Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Kazalo

920. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027, stran 2705.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 74/23) se v 8. členu v prvem odstavku druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– izvajanje SLR namenjenih 9.700.000 eurov;
– delovanje LASR namenjenih 2.431.062 eurov.«.
Za sedemnajstim odstavkom se dodajo novi, osemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(18) Upravičencu, ki je oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena ter deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova, se predplačilo odobri brez predložitve bančne garancije do največ 30 % vrednosti odobrenih sredstev v skladu s pogoji, ki jih v zvezi s pridobitvijo predplačila določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičencu se predplačilo izplača na podlagi odločbe o pravici do sredstev.
(19) Če upravičenec uveljavlja predplačilo iz prejšnjega odstavka, vloži zahtevek za izplačilo sredstev najmanj v višini predplačila najpozneje v 180 dneh po izplačilu predplačila.
(20) Upravičenec v vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 39. člena te uredbe navede, ali namerava uveljavljati predplačilo iz osemnajstega odstavka tega člena.«.
2. člen 
V 25. členu se dvajseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(20) Na dan oddaje vloge in zahtevka nad vlagateljem ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, ali postopek likvidacije družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«.
3. člen 
V 26. členu se na koncu četrtega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar do največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.«.
4. člen 
V 37. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji črta besedilo »in plačane«.
5. člen 
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) LASR vlaga zahtevke za izplačilo javne podpore iz prejšnjega odstavka dvakrat letno. Prvi zahtevek, za aktivnosti opravljene v obdobju od 1. oktobra do 31. marca tekočega leta, se vloži do 15. aprila tekočega leta, drugi zahtevek, za aktivnosti opravljene v obdobju od 1. aprila do 30. septembra tekočega leta, se vloži do 15. oktobra tekočega leta.«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) LASR prvi zahtevek iz prejšnjega odstavka za leto 2024 vloži od 1. junija do 30. junija 2024.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen 
V 40. členu se v petem odstavku besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »drugem in tretjem«.
V osmem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kopije računov in elektronskih računov;«.
V devetem odstavku se za besedo »sedmega« doda besedilo »in osmega«.
7. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
8. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-85/2024
Ljubljana, dne 11. aprila 2024
EVA 2024-2330-0013
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti