Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

Št. 4300-96/2022/2 Ob-1508/23, Stran 332
Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024 
1. Pravne podlage
Pogodbeni stranki soglašata, da so del pogodbenega prava tudi naslednji predpisi in dokumenti:
– Zakon o spodbujanju skladnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Uradni list RS, št. 150/22),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS),
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 177/20),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK),
– Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19),
– Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22),
– Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022–2025 (št. 30301-1/2022/3, z dne 10. 2. 2022).
2. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
3. Namen, predmet, cilji in kazalniki javnega razpisa
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko-poslovnih con (v nadaljevanju: EPC) ter izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, s čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine EPC oziroma inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje ali razširitve1 EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev.
1 Razširitev EPC: pomeni povečanje uporabnih površin EPC, ki že deluje (podjetja v EPC opravljajo svojo dejavnost). Razširitev inkubatorjev pomeni povečanje uporabnih površin inkubatorja, ki že deluje.
Predmet javnega razpisa zajema:
– Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC ter
– Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev.
Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC
Za EPC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone (oznaka namenske rabe prostora: IP in/ali IG2). Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za EPC se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.
2 V primeru, da namenska raba prostora v času oddaje vloge na javni razpis ne ustreza oznaki IP in/ali IG, mora prijavitelj v vlogi izkazati, da je sprememba namembnosti zemljišč v postopku sprejemanja ter je to ustrezno razvidno iz prostorskega akta občine, ki je v postopku sprejemanja. V kolikor bo prijavitelj izkazal, da bo namembnost zemljišča po spremembi ustrezala oznaki IP in/ali IG, bomo šteli, da je pogoj glede namembnosti zemljišč izpolnjen.
Kot upravičena investicija v EPC se za namen javnega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A, 33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3), in sicer:
– prometna infrastruktura3 (izgradnja cest znotraj EPC ter navezava cest znotraj EPC na dostopno/e cesto/e),
3 EPC/inkubator, ki nima urejene ustrezne cestne povezave oziroma dostopi do EPC/inkubatorja niso ustrezno urejeni (in se ne bodo uredili tekom izvedbe projekta, ki je predmet vloge na javni razpis), ni upravičena do sofinanciranja.
– energetska infrastruktura,
– komunalna infrastruktura,
– infrastruktura za telekomunikacije in
– vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi),
potrebna za delovanje EPC.
Pri investiciji v vodno infrastrukturo se kot upravičeni stroški štejejo samo protipoplavni ukrepi, ki so v neposredni (fizični) povezavi z delovanjem EPC. Pri tem velja, da se lahko upravičeni stroški protipoplavnih ukrepov sofinancirajo v višini največ 30 %.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na ureditev površin EPC, ki je predmet vloge na javni razpis, ob pogoju, da je lastnica teh površin občina. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih zidov (če je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali upravičene javne gospodarske infrastrukture), čiščenje in odvoz odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebitnih obstoječih objektov in drugo.
Upravičena je investicija, ki je po zaključku celovita, kar pomeni, da ima EPC po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje (npr. urejena cestna povezava, kanalizacijsko omrežje priključeno na čistilno napravo ipd.). Infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja, mora biti v lasti prijavitelja še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.
Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 31. 10. 2024.
Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev
Kot upravičena investicija v inkubator se šteje:
– gradnja/obnova objekta (in pripadajoče infrastrukture, kot so parkirišča ipd.) ter nakup opreme (računalniške, pohištvene ipd.) za delovanje inkubatorja.
Do sofinanciranja je upravičena investicija, ki bo vključevala tako gradnjo/obnovo objekta, kot tudi nakup opreme.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na ureditev površin inkubatorja, ki je predmet vloge na javni razpis, ob pogoju, da je lastnica teh površin občina. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih zidov (če je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali upravičene javne gospodarske infrastrukture), čiščenje in odvoz odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebitnih obstoječih objektov in drugo.
Podjetniški inkubator je kraj oziroma prostor, kjer so locirana novo-ustanovljena podjetja na relativno omejenem prostoru. Osnovni namen inkubatorjev je povečanje možnosti rasti in stopnje preživetja teh podjetij z zagotovitvijo modularnih poslopij, skupne tehnične infrastrukture, managerske podpore in podpornih storitev. Podjetja, ki se ne štejejo za novo-ustanovljena, ne morejo šteti kot inkubiranci. V okviru inkubatorja se lahko vzpostavijo tudi t. i. co-working prostori, v inkubatorju pa se lahko vzpostavijo tudi prostori za izvajanje storitev, dogodkov idr. za podjetja, posameznike, druge zainteresirane skupine, ki niso inkubiranci, v kolikor gre za izvajanje storitev, dogodkov idr., namenjenih spodbujanju podjetništva, digitalizacije, krožnega gospodarstva, zelene ekonomije ipd..
Kot novo-ustanovljeno podjetje oziroma inkubiranec se bo štelo inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli, ki je vpisan manj kot tri leta v ustrezen register in je vključen v posamezen inkubator, uporablja storitve in infrastrukturo inkubatorja ter ima z njim pogodbeno urejen odnos. Potrebno je upoštevati tudi, da je lahko inkubiranec v inkubatorju praviloma le dokler ne doseže maksimalne starosti za inkubacijo, kar pomeni pet let od prvega vpisa v ustrezen register.
Upravičena je investicija, ki je po zaključku celovita, kar pomeni, da ima inkubator po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. Infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja, mora biti v lasti prijavitelja še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.
Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 31. 10. 2024.
Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
– vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
– vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.
Kazalniki javnega razpisa
Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov,
– število izvedenih ukrepov v smeri trajnostne naravnanosti projekta oziroma t. i. modre/zelene infrastrukture,
– novo opremljene uporabne površine izgrajene/razširjene EPC (v ha).
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– zasedenost novo opremljenih uporabnih površin izgrajene/razširjene EPC s strani podjetij (v  % glede na nove uporabne površine).
Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev
Kazalniki učinka so:
– število podprtih investicijskih projektov,
– število izvedenih ukrepov v smeri trajnostne naravnanosti projekta oziroma t. i. modre/zelene infrastrukture,
– uporabne površine izgrajenega/razširjenega inkubatorja (v m2).
Kazalnik rezultata je:
– zasedenost novo opremljenih uporabnih površin izgrajenega/razširjenega inkubatorja (v  % glede na nove uporabne površine),
– število vključenih novo-ustanovljenih podjetij v inkubator,
– število izvedenih delavnic,
– število izvedenih projektov z gospodarstvom.
4. Območje izvajanja in ciljne skupine/končni prejemniki
Upravičeno območje izvajanja so glede na Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) naslednje občine na območju Republike Slovenije: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
Ciljna skupina javnega razpisa so podjetja, ki bodo poslovala v izgrajeni oziroma razširjeni EPC oziroma izgrajenem oziroma razširjenem inkubatorju.
Končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.
En prijavitelj lahko na javni razpis za posamezen sklop odda le eno vlogo oziroma lahko odda največ eno vlogo za Sklop A in največ eno vlogo za Sklop B.
5. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
POGOJ
DOKAZILO IN NAČIN PREVERJANJA
 
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj 
1
Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane z izvršilnim naslovom.
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna. 
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo v lastnih evidencah.
2
V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne objave javnega razpisa, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge).
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna. 
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo pri Finančni upravi Republike Slovenije. 
Prijavitelj ministrstvu poda pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije (Obrazec 5).
3
Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile, pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev, ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna. 
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo v lastnih evidencah.
4
Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
Preverjanje izpolnjevanja tega pogoja predstavlja priložena, podpisana in žigosana Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec 1). Prijavitelj s tem poda izjavo, da je s tem pogojem seznanjen in se z njim strinja.
5
Prijavitelji so občine.
Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna. 
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo ob pregledu vloge na javni razpis.
 
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj oziroma projekt 
1
Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 400.000,00 EUR v tekočih cenah ter brez davka na dodano vrednost (oziroma v stalnih cenah ter brez davka na dodano vrednost, če je predvidena dinamika izvedbe projekta krajša od enega leta).
Razvidno iz vloge ter investicijske dokumentacije. 
2
S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oziroma največ 1.600.000,00 EUR.
Razvidno iz vloge ter investicijske dokumentacije.
3
Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celoten projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti pridobljeno najkasneje do dne 31. 10. 2023. 
Izpolnjevanje tega pogoja se preverja na podlagi vlogi predložene kopije ustreznega pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo, pri čemer se mora dovoljenje glasiti na prijavitelja oziroma izjave prijavitelja, da bo pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobil najkasneje do dne 31. 10. 2023. 
Pravnomočnost dovoljenja za poseg v prostor mora biti potrjena z žigom o pravnomočnosti izdanega dokumenta. 
V primeru, da za izvedbo projekta ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, mora prijavitelj priložiti sklep upravne enote, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.
4
Zemljišče, na katerem bo zgrajena infrastruktura EPC oziroma inkubator, mora biti ob oddaji vloge načeloma v lasti prijavitelja. Dopuščamo tudi možnost, da zemljišče, na katerem bo zgrajena infrastruktura EPC oziroma inkubator, ni v lasti prijavitelja. V tem primeru mora prijavitelj vlogi na javni razpis priložiti ali pogodbo o najemu ali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice ali koncesijsko pogodbo sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali služnostno pravico za gradnjo ali dokazilo, da je prijavitelj določen za upravljavca v skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), s trajanjem še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.
Lastništva zemljišč se v primeru priloženega pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne dokazuje posebej. 
Lastništvo zemljišč se v primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno oziroma bo skladno z zgoraj navedenim predloženo najkasneje do dne 31. 10. 2023, dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je predlog za vpis vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočil vknjižbo lastninske pravice brez bremen. 
V primeru, da so zemljišča v postopku nakupa s strani prijavitelja, mora prijavitelj vlogi priložiti npr. izjavo, podpisano s strani prijavitelja in lastnika zemljišča ipd., da je zemljišče v postopku nakupa oziroma prodaje ter izpis iz zemljiške knjige za zemljišče, ki je predmet nakupa oziroma prodaje.
5
Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji in prijavnem obrazcu izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje projekta.
Izpolnjevanje pogoja se preverja na podlagi navedb v vlogi. Preverja se navedba imena in priimka, delovnega mesta, referenc z enakimi oziroma podobnimi investicijami, kot je projekt, ki je predmet vloge na javni razpis (katere investicije, njihova vrednost) ter opis delovnih izkušenj posameznega člana projektne skupine.
6
Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa. 
Skladnost se ugotavlja iz podatkov v vlogi in prijavnem obrazcu.
7
Projekti, katerih aktivnosti bodo/bi bile na dan izdaje sklepa o izboru projekta že zaključene, niso upravičeni do sofinanciranja.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge ter z morebitno izvedbo kontrole na kraju samem.
8
Prijavitelj mora imeti za projekt zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vire za izvedbo celotnega projekta. 
Če je dinamika investiranja projekta daljša od enega leta mora biti finančna konstrukcija izražena v tekočih cenah. V primeru, ko je dinamika investiranja projekta krajša od enega leta je lahko finančna konstrukcija izražena v stalnih cenah (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)). 
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz investicijske dokumentacije in vloge.
9
Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz dokumentacije vloge in s pomočjo javno dostopnih prostorskih podatkov.
10
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvajanja. 
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz dokumentacije vloge.
11
Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) – tretji del proračuna. Naziv projekta, zneski in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih vloge in v NRP skladni. V nasprotnem primeru mora prijavitelj priložiti podpisno izjavo, da bo najkasneje do vložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan posredovati najkasneje ob prvem zahtevku za izplačilo.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi Obrazca 2 in dokumentov iz vloge.
12
Za projekt mora biti izdelana in s strani pristojnega organa prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Prijavitelj mora k vlogi predložiti podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije. 
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge. 
Podpisani in žigosani sklep o potrditvi posamezne investicijske dokumentacije mora vsebovati datum, št. sklepa, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih cenah ter vire financiranja projekta.
 
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC 
1
V okviru projekta izgradnje oziroma širitve EPC morajo biti izvedeni najmanj trije ukrepi trajnostne naravnanosti projekta, kot na primer: 
– raba obnovljivih virov energije za npr. javno razsvetljavo, 
– recikliranje in zmanjševanje odpadnih snovi, 
– energetska samooskrba EPC (za npr. javno razsvetljavo), 
– vzpostavitev zbiralnika za ponovno uporabo odpadkov, 
– postavitev polnilnice za električna vozila ipd.
Projekt mora poleg izgradnje prometne, kanalizacijske, vodovodne, ipd. infrastrukture vključevati izvedbo ukrepov trajnostne naravnanosti projekta oziroma zelene/modre infrastrukture. 
Izvesti je potrebno najmanj 3 ukrepe na področju trajnostne naravnanosti projekta in/ali modre oziroma zelene infrastrukture (torej 3 ukrepe na enem ali obeh področjih). 
Gradnja kolesarske steze in/ali pločnika se lahko šteje kot ukrep trajnostne naravnanosti projekta. Pogoj je, da se kolesarska steza in/ali pločnik, ki bo(sta) zgrajena v
ali t. i. modre oziroma zelene infrastrukture, kot na primer: 
– vzpostavitev zelenih otokov, 
– zasaditev dreves, 
– vzpostavitev vodnih površin, 
– management padavinskih voda: vrsta ukrepov, ki uporabljajo rastlinske ali talne sisteme, prepustne pločnike ali druge prepustne površine ali substrate, zbiranje in ponovna uporaba meteorne vode ali urejanje okolice za shranjevanje, infiltracijo padavinske vode in zmanjšanje pretokov v kanalizacijske sisteme ali v površinske vode ipd..
EPC, navezujeta na neko mrežo kolesarskih stez, na podlagi česar lahko ocenjujemo, da gre za spodbujanje trajnostne mobilnosti (kolesarska steza mora torej, če jo prijavitelj želi opredeliti kot ukrep trajnostne naravnanosti projekta, dejansko spodbujati trajnostno mobilnost do/iz EPC). 
Navedeno zgoraj ne pomeni, da je gradnja kolesarske steze/pločnika neupravičena do sofinanciranja. Pomeni samo, da gradnje kolesarske steze/pločnika brez navezave na mrežo kolesarskih stez ne moremo šteti kot ukrep trajnostne naravnanosti projekta. 
Izgradnja meteorne kanalizacije ne šteje kot eden izmed ukrepov na področju trajnostne naravnanosti projekta in/ali modre oziroma zelene infrastrukture, razen, če gre za management padavinskih voda, kot je opisan v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. 
Med vzpostavitev vodnih površin lahko štejemo: vodne kanale, ribnike, mokrišča, poplavne ravnice ipd.. 
2
Velikost novo opremljenih uporabnih površin EPC, ki bodo namenjena izgradnji oziroma širitvi EPC mora biti v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis, najmanj 0,3 ha.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge.
3
Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin EPC najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta mora biti najmanj 30 %.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge.
4
Prijavitelj mora vlogi priložiti analizo stanja in potreb po EPC.
Analiza mora vsebovati popis vseh obstoječih EPC v občini prijavitelja, z opredelitvijo zasedenosti uporabnih površin v obstoječi(h) EPC. Iz analize stanja mora izhajati, da so obstoječe uporabne površine EPC, ki so na razpolago v občini, zasedene najmanj v deležu 80 %. Analizi je potrebno priložiti grafični(e) prikaz(e), iz katerega(ih) bo razviden % zasedenosti uporabnih površin obstoječe(ih) EPC. V kolikor so obstoječe uporabne površine zasedene manj kot 80 %, projekt ni upravičen do sofinanciranja4.
Za širitev EPC velja dodatno, da morajo biti obstoječe uporabne površine EPC, ki se bo širila v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis, zasedene najmanj v deležu 60 %. 
Iz analize morajo biti razvidni tudi podatki o podjetjih, ki so izkazala interes za vstop na novo opremljene površine EPC, ki so predmet projekta, ter podatke o parceli in o površini v EPC, na kateri bodo ta podjetja izvajala svojo poslovno dejavnost. 
Analizi morajo biti priloženi grafični prikaz EPC, ki je predmet vloge na javni razpis (lahko tudi več grafičnih prikazov), ter grafično prikazani vsi predvideni posegi v EPC.
Na grafičnem prikazu mora biti jasno označeno: 
– območje ter površina celotne EPC, ki je predmet prijave (v primeru, da gre za širitev obstoječe EPC) ter območje ter površina EPC, ki je predmet širitve oziroma območje predvidene vzpostavitve nove EPC; 
– že zasedene uporabne površine EPC in proste uporabne površine EPC ter jasno označene tiste nove uporabne površine EPC, ki jih bodo podjetja zasedla najkasneje v roku treh let po zaključku projekta. 
Grafični prikaz mora biti pripravljen in obrazložen tako, da bo iz njega jasno razviden odstotek zasedenosti novo opremljenih uporabnih površin EPC. Priloga grafičnemu prikazu je tudi seznam vseh parcel, ki se nanašajo na obstoječe ter na novo opremljene uporabne površine EPC in velikost le-teh. 
Iz analize mora biti razvidna predvidena zasedenost novo opremljenih uporabnih površin EPC, namenjenih podjetniški dejavnosti v roku treh let po zaključku
projekta s strani podjetij. Med zasedene novo opremljene uporabne površine EPC se ne štejejo površine, ki jih bo zasedlo podjetje s področja trgovinske dejavnosti (razen v primeru, da tako podjetje v EPC vzpostavi logistično-distribucijski center). Kot nove proste uporabne površine EPC se štejejo tiste površine EPC, na katerih se podjetniška dejavnost še ne opravlja in bo z izvedbo projekta ta omogočena. Kot nove proste uporabne površine ne štejejo zelenice, ceste, skupna parkirišča ipd..
 
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev
1
V okviru projekta izgradnje oziroma širitve inkubatorja mora biti izvedeno morajo biti izvedeni najmanj trije ukrepi trajnostne naravnanosti projekta, kot na primer: 
– raba obnovljivih virov energije za npr. javno razsvetljavo, 
– recikliranje in zmanjševanje odpadnih snovi, 
– energetska samooskrba inkubatorja (za npr. javno razsvetljavo), 
– vzpostavitev zbiralnika za ponovno uporabo odpadkov, 
– postavitev polnilnice za električna vozila ipd. 
ali t. i. modre oziroma zelene infrastrukture, kot na primer: 
– vzpostavitev zelenih otokov, 
– zasaditev dreves, 
– vzpostavitev vodnih površin, 
– management padavinskih voda: vrsta ukrepov, ki uporabljajo rastlinske ali talne sisteme, prepustne pločnike ali druge prepustne površine ali substrate, zbiranje in ponovna uporaba meteorne vode ali urejanje okolice za shranjevanje, infiltracijo padavinske vode in zmanjšanje pretokov v kanalizacijske sisteme ali v površinske vode ipd..
Projekt mora poleg gradnje inkubatorja vključevati izvedbo ukrepov trajnostne naravnanosti projekta oziroma zelene/modre infrastrukture. 
Glejte dodatne usmeritve v točki 1 posebnih pogojev za Sklop A. 
2
Velikost novo opremljenih uporabnih površin inkubatorja, ki je predmet projekta, ki bodo namenjene spodbujanju podjetništva, mora biti najmanj 100 m2.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge.
3
Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta mora biti najmanj 30 %.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge.
4
Število vključenih novo-ustanovljenih podjetij v inkubator, ki je predmet projekta, mora biti najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta najmanj 2.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge.
5
Število izvedenih delavnic v okviru inkubatorja, ki je predmet projekta, mora biti najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta najmanj 10.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge. 
Namen delavnic mora biti promocija oziroma spodbujanje podjetništva, digitalizacije, krožnega gospodarstva, zelene ekonomije ipd..
6
Število izvedenih projektov z gospodarstvom v okviru inkubatorja, ki je predmet projekta, mora biti najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta najmanj 5.
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi dokumentov iz vloge. 
V okviru inkubatorja bo potrebno spodbujati sodelovanje z gospodarstvom. Kot izveden projekt se bo štelo na primer: svetovalna pogodba ali pogodba o izvedbi storitev, sklenjena z gospodarskim subjektom, pogodba o naročilu raziskav, sklenjena z gospodarskim subjektom oziroma pogodba o sodelovanju pri raziskavah, sklenjena z gospodarskim subjektom. Navedene pogodbe so lahko z gospodarskim subjektom sklenjene bodisi s strani upravljavca inkubatorja, bodisi s strani inkubiranca.
7
Prijavitelj mora vlogi priložiti analizo stanja in potreb po inkubatorju.
Analiza mora vsebovati popis vseh obstoječih inkubatorjev v občini prijavitelja, z opredelitvijo zasedenosti uporabnih površin v obstoječi(h) inkubatorjih. Iz analize stanja mora izhajati, da so obstoječe uporabne površine inkubatorjev, ki so na razpolago v občini, zasedene najmanj v deležu 80 %. V kolikor so obstoječe uporabne površine zasedene manj kot 80 %, projekt ni upravičen do sofinanciranja5.
Za širitev inkubatorja velja dodatno, da morajo biti obstoječe uporabne površine inkubatorja, ki se bo širil v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis, zasedene najmanj v deležu 60 %. 
Iz analize morajo biti razvidni tudi podatki o podjetjih oziroma posameznikih, ki so izkazali interes za vstop v inkubator, ki je predmet projekta. 
Iz analize mora biti razvidno predvideno število vključenih novo-ustanovljenih podjetij v inkubator, predvideno število izvedenih delavnic, informacija o morebitni vključenosti v mrežo inkubatorjev, predvideno število izvedenih projektov z gospodarstvom ter zasedenost novo opremljenih uporabnih površin inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta.
4 Z javnim razpisom želimo naslavljati tiste projekte, ki bodo zagotavljali ustrezno zasedenost novo opremljenih uporabnih površin. V kolikor v občini že obstajajo nezasedene uporabne površine EPC in je odstotek nezasedenosti višji od 20 %, projekt ni upravičen do sofinanciranja in bo s sklepom zavrnjen.
5 Z javnim razpisom želimo naslavljati tiste projekte, ki bodo zagotavljali ustrezno zasedenost novo opremljenih uporabnih površin. V kolikor v občini že obstajajo nezasedene uporabne površine v obstoječem(ih) inkubatorju(ih) in je odstotek nezasedenosti višji od 20 %, projekt ni upravičen do sofinanciranja in bo s sklepom zavrnjen.
6. Odpiranje in pregled vlog ter način dopolnitve oziroma pojasnitve vlog
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila in ocenila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, imenovana s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Odpiranje ne bo javno. Odpiranje se izvede z vpogledom vloge. O odpiranju strokovna komisija vodi zapisnik.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki na Ministrstvo ne bodo prispele pravočasno, bodo v roku petnajstih delovnih dni neodprte vrnjene prijaviteljem in bodo s sklepom zavržene. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica zaradi ugotovitve naslova prijavitelja ter naziva projekta komisijsko odprta in nato vrnjena pošiljatelju, skupaj s sklepom o zavržbi vloge.
Postopek odpiranja in pregleda vlog ter načina dopolnitve oziroma pojasnitve vlog je natančneje opredeljen v poglavju 13 razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:
Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC
Merilo
Št. točk
1
Velikost novo opremljenih uporabnih površin EPC, ki bodo namenjena izgradnji oziroma širitvi EPC v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis
15
2
Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin EPC
15
3
Trajnostna raba prostora, na katerem se izvaja projekt, ki je predmet vloge na javni razpis
10
4
Koeficient razvitosti občin
15
5
Okolje, trajnostna naravnanost projekta, ki je predmet vloge na javni razpis
15
6
Povprečna dostopnost do najbližjega priključka na avtocesto ali hitro cesto
15
7
Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju
10
Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev
Merilo
Št. točk
1
Velikost novo opremljenih uporabnih površin inkubatorja, ki bodo namenjena spodbujanju podjetništva
15
2
Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin inkubatorja
15
3
Koeficient razvitosti občin
15
4
Število vključenih novo-ustanovljenih podjetij v inkubator
15
5
Število izvedenih delavnic
15
6
Število izvedenih projektov z gospodarstvom
10
7
Vključenost v mrežo inkubatorjev
10
8
Trajnostna raba prostora, na katerem se izvaja projekt, ki je predmet vloge na javni razpis oziroma umestitev inkubatorja v staro mestno jedro
10
9
Okolje, trajnostna naravnanost projekta, ki je predmet vloge na javni razpis
15
10
Prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju
10
Maksimalno število točk za Sklop A je 95 točk ter za Sklop B 130 točk.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v poglavju 15 razpisne dokumentacije.
8. Postopek ocenjevanja vlog
Vloge, ki bodo formalno in vsebinsko popolne, bo ocenila strokovna komisija. Ocenjevalni postopek bo temeljil na metodologiji in merilih za ocenjevanje/točkovanje vlog iz te razpisne dokumentacije (poglavje 15).
Vsako vlogo, ki bo formalno in vsebinsko popolna, bosta ocenila dva neodvisna ocenjevalca. Končna ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja obeh ocen in jo bo potrdila strokovna komisija.
Prijavitelj za projekt, ki je pridobil manj kot 30 točk za Sklop A in manj kot 50 točk za Sklop B, v nobenem primeru ne more pridobiti sofinanciranja. Sredstva se vlogam, ki so dosegle prag, dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje, in sicer ločeno glede na Sklop A oziroma Sklop B.
V primeru enakega števila točk v okviru posameznega sklopa bodo imeli prednost tisti projekti v okviru Sklopa A, ki bodo pridobili več točk pri merilu 1, nato pri merilu 2, nato pri merilu 3, nato pri merilu 4. V kolikor ima več projektov še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).
V primeru enakega števila točk v okviru posameznega sklopa bodo imeli prednost tisti projekti v okviru Sklopa B, ki bodo pridobili več točk pri merilu 1, nato pri merilu 2, nato pri merilu 3, nato pri merilu 4. V kolikor ima več projektov še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).
Vloge, ki ne dosežejo navedenega praga točk, se s sklepom zavrnejo.
9. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 8.000.000,00 EUR za leto 2023 in 11.000.000,00 EUR za leto 2024, pri čemer je razdelitev po sklopih sledeča:
– Sklop A: 6.000.000,00 EUR za leto 2023 in 8.000.000,00 EUR za leto 2024;
– Sklop B: 2.000.000,00 EUR za leto 2023 in 3.000.000,00 EUR za leto 2024.
Razdelitev sredstev po posameznih sklopih je indikativne narave in se lahko spreminja.
S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva).
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2023 in 2024. Sredstva se morajo porabiti v posameznem proračunskem letu oziroma jih načeloma ni možno prenašati iz proračunskega leta 2023 v proračunsko leto 20246.
6 V skladu z navedenim naj prijavitelji pripravijo realno dinamiko »črpanja« nepovratnih sredstev, saj neporabljenih nepovratnih sredstev v letu 2023 načeloma ne bo možno prenašati v leto 2024.
Najvišja možna vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.600.000,00 EUR. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Sredstva so za sofinanciranje po tem javnem razpisu zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva »989110 Dodatni ukrepi za problemska območja«.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru projektov.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nedodeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru projektov prekliče ali spremeni, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane do porabe sredstev.
Vloge se za sofinanciranje potrjujejo po vrstnem redu višine prejetih točk v postopku ocenjevanja vlog, skladno z merili. V primeru, ko v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko ministrstvo prijavitelja pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor prijavitelj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter ministrstvu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, ministrstvo izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo projekta z manjšim obsegom financiranja, sredstva ostanejo nerazporejena.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Za začetek projekta se šteje datum sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa prijavitelja.
Za zaključek izvajanja projekta se šteje zaključek vseh predvidenih aktivnosti iz vloge. Skrajni rok za zaključek izvajanja projekta v okviru javnega razpisa je 31. 10. 2024, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov.
Obdobje upravičenosti stroškov se začne s 1. 1. 2022, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa.
Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI v okviru javnega razpisa je 15. 11. 2024. Upravičenost javnih izdatkov se zaključi z dnem 31. 12. 2024.
Dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinanciranju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.
11. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: projekti na ravni prejemnika ne predstavljajo elementov državne pomoči.
12. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški projekta.
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
2. oprema (samo za inkubatorje);
3. nakup nezazidanih zemljišč;
4. nakup zemljišča z objektom ali delom objekta (samo za inkubatorje);
5. storitve zunanjih izvajalcev za:
a. izdelavo projektne ter investicijske dokumentacije; 
b. arheološka izkopavanja; 
c. strokovni gradbeni nadzor ter 
d. informiranje in komuniciranje. 
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov ter način financiranja le-teh je del razpisne dokumentacije, poglavje 6.
13. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog v okviru tega javnega razpisa je najkasneje do dne 21. 4. 2023.
Vlogo je potrebno poslati ali vložiti na naslov: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Neposredna predložitev vlog je možna na zgornjem naslovu, v glavni pisarni ministrstva, od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 15.30 in v petek med 7.30 in 14.30.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem za oznako vloge »Obrazec 7«, ki je del razpisne dokumentacije.
Celotna vloga naj bo tudi skenirana in priložena v elektronski obliki (v primeru neskladnosti podatkov iz skenirane vloge in tiskane vlogo, se bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in pripadajoče dokumentacije). Predložitev elektronske oblike vloge ni pogoj za popolnost vloge.
Upošteval se bo datum poštnega žiga, nalepke priporočene poštne pošiljke ali datum na prejemnem žigu ministrstva v primeru osebne oddaje vloge v glavni pisarni ministrstva, razviden iz ovojnice, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku devetdeset dni od datuma odpiranja vlog prispelih na javni razpis.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo lahko za vse projekte, za katere bo izdan sklep o izboru projekta, izvedlo ogled projekta na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Končni prejemnik bo o morebitnem ogledu projekta na terenu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru projekta pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru projektov objavljeni na spletni strani ministrstva.
V kolikor bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, se vloga zavrne, oziroma se pogodba s prijaviteljem ne podpiše, sklep o izboru pa odpravi, oziroma se že podpisana pogodba o izboru projekta razveže, ter od končnega prejemnika zahteva vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj še 10 let po zaključku projekta.
Izbrani prijavitelj mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zahteve glede zagotavljanja enakih možnosti in trajnostnega razvoja
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.
Izbrani prijavitelj bo moral rezultate projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja.
18. Zahteve glede varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo izbranega prijavitelja, naziv projekta, programsko območje izbranega prijavitelja in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektih in izbranih prijaviteljev do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o dodelitvi sredstev.
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
V primeru, da izbrani prijavitelj v treh letih po zaključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih kazalnikov rezultata v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane kazalnike rezultata projekta, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti ali pa izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Izbranemu prijavitelju se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
23. Pritožba: zoper sklep ministrstva pritožba ni dovoljena. Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve sklepa ministrstva sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
24. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024«.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Razpisna dokumentacija, ki podrobneje opredeljuje vsebino javnega razpisa, obrazci razpisne dokumentacije ter vse novosti v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti