Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

528. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, stran 796.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/94, 2/96)
Veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja:
d) Časovno: spremembe in dopolnitve h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije stopijo v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 1996.
I. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ORGANIZACIJE
OZIROMA DELODAJALCA IN DELAVCEV
6. člen
Pogodba o zaposlitvi
Za drugim odstavkom se doda nov stavek, ki glasi:
“Taka dela morajo biti opredeljena v podjetniški kolektivni pogodbi ali splošnem aktu podjetja”.
9. člen
Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela (23. člen zakona o delovnih razmerjih)
Na koncu prvega odstavka se doda nov stavek, ki glasi:
“Podrobnejša merila, kriteriji in postopki se opredelijo v podjetniških kolektivnih pogodbah, splošnih aktih ali pogodbah o zaposlitvi”.
Na koncu četrtega odstavka se doda novo besedilo, tako da se ta odstavek glasi:
“O začetku postopka morata biti obveščena tudi sindikat in svet delavcev, če je izvoljen”.
15. člen
Delovni čas
1. Tedenski delovni čas
Doda se nov stavek, ki glasi:
“Delodajalec lahko glede na naravo dela v svoji dejavnosti ob soglasju sindikata v aktu opredeli drugačno razporeditev delovnega časa (delovni koledar) v okviru letnega fonda ur v primerih: sezonska nihanja, prazniki, letni dopusti, bolniške odsotnosti”.
3. Delo prek polnega delovnega časa
Določba petega odstavka 3. točke kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS št. 43/94) se črta.
19. člen
Letni dopust
Za četrtim odstavkom se doda novo besedilo, ki glasi:
“Letni dopust lahko traja največ 35 delovnih dni”.
Za 34. členom se dodata 34.a in 34.b člen.
Pogoji za delovanje sindikata
34.a člen
“Delavec - član sindikata, se glede uveljavljanja in zaščite svojih pravic lahko obrne za pomoč in svetovanje na območni odbor sindikata delavcev trgovine, ki ga bo na njegovo zahtevo in z njegovo privolitvijo ali prošnjo v takih primerih tudi zastopal”.
34.b člen
“Podjetje oziroma družba mora omogočiti predstavnikom območnega odbora sindikata delavcev trgovine, ki se predstavijo s pooblastilom sindikata delavcev trgovine Slovenije oziroma sindikata podjetja, da proučijo pogoje, v katerih delavci delajo in kako se uresničujejo njihove pravice pri delu in iz dela. Pri tem jim mora podjetje nuditi vse zahtevane pisne informacije in dokaze za delavce, ki so zaprosili za pomoč območni odbor sindikata delavcev trgovine in jih le-ta zastopa”.
35. člen
Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih
Za osmim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
“Delodajalec sindikatom zagotovi vpogled v plačo določenega poslovodnega delavca oziroma delavca s posebnimi pooblastili samo z njegovo privolitvijo, v naslednjih primerih in pod naslednjimi pogoji:
1. v primeru, če delodajalec ne izpolnjuje obveznosti po tarifni prilogi h kolektivni pogodbi dejavnosti;
2. če v organizaciji oziroma pri delodajalcu niso doseženi planirani poslovni rezultati oziroma ni zagotovljeno normalno poslovanje.
3. Vpogled v podatke o plači določenega delavca je zagotovljen le izvoljenim predstavnikom reprezentativnih sindikatov, ki morajo predložiti pooblastilo ter pisno utemeljitev zahteve, usklajene med reprezentativnimi sindikati.
4. V primeru, če delodajalec zniža izhodiščne plače skladno s prvim odstavkom prve točke tarifne priloge h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine.”
40. člen
Dodatki
V točki a) zadnjega odstavka se črtajo besede “dim, saje, vroč pepel”.
44. člen
Drugi osebni prejemki
4. Solidarnostne pomoči
Drugi stavek prvega odstavka se dopolni tako, da glasi:
“Solidarnostno pomoč v ostalih primerih predlaga sindikat podjetja po vnaprej določenih merilih: za odsotnost zaradi bolezni nepretrgoma šest mesecev ali več in za odsotnost treh mesecev ali več zaradi poklicne bolezni ali nesreče pri delu pripada delavcu najmanj enkrat letno solidarnostna pomoč v višini, opredeljeni v prvem stavku te točke, ki jo izplača delodajalec.”
45. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom
2. Prevoz na delo in z dela
Besedilo te točke se spremeni tako, da glasi:
“Delavcu pripada povračilo stroškov javnega prevoza na delo in z dela v višini najmanj 60%, če predloži račun za nakup mesečne vozovnice. V nasprotnem primeru se delavcu priznajo stroški javnega prevoza na delo ob upoštevanju števila delovnih dni, ko je delavec delal.
Višino določi delodajalec s podjetniško kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom.
Učencem ter študentom na praksi se nadomestijo stroški prevoza na delo in z dela po določilih splošnih aktov delodajalca.”
Ljubljana, dne 30. januarja 1996
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za trgovino
Predsednik
mag. Jože Kovač l. r.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Predsednica
Kristina Antolič l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za trgovino
Predsednik
Aleš Ilc l. r.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Sindikat delavcev trgovine
Predsednica
Tinka Jamnik l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 12. 2. 1996 pod zap. št. 43/2 in št. spisa 121-03-028/94-09.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti