Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C)
1998. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H)

Drugi akti

1999. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25)
2000. Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2001. Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije
2002. Uredba o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici
2003. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

MINISTRSTVA

2004. Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov
2005. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
2006. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA SLOVENSKO-LIHTENŠTAJNSKEGA ZDRUŽENJA, USTANOVA

SODNI SVET

2007. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2008. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2009. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2010. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

OBČINE

Ajdovščina

2043. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

Bistrica ob Sotli

2044. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli

Bovec

2045. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Cerkno

2046. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021

Hrpelje-Kozina

2011. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Ig

2012. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2020
2013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021
2014. Odlok o poimenovanju Obrtniške ulice in Ulice Josipa Palmeta na območju naselja Ig
2015. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig
2016. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021
2017. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021
2018. Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig

Ilirska Bistrica

2019. Odlok o določitvi plovnega režima na jezeru Mola
2020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica
2021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

2022. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2023. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 948/2 k.o. 1809 Šentvid
2024. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1793/2 k.o. 1824 Valična vas
2025. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2242/2 k.o. 1830 Ambrus
2026. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 174/3 k.o. 1809 Šentvid

Jesenice

2027. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice

Kamnik

2028. Odlok o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik
2029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«
2030. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-26/236 Poreber na zemljiščih parc. št. 296/9 in 296/10, obe k.o. 1896 – Tučna (identifikacijska št. PA: 2199)
2031. Sklep o opustitvi javnega dobra
2032. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027

Kočevje

2033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Koper

2034. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria«

Ribnica

2035. Odlok o predkupni pravici Občine Ribnica
2036. Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Ribnica
2037. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ribnica
2038. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica
2039. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Ribnica
2040. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Ribnica
2041. Sklep o lokacijski preveritvi v EUP Sm41, na zemljiščih s parc. št. 780-del, 1043-del, 1873/6-del, 1050-del in 2062-del, vse k.o. 1614 – Slemena

Slovenj Gradec

2047. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
2048. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-38 v OPN MOSG; ID. št. 2255
2049. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.2)
2050. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3)

Sveti Jurij ob Ščavnici

2051. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021

Šmarješke Toplice

2042. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Šmarješke Toplice

Zagorje ob Savi

2052. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

POPRAVKI

2053. Popravek Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Oplotnica v Občini Oplotnica

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost