Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Kazalo

Št. 0301-1/2024-SRRS-5 Ob-2007/24, Stran 885
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju SRRS) objavlja
javni razpis 
za finančne produkte – LOKALNO OBČINE, LOKALNO OBČINE MALE, LOKALNO OBČINE SANACIJE 
1. Predmet finančnega produkta: finančni produkti LOKALNO OBČINE, LOKALNO OBČINE MALE, LOKALNO OBČINE SANACIJE omogočajo sofinanciranje projektov občin na področju javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.
2. Namen in cilj finančnega produkta
1. Namen finančnega produkta LOKALNO OBČINE je sofinanciranje projektov za izboljšanje javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije, kar vključuje:
– projekte s področja cestne ter druge infrastrukture za izboljšanje trajnostne mobilnosti,
– projekte s področja trajnostnega gospodarjenja komunalne in vodne občinske javne infrastrukture,
– projekte s področja socialne in športno turistične infrastrukture,
– projekte s področja rasti in konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanja delovnih mest,
– projekte s področja zelenega prehoda, vključno z vlaganji na področju OVE ter prilagajanja in blaženja podnebnim spremembam.
Cilji finančnega produkta je izboljšanje komunalne, okoljske, socialne idr. javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.
Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem s projekti, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.
2. Namen finančnega produkta LOKALNO OBČINE MALE je sofinanciranje izdelave prostorskih izvedbenih aktov, projektne in investicijske dokumentacije za hitrejšo izvedbo projektov na področju izboljšanja javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture malih občin na območju Republike Slovenije.
Cilji finančnega produkta je skrajšati čas priprave dokumentacije za izvedbo projektov malih občin s področja komunalne, okoljske, socialne idr. javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.
Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem, ki bodo na podlagi projektne oziroma investicijske dokumentacije izvedli projekte, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.
3. Namen finančnega produkta LOKALNO OBČINE SANACIJE je sofinanciranje projektov odprave posledic naravnih nesreč oziroma poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 na območju Republike Slovenije.
Cilji finančnega produkta je odprava posledic naravnih nesreč na področju lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.
Pri izvajanju finančnega produkta SRRS daje prednost vlagateljem s projekti, ki odpravljajo posledice naravnih nesreč ter hkrati povečujejo odpornost na podnebne spremembe.
3. Višina in vir sredstev
Skupni znesek: 31.000.000 € posojil, od tega za:
– LOKALNO OBČINE v višini 20.000.000 €,
– LOKALNO OBČINE MALE v višini 3.000.000 €,
– LOKALNO OBČINE SANACIJE v višini 8.000.000 €.
Vir sredstev: SRRS.
4. Upravičeni vlagatelji in projekti
A. Pogoji za vlagatelja
1. Vlagatelj je lahko organiziran kot:
a) občina v Republiki Sloveniji.
1. V primeru produkta LOKALNO OBČINE MALE so do sredstev upravičene občine v Republiki Sloveniji, ki imajo na dan 1. 1. 2023 manj kot 5.000 prebivalcev, glede na opredelitev prebivalca po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1). 
2. V primeru produkta LOKALNO OBČINE SANACIJE so do sredstev upravičene občine v Republiki Sloveniji, katere so avgusta 2023 utrpele naravno nesrečo oziroma zemeljski plaz ali poplavo, ki je vpisana v sistem AJDA in bodo s projektom odpravile posledice nastale škode. 
2. Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče pogoje:
a) Ne sme imeti do SRRS kakršnih koli neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo več kot 30 dni.
b) V kolikor je že prejemnik sredstev SRRS, vendar je SRRS zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
c) Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim povezanih oseb do SRRS ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja SRRS, ki znaša 162.700.446,76 € na dan 31. 12. 2023.
d) Ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
B. Pogoji za projekt
1. Vlagatelj lahko z vlogo na javnemu razpisu po posameznem finančnem produktu zaprosi SRRS za sofinanciranje posameznega projekta ali za več projektov skupaj. Za potrebe javnega razpisa se izraz projekt smiselno uporablja za posamezen projekt ali več projektov v okviru ene vloge.
2. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter zasnovan in izveden v skladu z veljavnimi predpisi.
3. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
4. Finančna konstrukcija projekta mora biti ob oddaji vloge zaprta. V ta namen je potrebno priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo zagotovitev drugih virov v finančni konstrukciji. Vlagatelj mora imeti projekt ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) – tretji del proračuna, kar potrdi z izjavo.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
6. Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2022 naprej.
7. Skrajni rok zaključka projekta je do 31. 12. 2029. Projekt je zaključen, ko so financirani upravičeni stroški vključeni v proces ali storitev in so izkazani cilji projekta.
8. Če gre za projekt, v ureditev oziroma za gradnjoobjekta, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je tako predpisano z gradbenim zakonom oziroma predložiti izjavo, da to ni potrebno.
9. Projekt se mora izvesti v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (ang. do no significant harm) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088.
C. Pogoji za upravičene dejavnosti in stroške projekta
1. Upravičeno območje projektov
Celotno območje Republike Slovenije
2. Neupravičene dejavnosti projekta
– /
3. Upravičeni stroški projekta 
Sofinanciranje projekta je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. 
1. Upravičeni stroški projekta za finančni produkt lokalno občine so lahko:
– Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine), in sicer: 
– nakup/gradnja/adaptacija zgradb s pripadajočimi zemljišči. 
– Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer: 
– nova oprema, 
– novi delovni stroji, 
– nova prevozna sredstva. 
– Neopredmetena sredstva, in sicer: 
– programska oprema, 
– nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 
– Strošek obratnih sredstev (do 10 % upravičenih stroškov projekta): 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški nadzora. 
2. Upravičeni stroški projekta za finančni produkt LOKALNO OBČINE MALE so lahko:
– Strošek obratnih sredstev: 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. 
3. Upravičeni stroški projekta za finančni produkt LOKALNO OBČINE SANACIJE so lahko:
– Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine) za sanacijo oziroma obnovo v naravni nesreči poškodovane javne infrastrukture, in sicer: 
– gradbena/adaptacijska dela na javni infrastrukturi, poškodovani v naravni nesreči.
– Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), ki se nadomeščajo s poškodovanimi sredstvi v naravni nesreči, in sicer: 
– nova oprema, 
– novi delovni stroji, 
– nova prevozna sredstva. 
– Strošek obratnih sredstev (izdelava dokumentacije v povezavi z odpravo posledic naravnih nesreč) (do 10 % upravičenih stroškov projekta), in sicer: 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški nadzora, monitoringa. 
Minimalna višina upravičenih stroškov projekta je 50.000 €, razen za produkt LOKALNO OBČINE MALE pa je minimalna višina upravičenih stroškov 20.000 €.
Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.
4. Državne pomoči
Finančni produkti se izvajajo izven pravil državnih pomoči.
5. Poročanje o realizaciji projekta
Vlagatelj poroča v roku 3 mesecev po zaključku projekta oziroma v skladu z določili Pravilnika o poročanju ob zaključku projekta. 
Poročilo vključuje tudi poročilo o doseženih ciljih, ki so bili določeni v odločbi in nato v posojilni pogodbi.
D. Cilji projekta
Cilji projekta so lahko:
Ukrep oziroma cilj
Kazalnik
Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture – splošno
Dolžina zgrajene/obnovljene cestne infrastrukture (km) 
Dolžina zgrajenih/obnovljenih drugih površin javne infrastrukture (km) 
Dolžina zgrajene/obnovljene vodne infrastrukture (km) 
Dolžina zgrajene/obnovljene kanalizacijske infrastrukture (km) 
Površina zgrajenih/obnovljenih površin objektov (m2)
Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin (m2)
Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture – projekti blaženja/prilagajanja podnebnim spremembam
Znižanje emisij toplogrednih plinov (ton CO2ekv) 
Zmanjšanje porabe energije (kWh) 
Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) 
Povečanje deleža OVE ob proizvodnji toplote (%) 
Povečanje letne količine čiščene odpadne vode (m3)
Povečanje kapacitet čistilne naprave (v populacijskih enotah) 
Dvig stopnje recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih odpadkov) (%)
Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture – male občine
Izdelava prostorskih izvedbenih aktov oziroma investicijske ali projektne dokumentacije (kom)
Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture – sanacije
Dolžina zgrajene/obnovljene cestne infrastrukture (km) 
Dolžina zgrajenih/obnovljenih drugih površin javne infrastrukture (km) 
Dolžina zgrajene/obnovljene vodne infrastrukture (km) 
Dolžina zgrajene/obnovljene kanalizacijske infrastrukture (km) 
Površina zgrajenih/obnovljenih površin objektov (m2)
Površina prenovljenih površin (m2)
Število novih strojev/naprav (kom)
Vlagatelj izbere cilj glede na prijavljeni projekt in ga utemelji v aplikaciji e-Rsklad. V primeru sklenitve posojilne pogodbe bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja oziroma ciljev.
5. Posojilni pogoji
1. Višina posojila
LOKALNO OBČINE: od 50.000 € do 4.000.000 €. 
LOKALNO OBČINE MALE: od 20.000 € do 200.000 €. 
LOKALNO OBČINE SANACIJE: od 50.000 € do 3.500.000 €. 
Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol. 
2. Obrestna mera
Obrestna mera pri posojilu je sledeča: 
– fiksna od 2,36 % letno do največ 3,95 % letno in je odvisna od ocene SRRS ali 
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,77 % letno do največ 1,89 % letno, ki je odvisen od ocene SRRS.
– pri produktu LOKALNO OBČINE SANACIJE je obrestna mera do 31. 12. 2026 v obliki fiksne obrestne mere, ki znaša 0,55 % letno, nakar se obrestna mera dvigne na s strani vlagatelja izbrano obrestno mero, kot je navedena v prejšnjih dveh alinejah te točke in je izračunana na podlagi ocene SRSS. 
Končna višina fiksne obrestne mere oziroma pribitka pri spremenljivi obrestni meri je odvisna od SRRS ocene vlagatelja in projekta ter ročnosti vračila posojila. 
3. Doba vračanja 
Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in največ 300 mesecev oziroma za finančni produkt LOKALNO OBČINE MALE največ 120 mesecev, od datuma podpisa pogodbe ter ne sme presegati ekonomske dobe projekta. 
Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo odpove moratoriju in skrajša skupno dobo vračanja, vendar le-ta ne more znašati manj kot 60 mesecev.
4. Moratorij na odplačilo glavnice
Največ 6 mesecev po zaključku projekta.
5. Odplačevanje obrokov glavnice
Mesečno. Prvi obrok zapade v mesecu po zaključku moratorija.
6. Odplačevanje obresti
Mesečno.
7. Zavarovanje posojila
– je z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic.
8. Črpanje posojila
je najkasneje do 31. 12. 2027 ter hkrati največ 2 meseca po zaključku projekta. 
Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za katerega je vlagatelj pridobil soglasje Ministrstva za finance RS k zadolžitvi. 
Črpanje posojila v času moratorija je lahko enkratno ali v več mesečnih tranšah, pri čemer mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Predvidena mesečna dinamika črpanj se opredeli v posojilni pogodbi. Ob utemeljenem razlogu lahko SRSS s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša. 
Celotno črpanje posojila mora biti zaključeno pred zapadlostjo prvega obroka. 
Če vlagatelj ne bo v določenem roku oziroma pred iztekom roka za črpanje in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila oziroma se bo znesek posojila znižal na znesek že realiziranih črpanj.
9. Rok in oblika sklenitve posojilne pogodbe
Osnova za sklenitev pogodbe o financiranju projekta je odločba o odobritvi sredstev. 
Rok za sklenitev pogodbe je največ 60 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. 
Podpis posojilne pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila. 
Pred sklepanjem pogodbe mora vlagatelj pridobiti soglasje Ministrstva za finance RS k zadolževanju v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o postopkih za soglasje k zadolževanju občin. 
Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
10. Nadomestila SRRS v zvezi z dodeljevanjem spodbud
so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani SRRS.
6. Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad, ki jih mora vlagatelj upoštevati.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so:
– seznam prilog k vlogi,
– predloga za poslovno – finančno prilogo,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe.
7. Vsebina in oddaja vloge
A. Vsebina vloge
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v €.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila v slovenskem jeziku.
4. Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– vsak vlagatelj mora predložiti Poslovno-finančno prilogo, izpolnjeno na predlogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma EPO, 
– za vsak posamezen projekt investicijsko dokumentacijo, ki je izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji za finančni produkt ter so odvisne od prijavljenega projekta. V kolikor želi vlagatelj pri ocenjevanju vloge pridobiti dodatne točke, mora k vlogi priložiti priloge, ki so v razpisni dokumentaciji – seznam prilog opredeljene kot neobvezne.
B. Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del EPO.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.
C. Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda na finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 29. 4. 2024 do 31. 12. 2025 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
8. Obravnava vloge
A. Pogoji za pridobitev sredstev
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis za finančni produkt, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se posojilna pogodba ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu posojilne pogodbe, bo SRRS odstopil od posojilne pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
B. Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po merilih:
– regionalni vidik,
– trajnostni vidik,
– finančna ocena.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
C. Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji SRRS, kot so opredeljeni v 9. poglavju javnega razpisa.
2. SRRS lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa za finančni produkt vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor SRRS. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja SRRS k sodelovanju povabi Komisija. 
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis za finančni produkt, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po oddaji vloge. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov SRRS v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis za finančni produkt glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne. 
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog za finančni produkt. 
6. V primeru porabe sredstev in v kolikor bosta dve ali več vlog istočasno popolni/e, bo imela prednost tista vloga, ki bo dosegla več točk. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
D. Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000 € odloči direktor SRRS, v vrednosti nad 500.000 € pa mora s sklenitvijo posojilne pogodbe soglašati tudi Nadzorni svet SRRS.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) (v nadaljevanju ZSRR-2) zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
9. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), ZSRR-2, Ustanovitveni akt, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 17/24 z dne 11. 1. 2024), Splošni pogoji poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol.; v javnemu razpisu SPP), Poslovni in finančni načrt SRRS za leti 2024 in 2025 z dne 5. 3. 2024, Pravilnik o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22), Zakon o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23), Koeficient razvitosti občin za leti 2024 in 2025.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti