Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

459. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, stran 1400.

  
Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena, drugega odstavka 5. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C, 92/21 – ZSDP-1E in 153/22 – ZSDP-1F) in v zvezi s 35. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za obrambo objavljata
S K L E P 
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2022, se na podlagi 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C, 92/21 – ZSDP-1E in 153/22 – ZSDP-1F; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. marca 2023:
– otroški dodatek znaša:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo
Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v eurih)
Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih)
(v eurih)
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok
1
do 221,46
135,44
148,97
162,53
135,44
148,97
162,53
2
od 221,47 do 369,11
115,79
128,00
140,14
115,79
128,00
140,14
3
od 369,12 do 442,94
88,25
98,64
108,99
88,25
98,64
108,99
4
od 442,95 do 516,76
69,61
79,42
89,42
69,61
79,42
89,42
5
od 516,77 do 652,12
56,91
66,42
75,86
56,91
66,42
75,86
6
od 652,13 do 787,44
36,07
45,13
54,16
36,07
45,13
54,16
7
od 787,45 do 1.008,93
27,06
36,07
45,13
34,16
43,17
58,82
8
od 1.008,94 do 1.218,08
23,56
32,58
41,59
27,11
36,13
47,26
– dodatek za nego otroka znaša 118,48 eura, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, pa 236,97 eura,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 468,00 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 568,71 eura,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 404,96 eura,
– materialni stroški za otroka v rejništvu znašajo 345,10 eura,
– plačilo dela rejniku znaša 156,99 eura.
II 
Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako, da od 1. marca 2023 znaša 465,34 eura.
III 
V skladu z 91. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1) se vse štipendije, razen štipendije Ad futura, uskladijo tako, da od 1. marca 2023:
1. DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:
Dohodkovni 
razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo 
(v eurih)
Osnovna višina 
v eurih za upravičenca 
do 18 let starosti
Osnovna višina 
v eurih za upravičenca 
nad 18 let starosti
1
do 369,11
129,44
258,87
2
od 369,12 do 442,94
109,01
218,01
3
od 442,95 do 516,76
88,56
177,13
4
od 516,77 do 652,12
68,13
136,25
5
od 652,13 do 787,44
47,75
95,38
6
od 787,45 do 1.008,93
35,92
71,85
7
od 1.008,94 do 1.218,08
31,27
62,54
Dodatki k državni štipendiji znašajo:
– dodatek za bivanje: 94,78 eura za dijaka in študenta;
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred
Povprečna ocena dijaka
Višina dodatka za uspeh (v eurih)
1
od vključno 4,0 do vključno 4,25
20,14
2
nad 4,25 do vključno 4,50
26,06
3
nad 4,50 do vključno 4,75
35,55
4
nad 4,75
47,40
– dodatek za uspeh, do katerega je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred
Povprečna ocena študenta
Višina dodatka za uspeh (v eurih)
1
od vključno 8,00 do vključno 8,25
20,14
2
nad 8,25 do vključno 8,50
26,06
3
nad 8,50 do vključno 9,00
35,55
4
nad 9,00
47,40
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 59,24 eura.
2. ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Zoisova štipendija mesečno znaša 142,18 eura za dijaka in 165,87 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 284,35 eura za dijaka in 331,75 eura za študenta.
Dodatka k Zoisovi štipendiji:
– dodatek za bivanje: 94,78 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 59,24 eura.
3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša 118,48 eura.
4. ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša 236,97 eura mesečno.
IV 
V skladu s 46. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1) v povezavi s 118. členom Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) se Zoisova štipendija ter dodatki k Zoisovi in državni štipendiji uskladijo tako, da od 1. marca 2023:
Zoisova štipendija mesečno znaša 78,26 eura za dijaka in 120,59 eura za študenta.
Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 156,52 eura za dijaka in 241,18 eura za študenta.
Dodatki k Zoisovi in državni štipendiji:
– dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša 35,91 eura;
– dodatek za učni ali študijski uspeh za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter za študente s povprečno oceno najmanj 8,50 ali več znaša 24,35 eura, za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter za študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več pa znaša 44,90 eura;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za bivanje znaša 101,33 eura;
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 60,29 eura.
V skladu s 4. členom Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – ZUPŠ in 54/22 – ZUPŠ-1) subvencija za obrok študentske prehrane znaša 3,86 eura.
VI 
Za vse transferje iz 3. člena ZUTPG, ki niso našteti v točki I tega sklepa, se v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZUTPG od 1. marca 2023 opravi uskladitev v višini 10,3 %.
Odmerna osnova na podlagi zakona, ki ureja varstvo vojnih invalidov, in osnova za odmero rente na podlagi zakona, ki ureja varstvo žrtev v vojni za Slovenijo 1991, se v skladu drugim odstavkom 5. člena ZUTPG od 1. januarja 2023 uskladita v višini 10,3 %.
Ne glede na prvi in drugi odstavek te točke, se dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov, v letu 2023 zagotavlja v višini po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
VII 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2023
Ljubljana, dne 17. februarja 2023
EVA 2023-2611-0010
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti