Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

913. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS)
914. Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD)
915. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B)
916. Zakon o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

917. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Filipini

Drugi akti

918. Ponovni Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

919. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev
920. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027
921. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
922. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
923. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka

MINISTRSTVA

924. Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo
925. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje
926. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture
927. Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
928. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih žita, sladkor, lan in konoplja, goveje in telečje meso, ovčje in kozje meso, jajca, perutninsko meso, čebelarski proizvodi, vino, živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje ter drugi proizvodi
929. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izračunu standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev
930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju
931. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija za učence osnovne šole Riharda Jakopiča, ustanova«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

932. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
933. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote alternativnega investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

934. Dogovor o določitvi vmesne tarife do sklenitve Skupnega sporazuma za priobčitev javnosti videogramov v primeru radiodifuzne retransmisije

OBČINE

Ankaran

935. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2023
936. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran

Bistrica ob Sotli

937. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023

Dobrova-Polhov Gradec

938. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023
939. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v podEUP KE4/209 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ID: 3635
940. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2024

Dol pri Ljubljani

941. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Dol pri Ljubljani

Hrpelje-Kozina

942. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina

Kamnik

943. Sklepi Skupnega organa o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024

Kobarid

944. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči
966. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kobarid

Kočevje

945. Sklep o potrditvi cen obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na področju občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kostel

Krško

946. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne na območje Jalovišča na Senovem – EUP SEN 035

Laško

947. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ZM-3
948. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ŠO-5
949. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Stanovanjsko sosesko« v območju EUP LAU-34

Ljubljana

950. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora TR-310

Luče

951. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2023

Metlika

952. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2023

Odranci

953. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2023

Rogaška Slatina

954. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2023
955. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9)
956. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enostanovanjsko gradnjo na Topolah v Občini Rogaška Slatina (del EUP TO1)

Semič

967. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2024

Slovenske Konjice

957. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2023
958. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MOEUP UN1/052
959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
960. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3588
961. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3640
962. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3644
963. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3852
964. Spremembe in dopolnitve Tržnega reda na tržnici v Slovenskih Konjicah

Velike Lašče

965. Sklep o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti