Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-8A)

Sklepi

446. Sklep o imenovanju ministra

Drugi akti

447. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije, in sicer v delo njenih notranjih organizacijskih enot na državni, regionalni in lokalni ravni, posebnih delovnih skupin, specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin policije in drugih pristojnih državnih organov pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter v delo drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja zaradi suma nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila policije, posebnih delovnih skupin, specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin policije in drugih pristojnih državnih organov pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

448. Uredba o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2
449. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2024 izdajo priložnostni kovanci
450. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 110. obletnici rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja
451. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob državnem prazniku dan slovenskega športa
452. Uredba o spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
453. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
454. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
455. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

456. Pravilnik o poklicnih boleznih
457. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
459. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

460. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2023
461. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija, predstavnika zaposlenih, ki ga zaposleni izvolijo na neposrednih volitvah
462. Poročilo o gibanju plač za december 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

463. Sklep št. 01.01.03/2023-53 (002-Ad. 1) potrditve imenovanja člana predstavnika narodne skupnosti v Svet RTV Slovenija

OBČINE

Brezovica

503. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Brezovica
504. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Cerkno

464. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cerkno
465. Odlok o spremembah in dopolnitvah 05 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno

Črnomelj

505. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2023

Gorenja vas-Poljane

506. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023
507. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
508. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

466. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci

Ig

467. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN)

Komen

468. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Koper

509. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023

Kranj

469. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ML 6

Kranjska Gora

470. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev

Lendava

471. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Čentiba, Hotiza in Petišovci

Litija

472. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2023
473. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2024
474. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija
475. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Ljubljana

476. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2023

Ljubno

477. Sklep o ponovni javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji

Luče

478. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojenčke
479. Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini

Moravske Toplice

480. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP MT 33 – »Papičov breg«
481. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
482. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice

Prebold

510. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Rečica ob Savinji

483. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno letališče Zgornje Pobrežje
484. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2023
485. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2023

Slovenj Gradec

486. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023
487. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
488. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 9.1)
489. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (9.3)
490. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.2)

Slovenske Konjice

511. Sklep o potrditvi Elaborata oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Ravnanje s komunalnimi odpadki

Sodražica

491. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2023
492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica)

Škofljica

493. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2023
494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Škofljica

Šmartno pri Litiji

495. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Ciciban
496. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
497. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma
498. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

499. Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
500. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2023
501. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje v letu 2023
502. Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje (SD OPPN IC 2 Trebnje)

POPRAVKI

512. Popravek Sklepa o imenovanju člana Sveta Radiotelevizije Slovenija

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti