Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

453. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 1374.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22 in 91/22) se za 4. členom doda nov, 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(Ministrstvo za digitalno preobrazbo) 
(1) V sestavi Ministrstva za digitalno preobrazbo je Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, elektronske identifikacije, storitev zaupanja in druge naloge inšpekcije za informacijsko družbo, ki jih določa zakon.«.
2. člen 
V 6. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport)«.
V prvem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo« nadomesti z besedilom »Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport«;
– v 3. točki pika na koncu nadomesti z vejico in za njo doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. Inšpektorat Republike Slovenije za šport.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tržni inšpektorat Republike Slovenije:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varstvo potrošnikov, trgovine, gostinstva, obrti, posredovanja v prometu z nepremičninami in poštnih storitev,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področje trga proizvodov in storitev in ki niso s področnimi predpisi drugače urejene.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Inšpektorat Republike Slovenije za šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja športa glede uresničevanja javnega interesa v športu, športnih programov in izvajalcev, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah.«.
3. člen 
V 7. členu v četrtem odstavku se:
– v 1. točki na koncu doda besedilo »razen nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu,«;
– v 6. točki vejica na koncu nadomesti s piko;
– 7. in 8. točka črtata.
4. člen 
V 8. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje)«.
V prvem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport« nadomesti z besedilom »Ministrstva za vzgojo in izobraževanje«;
– v 2. točki črta besedilo »in šport«.
V tretjem odstavku se črtajo besedilo »in šport« ter vejica za besedilom »dijaški domovi« in besedilo »ter nad opravljanjem dejavnosti s področja športa«.
5. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku v 2. točki vejica na koncu nadomesti s piko, 3., 4., 5., 6. in 7. točka pa se črtajo.
6. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(Ministrstvo za naravne vire in prostor) 
(1) V sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor so:
1. Direkcija Republike Slovenije za vode,
2. Geodetska uprava Republike Slovenije,
3. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
4. Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor.
(2) Direkcija Republike Slovenije za vode:
1. opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju upravljanja voda, v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
2. opravlja upravne, strokovne, organizacijske in razvojne naloge na področjih gradnje vodnih objektov in vodne infrastrukture ter vzdrževanja vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč,
3. opravlja naloge, povezane z investicijami v vodno infrastrukturo,
4. opravlja organizacijske, upravne, strokovne in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb s področja upravljanja voda,
5. opravlja posamične organizacijske, upravne, strokovne in razvojne naloge na področju javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti,
6. opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči v lasti države,
7. sodeluje pri izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
8. sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč zaradi škodljivega delovanja voda,
9. sodeluje pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti na podlagi mednarodnih pogodb s področja upravljanja voda,
10. za področje upravljanja voda opravlja naloge nosilca urejanja prostora, mnenjedajalca in druge naloge v okviru postopkov s področij urejanja prostora (prostorskega načrtovanja), graditve objektov, presoj vplivov na okolje in drugih presoj,
11. samostojno opravlja in sodeluje pri nalogah v zvezi z dovoljevanjem rabe voda,
12. opravlja naloge vodovarstvenega nadzora,
13. pripravlja strokovne podlage in ukrepe za pripravo programov in načrtov s področja upravljanja z vodami,
14. vodi evidence in arhiv s področja upravljanja voda,
15. sodeluje z javnostmi na področju upravljanja voda,
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo upravljanje voda.
(3) Geodetska uprava Republike Slovenije:
1. opravlja strokovne in upravne naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirk podatkov na področjih osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, topografskega in kartografskega sistema,
2. koordinira povezljivost zbirk podatkov o prostoru in nepremičninah.
(4) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost:
1. opravlja naloge na področju jedrske varnosti,
2. opravlja naloge na področjih sevalne varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu,
3. opravlja naloge spremljanja stanja radioaktivnosti v okolju, varstva prebivalstva in okolja pred ionizirajočimi sevanji, kibernetske varnosti jedrskih objektov, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov ter varovanja radioaktivnih virov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga ter prevoza jedrskih in radioaktivnih snovi,
4. spremlja izvajanje predpisov s področja odgovornosti za jedrsko škodo,
5. opravlja naloge na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,
6. opravlja naloge na področju pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče in izvaja naloge na področju zaščite kritične infrastrukture (jedrske elektrarne),
7. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1. do 6. točke tega odstavka,
8. sodeluje pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti na podlagi mednarodnih pogodb s področja jedrske in sevalne varnosti ter opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja varstva in ohranjanja narave,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja graditve objektov,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja geodetske dejavnosti in evidentiranja nepremičnin,
7. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del ter drugih predpisov, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.«.
7. člen 
Za 14. členom se doda nov, 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) 
(1) V sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo sta:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje,
2. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.
(2) Agencija Republike Slovenije za okolje:
1. opravlja naloge državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe,
2. zagotavlja monitoring stanja tal, vode in zraka,
3. opravlja naloge države v zvezi z obratovalnim monitoringom, razen monitoringa zaradi zmanjševanja tveganja za okolje, izdajanja pooblastil za izvajanje obratovalnega monitoringa, vodenja evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa,
4. opravlja naloge spremljanja stanja v zvezi z ravnanjem z odpadki in proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo,
5. opravlja upravne naloge v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode,
6. izpolnjuje ali sodeluje pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v povezavi z nalogami iz 1. do 5. točke tega odstavka in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov o stanju in obremenitvah tal, vode in zraka.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja industrijskega onesnaževanja voda in tveganja za okolje ter emisij snovi v vode iz naprav, za katere je predpisan obratovalni monitoring,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja skladiščenja nevarnih snovi v nepremičnih skladiščnih posodah in nepremične opreme, ki vsebuje florirane toplogredne pline ali ozonu nevarne snovi ter gensko spremenjenih organizmov,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja hrupa,
7. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja elektromagnetnega sevanja in svetlobnega onesnaževanja,
8. opravlja upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov,
9. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe,
10. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja energetike ter drugih predpisov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje inšpekcijskega nadzora,
11. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.«.
8. člen 
Za 15. členom se doda nov, 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
(Ministrstvo za solidarno prihodnost) 
(1) V sestavi Ministrstva za solidarno prihodnost je Inšpektorat Republike Slovenije za stanovanja.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za stanovanja opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s stanovanjskega področja.«.
9. člen 
V 16. členu v četrtem odstavku se:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravnega in sistemskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, ter na področju kakovosti, varnosti in investicij v zdravstvu,«;
– za 7. točko dodata novi, 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob,
9. spremlja in analizira cene medicinskih pripomočkov, medicinske opreme ter v ta namen vzpostavi in upravlja informacijski sistem na področju spremljanja cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, postavlja standarde medicinskih pripomočkov, medicinske opreme, zagotavlja transparentnost cen, pogojev in strategij na področju nabave medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter usklajuje in nadzira izvajanje strategij, predlaga ministru, pristojnemu za zdravje, ustrezne ukrepe za izboljšanje cenovne politike medicinskih pripomočkov in medicinske opreme,«;
– dosedanja 8. točka postane 10. točka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest organov v sestavi ministrstev se s spremenjeno in dopolnjeno uredbo uskladijo do 15. marca 2023.
11. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-79/2023
Ljubljana, dne 23. februarja 2023
EVA 2022-3130-0060
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost