstice 1, 2, 3, 4, 5 in 12 na prvi strani obr. SN 22, druge strani ni treba izpolniti.
B) ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA
Čisti dobiček predstavlja velikost dobička, zmanjšanega za davek, ne glede na to, ali je bil davek do dne poročanja Banki Slovenije poravnan ali ne.
– Vrstica 13: celoten dobiček/izguba podjetja: poročevalec vpiše vrednost celotnega čistega dobička ali izgube podjetja iz bilance uspeha. Vrednost izgube vpiše z negativnim predznakom.
– Vrstica 14: vrednost deleža v celotnem dobičku/izgubi: poročevalec vpiše tisto vrednost čistega dobička/izgube, ki pripada tujemu vlagatelju v skladu z njegovim deležem v kapitalu podjetja, ali na podlagi posebnega dogovora.
Poročevalec mora v “oblikah povečanja/zmanjšanja” pojasniti z ustreznimi šiframi in opisi (iz priloženega šifranta) razdelitev dobička in pokrivanje izgube poslovnega leta.
– Če za ugotovljeni dobiček še ni sklepa skupščine o njegovi razporeditvi, ga je treba prikazati v vrstici 10 in tudi v “oblikah povečanja/zmanjšanja”.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen za izplačilo, a še ni izplačan v poslovnem letu, ga je treba prikazati v vrstici 29 in pojasniti v opombi.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen za pokrivanje izgube, se za njegovo vrednost zmanjša vrednost nekrite izgube v vrstici 8 in pojasni z ustrezno šifro v “oblikah povečanja/zmanjšanja”.
– Če je ugotovljeni dobiček po sklepu skupščine razporejen na druge postavke kapitala, ga je treba prikazati v ustrezni vrstici od 1 do 11 in ustrezno pojasniti v “oblikah povečanja/zmanjšanja”.
Če je v poslovnem letu ugotovljena izguba, je poročanje enako kot za dobiček, le da se zneski vpisujejo z negativnim predznakom.
Obvezniki morajo poročati o dobičku/izgubi na osnovi deleža v kapitalu, ne glede na to, ali obračunavajo finančne naložbe po kapitalski metodi (equity method) ali po naložbeni metodi (cost method).
– Vrstica 15: izplačani dobiček: poročevalec vpiše vrednost dobička, ki je bil knjižen in izplačan v letu, za katero poroča.
C) OBLIKE POVEČANJA/ZMANJŠANJA VREDNOSTI DELEŽA V KAPITALU
V to tabelo mora poročevalec vpisati podatke, ki so vplivali na spremembo vrednosti kapitala med tekočim in preteklim letom (vrstica 1). Pri tem uporabi šifre in opise po šifrantu vrst plačil iz Uradnega lista RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95.
Podjetje lahko tudi samo z besedami natančno opiše spremembo oblike povečanja/zmanjšanja naložbe (npr. izvoz blaga – stvarni vložek, vplačilo deleža za dokapitalizacijo, revalorizacijska sprememba, nakup oziroma prodaja deleža v kapitalu ipd.)
V primeru, da je bilo podjetje ustanovljeno v letu, za katero poroča, mora poročevalec v tej tabeli specificirati vrednost kapitala podjetja iz vrstice 1.
Seštevek vrednosti v tabeli “oblike povečanja/zmanjšanja” mora biti enak razliki med kapitalom za preteklo leto in kapitalom za tekoče leto.
Kadar pogodba o tuji naložbi vsebuje vrednotenje naložbe z valutno klavzulo, opiše poročevalec znesek povečanja vrednosti kapitala zaradi sprememb tečaja kot “tečajne spremembe”.
V primeru prodaje svojega deleža v kapitalu, mora poročevalec napisati, komu je delež prodal.
Na drugi strani obrazca SN 22 mora poročevalec vpisati enake identifikacijske podatke kot na prvi strani obrazca.
D) STANJE TERJATEV OZIROMA OBVEZNOSTI IZ TEKOČEGA POSLOVANJA S POVEZANIM PODJETJEM
O stanju terjatev in obveznosti na dan 31. 12. poročajo podjetja in zasebniki, čeprav so o tem že poročali četrtletno na obr. SKV, ali tekoče o kreditnih odnosih s tujino. V poročilu morajo izkazovati bruto vrednost in ne neto vrednosti.
Vse podatke o stanju terjatev in obveznosti v poročilu mora poročevalec preračunati v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan 31. l2. posameznega leta, ne glede na to, v kateri valuti je potekalo poslovanje s povezanim podjetjem.
Poročevalec razdeli terjatve in obveznosti na dolgoročne in kratkoročne, glede na to, na osnovi kakšnih poslov so nastale, in pri tem ne upošteva preknjiženja (popravka vrednosti) za potrebe izdelave zaključnega računa, kadar plačilo zapade v roku, krajšem od enega leta.
Če ima poročevalec do povezanega podjetja tudi obveznosti na osnovi pogodbenega vlaganja, teh podatkov ne vpiše v obrazec SN 22, ampak izpolni poročilo o stanju pogodbene naložbe na obrazcu SN 33.
– Vrstica 16: terjatve skupaj (od vrstice 17 do 23): poročevalec vpiše seštevek vrednosti vseh terjatev, stanje na dan 31. 12. V naslednjih vrsticah pa še ločeno prikaže terjatve glede na to, na osnovi kakšnih poslov so nastale.
– Vrstica 17: dolgoročne terjatve – dana posojila (z dogovorjenim rokom plačila nad enim letom): poročevalec vpiše terjatve nastale iz dolgoročno danih posojilnih pogodb, dolgoročno danih posojil z odkupom obveznic in drugih dolgoročnih vrednostnih papirjev (razen delnic), dolgoročno danih depozitov (stanje na kontih skupine 07, brez popravkov vrednosti).
– Vrstica 18: dolgoročne terjatve – iz poslovanja: poročevalec vpiše terjatve nastale na podlagi komercialnih kreditov, danih varščin, finančnega najema (stanje na kontih skupine 08).
– Vrstica 19: dolgoročne terjatve – ostalo: poročevalec vpiše podatek o drugih dolgoročnih terjatvah, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
– Vrstica 20: kratkoročne terjatve – iz financiranja: v to vrstico poročevalec vpiše kratkoročne terjatve z rokom plačila do enega leta (stanje na kontih skupine 15, 16 in 17).
– Vrstica 21: kratkoročne terjatve – iz poslovanja: poročevalec vpiše vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev ter danih predujmov in varščin (stanje na kontih skupine 12 in 13).
– Vrstica 22: kratkoročne terjatve – ostalo: poročevalec vpiše podatek o kratkoročnih terjatvah, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
– Vrstica 23: obveznosti skupaj (od vrstice 24 do 30): poročevalec vpiše seštevek vrednosti vseh obveznosti, stanje na dan 31. 12., poleg tega pa jih prikaže še ločeno, glede na to, na osnovi kakšnih poslov so nastale, in sicer:
– Vrstica 24: dolgoročne obveznosti – iz financiranja (z rokom plačila nad enim letom): poročevalec vpiše vrednost dolgoročno dobljenih posojil z izdajo obveznic, posojil na podlagi posojilnih pogodb, dobljenih posojil. Stanje obveznosti po joint venture pogodbah mora poročevalec prikazati na posebnem poročilu (stanje na kontih skupine 97).
– Vrstica 25: dolgoročne obveznosti – iz poslovanja: poročevalec vpiše vrednosti dolgoročnih komercialnih kreditov in prejetih dolgoročnih varščin (stanje na kontih skupine 98).
– Vrstica 26: dolgoročne obveznosti – ostalo: poročevalec vpiše podatek o drugih dolgoročnih obveznostih, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
– Vrstica 27: kratkoročne obveznosti – iz financiranja (z rokom plačila do enega leta): poročevalec vpiše vrednost dobljenih posojil (stanje na kontih skupine 27).
– Vrstica 28: kratkoročne obveznosti – iz poslovanja: poročevalec vpiše vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, med katere štejemo tudi prejete komercialne kredite, prejete predujme in varščine (stanje na kontih skupine 22 in 23).
– Vrstica 29: kratkoročne obveznosti – iz poslovanja za ugotovljeni dobiček: poročevalec vpiše vrednost deleža nerezidenta v dobičku, ki je razporejen za izplačilo, pa še ni bil izplačan (stanje na kontu 262).
– Vrstica 30: kratkoročne obveznosti – ostalo: poročevalec vpiše podatek o stanju kratkoročnih obveznosti, ki jih ne more razvrstiti v prejšnje vrstice.
Poročevalec mora poslati Banki Slovenije celoten obr. SN 22 (obe strani), tudi če podjetje tekoče ne posluje.
37. O POGODBENI NALOŽBI (JOINT VENTURE) na obr. SN 33 poročajo:
vsa podjetja in zasebniki, ki imajo z nerezidentom sklenjeno pogodbeno vlaganje – na obrazcu SN 33 – Pogodbena naložba.
Poročevalec pošlje poročilo o stanju pogodbene naložbe za vsako sklenjeno pogodbo z nerezidentom posebej.
38. Rezident postane obveznik poročanja z dnem uvoza opreme.
39. NAVODILO za izpolnjevanje letnega POROČILA O STANJU POGODBENE NALOŽBE na obrazcu SN 33
V polje “poročevalec” obveznik poročanja vpiše popolni naziv pravne osebe s krajem in naslovom.
V polju “matična številka” mora biti navedena matična številka pravne osebe – poročevalca iz registra pravnih oseb Statističnega urada Republike Slovenije (ROS), oziroma iz registra zasebnikov, obrtnikov, samostojnih podjetnikov (ERO).
V polje “stanje na dan 31. l2...” vpiše poročevalec leto, za katero poroča.
V polje “tuji partner” vpiše poročevalec popoln naziv in sedež podjetja nerezidenta oziroma popoln naziv tuje fizične osebe.
V polje “država” vpiše poročevalec šifro in naziv države nerezidenta, s katerim ima sklenjeno pogodbeno naložbo (šifranti so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95).
V polje “valuta poročanja” poročevalec vpiše valuto, v kateri ima z nerezidentom sklenjeno pogodbeno naložbo (šifranti so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95).
V polje “evidenčna/registrska številka” vpiše poročevalec številko vpisa v register pri pristojnem ministrstvu.
A) STANJE POGODBENE NALOŽBE
– Vrstica 1: dolgoročne obveznosti iz financiranja: poročevalec vpiše stanje vrednosti pogodbene naložbe (dolgoročno dobljene vloge) po sklenjeni pogodbi (stanje na kontu 976).
Če ima poročevalec z istim tujim partnerjem sklenjeno tudi pogodbo o skupni naložbi, mora podatke, ki jih poroča na obrazcu SN 33, izločiti iz obrazca SN 22.
Obe poročili (SN 22 in SN 33) za istega tujega partnerja pošlje poročevalec skupaj.
– Vrstica 2: neizplačani dobiček preteklih let: poročevalec vpiše kumulativno vrednost čistega dobička, ki tujemu vlagatelju pripada, pa ni bil izplačan.
– Vrstica 3: vrednost deleža v čistem dobičku poslovnega leta: poročevalec vpiše vrednost čistega dobička, ugotovljenega v poslovnem letu, ki pripada tujemu vlagatelju po pogodbi.
– Vrstica 4: izplačani dobiček: poročevalec vpiše vrednost čistega dobička, ki je bil nerezidentu izplačan v letu, za katero poroča (stanje na kontu 261).
– Vrstica 5: plačilo obresti: poročevalec vpiše vrednost obresti, ki pripadajo nerezidentu po pogodbi.
– Vrstica 6: zadnje leto odplačila: poročevalec vpiše leto (datum po pogodbi), v katerem bo pogodbena naložba v celoti odplačana.
B) OBLIKE POVEČANJA/ZMANJŠANJA vrednosti pogodbene naložbe: v to tabelo mora poročevalec napisati podatke, ki so vplivali na spremembo stanja pogodbene naložbe med tekočim in preteklim letom (vrstica 1). Pri tem uporabi šifre in opise po šifrantu vrst plačil iz Uradnega lista RS, št. 32/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95.
Če se naknadno spremeni obveznost za neodplačani del opreme po pogodbeni naložbi v vlogo v osnovni kapital podjetja, poroča poročevalec v letu, v katerem je sprememba nastala, tako, da v obrazcu SN 22 (ustrezni vrsti podjetja) prikaže povečanje vrednosti deleža v kapitalu podjetja, na obrazcu SN 33 pa zmanjšanje vrednosti pogodbene naložbe s pripisom: “Sprememba v osnovni kapital podjetja”.
5. 30. točka postane 40. točka in 31. točka postane 41. točka navodila.
6. Točke 32., 33. in 34. se brišejo.
7. Doda se 42. točka, ki glasi:
“42. To navodilo se uporablja za poročanje:
– na obrazcih C od 1. 3. 1996 dalje,
– na obrazcih SKV in SKD za podatke za leto 1996,
– na obrazcih SN11, SN22, SN33 pa za stanje na dan 31. 12. 1995.”
8. V Prilogi 1. ŠIFRANT VRST POROČIL se dodata šifri:
46 manjša plačila
86 Western Union.
9. To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.
                           Obrazec C

                        .       .
                    mat. št. .       .
Poročevalec: ......................... ROS/ERO ----------------

        POROČILO O TRANSAKCIJAH S TUJINO

          . .    .  .            . .
          . .    .  .            . .
   OBDOBJE: mesec ---- leto -----    Vrsta poročila: ----

                             .   .
                             .   .
Tuji partner: ................................. država: -------

                .       .
                .       .
Evidenčna/registrska številka: ----------------

    .    .
    .    .
Valuta: ----------        Začetno stanje: ..............

----------------------------------------------------------------
Šifra .          .Šifra    .Povečanje  .Zmanjšanje
drž. .Opis transakcije  .transakcije .dobroimetja .dobroimetja
------.-------------------.------------.------------.-----------
   .          .      .      .
   .          .      .      .
   .          .      .      .
   .          .      .      .
   .          .      .      .
   .          .      .      .
   .          .      .      .
---------------------------------------.------------.-----------
                    .      .
                SKUPAJ:.      .
----------------------------------------------------------------

         
Ime odgovorne osebe:       Končno stanje: ................

Telefonska številka:      Vezana sredstva: ................


Kraj in datum:              Podpis: 

                          Obrazec SKD

       
                          .      .
                      mat. št. .      . 
Poročevalec: ............................. ROS/ERO -------------

                  POROČILO
         O STANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI DO TUJINE(1)

          (kratkoročnem trgovinskem kreditiranju)

          stanje na dan: ...... . ...... . ......

I. TERJATVE
                           (zneski v Sit)
----------------------------------------------------------------------.
    .     odprte postavke     .  dani avansi  .    .
država .   (odložena plačila) za    . (predplačila) za .    .
    .-------------.---------.----------.-------.----------. Skupaj .
    . izvoz z ICD . ostala . izvoz  . uvoz .  uvoz  .    .
    .       . prodaja . storitev . blaga . storitev .    .
    .       . blaga .     .    .     .    .
-------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
  1  .   2   .  3  .  4   .  5  .  6   .  7  .
-------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
    .       .     .     .    .     .    .
    .       .     .     .    .     .    .
    .       .     .     .    .     .    .
    .       .     .     .    .     .    .
    .       .     .     .    .     .    .
-------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
Skupaj .       .     .     .    .     .    .
----------------------------------------------------------------------.

1) Zakonska osnova: 7., 32. in 40. člen zakona o deviznem poslovanju,
31. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in 66. člen zakona o
Banki Slovenije.

matična št.              stanje na dan: .... . .... . ....
ROS/ERO:  ......................II OBVEZNOSTI

                           (zneski v Sit)
----------------------------------------------------------------------.
    .     odprte postavke     .  dani avansi  .    .
država .   (odložena plačila) za    . (predplačila) za .    .
    .-------------.---------.----------.-------.----------. Skupaj .
    . uvoz z ICD . ostali . uvoz  . izvoz . izvoz  .    .
    .       . nakupi . storitev . blaga . storitev .    .
    .       . blaga .     .    .     .    .
-------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
  1  .   2   .  3  .  4   .  5  .  6   .  7  .
-------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
    .       .     .     .    .     .    .
    .       .     .     .    .     .    .
    .       .     .     .    .     .    .
                  .
                 
                  .
    .       .     .     .    .     .    .
-------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
Skupaj .       .     .     .    .     .    .
----------------------------------------------------------------------.

Ime odgovorne osebe:          Podpis:

Kraj in datum:
                            Obrazec SKV

                                 
                      matična št.      
Poročevalec: ............................. ROS/ERO  ...............

                  POROČILO
         O STANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI DO TUJINE(1)

          (kratkoročnem trgovinskem kreditiranju)

   četrtletje: I. II. III. IV. (obkroži) leto:     ......


I. TERJATVE
I.A. stanje na zadnji dan četrtletja  (zneski v originalnih valutah)
-------------------------------------------------------------------------.
     .     odprte postavke     .  dani avansi  .    .
     .   (odložena plačila) za    . (predplačila) za .    .
     .-------------.---------.----------.-------.----------. Skupaj .
valuta  . izvoz z ICD . ostala . izvoz  . uvoz .  uvoz  .    .
     .       . prodaja . storitev . blaga . storitev .    .
     .       . blaga .     .    .     .    .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
  1   .   2   .  3  .  4   .  5  .  6   .  7  .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
     .       .     .     .    .     .    .
     .       .     .     .    .     .    .
     .       .     .     .    .     .    .
     .       .     .     .    .     .    .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
Skupaj  .       .     .     .    .     .    .
v Sit   .       .     .     .    .     .    .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
Od tega s .       .     .     .    .     .    .
povezanim .       .     .     .    .     .    .
podjetjem .       .     .     .    .     .    .
 v Sit  .       .     .     .    .     .    .
-------------------------------------------------------------------------.

1) Zakonska osnova: 7., 32. in 40. člen zakona o deviznem poslovanju,
31. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in 66. člen zakona o
Banki Slovenije.

matična št.
ROS/ERO:  ................ četrtletje: I. II. III. IV.
               (obkroži) leto:

                            .      .
                            .      .
I.B. Spremembe v četrtletju:       šifra valute: -------------
---------------------------------------------------------------------
 1 . stanje terjatev konec predhodnega    .
  . četrtletja                .
---.------------------------------------------.----------------------
 2 . + celotni izvoz blaga (z ICD)      .
---.------------------------------------------.----------------------
 3 . + ostala prodaja blaga nerezidentom   .
---.------------------------------------------.----------------------
 4 . - prejeta plačila za izvoz blaga     .
  .  (vključno z avansi)          .
---.------------------------------------------.----------------------
 5 . + izdani računi za opravljene storitve  .
---.------------------------------------------.----------------------
 6 . - prejeta plačila za opravljene storitve .
---.------------------------------------------.----------------------
 7 . + nakupi terjatev v četrtletju *     .
---.------------------------------------------.----------------------
 8 . - prodaje terjatev v četrtletju *    .
---.------------------------------------------.----------------------
 9 . + pripisi razlik, nastalih v poslovanju .
  .  s tujino                .
---.------------------------------------------.----------------------
10 . - odpisi razlik, nastalih v poslovanju s .
  .  tujino                 .
---.------------------------------------------.----------------------
11 . - odpisi terjatev (neprostovoljni)    .
---.------------------------------------------.----------------------
12 . - poboti (v okviru podjetja)       .
---.------------------------------------------.----------------------
13 . - poboti (več domačih podjetij) *    .
---.------------------------------------------.----------------------
14 . - prekvalifikacija na DPK        .
---.------------------------------------------.----------------------
15 . + prekvalifikacija z DPK         .
---.------------------------------------------.----------------------
16 . - izvoz blaga na kredit         .
---.------------------------------------------.----------------------
17 . - izvoz storitev na kredit        .
---.------------------------------------------.----------------------
18 . + prejeti nepokriti avansi za izvoz v  .
  .  tekočem četrtletju           .
---.------------------------------------------.----------------------
19 . + dani nepokriti avansi za uvoz v tekočem.
  .  četrtletju               .
---.------------------------------------------.----------------------
20 . - izvoz v tekočem četrtletju, plačan s  .
  .  prejetimi avansi v predhodnem obdobju .
---.------------------------------------------.----------------------
21 . - uvoz v tekočem četrtletju, plačan z  .
  .  danimi avansi v predhodnem obdobju   .
---.------------------------------------------.----------------------
22 . +/- ostale spremembe (opisati)      .
---.------------------------------------------.----------------------
  .                     .
  .                     .
  .                     .
---.------------------------------------------.----------------------
99 . = novo stanje terjatev konec četrtletja .
---------------------------------------------------------------------*SPECIFIKACIJA
---------------------------------------------------------------------
OPIS TRANSAKCIJ (1. - 3.) .          .    .
--------------------------. mat. št. podjetja . šifra . znesek v
 šifra .  opis     .          . valute .  valuti
-------.------------------.-------------------.--------.-------------
    .         .          .    .
    .         .          .    .
    .         .          .    .
---------------------------------------------------------------------

1. prodaje terjatev 2. odkupi terjatev 3. poboti
(vrstica 8)     (vrstica 7)     (vrstica 13)

matična št.
ROS/ERO:  ................ četrtletje: I. II. III. IV.
               (obkroži) leto:


II. OBVEZNOSTI
II.A. stanje na zadnji dan četrtletja  (zneski v originalnih valutah)
-------------------------------------------------------------------------.
     .     odprte postavke     . prejeti avansi .    .
     .   (odložena plačila) za    . (predplačila) za .    .
     .-------------.---------.----------.-------.----------. Skupaj .
valuta  . uvoz z UCD . ostali . uvoz  . izvoz . izvoz  .    .
     .       . nakupi . storitev . blaga . storitev .    .
     .       . blaga .     .    .     .    .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
  1   .   2   .  3  .  4   .  5  .  6   .  7  .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
     .       .     .     .    .     .    .
     .       .     .     .    .     .    .
     .       .     .     .    .     .    .
     .       .     .     .    .     .    .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
Skupaj  .       .     .     .    .     .    .
v Sit   .       .     .     .    .     .    .
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
----------.-------------.---------.----------.-------.----------.--------.
Od tega s .       .     .     .    .     .    .
povezanim .       .     .     .    .     .    .
podjetjem .       .     .     .    .     .    .
 v Sit  .       .     .     .    .     .    .
-------------------------------------------------------------------------.

matična št.
ROS/ERO:  ................ četrtletje: I. II. III. IV.
               (obkroži) leto:

                              .    .
                              .    .
II.B. Spremembe v četrtletju:        šifra valute: ----------
---------------------------------------------------------------------
 1 . stanje obveznosti konec predhodnega   .
  . četrtletja                .
---.------------------------------------------.----------------------
 2 . + celotni uvoz blaga (z UCD)       .
---.------------------------------------------.----------------------
 3 . + ostali nakupi blaga od nerezidentov  .
---.------------------------------------------.----------------------
 4 . - plačila za uvoz blaga         .
  .  (vključno z avansi)          .
---.------------------------------------------.----------------------
 5 . + prejete fakture za opravljene storitve .
---.------------------------------------------.----------------------
 6 . - plačila za opravljene storitve     .
---.------------------------------------------.----------------------
 7 . + prevzemi obveznosti v četrtletju *   .
---.------------------------------------------.----------------------
 8 . - odstopi obveznosti v četrtletju *   .
---.------------------------------------------.----------------------
 9 . + pripisi razlik, nastalih v poslovanju .
  .  s tujino                .
---.------------------------------------------.----------------------
10 . - odpisi razlik, nastalih v poslovanju s .
  .  tujino                 .
---.------------------------------------------.----------------------
11 . - odpisi obveznosti           .
---.------------------------------------------.----------------------
12 . - poboti (v okviru podjetja)       .
---.------------------------------------------.----------------------
13 . - poboti (več domačih podjetij) *    .
---.------------------------------------------.----------------------
14 . - prekvalifikacija na DPK        .
---.------------------------------------------.----------------------
15 . + prekvalifikacija z DPK         .
---.------------------------------------------.----------------------
16 . - uvoz blaga na kredit          .
---.------------------------------------------.----------------------
17 . - uvoz storitev na kredit        .
---.------------------------------------------.----------------------
18 . + prejeti nepokriti avansi za izvoz v  .
  .  tekočem četrtletju           .
---.------------------------------------------.----------------------
19 . + dani nepokriti avansi za uvoz v tekočem.
  .  četrtletju               .
---.------------------------------------------.----------------------
20 . - izvoz v tekočem četrtletju, plačan s  .
  .  prejetimi avansi v predhodnem obdobju .
---.------------------------------------------.----------------------
21 . - uvoz v tekočem četrtletju, plačan z  .
  .  danimi avansi v predhodnem obdobju   .
---.------------------------------------------.----------------------
22 . +/- ostale spremembe (opisati)      .
---.------------------------------------------.----------------------
  .                     .
  .                     .
  .                     .
---.------------------------------------------.----------------------
99 . = novo stanje obveznosti konec četrtletja.
---------------------------------------------------------------------


*SPECIFIKACIJA
---------------------------------------------------------------------
OPIS TRANSAKCIJ (4. - 6.) .          .    .
--------------------------. mat. št. podjetja . šifra . znesek v
 šifra .  opis     .          . valute .  valuti
-------.------------------.-------------------.--------.-------------
    .         .          .    .
    .         .          .    .
    .         .          .    .
---------------------------------------------------------------------
1. poboti   2. odstopi obveznosti 6. prevzemi obveznosti
(vrstica 13)  (vrstica 8)      (vrstica 7)

Ime odgovorne osebe:            Podpis:

Kraj in datum:

                           Obrazec SN 11
                         naložbe v tujini

Poročevalec: ...................... Matična št. ..................

................................... ROS/ERO:  ..................

              POROČILO
      O STANJU IN PROMETU S POVEZANIMI PODJETJI

stanje na dan: 31.12. . ....       Vrsta podjetja v tujini:
                     ------------------------
                     11/1 naložba v obstoječe
                        podjetje
                     11/2 naložba v novo
                        podjetje, podjetje
                        v ustanavljanju
                     11/3 naložba v
                        nepremičnino

Tuji partner: .................................. Država: .........

...................................... Valuta poročanja: .........

Evidenčna/registrska številka: .........

A STANJE NALOŽBE           preteklo leto tekoče leto
-----------------------------------------------------------------
 1. . Vrednost deleža v kapitalu   .      .
   . 3+4+5+6+7+8+/-9+10-11      .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 2. .   vpisani kapital       .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 3. .   vplačani kapital      .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 4. .   obvez. za nevplačni vpisani .      .
   .   kapital           .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 5. . vplačani presežek kapitala   .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 6. . rezerve             .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 7. . preneseni čisti dobiček iz   .      .
   . prejšnjih let          .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 8. . prenesena izguba iz prejšnjih  .      .
   . let               .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 9. . revalorizacijski popravek    .      .
   . kapitala            .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 10. . nerazdeljeni čisti dobiček   .      .
   . poslovnega leta         .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 11. . izguba poslovnega leta     .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 12. . delež kapitala v odstotkih   .      .
-----------------------------------------------------------------
B ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA
-----------------------------------------------------------------
 13. . celotni dobiček/izguba     .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 14. . vrednost deleža v celotnem   .      .
   . dobičku/izgubi         .      .
-----.---------------------------------.-----------.-------------
 15. . izplačan dobiček        .      .
-----------------------------------------------------------------
C OBLIKE POVEČANJA/ZMANJŠANJA vrednosti deleža v kapitalu
-----------------------------------------------------------------
 šifra   .     opis        .    znesek
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------------------------------------------------------------


                          Obrazec SN 11
                        naložbe v tujini

Poročevalec: ...................... Matična št. ..................

................................... ROS/ERO:  ..................Tuji partner: ............................. Država: ..............

................................. Valuta poročanja: ..............Evidenčna/registrska številka: ..............

D STANJE TERJATEV oziroma OBVEZNOSTI iz
tekočega poslovanja s povezanim
podjetjem               preteklo leto tekoče leto
--------------------------------------------------------------------
 16. . TERJATVE SKUPAJ (17 do 23)    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 17. . dolgoročne: dana posojila    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 18. .       iz poslovanja    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 19. .       ostalo        .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 20. . kratkoročne: iz financiranja   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 21. .       iz poslovanja, dani .      .
   .       predujmi in varščine.      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 22. .       iz poslovanja za  .      .
   .       ugotovljeni dobiček .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 23. .       ostalo       .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 24. . OBVEZNOSTI SKUPAJ (25 do 30)   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 25. . dolgoročne: iz financiranja   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 26. .       iz poslovanja    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 27. .       ostalo        .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 28. . kratkoročne: iz financiranja   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 29. .       iz poslovanja, za  .      .
   .       prejete predujme in .      .
   .       varščine      .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 30. .       ostalo       .      .
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
 Opombe:


--------------------------------------------------------------------

Ime odgovorne osebe:             Telefon:

..........................

Poročilo sestavil-a:             Žig in podpis:

..........................

Kraj in datum:

                          Obrazec SN 33
                        pogodbena naložba

Poročevalec: ...................... Matična št. ..................

................................... ROS/ERO:  ..................

              POROČILO
          O STANJU POGODBENE NALOŽBE

stanje na dan: 31.12. . ....

Tuji partner: ................................ Država: ...........

.................................... Valuta poročanja: ...........

Evidenčna/registrska številka: ..................

A STANJE NALOŽBE          preteklo leto  tekoče leto
------------------------------------------------------------------
 1. . dolgoročne obveznosti iz   .       .
  . financiranja         .       .
----.------------------------------.--------------.---------------
 2. . neizplačan dobiček iz    .       .
  . preteklih let        .       .
----.------------------------------.--------------.---------------
 3. . vrednost deleža v celotnem  .       .
  . dobičku/izgubi        .       .
  . poslovnega leta       .       .
----.------------------------------.--------------.---------------
 4. . izplačan dobiček       .       .
----.------------------------------.--------------.---------------
 5. . plačilo obresti       .       .
----.------------------------------.--------------.---------------
 6. . zadnje leto odplačila    .       .
------------------------------------------------------------------

B OBLIKE POVEČANJA/ZMANJŠANJA vrednosti deleža v kapitalu
-----------------------------------------------------------------
 šifra   .     opis        .    znesek
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------.-----------------------------.-----------------------
      .               .
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 Opombe:


-----------------------------------------------------------------

Ime odgovorne osebe:             Telefon:

..........................

Poročilo sestavil-a:             Žig in podpis:

..........................

Kraj in datum:
                          Obrazec SN 22
                        naložbe iz tujine

Poročevalec: ...................... Matična št. ..................

................................... ROS/ERO:  ..................Tuji partner: ............................. Država: ..............

................................. Valuta poročanja: ..............Evidenčna/registrska številka: ..............

D STANJE TERJATEV oziroma OBVEZNOSTI iz
tekočega poslovanja s povezanim
podjetjem               preteklo leto tekoče leto
--------------------------------------------------------------------
 16. . TERJATVE SKUPAJ (17 do 22)    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 17. . dolgoročne: dana posojila    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 18. .       iz poslovanja    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 19. .       ostalo        .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 20. . kratkoročne: iz financiranja   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 21. .       iz poslovanja, dani .      .
   .       predujmi in varščine.      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 22. .       ostalo       .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 23. . OBVEZNOSTI SKUPAJ (24 do 30)   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 24. . dolgoročne: iz financiranja   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 25. .       iz poslovanja    .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 26. .       ostalo        .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 27. . kratkoročne: iz financiranja   .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 28. .       iz poslovanja, za  .      .
   .       prejete predujme in .      .
   .       varščine      .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 29. .       iz poslovanja, za  .      .
   .       ugotovljeni dobiček .      .
-----.----------------------------------.-----------.---------------
 30. .       ostalo       .      .
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
 Opombe:


--------------------------------------------------------------------

Ime odgovorne osebe:             Telefon:

..........................

Poročilo sestavil-a:             Žig in podpis:

..........................

Kraj in datum:


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti