Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2051. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021, stran 5964.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 26. redni seji dne 9. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 se spremeni 2. člen tako, da se po novem glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun 
leta 2021 
v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
4.566.247
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.577.867
70
DAVČNI PRIHODKI
2.363.300
700 Davki na dohodek in dobiček
2.200.185
703 Davki na premoženje
89.420
704 Domači davki na blago in storitve
73.695
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
214.567
710 Udeležba na dobički in dohodki 
od premoženja 
115.413
711 Takse in pristojbine
3.480
712 Denarne kazni
2.065
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
93.609
72
KAPITALSKI PRIHODKI
280.588
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
76.145
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolg. sredstev
204.443
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.707.792
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
1.197.750
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
510.042
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.992.210
40
TEKOČI ODHODKI 
928.197
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
249.817
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
36.327
402 Izdatki za blago in storitve
610.668
403 Plačila domačih obresti
8.000
409 Rezerve
23.385
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.200.732
410 Subvencije
67.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
588.567
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanov.
163.261
413 Drugi tekoči domači transferi
381.404
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.737.297
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.737.297
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
125.984
431 Investicijski transferi fizičnim 
in prav. osebam, ki niso pr. up.
46.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
79.984
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.425.963
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE(500)
710.000
50
ZADOLŽEVANJE
710.000
500 Domače zadolževanje
710.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
68.504
55
ODPLAČILO DOLGA
68.504
550 Odplačila domačega dolga
68.504
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–784.468
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
641.495
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
1.425.963
XII.
STANJE SRED. NA RAČUNU 
OB KONCU PRET. LETA
784.468
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 9. junija 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost