Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

544. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986..., stran 813.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena statuta Občine Loški potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na 11. seji dne 31. januarja 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87 in Uradni list RS, št. 21/93 – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana se nanašajo na:
– organizacijo dejavnosti v prostoru
– poselitev v prostoru
– namensko rabo prostora
– urejanje prostora s PIA.
3. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji organi in organizacije:
– krajevne skupnosti
– vzdrževalec regionalnih cest
– distributer električne energije
– organizacija, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo
– organizacija, ki gospodari z gozdovi
– organ, ki gospodari z vodami
– organizacija, ki skrbi za odpadke
– organ, ki gospodari s kmetijskimi zemljišči
– zadruge.
Organi in organizacije določijo pred spremembami in dopolnitvami pogoje, ki jih pripravljalec upošteva pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok.
4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnih gradiv za spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega občinskega plana je strokovna organizacija, izbrana na podlagi javnega razpisa.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je odbor občinskega sveta pristojen za komunalne zadeve in urbanizem ( pooblaščeni predstavnik).
5. člen
Terminski plan:
– osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok se dostavi do konca leta 1996
– druge aktivnosti vodita nosilec strokovne aktivnosti iz 4. člena in koordinator postopka oziroma njegov pooblaščeni predstavnik po predpisanih postopkih ( razgrnitev, javna razprava, zbiranje pripomb, stališča do pripomb).
6. člen
Sredstva za spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za Občino Loški Potok predvidevamo v proračunu Občine Loški Potok.
7. člen
Ta program začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-352-2/96
Loški Potok, dne 7. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti