Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

557. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina, stran 826.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) ter 19. člena in v zvezi s 5. in 6. členom statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 25. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Rogaška Slatina ima kot lokalna samoupravna skupnost svoj grb, zastavo in pečate, ki jih je mogoče uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb Občine Rogaška Slatina ima obliko ščita. Na ščitu so na zeleni podlagi zlati krogi. Krogi so na spodnji strani ščita večji, proti vrhu pa prehajajo v manjše. Krogi pomenijo vodne mehurčke. Na vrhu ščita je z zlatimi začetnicami napis “ RS “.
Številka barve za izdelavo zelene podlage grba je KS 53 K.
3. člen
Kroj zastave je pravokotne oblike in ima tri različne velikosti. Razmerje med širino in dolžino zastave je lahko 1:2, 1:3 in 1:4.
Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave. Višina grba je enaka eni polovici širine (krajše stranice) zastave.
Pozicija grba na zastavi je odvisna od razmerja stranic zastave (1:2, 1:3, 1:4).
Pri razmerju stranic zastave 1:2 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine, v nadaljevanju sredine) proti drogu.
Pri razmerju stranic zastave 1:3 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 1/2 širine grba od sredine zastave proti drogu.
Pri razmerju stranic zastave 1:4 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 3/4 širine grba od sredine zastave proti drogu.
4. člen
Pečati občine in njenih organov so iz gumija, kovine ali iz drugega ustreznega materiala. Žig je pečat izdelan iz kovine.
5. člen
Pečate lahko izdelujejo samo izdelovalnice pečatov, ki imajo za to posebno dovoljenje republiškega organa, pristojnega za upravo. Izdelovalnica pečata mora matrico izdelanega pečata izročiti naročniku. Naročnik mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti pri sebi ali komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi pečati, ki se nehajo uporabljati. Uničenje pečata se zabeleži v evidenci pečatov. Če se pečat izgubi, mora občinski organ to objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za neveljaven.
6. člen
Občina Rogaška Slatina ima veliki pečat v obliki kroga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma ter mali pečat s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim koncentričnim krogom. V sredini pečata je grb občine Rogaška Slatina, vodoravno pod grbom je napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici nad grbom napis “OBČINA”, ob krožnici pod grbom pa napis “ROGAŠKA SLATINA”.
7. člen
Župan Občine Rogaška Slatina ima svoj pečat. Pečat je v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Rogaška Slatina, vodoravno pod njim napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA ROGAŠKA SLATINA”, ob krožnici pod grbom pa napis “ŽUPAN”.
8. člen
Občinski svet občine Rogaška Slatina ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Rogaška Slatina, vodoravno pod njim napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA ROGAŠKA SLATINA”, ob krožnici pod grbom pa napis “OBČINSKI SVET”.
9. člen
Evidenca pečatov se mora voditi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evideci vpiše tekoča številka pečata, številka in datum naročila pečata, odtis pečata, začetek uporabe pečata, organizacijska enota, ki pečat uporablja, podpis delavca, ki hrani pečat, datum ko je pečat vzet iz uporabe ter morebitne opombe.
10. člen
Kadar občinski organ uporablja več pečatov z istim besedilom, mora imeti drugi in vsi nadaljnji pečati v spodnjem delu zaporedno številko.
II. UPORABA SIMBOLOV IN PEČATOV
11. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pečatov Občine Rogašaka Slatina (v nadaljnjem besedilu: simboli in pečati) ter za izvajanje tega odloka skrbi upravni organ. Le-ta daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi simbolov, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
12. člen
Zastave Občine Rogaška Slatina se izobesijo v počastitev državnih praznikov, občinskega in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih, športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti ter ob drugih podobnih priložnostih.
Zastave občine se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku tega člena, na zgradbi, kjer je sedež občine ter na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonskih zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
13. člen
Izobešene zastave morajo biti primernega videza in se odstranijo najkasneje v 24 urah za tem ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
14. člen
Grb občine se lahko uporablja zlasti:
– v žigu občine,
– na slovesni seji sveta občine,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina,
– na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju Občine Rogaška Slatina,
– v prostorih občine.
Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu, ovitku ali vizitki lahko uporabljata urad župana in občinski urad ter predsednik sveta občine v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njunih funkcij.
15. člen
Izvirnik grba Občine Rogaška Slatina se hrani v uradu župana Občine Rogaška Slatina. Za uporabo izvirnika grba občine je odgovoren tajnik občine.
16. člen
Politične organizacije, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Rogaška Slatina, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
– v njihovi firmi ali imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku,
– v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah,
– v obliki spominkov ali značk.
17. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike (ofsettisk, sitotisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija, itd.) in naklado.
18. člen
Simbole in pečate lahko izdela na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinski upravni organ pristojen za občo upravo, podjetje ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska, šiviljska (vezenje) in druga ustrezna dela.
19. člen
Uporabo simbolov in pečatov občine dovoljuje, razen v primerih, navedenih v 9. in 10. členu tega odloka, občinski upravni organ, pristojen za občo upravo.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov in pečatov se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski upravni organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov in pečatov ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
III. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo 15.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja oziroma izdeluje simbole in pečate občine v nasprotju z določili 11. in 12. člena tega odloka. Z denarno kaznijo 60.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi pravna oseba.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-10/95
Rogaška Slatina, dne 10. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti