Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Kazalo

Ob-2010/24, Stran 872
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21, 11/22, 155/22, 12/23, 50/23, 103/23 in 13/24); v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
1. javni razpis 
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih. 
Poleg agromelioracij po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, je na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, predmet javnega razpisa tudi izvedba agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.928.677 eurov. 
Sredstva v višini 4.928.677 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti. 
Cilj operacije:
Cilj operacije je izboljšanje kemijskih, fizikalnih in bioloških lastnosti tal v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
Vloga na javni razpis:
Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025. 
Ne glede na prejšnji odstavek so v skladu s šestim odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 4. avgustom 2023, če gre za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih, ki se izvajajo na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.
Informacije o javnem razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore
(1) Namen podpore je v skladu z a74.a členom Uredbe izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih.
(2) Poleg agromelioracij iz prejšnje točke je na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, podpora iz operacije izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih namenjena tudi izvedbi agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, to sta:
– sanacija manjšega plazu kot zahtevna agromelioracija in
– odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo kot nezahtevna agromelioracija.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen v b74.a členu Uredbe.
4. Pogoji za dodelitev podpore
Upravičenec mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz d74.a, iz prvega in drugega odstavka 94. in 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 4., 6., 8., 9., 11., 13.–16., 18.–22. in 26.–27. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe, in sicer:
– izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka d74.a člena ter sedmega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje s prilogo »Agromelioracija kmetijskih zemljišč«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 94. člena Uredbe izkazuje z »Izjavo upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izpolnjevanje pogojev iz 1., 3., 5., 7. in 12. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje z izpolnjenim obrazcem »Izjave vlagatelja«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– če je vlagatelj lokalna skupnosti, izpolnjevanje pogoja iz 17. točke 100. člena Uredbe izkazuje z dokazilom o vključenosti investicije v načrt razvojnih programov lokalne skupnosti, to je sprejeti proračun (odlok o proračunu z izpisi vseh treh delov proračuna), iz katerega je razvidno, da so sredstva za investicijo zagotovljena;
– izpolnjevanje pogoja iz 24. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje z obrazcem »Število in časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje z obrazcem »Izjava vlagatelja, da do vložitve vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe ali popis že izvedenih del«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so določeni v c74.a., 95. in 98. členu Uredbe.
(2) Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19, 82/22 in 15/24).
(3) Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune oziroma predračune.
(4) Neupravičeni stroški so določeni v č74.a in 96. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu z e74.a in 93. členom Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-operacij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
(2) Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 % od možnega števila točk, ki znaša 100 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
(3) Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži zahtevanih prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
(4) Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog:
Št.
MERILO
Maksimalno število točk
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
60
1.1
Vrsta agromelioracijskih del (razvidno iz pravnomočne odločbe o uvedbi zahtevne agromelioracije ali iz popisa agromelioracijskih del) 
Med zahtevne in nezahtevne agromelioracije spadata v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev tudi odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo kot nezahtevno agromelioracijsko delo in sanacija manjših plazov kot zahtevno agromelioracijsko delo. 
Za zahtevne agromelioracije je treba pridobiti pravnomočno odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Če gre za nezahtevno agromelioracijo se vlogi na javni razpis priloži ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se bo agromelioracija izvedla na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih.
40
Vlagatelj bo izvedel odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo ter sanacijo manjšega plazu v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.
40
Vlagatelj bo izvedel ali odvoz naplavin in plavja s kmetijskih zemljišč za vzpostavitev kmetijskih zemljišč v ponovno kmetijsko uporabo ali sanacijo manjšega plazu skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.
30
Vlagatelj bo izvedel druga agromelioracijska dela.
10
1.2
Površina agromelioracijskega območja (razvidno iz odločbe o uvedbi zahtevne agromelioracije ali iz popisa agromelioracijskih del) 
Velikost agromelioracijskega območja je povezana s potrebo po izboljšanju kemijskega, biološkega ali fizikalnega stanja kmetijskega zemljišča vključno z izboljšanjem dostopa na kmetijska zemljišča. Prav tako je merilo povezano z vrnitvijo proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljiščem, ki so bila prizadeta v naravnih in drugih nesrečah.
20
Agromelioracijsko območje je večje od 5 ha oziroma gre za sanacijo manjšega plazu.
20
Agromelioracijsko območje je veliko od 3 ha do vključno 4,99 ha.
15
Agromelioracijsko območje je veliko od 1,5 ha do vključno 2,99 ha.
10
Agromelioracijsko območje je veliko od 0,2 ha do vključno 1,49 ha.
5
2.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
40
2.1
Lokacija predvidene agromelioracije 
Naravna nesreča v avgustu 2023 je prizadela velik del Slovenije. Največje število točk dobijo tiste vloge, pri katerih je lokacija predvidenih agromelioracijskih del na območju, ki so bila prizadeta v poplavah in plazovih v avgustu 2023. 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v prilogi »Koeficient razvitosti občin za leti 2024 in 2025«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Če agromelioracija leži na območju več občin, se upošteva koeficient občine, v kateri leži največji delež agromelioracije.
40
Lokacija predvidene agromelioracije leži na območju, ki je bilo prizadeto v poplavah in plazovih v avgustu 2023. 
40
Lokacija predvidene agromelioracije leži izven območja, ki je bilo prizadeto v poplavah in plazovih v avgustu 2023, koeficient razvitosti občine pa je manjši ali enak 1,00.
20
Lokacija predvidene agromelioracije leži izven območja, ki je bilo prizadeto v poplavah in plazovih v avgustu 2023, koeficient razvitosti občine pa je večji od 1,00.
10
SKUPAJ TOČK:
100
7. Finančne določbe: finančne določbe so določene v g74.a členu Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe (60 %) in
– geografski vidik naložbe (40 %).
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
(1) Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 102. členu Uredbe.
(2) Upravičenec mora ob vložiti zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz 102. člena Uredbe, razen pogojev iz 4., 5., 7., 8., 10. in 11. točke šestega odstavka, sedmega do dvanajstega in dvajsetega odstavka 102. člena Uredbe:
– izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe izkazuje z obrazcem »Uveljavljanje stroškov davka na dodano vrednost«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe izkazuje z »Izjavo o izbiri izvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe izkazuje z »Izjavo upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoje, določene v f74.a členu Uredbe.
(4) V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 30. junij 2025.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 106. členu Uredbe.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
(1) Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
(2) V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), objavljene na spletišču ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
(1) Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.
(2) Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti