Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

539. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Sveto, stran 808.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter na podlagi predhodne odločitve zbora občanov vaške skupnosti Sveto z dne 26. 1. 1996, je Občinski svet občine Komen na redni seji dne 9. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Sveto
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za vaško skupnost Sveto za naslednja dela:
– nakup in montaža zvonov
– ureditev pokopališča (izvedba nizkonapetostnega priključka...)
– ureditev komunalne infrastrukture
– ureditev vaškega prostora
– druga dela v vaški skupnosti.
Vrednost programa vaške skupnosti Sveto znaša 6,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 4,000.000 SIT.
Vaški odbor lahko navedeni znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji.
2. člen
Vsa dela zajeta v 1. členu bodo potekala po programu, ki ga je sprejel odbor vaške skupnosti skupaj s sklepom o razpisu referenduma.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 10. 3. 1996 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu – v prostorih šole v Svetem.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 12. 1998.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo:
– občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik vaške skupnosti Sveto;
– osebe, ki še niso vpisane v splošni volilni imenik, t.j. imajo več kot 15 let in so že zaposlene;
– lastniki nepremičnin v vaški skupnosti Sveto, ki tu nimajo stalnega bivališča.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki:
– imajo stalno bivališče v vaški skupnosti Sveto,
– lastniki nepremičnin, ki tu nimajo stalnega bivališča.
Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, nadomestila oziroma drugih dohodkov in prejemkov, ki imajo značaj plače;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto plače; če se jim dohodek ne ugotavlja (dopolnilna, gospodarska ali poklicna dejavnost), po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, ki presega znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, po stopnji 2%;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in od dohodka gozdov;
– lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča v vaški skupnosti Sveto, plačujejo 2% od neto povprečne plače v RS;
– občani, ki so začasno v tujini in ki imajo v vaški skupnosti Sveto stalno bivališče, plačujejo 2% od neto povprečne plače v RS;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov, plačujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sežana.
Lastnikom nepremičnin, ki v vaški skupnosti Sveto nimajo stalnega bivališča ter občanom, ki so začasno v tujini in ki imajo v vaški skupnosti stalno bivališče, bo vaška skupnost izstavljala položnice vsake tri mesece.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje:
– od prejemkov socialne pomoči;
– od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne;
– od denarnega nadomestila za telesno okvaro;
– od dodatka za pomoč in postrežbo;
– od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov;
– od štipendij in nagrad, ki jih prejemajo učenci, dijaki in študenti na proizvodnem delu oziroma delovni praksi;
– od plače, ki ne presega zakonsko določenega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev dobljenih s samoprispevkom odgovarja odbor vaške skupnosti Sveto.
Sredstva se zbirajo na posebnem kontu žiro računa Občine Komen.
Najmanj enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresničevanju nalog iz programa razpravljali na zborih vaščanov.
10. člen
Pravilnost obračunavanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Sežana.
11. člen
Referendum vodi volilni odbor v vaški skupnosti Sveto. Pri izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, tajno, z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
VAŠKA SKUPNOST SVETO
                   Glasovnica
Na referendumu dne 10. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za vaško skupnost Sveto, za obdobje 1. 4. 1996 do 31. 12. 1998 za izvajanje naslednjih del:
– nakup in montaža zvonov
– ureditev pokopališča (izvedba nizkonapetostnega priključka...)
– ureditev komunalne infrastrukture
– ureditev vaškega prostora
– druga dela v vaški skupnosti
glasujem
             ZA             PROTI
                   (žig)
Glasujete tako, da obkrožite besedico “ZA”, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma besedico “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Zavezncem se plačani zneski samoprispevka upoštevajo kot olajšava pri zmanjšanju osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 2/95, 7/95).
14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Predsednik odbora
vaške skupnosti Sveto
Ivan Švara l. r.
Predsednik Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti