Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

467. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN), stran 1476.

  
Na podlagi 129. člena, v povezavi s 119. in 124. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 29. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN) 
1. člen 
(potrditev pobude investitorja za pripravo OPPN) 
S tem sklepom se potrjuje pobuda investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta območje TO-4/SS za katerega je skladno z 44. in 62. členom PRO Ig (Uradni list RS, št. 35/12) predpisana izvedba podrobnejših meril in pogojev (v nadaljevanju OPPN). Izhodišča za pripravo dopolnitev je izdelal Biro EDH, arhitektura, d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, št. proj. 2020-172.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja predstavlja zemljišča parc. št. 1504, k.o. 1702 Tomišelj ki v naravi predstavlja zemljišče, za katerega se izdelajo podrobna merila in pogoji za projektiranje v skladu s 44. in 62. členom PRO Ig.
(2) Območje načrtovanja vključuje tudi zemljišča parc. št. 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1507/4, 1507/5, k.o. 1702 Tomišelj, za katere se predvidi komunalna infrastruktura in enotni dostop.
(3) Lega obravnavanega območja je takšna, da se ga obravnava kot zaključeno celoto za katero se predvidi komunalna infrastruktura s priključki, glede na predvideno parcelacijo. Parcelacija predvideva razdelitev parcel za gradnjo in parcelo za dovozno pot s priključkom na državno cesto.
(4) Na posameznih predvidenih parcelah se predvideva gradnja stanovanjskega objekta ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Potrebne strokovne podlage in strokovne rešitve se izdelajo skladno z določili ZUreP-3.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUReP-3 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN) 
(1) Preglednica 1: Okvirni roki in posamezne faze priprave OPPN:
KORAKI
NOSILEC
ROK
Pobuda investitorja priprave OPPN
Investitor
avgust 2022
Sklep o pripravi OPPN, Občina ministrstvu posreduje sklep o pripravi in pobudo, skupaj z vlogo za dodelitev identifikacijske številke prostorskemu aktu
občina, župan
februar 2023
Poziv pristojnim NUP za mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
občina, izdelovalec OPPN, MOP, NUP
30 dni
Odločitev o izvedbi Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
MOP
21 dni po prejetju mnenj
Priprava osnutka OPPN, okoljskega poročila (OP, v primeru CPVO), javna objava na spletni strani občine in poziv NUP da podajo mnenja
občina, izdelovalec OPPN
30 dni po sprejetju Sklepa o pripravi OPPN oziroma po določitvi o izvedbi CPVO (v primeru OP)
Pridobivanje mnenj NUP in odločitve o ustreznosti OP (v primeru CPVO)
NUP
30 dni po prejemu osnutka OPPN in OP (v primeru CPVO)
Analiza mnenj, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka OPPN
občina, izdelovalec OPPN
20 dni po prejetju vseh mnenj
Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, objava na spletni strani občine
občina, izdelovalec OPPN
30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav ter zavzem stališč
občina, izdelovalec OPPN
10 dni po javni razgrnitvi in javni obravnavi
Objava stališč in predlogov na spletni strani občine in na krajevno običajen način
občina, izdelovalec OPPN
14 dni
Priprava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč in predloga OP (v primeru postopka CPVO) ter objava na spletni strani občine
občina, izdelovalec OPPN
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Priprava Odloka o OPPN
občina, izdelovalec OPPN
10 dni 
Sprejem Odloka o OPPN na seji občinskega sveta
občinski svet
Na prvi redni seji občinskega sveta
Priprava gradiva sprejetega OPPN za objavo v URL in posredovanje ministrstvu
občina, izdelovalec OPPN
15 dni po sprejemu na občinskem svetu
(2) Postopek sprejemanja OPPN bo skladno z roki, ki jih za sprejemanje občinskih prostorskih izvedbenih aktov določa ZUreP-3.
(3) Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo mnenja, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pripravi prostorskega akta) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
5. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod RS za varstvo kulturne dediščin, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
8. DRSV, Hajdrihova 23, 1000 Ljubljana
9. Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana
10. Elektro Ljubljana d.d, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
11. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj, Stegne 19, 1000 Ljubljana
12. Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, Ljubljana
13. Režijski obrat občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig – področje kanalizacije in vodovoda
14. Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig – področje prometa
15. Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig – skladnost s prostorskimi akti.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 122. členom ZUreP-3, in sicer s postopkom javne razgrnitve, ki ne bo krajši od 30 dni in javno obravnavo gradiva. Osnutek OPPN z OP, stališča do pripomb ter predlogov javnosti in predlog OPPN se javno objavijo na spletni strani občine, po vzpostavitvi elektronskega poslovanja pa v prostorskem informacijskem sistemu.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
– Geodetski načrt
– Prikaz stanja prostora
– Elaborat lastništva zemljišč
– Geomehansko in hidrološko poročilo
– Utemeljitev skladnosti načrtovanja posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom OPN
– Elaborat preveritve zmogljivosti obstoječega javnega vodovodnega in javnega kanalizacijskega omrežja
– Elaborat ekonomike
– Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
– Druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora
– Druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
9. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Stroške izdelave OPPN krije pobudnik nameravane gradnje, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ig najkasneje tretji delovni dan po prejemu obvestila Ministrstva za okolje in prostor, da je sklep objavljen na njegovi spletni strani in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se ga še v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep z dne 2. 12. 2022.
Št. 3505-0002/2022
Ig, dne 9. februarja 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti