Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2009. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 5831.

  
Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 – ZŠpo-1, 21/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZŠpo-1), 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) in 24. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije (v nadaljevanju: svet) na 38. redni seji 17. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se določajo področja letnega programa športa v skladu z ZŠpo-1 in Odlokom o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ter Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: nacionalni program športa), razmerja sofinanciranja področij letnega programa športa, pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa ter za izbiro izvajalcev športnih programov, način določitve višine sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: fundacija) in namensko porabo sredstev fundacije.
(2) Pojmi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, so podrobneje opredeljeni v ZŠpo-1, nacionalnem programu športa in izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa.
2. člen 
(finančna sredstva) 
Finančna sredstva fundacije se določajo z letnim finančnim načrtom. Finančni načrt, ki ga sprejme fundacija najkasneje do 25. septembra, vsebuje načrtovane finančne tokove za naslednje koledarsko leto, morebitne finančne presežke tekočega leta ter poslovne rezerve. Na podlagi finančnega načrta fundacija najkasneje do 5. oktobra sprejme letni program športa fundacije za naslednje koledarsko leto.
3. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
(1) Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci, kot so določeni v ZŠpo-1.
(2) Fundacija lahko v razpisu določi ustrezno finančno korekcijo pri dodeljevanju sredstev sofinanciranja za tiste izvajalce, ki imajo do fundacije neporavnane obveznosti iz preteklega obdobja ali kako drugače ne izpolnjujejo svojih obveznosti do fundacije. Podrobneje se razlogi za finančno korekcijo in njena višina določijo v samem razpisu. Pri tem fundacija upošteva neizpolnjevanje finančnih obveznosti do fundacije.
4. člen 
(komisija fundacije, izbor programov in način določanja višine sofinanciranja) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje fundacija, skladno z določbami 20. člena ZŠpo-1.
(2) Izbor programov in višina sofinanciranja v posameznih področjih letnega programa športa se izračuna na podlagi točkovnega sistema tega pravilnika, razen če ni s tem pravilnikom posamezno področje urejeno drugače. Vrednost točke predstavlja razmerje med višino razpisanih sredstev in skupnim številom točk na javnem razpisu izbranih programov.
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se sešteje točke obeh kazalnikov in dobi vsoto točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh programov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR natančno, pri čemer se vrednosti, manjše od 50 EUR, zaokrožijo navzdol, vrednosti, enake ali večje od 50 EUR, pa navzgor (v nadaljevanju: pravilo zaokroževanja), razen če ni za posamezno področje sofinanciranja s tem pravilnikom določeno drugače.
II. RAZMERJA RAZDELITVE SREDSTEV PO PODROČJIH LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
5. člen 
(razmerja sofinanciranja po področjih) 
Pri pripravi letnega programa športa fundacija v okviru predvidenih prihodkov upošteva naslednjo razporeditev sredstev:
Delež razpisanih sredstev 
I
ŠPORTNI PROGRAMI 
Od 55 do 62 %
1
TEKMOVALNI ŠPORT
Od 81 do 86 %
1.1
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Od 55 do 60 %
1.2
Vrhunski šport
Od 40 do 45 %
2
ŠPORT ZA VSE 
Od 14 do 19 %
2.1
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Do 50 %
2.2
Obštudijske športne dejavnosti
Do 10 %
2.3
Športna rekreacija
Do 50 %
2.4
Šport starejših
Do 30 %
3
ŠPORT INVALIDOV
Od 0,5 do 2 %
3.1
Občinske športne šole za šport invalidov
Do 10 %
3.2
Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez
Do 60 %
3.3
Državna prvenstva športa invalidov
Do 40 %
3.4
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Do 40 %
II
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Od 24 do 30 %
1
Energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov
Do 70 %
2
Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev površin za šport v naravi
Do 15 %
3
Novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa
Do 70 %
4
Gradnja, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
Do 15 %
III
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Od 9 do 12 %
1
Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
Od 60 do 75 %
2
Založništvo v športu
Od 5 do 10 %
3
Znanstvenoraziskovalna dejavnost in drugi razvojni projekti v športu
Od 5 do 20 %
4
Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
Do 15 %
IV
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Od 1 do 3 %
1
Prostovoljno delo v športu
Do 10 %
2
Delovanje regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
Do 100 %
V
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Od 5,5 do 10 %
1
Športne prireditve
Do 97 %
2
Javno obveščanje v športu
Do 5 %
3
Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
Do 1 %
VI
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Do 1 %
1
Športno obnašanje
Od 10 do 20 %
2
Preprečevanje dopinga v športu
Od 80 do 90 %
6. člen 
(letni program športa) 
(1) Programe in višino razpisanih sredstev za sofinanciranje področij športa fundacija za posamezno leto določi z letnim programom športa.
(2) Za delovanje fundacije se lahko v letnem programu športa predvidi do 5 % sredstev fundacije.
III. ŠPORTNI PROGRAMI TEKMOVALNI ŠPORT 
1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunski šport
7. člen 
(izbira in vrednotenje programov tekmovalnega športa) 
(1) Izbira in vrednotenje programov tekmovalnega športa se opravi ločeno za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, za programe vrhunskega športa in za programe priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc ter mednarodna večpanožna športna tekmovanja, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi.
(2) Sofinancirajo se večpanožna mednarodna športna tekmovanja na področju športa invalidov skladno z ZŠpo-1 (paraolimpijske igre, olimpijada gluhih).
1.1. Programi nacionalnih reprezentanc otrok in mladine ter članov
8. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancirajo programi:
– priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc otrok in mladine, ki nastopajo pod okriljem nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ);
– priprav in nastopov večpanožnih nacionalnih reprezentanc otrok in mladine, ki potekajo pod okriljemOlimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ).
(2) Na področju vrhunskega športa se sofinancirajo programi:
– priprav in nastopov nacionalnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki, ki nastopajo pod okriljem NPŠZ;
– priprav in nastopov nacionalnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi, ki nastopajo pod okriljem NPŠZ;
– priprav in nastopov večpanožnih nacionalnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki, ki potekajo pod okriljem OKS-ZŠZ;
– priprav in nastopov večpanožnih nacionalnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi, ki potekajo pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite (v nadaljevanju: ZŠIS-SPK);
– sklad za vrhunske športnike;
– delovanje olimpijskega univerzitetnega športnega centra.
9. člen 
(razredi športnih panog) 
(1) Fundacija pri finančnem vrednotenju nacionalnih reprezentanc otrok in mladine in nacionalnih članskih reprezentanc upošteva način razvrstitve športnih panog v razrede, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za šport, razen razvrstitve števila športnih panog v posamezne razrede, kjer se upošteva razvrstitev iz naslednjega odstavka tega člena pravilnika.
(2) Športne panoge se razvrsti v razrede, in sicer:
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 1. do 10. mesta, spadajo v 1. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 11. do 25. mesta, spadajo v 2. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 26. do 45. mesta, spadajo v 3. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 46. do 70. mesta, spadajo v 4. razred;
– športne panoge, razvrščene po zaporedju od 71. mesta dalje, spadajo v 5. razred.
10. člen 
(način delitve sredstev) 
Razdelitev razpisanih sredstev za programe priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc se oblikuje po naslednjih načelih:
– Na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za programe NPŠZ in večpanožne športne programe ter se na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, nameni za:
– programe reprezentanc NPŠZ od 93 do 95 % sredstev; 
– programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc od 5 do 7 % sredstev. 
– Na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za programe NPŠZ in večpanožne športne programe ter se na področju vrhunskega športa nameni za:
– programe reprezentanc NPŠZ od 85 do 89 % sredstev; 
– programe reprezentanc NPŠZ športa invalidov od 1 do 3 % sredstev; 
– programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc pod okriljem OKS-ZŠZ od 8 do 12 % sredstev; 
– programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc pod okriljem ZŠIS-SPK 1 do 3 % sredstev; 
– sklad za vrhunske športnike od 2 do 3 %; 
– delovanje olimpijskega univerzitetnega športnega centra do 2 %. 
– NPŠZ se za posamezno športno panogo dodeli sredstva z indeksnim odstopanjem glede na lansko delitev v razponu od 0,75 do 1,25, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev. Za NPŠZ oziroma posamezne športne panoge v sklopu NPŠZ, ki v prejšnjem letu niso prejele sredstev, se upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov, preračunano z indeksom rasti oziroma upada sredstev fundacije.
– NPŠZ se za posamezno športno panogo, za katero niso porabile sredstev v skladu s pogodbo oziroma niso dostavile poročila o namenski porabi sredstev za preteklo leto, pri izračunu upošteva indeks 0,75 glede na izračun.
– Za športno panogo v sklopu NPŠZ, ki prvič kandidira oziroma še nikoli ni prejela sredstev, se vzame izhodišče najmanjšega dodeljenega zneska, ki je 2.000 EUR.
– V primeru ostanka sredstev pri izračunu sofinanciranja za programe NPŠZ, se ostanek sredstev razdeli programom glede na izračunan delež, pomnožen s faktorjem glede na razred športne panoge, ob upoštevanju pravil iz zgornjih alinej tega člena.
11. člen 
(namen in višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programov tekmovalnega športa izvajalcem namenja fundacija, lahko na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma, na področju vrhunskega športa pa največ 50 % upravičenih stroškov programa.
(2) Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Izvajalci programov tekmovalnega športa morajo najmanj 85 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci programov tekmovalnega športa lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 15 % skupaj uveljavljenih stroškov programa.
12. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
(1) Za sofinanciranje programov tekmovalnega športa lahko kandidirajo izvajalci programov, ki imajo:
– v program iz prve in druge alineje prvega odstavka 8. člena tega pravilnika vključene kategorizirane športnike (mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– v program iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena tega pravilnika vključene kategorizirane športnike (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– v program iz druge in četrte alineje drugega odstavka 8. člena tega pravilnika vključene kategorizirane športnike invalide (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji.
(2) Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc otrok in mladine in nacionalnih članskih reprezentanc so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader in ima javnoveljavni program usposabljanja, ki je vpisan v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj;
– športna panoga je na programu olimpijskih iger (v nadaljevanju: OI) ali paraolimpijskih iger (v nadaljevanju: Para-OI) ali je s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju: MOK) priznana športna panoga ali je vključena v mednarodno organizacijo Global Association of International Sports Federations (v nadaljevanju: GAISF) ali je vključena v mednarodno organizacijo posamezne športne panoge;
– športna panoga ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali svetovno prvenstvo (v nadaljevanju: SP) ali evropsko prvenstvo (v nadaljevanju: EP).
(3) Pogoji za izbiro programov priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki invalidi, in mednarodnih večpanožnih športnih tekmovanj so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader;
– športna panoga je vključena v mednarodne organizacije športa invalidov;
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem;
– v program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji oziroma v program vrhunskega športa so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športniki iz športne panoge se udeležujejo mednarodnih tekmovanj.
(4) Pri sofinanciranju programov iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se upošteva le en prijavljeni program izvajalca za posamezno športno panogo. Pri sofinanciranju programov iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika lahko NPŠZ kandidira le z enim prijavljenim programom za posamezno športno panogo in le z enim programom športa invalidov za posamezno športno panogo.
(5) Izvajalca večpanožnih športnih programov sta OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK, ki lahko kandidirata samo na področju večpanožnih športnih programov. Izvajalcu večpanožnih športnih programov se upošteva le en prijavljeni program znotraj podpodročja, ki lahko združuje več športnih programov.
13. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Fundacija programe ovrednoti na podlagi razvrstitve športnih panog v razrede glede na uspešnost športne panoge z vidika tekmovalnih dosežkov v razmerju, kot izhaja iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
(2) Nacionalne reprezentance otrok in mladine:
Merilo: uspešnost športne panoge
Delež merila v skupni oceni
Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne panoge v razred 
60 %
Uspešnost programa: tekmovalni rezultati v obdobju kategorizacije (perspektivni razred)
30 %
Uspešnost programa: tekmovalni rezultati v obdobju kategorizacije (mladinski razred)
10 %
(3) Nacionalne članske reprezentance:
Merilo: uspešnost športne panoge
Delež merila v skupni oceni
Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne panoge v razred 
60 %
Uspešnost programa: tekmovalni rezultati v obdobju kategorizacije
20 %
Uspešnost programa: pomembni tekmovalni rezultati v zadnjem letu, pri športnih panogah, ki imajo tekmovanja na več let, pa se upoštevajo tekmovalni rezultati zadnjega velikega tekmovanja iste tekmovalne ravni
20 %
(4) Nacionalne članske reprezentance – šport invalidov:
Merilo: uspešnost športne panoge
Delež merila v skupni oceni
Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne panoge v razred 
60 %
Uspešnost programa: tekmovalni rezultati v obdobju kategorizacije
40 %
(5) Programi večpanožnih nacionalnih reprezentanc se vrednotijo ločeno za področje vrhunskega športa in za področje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za obdobje trajanja projekta glede na pripravljalni cikel za posamezni dogodek.
14. člen 
(merilo konkurenčnosti športne panoge – razred športne panoge) 
Skladno z uvrstitvijo v razred športne panoge, upoštevajoč drugi odstavek 9. člena tega pravilnika, fundacija ovrednoti program NPŠZ s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merila konkurenčnosti 
športne panoge
Razred športne panoge
Število točk
1
2.400
2
1.600
3
400
4
200
5
100
Brez razreda
0
15. člen 
(merilo uspešnosti) 
(1) Za ocenjevanje uspešnosti programov vrhunskega športa fundacija upošteva olimpijski, svetovni in mednarodni razred, ki je na dan objave javnega razpisa fundacije objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ, za ocenjevanje uspešnosti programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pa fundacija upošteva perspektivni in mladinski razred, ki je na dan objave javnega razpisa fundacije objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ. Tekmovalne rezultate v obdobju kategorizacije fundacija ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kategorizacija – razred
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Olimpijski razred
6
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Svetovni razred
4
Mednarodni razred
2
Perspektivni razred
2
Mladinski razred
1
(2) Za sofinanciranje pomembnejših tekmovalnih rezultatov programa v zadnjem letu fundacija upošteva osvojene medalje in visoke uvrstitve na največjih tekmovanjih, pri panogah, ki imajo velika tekmovanja na dve leti, pa upošteva rezultate zadnjega velikega tekmovanja ob upoštevanju, da tekmovanja, kot so OI, SP in EP, izničijo rezultate istovrstnega zadnjega velikega tekmovanja. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje in visoke uvrstitve v članski kategoriji. Pri tem se ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine in ravni tekmovanja s pripadajočim številom točk iz preglednic tretjega, petega in šestega odstavka tega člena. Število točk na podlagi osvojenih medalj na največjih tekmovanjih je zmnožek koeficientov kazalnika konkurenčnosti tekmovanja, ravni tekmovanja in razreda športne panoge. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov, doseženih v ekipnih nastopih v individualnih športnih panogah, se upoštevajo izključno uvrstitve, dosežene v športnih panogah in disciplinah, ki so del rednega programa OI in spadajo v prvi ali drugi razred pri razvrstitvi športnih panog v razrede. Za upoštevanje doseženega rezultata v ekipnih nastopih v individualnih športnih panogah in v kolektivnih panogah je potrebno izpolniti tudi naslednje pogoje konkurenčnosti tekmovanja, in sicer: na tekmovanju je aktivno sodelovalo najmanj osem (8) ekip iz najmanj šestih (6) reprezentanc oziroma držav v določeni športni panogi oziroma disciplini, od katerih so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju, da je uvrstitev znotraj prve tretjine števila uvrščenih. Športne panoge v skupine (razrede) konkurenčnosti ovrednoti OKS-ZŠZ.
(3) Vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov v individualnih športnih panogah:
Skupina po modelu – konkurenčnost tekmovanja 
Medalja na OI, SP, EP in pogojno SPP oziroma SRL (točk)
Medalja v ekipnih nastopih na OI, SP, EP 
(točk/ekipo, pri disciplinah, ki imajo kvoto števila članov ekipe do vključno 2)
Medalja v ekipnih nastopih na OI, SP, EP 
(točk/ekipo, pri disciplinah, ki imajo kvoto števila članov ekipe nad 2)
Uvrstitev do 8. mesta na OI in SP ter do 4. mesta na EP (točk)
Uvrstitev do 6. mesta na OI in SP ter do 4. mesta na EP v ekipnih nastopih (točk/ekipo, pri disciplinah, ki imajo kvoto števila članov ekipe do vključno 2) 
Uvrstitev do 6. mesta na OI in SP ter do 4. mesta na EP v ekipnih nastopih (točk/ekipo, pri disciplinah, ki imajo kvoto števila članov ekipe nad 2) 
1
24
36
72
12
18
36
2
16
24
48
8
12
24
3
4
6
12
2
3
6
4
2
3
6
1
1,5
3
5
1
1,5
3
0,5
0,75
1,5
(OI – olimpijske igre; SP – svetovno prvenstvo; EP – evropsko prvenstvo; SPP – svetovno pokalno prvenstvo; SRL – svetovna rang lestvica).
(4) Svetovno pokalno prvenstvo oziroma svetovna rang lestvica se upošteva pogojno, in sicer le če panoga nima SP. Pri panogah, ki imajo SRL in SPP, se upošteva boljši rezultat izmed obeh.
(5) Vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov v kolektivnih športnih panogah:
Skupina po modelu – konkurenčnost tekmovanja 
Medalja v ekipnih športih na OI, SP, EP 
(točk/ekipo, pri panogah, ki imajo kvoto števila članov ekipe do vključno 6)
Medalja v ekipnih športih na OI, SP, EP 
(točk/ekipo, pri panogah, ki imajo kvoto števila članov ekipe nad 6)
Uvrstitev do 8. mesta na OI, SP, EP v ekipnih športih (točk/ekipo, pri panogah, ki imajo kvoto števila članov ekipe do vključno 6) 
Uvrstitev do 8. mesta na OI, SP, EP v ekipnih športih (točk/ekipo, pri panogah, ki imajo kvoto števila članov ekipe nad 6) 
1
96
192
48
96
2
64
128
32
64
3
16
32
8
16
4
8
16
4
8
5
4
8
2
4
(6) Količniki posameznih ravni tekmovanj:
Tekmovanje članov (programi vrhunskega športa)
Količnik
Olimpijske igre (OI)
1,5
Svetovno prvenstvo (SP)
1,0
Evropsko prvenstvo (EP) – kolektivne panoge
1,0
Svetovni pokal – skupna uvrstitev ali svetovna rang lestvica – skupna uvrstitev
0,8
Evropsko prvenstvo (EP) – individualne panoge
0,8
(7) Pri SP se upoštevajo podatki OKS-ZŠZ, in sicer končna uvrstitev, ki velja za kategorizacijo, oziroma končna uvrstitev na svetovni rang lestvici, ki velja za kategorizacijo, ki je objavljena v prvi uradni evidenci v letu, za katerega so razpisana sredstva.
1.2 Sklad za vrhunske športnike
16. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS-ZŠZ, ki mora imeti veljaven akt za sklad vrhunskih športnikov, kjer so opredeljena merila za dodelitev sredstev prejemnikom.
(2) Sredstva, ki jih za izvajanje programa sklada za vrhunske športnike namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
1.3 Delovanje olimpijskega univerzitetnega športnega centra
17. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se delovanje olimpijskega univerzitetnega športnega centra.
(2) Predmet, pogoji in obseg sofinanciranja se določijo v javnem razpisu.
ŠPORT ZA VSE 
2.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
18. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo:
– celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine;
– športni programi v času počitnic in pouka prostih dni:
– počitniški športni programi; 
– športni tabori; 
– pilotski programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
(2) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
19. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju športa za vse na podlagi analize prispelih vlog pripravi razrez razpisanih sredstev podpodročja prostočasne športne vzgoje otrok in mladine po sklopih in nameni za:
– celoletne športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine do 90 % sredstev;
– počitniške športne programe do 15 % sredstev;
– programe športnih taborov do 15 % sredstev;
– pilotske programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine do 5 % sredstev.
20. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
21. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
(1) Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine so namenjeni udeležencem, ki niso vključeni v selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ.
(2) Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 80 udeležencev.
(3) Športni tabori morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– tabor se izvaja v obsegu najmanj pet dni skupaj in vključuje nočitve;
– v program je vključenih najmanj 80 udeležencev;
– obseg športnih dejavnosti predstavlja najmanj 60 % celotnega programa.
(4) Počitniške dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvajajo se v obsegu najmanj tri dni;
– v program je vključenih najmanj 150 udeležencev;
– obseg športnih dejavnosti predstavlja najmanj 60 % celotnega programa.
(5) Pogoje za izbiro pilotskih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se opredeli z javnim razpisom.
(6) Če vlagatelji kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev. Vlagatelj mora v vlogi za vsakega podizvajalca navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program;
– nazive programov posameznih podizvajalcev;
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev;
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev;
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
(7) Vlagatelji morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
22. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, nacionalne športne zveze (v nadaljevanju: NŠZ), OKS-ZŠZ, občinske športne zveze).
6
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: športna društva).
3
Programi niso brezplačni in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze in športna društva). 
Ali 
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: javni zavodi za šport).
1
Programe izvajajo športne organizacije po ZŠpo-1, ki niso predhodno navedene v opisnikih tega merila pri 10 točkah, pri 6 točkah ali pri 3 točkah.
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V projektu sodeluje 50 % ali več kot 50 % strokovno izobraženega kadra. 
3
V projektu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega kadra (v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen kader 1. ali 2. stopnje). 
Število vadečih
10
V statistični regiji primanjkuje programov in program za 80 % presega število udeležencev iz 21. člena tega pravilnika.
6
V statistični regiji delno primanjkuje programov in program za 40 % presega število udeležencev iz 21. člena tega pravilnika.
2
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi v statistični regiji in program, ki dosega število udeležencev iz 21. člena tega pravilnika.
0
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi istega izvajalca in program, ki dosega število udeležencev iz 21. člena tega pravilnika.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 19 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
(3) Pri izboru programov se upošteva tudi prostorska razpršenost programov po posameznih statističnih regijah.
(4) Izraz statistična regija, ki se uporablja v tem pravilniku, se upošteva v smislu statističnih teritorialnih enot, kot jih za zbiranje in izkazovanje statističnih podatkov upošteva Statistični urad Republike Slovenije.
(5) Programe NPŠZ in NŠZ se obravnava kot programe samostojne statistične regije.
23. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur ...).
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost, vrsta športne površine …).
 
Od 0 do 30
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, cena programa za udeleženca …).
 
 
Od 0 do 30
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 35
– Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, katerih izvajalci so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije. 
 
Od 0 do 35
– Izvajalci počitniškega programov so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije.
 
Od 0 do 20
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
2.2 Obštudijske športne dejavnosti
24. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju obštudijske športne dejavnosti se sofinancirajo:
– celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti;
– športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni;
– tekmovanja pod okriljem mednarodne univerzitetne športne zveze (v nadaljevanju: FISU).
(2) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
25. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju obštudijskih športnih dejavnosti na podlagi analize prispelih vlog pripravi razrez razpisanih sredstev podpodročja obštudijskih športnih dejavnosti po sklopih in nameni za:
– celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti do 50 % sredstev;
– športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni do 10 % sredstev;
– tekmovanja pod okriljem FISU do 60 % sredstev.
2.2.1 Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti 
26. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– program ni obvezni del študijskega programa;
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 150 udeležencev;
– izvajalec programa je študentska športna organizacija.
27. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence, izvaja pa jih nacionalna univerzitetna športna zveza (SUSA). 
6
Programi so za udeležence brezplačni, izvajalci so lokalne in regionalne študentske športne organizacije. 
3
Programi niso brezplačni. 
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V programu sodeluje 50 % ali več kot 50 % strokovno izobraženega kadra. 
3
V programu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega kadra (v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen kader 1. ali 2. stopnje). 
Število vadečih
10
V statistični regiji primanjkuje programov in program za 80 % presega število udeležencev iz 26. člena tega pravilnika.
6
V statistični regiji delno primanjkuje programov in program za 40 % presega število udeležencev iz 26. člena tega pravilnika.
2
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi v statistični regiji in program, ki dosega število udeležencev iz 26. člena tega pravilnika.
0
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi istega izvajalca in program, ki dosega število udeležencev iz 26. člena tega pravilnika.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 19 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
28. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur ...)..
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …)
 
Od 0 do 20
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih …). 
 
Od 0 do 40
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 40
– Programi so brezplačni. 
Od 0 do 40
– Programi so plačljivi.
Od 0 do 10
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
29. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
2.2.2 Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni 
30. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancira se izvedbo športnih prireditev na univerzitetni in nacionalni ravni, namenjenih izključno študentom.
31. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– namenjene so izključno študentom;
– na nacionalni ravni jih organizirajo nacionalne študentske športne zveze, ki so članice FISU;
– na univerzitetni ravni jih organizirajo športne zveze, ki delujejo na univerzitetni ravni na področju obštudijskih športnih dejavnosti in so članice nacionalne študentske športne zveze;
– vsebina prireditev je pretežno športna dejavnost.
32. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Mednarodna oziroma lokalna odmevnost
9
Nepridobitno izvajanje na nacionalni ravni. 
6
Nepridobitno izvajanje na lokalni ravni oziroma regionalni ravni.
Množičnost 
8
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 600 aktivnih udeležencev.
6
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 400 aktivnih udeležencev. 
3
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 200 aktivnih udeležencev.
0
Množične športne prireditve z udeležbo do 200 aktivnih udeležencev.
Raven prireditve
 
6
Nacionalna raven – primanjkuje programov. 
 
4
Lokalna ali regionalna raven – primanjkuje programov.
 
2
Nacionalna, regionalna in lokalna raven – zasičenost s programi.
Ustreznost vsebine (pretežno športna)
 
4
V celoti športna vsebina.
2
Najmanj 50 % športnih vsebin.
0
Manj kot 50 % športnih vsebin.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 22 od 27 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
33. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za programe športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur ...).
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …).
 
Od 0 do 20
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih). 
 
Od 0 do 40
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 40
– Programi so brezplačni. 
Od 0 do 40
– Programi so plačljivi.
Od 0 do 10
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
34. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
2.2.3 Tekmovanja pod okriljem FISU 
35. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancira se udeležbo študentov na tekmovanjih, ki potekajo v organizaciji Mednarodne univerzitetne športne zveze (International University Sports Federation, v nadaljevanju: FISU).
36. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
(1) V program sofinanciranja se uvrstijo tekmovanja v športnih panogah, ki potekajo pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (v nadaljevanju: SUSA) in jih organizira FISU, vanjo pa so vključeni registrirani športniki študenti, ki imajo status študenta.
(2) Pogoji za izbiro programov tekmovanj pod okriljem FISU so:
– športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader in javnoveljavni program usposabljanja, ki je vpisan v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj;
– športna panoga je na programu FISU;
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– v program priprav in nastopov študentov so vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji oziroma v program priprav in nastopov študentov so vključeni športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji.
(3) Izvajalec programa tekmovanj pod okriljem FISU lahko kandidira samo z enim programom.
37. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje tekmovanj pod okriljem FISU namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
2.3 Športna rekreacija
38. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju športne rekreacije se sofinancirajo:
– celoletni ciljni športnorekreativni programi;
– množične delavske športne prireditve;
– pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja.
(2) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
39. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju športne rekreacije na podlagi analize prispelih vlog naredi razrez razpisanih sredstev in nameni za:
– celoletne ciljne športnorekreativne programe do 95 % sredstev;
– množične delavske športne prireditve od 5 do 10 % sredstev;
– pilotske športne programe za krepitev zdravja in dobrega počutja do 10 % sredstev.
40. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programov športne rekreacije izvajalcem namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
2.3.1 Celoletni ciljni športnorekreativni programi 
41. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
(1) Pogoji za izbiro celoletnega športnorekreativnega programa so:
– program ima visok zdravstveni učinek;
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 60 udeležencev.
(2) Če vlagatelji kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev. Vlagatelji morajo v vlogi za vsakega podizvajalca navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program;
– nazive programov posameznih podizvajalcev;
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev;
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev;
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
(3) Vlagatelji morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
42. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze).
6
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: športna društva).
3
Programi niso brezplačni in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze in športna društva). 
Ali 
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: javni zavodi za šport).
1
Programe izvajajo športne organizacije po ZŠpo-1, ki niso predhodno navedene v opisnikih tega merila pri 10 točkah, pri 6 točkah ali pri 3 točkah.
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V projektu sodeluje 50 % ali več kot 50 % strokovno izobraženega kadra. 
3
V projektu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega kadra (v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen kader 1. ali 2. stopnje). 
Število vadečih
10
V statistični regiji primanjkuje programov in program za 80 % presega število udeležencev iz 41. člena tega pravilnika.
6
V statistični regiji delno primanjkuje programov in program za 40 % presega število udeležencev iz 41. člena tega pravilnika.
2
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi v statistični regiji in program, ki dosega število udeležencev iz 41. člena tega pravilnika.
0
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi istega izvajalca in program, ki dosega število udeležencev iz 41. člena tega pravilnika.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 19 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
(3) Pri izboru programov se upošteva tudi prostorska razpršenost programov po posameznih statističnih regijah.
43. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za celoletne športnorekreativne programe se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur ...).
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …).
Od 0 do 30
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih …).
 
Od 0 do 30
Uresničevanje javnega interesa s programom
 
Od 0 do 60
– Celoletni ciljni športnorekreativni programi. 
Od 0 do 40
– Izvajalec programa so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije.
Od 0 do 20
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
2.3.2 Množične delavske športne prireditve 
44. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancira se množične delavske športne prireditve, ki imajo visok zdravstveni učinek in na katerih so aktivni udeleženci zaposleni.
45. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
Pogoji za izbiro množičnih delavskih športnih prireditev so:
– prireditve potekajo na nivoju lokalne skupnosti, regije ali države;
– udeleženci na tekmovanju predstavljajo delovno organizacijo;
– prireditve niso sestavni del drugih športnorekreativnih tekmovanj;
– organizator je OKS–ZŠZ oziroma regijske pisarne OKS-ZŠZ;
– vsebina prireditev je pretežno športno-gibalna dejavnost.
46. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Mednarodna oziroma lokalna odmevnost
9
Prireditve na nacionalnem nivoju. 
6
Prireditve na regionalnem nivoju. 
3
Pridobitno izvajanje delavskih športnih prireditev.
Množičnost 
8
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 300 aktivnih udeležencev.
6
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 200 udeležencev. 
3
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 100 udeležencev.
0
Množične športne prireditve z udeležbo do 100 udeležencev.
Raven prireditve
6
Nacionalna raven – primanjkuje programov. 
4
Lokalna ali regionalna raven – primanjkuje programov.
Ustreznost vsebine (pretežno športna)
4
V celoti športna vsebina.
2
Najmanj 50 % športnih vsebin.
0
Manj kot 50 % športnih vsebin.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 20 od 27 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
47. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za programe množičnih delavskih športnih prireditev se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur ...).
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …).
Od 0 do 20
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih). 
 
Od 0 do 40
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 40
– Programi se izvajajo na nacionalni ravni. 
Od 0 do 40
– Programi se izvajajo na lokalni ali regionalni ravni.
Od 0 do 10
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
2.3.3 Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 
48. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoje, merila za izbiro in sofinanciranje programa se opredeli z javnim razpisom.
2.4 Šport starejših
49. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju športa starejših se sofinancirajo:
– gibalne vadbe starejših za spodbujanje samodiscipline po strokovnih navodilih;
– športno-družabne medgeneracijske prireditve.
(2) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
50. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov športa starejših na podlagi analize prispelih vlog naredi razrez razpisanih sredstev in nameni za:
– gibalno vadbo starejših za spodbujanje samodiscipline po strokovnih navodilih od 90 do 100 % sredstev;
– športno-družabne medgeneracijske prireditve do 10 % sredstev.
51. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programov športa starejših za vse izvajalce namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci programov športa starejših lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
2.4.1 Gibalna vadba starejših 
52. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
Pogoji za izbiro programov gibalne vadbe starejših so:
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 60 udeležencev.
53. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze).
6
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: športna društva).
3
Programi niso brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze in športna društva). 
Ali 
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: javni zavodi za šport).
1
Programe izvajajo športne organizacije po ZŠpo-1, ki niso predhodno navedene v opisnikih tega merila pri 10 točkah, pri 6 točkah ali pri 3 točkah.
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V projektu sodeluje 50 % ali več kot 50 % strokovno izobraženega kadra. 
3
V projektu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega kadra (v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen kader 1. ali 2. stopnje). 
Število vadečih
10
V statistični regiji primanjkuje programov in program za 80 % presega število udeležencev iz 52. člena tega pravilnika.
6
V statistični regiji delno primanjkuje programov in program za 40 % presega število udeležencev iz 52. člena tega pravilnika.
2
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi v statistični regiji in program, ki dosega število udeležencev iz 52. člena tega pravilnika.
0
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi istega izvajalca in program, ki dosega število udeležencev iz 52. člena tega pravilnika.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 19 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
54. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za programe gibalne vadbe starejših se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur …).
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …).
Od 0 do 20
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, cena programa za udeleženca …).
 
Od 0 do 40
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 60
– Celoletna gibalna vadba starejših.
Od 0 do 40
– Izvajalec programa so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije.
Od 0 do 20
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
2.4.2 Športno-družabne medgeneracijske prireditve 
55. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoje, merila za izbiro in sofinanciranje programa se opredeli z javnim razpisom.
3. Šport invalidov
56. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športa invalidov se sofinancirajo:
– občinske športne šole za šport invalidov;
– pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ;
– državna prvenstva športa invalidov;
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
57. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju športa invalidov na podlagi analize prispelih vlog naredi razrez razpisanih sredstev in nameni za:
– občinske športne šole za šport invalidov do 10 % sredstev;
– pilotske programe povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ do 60 % sredstev;
– državna prvenstva športa invalidov do 40 % sredstev;
– prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami do 40 %.
58. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programov športa invalidov namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci programov športa starejših lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
3.1 Občinske športne šole za šport invalidov
59. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoje, merila za izbiro in sofinanciranje programa se opredeli z javnim razpisom.
3.2 Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev ter NPŠZ
60. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoje, merila za izbiro in sofinanciranje programa se opredeli z javnim razpisom.
3.3 Državna prvenstva športa invalidov
61. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoje, merila za izbiro in sofinanciranje programa se opredeli z javnim razpisom.
3.4. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
62. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se sofinancirajo celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.
63. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih upravičenih stroškov programa.
64. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
(1) Pogoji za izbiro programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami so:
– program se izvaja najmanj 30 tednov in v obsegu najmanj 60 ur letno;
– v program je vključenih najmanj 30 udeležencev.
(2) Če vlagatelji kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev. Vlagatelji morajo v vlogi za vsakega podizvajalca navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program;
– nazive programov posameznih podizvajalcev;
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev;
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev;
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
(3) Vlagatelji morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
65. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: ZŠIS-SPK, NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze).
6
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: športna društva).
3
Programi niso brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni (izvajalci so: ZŠIS-SPK, NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze in športna društva). 
Ali 
Programi so brezplačni za udeležence in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: javni zavodi za šport).
1
Programe izvajajo športne organizacije po ZŠpo-1, ki niso predhodno navedene v opisnikih tega merila pri 10 točkah, pri 6 točkah ali pri 3 točkah.
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V projektu sodeluje 50 % ali več kot 50 % strokovno izobraženega kadra. 
3
V projektu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega kadra (v programu sodeluje večinoma strokovno usposobljen kader 1. ali 2. stopnje). 
Število vadečih
10
V statistični regiji primanjkuje programov in program za 80 % presega število udeležencev iz 64. člena tega pravilnika.
6
V statistični regiji delno primanjkuje programov in program za 40 % presega število udeležencev iz 64. člena tega pravilnika.
2
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi v statistični regiji in program, ki dosega število udeležencev iz 64. člena tega pravilnika.
0
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi istega izvajalca in program, ki dosega število udeležencev iz 64. člena tega pravilnika.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 19 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
(3) Pri izboru programov se upošteva tudi prostorska razpršenost programov po posameznih statističnih regijah.
66. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Razdelitev sredstev za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur ...).
 
Od 0 do 40
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …).
Od 0 do 30
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, cena programa za udeleženca …).
 
Od 0 do 30
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 40
– Izvajalci so javni zavodi. 
Od 0 do 20
– Izvajalci so športne organizacije. 
Od 0 do 40
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
IV. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
67. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:
– energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;
– trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;
– novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa;
– Gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.
(2) Upravičeni stroški na področju športnih objektov in površin za šport v naravi so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Objekti, kot so adrenalinski parki, zipline in drugi podobni programi, niso predmet sofinanciranja.
68. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva za prenovo ali gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
(2) Fundacija s sklepom določi maksimalno višino sofinanciranja velikih investicij in to vrednost objavi v javnem razpisu.
69. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih objektov ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem in zagotovilom lastnika športnega objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila. Pisno soglasje lastnika športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis.
(2) Vsi izvajalci iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo imeti dejavnost s področja športa registrirano kot primarno dejavnost.
(3) Za sofinanciranje lahko kandidirajo tisti, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte. Za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta mora vlagatelj do 31. januarja v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. Če gre za nakup opreme za potrebe športnega objekta, mora vlagatelj ob oddaji vloge fundaciji predložiti veljavni predračun nakupa opreme.
(4) Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebivalcem v programih gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi mora vlagatelj ob oddaji vloge fundaciji predložiti mnenje NPŠZ ali občinske športne zveze, ki je potrjeno s strani pristojnega organa zveze, iz katerega so razvidni vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt.
(5) Izvajalci sofinanciranih programov morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z veljavno zakonodajo. Če zakon tako določa, mora izvajalec v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja pri pristojnem organu, pri katerem se vodi razvid javnih športnih objektov, vložiti popolno vlogo za vpis športnega objekta, na katerem je bila izvedena sofinancirana investicija.
(6) Če gre za obnovo ali nakup opreme za športni objekt, mora biti ta objekt vpisan v razvid javnih športnih objektov.
(7) Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so lahko za posamezno investicijo odobrena največ dvakrat, vendar drugič ne za tisti del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran, in največ do višine, opredeljene v prvem odstavku 74. člena tega pravilnika.
70. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Pri vrednotenju programov po merilu dostopnost vsem prebivalcem in upoštevajoč javni interes na področju športa fundacija uporabi naslednje dodatne informacije o programih: prednostna razvrstitev NPŠZ, prednostna razvrstitev OKS-ZŠZ (regijske pisarne) in dostopnost širšemu krogu prebivalstva. Na podlagi vsebine investicij, ustreznih dodatnih mnenj NPŠZ in OKS-ZŠZ ter opredelitve manjkajočih športnih objektov lahko fundacija pri merilu dostopnost vsem prebivalcem zviša ali zniža oceno. Pri šolskih telovadnicah se upošteva športni standard, ki nadgrajuje šolski standard in sofinancirana investicija omogoči tudi tekmovalno dejavnost športnim društvom in drugim športnim organizacijam za potrebe tekmovanj.
(2) Programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila
Št. točk
Opisnik 
Dostopnost vsem prebivalcem
10
Program je v celoti dostopen vsem prebivalcem in zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa.
6
Program je delno dostopen vsem prebivalcem in delno uresničuje javni interes na področju športa.
2
Program je slabo dostopen vsem prebivalcem in v manjši meri uresničuje javni interes na področju športa.
Obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi
6
Nove športne površine.
4
Obnova, rekonstrukcija ali posodobitev obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi ter energetska sanacija.
2
Vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost športnega objekta (koši, semafor, ozvočenje ...).
Vrednost investicije 
LK – leto, v katerem se bo program predvidoma zaključil; 
LP – leto kandidature za sredstva.
5
Program predračunske vrednosti pod 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, ki bo končan v letu, v katerem kandidirajo za sredstva (LK – LP = 0).
4
Program predračunske vrednosti nad 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, ki bo končan v letu, za katerega program kandidira za sredstva fundacije (LK – LP = 0).
3
Program predračunske vrednosti pod 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, ki bo končan čez eno leto, za katerega program kandidira za sredstva (LK – LP = 1). 
Ali 
Program predračunske vrednosti nad 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, ki bo končan čez eno leto, za katerega program kandidira za sredstva (LK – LP = 1). 
0
Preostali primeri za programe predračunske vrednosti pod 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost (LK – LP <= –1; LK – LP >= 2). 
Ali 
Preostali primeri za programe predračunske vrednosti nad 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost (LK – LP <= –1; LK – LP >= 2).
Zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog
5
Program iz prve tretjine seznama statistične regije glede na vsoto točk meril dostopnost vsem prebivalcem, obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi ter vrednost investicije.
3
Program iz druge tretjine seznama statistične regije glede na vsoto točk meril dostopnost vsem prebivalcem, obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi ter vrednost investicije.
2
Program iz tretje tretjine seznama statistične regije glede na vsoto točk meril dostopnost vsem prebivalcem, obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi ter vrednost investicije.
(3) Programi, ki zberejo najmanj 20 od 26 možnih točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
71. člen 
(dodelitev višine sredstev sofinanciranim programom) 
(1) Razdelitev razpisanih sredstev za programe gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi se oblikuje po naslednjem postopku:
– na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za različne skupine programov glede na predračunsko vrednost programov, vsebine programov, vrsto investicije in namembnosti programov;
– na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za objekte ter za površine za šport v naravi javnega značaja in delež sredstev za objekte ter za površine za šport v naravi zasebnega značaja, vključenih v mrežo športnih objektov, ki uresničujejo javni interes športa;
– upošteva se predračunska vrednost vlaganj v športne objekte in športne površine;
– pri programih, ki jih je fundacija sofinancirala v preteklih letih, se predračunska vrednost zniža za vrednost investicije, ki je bila v preteklosti že sofinancirana s strani fundacije.
(2) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se opredeli delež sredstev za različne skupine programov glede na predračunsko vrednost investicij in projektov.
V. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
1. Statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom
1.1 Splošne določbe
72. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom se sofinancirajo:
– štipendije za nadarjene in vrhunske športnike;
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov;
– spremljanje pripravljenosti športnikov;
– svetovanje pri vključevanju otrok in mladine v šport;
– nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v športu.
(2) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
(3) Sredstva, ki jih za izvajanje programov statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
73. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom na podlagi analize prispelih vlog pripravi razrez razpisanih sredstev po sklopih in nameni za:
– štipendije za nadarjene in vrhunske športnike do 40 % sredstev;
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov do 10 % sredstev;
– spremljanje pripravljenosti športnikov do 60 % sredstev;
– svetovanje pri vključevanju otrok in mladine v šport do 5 % sredstev;
– nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v športu do 30 % sredstev.
1.2 Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike in nadstandardno zavarovanje športnikov
74. člen 
(pogoj za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje programov štipendij za nadarjene vrhunske športnike in programov za nadstandardno zavarovanje športnikov lahko kandidira OKS-ZŠZ, ki na podlagi zakona vodi evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, če:
– ima uveljavljen akt za dodelitev štipendij, ki zagotavlja dodelitev sredstev za štipendije športnikom v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah ter je usklajen med sofinancerji in potrjen s strani fundacije;
– ima uveljavljen akt za sofinanciranje nadstandardnega zavarovanja športnikov, ki je usklajen med sofinancerji in potrjen s strani fundacije.
1.3 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje pri vključevanju otrok in mladine v šport
75. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) V program spremljanja pripravljenosti športnikov so vključeni kategorizirani športniki.
(2) Za potrebe svetovanja pri vključevanju otrok v šport se celovito izvaja proces spremljanja pripravljenosti otrok in mladine, s ciljem njihovega usmerjanja v tekmovalni šport.
76. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
(1) Pogoji za izbiro programov spremljanja pripravljenosti športnikov so:
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem in ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali SP ali EP;
– v program so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega ali perspektivnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– športna panoga je razvrščena v 1. ali 2. razred športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede in športna panoga je na programu OI ali Para-OI ali je s strani MOK priznana športna panoga ali je vključena v GAISF ali je vključena v mednarodno organizacijo posamezne športne panoge.
(2) Pogoji za izbiro programov svetovanja pri vključevanju otrok v šport so:
– vlagatelj je NPŠZ, ki ima potrjen tekmovalni sistem;
– v program so vključeni registrirani športniki;
– športna panoga je uvrščena v 1., 2. ali 3. razred športnih panog;
– športna panoga ima športnika mladinskega ali perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji.
77. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Predlog sofinanciranja izbranih programov spremljanja pripravljenosti športnikov se oblikuje na podlagi meril in postopka finančnega vrednotenja programov:
Število vrhunskih športnikov po veljavni kategorizaciji 
70 %
Kategorizacija – razred
Utež za olimpijske športne panoge 
1. razreda
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Olimpijski razred
2,4
6
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Svetovni razred
4
Mednarodni razred
2
Perspektivni razred
1
Število preostalih športnikov po veljavni kategorizaciji 
25 %
Kategorizacija – razred
2,4
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Državni razred
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Mladinski razred
1
Število registriranih športnikov
5 %
Število registriranih športnikov
2,4
Število točk za vsakega športnika
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
(2) Pri merilih iz zgornje preglednice se upošteva naslednja izhodišča:
– število vrhunskih športnikov (70 %) po veljavni kategorizaciji, pri čemer se za vsakega športnika olimpijskega razreda dodeli 6 točk, za vsakega športnika svetovnega razreda 4 točke, za vsakega športnika mednarodnega razreda 2 točki in za vsakega športnika perspektivnega razreda 1 točko, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– število preostalih kategoriziranih športnikov (25 %) po veljavni kategorizaciji, pri čemer se za vsakega športnika državnega razreda in mladinskega razreda dodeli 1 točka, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– število registriranih športnikov (5 %), pri čemer se točke za število registriranih športnikov zmnoži z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– dodatno se pri vrednotenju uporabi utež (2,4) za olimpijske športne panoge, ki spadajo v 1. razred športnih panog.
(3) Razdelitev razpisanih sredstev za programe spremljanja pripravljenosti športnikov se oblikuje po naslednjih načelih:
– NPŠZ se za posamezno športno panogo dodeli sredstva z indeksom odstopanja glede na lansko delitev v razponu od 0,75 do 1,25, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev. Za NPŠZ oziroma posamezne športne panoge v sklopu NPŠZ, ki v prejšnjem letu niso prejele sredstev, se upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev fundacije.
– Za športno panogo v sklopu NPŠZ, ki prvič kandidira oziroma še nikoli ni prejela sredstev, se vzame izhodišče najmanjšega dodeljenega zneska, ki je 200,00 EUR.
– NPŠZ podajo soglasje h kandidaturi za panoge, ki jih pokrivajo (NPŠZ lahko poda soglasje za posamezno panogo zgolj k eni kandidaturi).
– Posamezna NPŠZ lahko prejme do največ 12,5 % razpisanih sredstev.
– V primeru ostanka sredstev se ostanek sredstev razdeli upravičencem (individualnim panogam 1. razreda športnih panog) glede na izračunan delež, vendar ob upoštevanju omejitev iz zgornjih alinej tega odstavka.
(4) Če je prijavitelj programa spremljanja pripravljenosti športnikov konzorcij, razdelitev sredstev za posameznega člana konzorcija izvede fundacija. Nosilec konzorcija je upravičen do uveljavljanja stroškov podpore in koordinacije v višini do največ 5 % programu dodeljenih sredstev.
(5) Sofinanciranje izbranih programov pri vključevanju otrok in mladine v šport se oblikuje na podlagi meril in postopka finančnega vrednotenja programov:
Število vrhunskih športnikov po veljavni kategorizaciji 
70 %
Kategorizacija – razred
Utež za olimpijske športne panoge 
1. razreda
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Perspektivni razred
2,4
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Število preostalih športnikov po veljavni kategorizaciji 
25 %
Kategorizacija – razred
2,4
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Mladinski razred
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Število registriranih športnikov
5 %
Število registriranih športnikov do vključno 16. leta starosti 
2,4
Število točk za vsakega športnika
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
(6) Pri merilih iz zgornje preglednice se upošteva naslednja izhodišča:
– število vrhunskih športnikov (70 %) po veljavni kategorizaciji, pri čemer se za vsakega športnika perspektivnega razreda dodeli 1 točko, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– število preostalih kategoriziranih športnikov (25 %) po veljavni kategorizaciji, pri čemer se za vsakega športnika mladinskega razreda dodeli 1 točka, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– število registriranih športnikov (5 %), pri čemer se za vsakega registriranega športnika starosti od 12. do vključno 16. leta dodeli 1 točka, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– dodatno se pri vrednotenju uporabi utež (2,4) za olimpijske športne panoge, ki spadajo v 1. razred športnih panog.
(7) Razdelitev razpisanih sredstev za programe svetovanja pri vključevanju otrok in mladine v šport se oblikuje po naslednjih načelih:
– NPŠZ se za posamezno športno panogo dodeli sredstva z indeksom odstopanja glede na lansko delitev v razponu od 0,75 do 1,25, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev. Za NPŠZ oziroma posamezne športne panoge v sklopu NPŠZ, ki v prejšnjem letu niso prejele sredstev, se upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev fundacije.
– Za športno panogo v sklopu NPŠZ, ki prvič kandidira oziroma še nikoli ni prejela sredstev, se vzame izhodišče najmanjšega dodeljenega zneska, ki je 100,00 EUR.
– NPŠZ podajo soglasje h kandidaturi za panoge, ki jih pokrivajo. NPŠZ lahko poda soglasje za posamezno panogo zgolj k eni kandidaturi.
– Posamezna NPŠZ lahko prejme največ do 12,5 % razpisanih sredstev.
– V primeru ostanka sredstev se ostanek sredstev razdeli upravičencem (individualnim panogam 1. razreda športnih panog) glede na izračunan delež, vendar ob upoštevanju omejitev iz zgornjih alinej tega odstavka.
1.4 Nabava in razvoj opreme za diagnostiko v športu
78. člen 
(pogoj za sofinanciranje) 
(1) Za nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v športu lahko kandidirajo posamezne NPŠZ in nosilec konzorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju programov spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja pri vključevanju otrok in mladine v šport. Za nabavo večje, kompleksnejše opreme za diagnostiko v športu, ki pokriva več športnih panog, imajo praviloma prednost fakultete športne smeri in NPŠZ, ki se lahko v primeru razvoja nove lastne opreme interdisciplinarno povezujejo z drugimi javnimi inštitucijami na področju raziskovanja opreme za diagnostiko v športu. Poleg tega lahko NPŠZ kandidirajo tudi za nabavo opreme za podporo v trenažnem procesu.
(2) Pogoji za izbiro programov nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu so:
– športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem in ima registrirane športnike, ki so v zadnjih dveh letih pred razpisom nastopili na največjih mednarodnih tekmovanjih oziroma vsaj na kvalifikacijah za OI ali SP ali EP;
– v program so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po veljavni kategorizaciji;
– športna panoga ima registrirane športnike;
– športna panoga je razvrščena v 1. ali 2. razred športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede in športna panoga je na programu OI ali Para-OI ali je s strani MOK priznana športna panoga ali je vključena v GAISF ali je vključena v mednarodno organizacijo posamezne športne panoge.
79. člen 
(merila za sofinanciranje programov) 
(1) Programi nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Število vrhunskih športnikov po veljavni 
kategorizaciji 
70 %
Kategorizacija – razred
Utež za olimpijske športne panoge 
1. razreda
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Olimpijski razred
2,4
6
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Svetovni razred
4
Mednarodni razred
2
Perspektivni razred
1
Število preostalih športnikov po veljavni kategorizaciji 
25 %
Kategorizacija – razred
2,4
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Državni razred
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Mladinski razred
1
Število registriranih športnikov
5 %
Število registriranih športnikov 
2,4
Število točk za vsakega športnika
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
(2) Pri merilih iz zgornje preglednice se upošteva naslednja izhodišča:
– število vrhunskih športnikov (70 %) po veljavni kategorizaciji, pri čemer se za vsakega športnika olimpijskega razreda dodeli 6 točk, za vsakega športnika svetovnega razreda 4 točke, za vsakega športnika mednarodnega razreda 2 točki in za vsakega športnika perspektivnega razreda 1 točko, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– število preostalih kategoriziranih športnikov (25 %) po veljavni kategorizaciji, pri čemer se za vsakega športnika državnega razreda in mladinskega razreda dodeli 1 točka, točke pa se zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– število registriranih športnikov (5 %), pri čemer se točke za število registriranih športnikov zmnožijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge;
– dodatno se pri vrednotenju uporabi utež (2,4) za olimpijske športne panoge, ki spadajo v 1. razred športnih panog.
(3) Razdelitev razpisanih sredstev za programe nabave in razvoja opreme za diagnostiko v športu se oblikuje po naslednjih načelih:
– NPŠZ in nosilcu konzorcija se dodeli sredstva z indeksom odstopanja glede na lansko delitev v razponu od 0,75 do 1,25, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev. Za NPŠZ, ki v prejšnjem letu niso prejele sredstev, se upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev fundacije.
– Za NPŠZ, ki prvič kandidira oziroma še nikoli ni prejela sredstev, se vzame izhodišče najmanjšega dodeljenega zneska, ki je 2.000,00 EUR.
– NPŠZ podajo soglasje h kandidaturi za panoge, ki jih pokrivajo. NPŠZ lahko poda soglasje za posamezno panogo zgolj k eni kandidaturi.
– Upošteva se spodnje omejitve prejetih sredstev glede na razpisana sredstva:
1. nosilec konzorcija in NPŠZ, ki ima več kot tri športne panoge iz razvrstitve športnih panog v razrede, uvrščene v 1. ali 2. razred, lahko prejme največ do 30 % razpisanih sredstev;
2. NPŠZ, ki ima vsaj eno panogo iz razvrstitve športnih panog v razrede uvrščeno v 1. razred, lahko prejme največ do 20 % razpisanih sredstev;
3. NPŠZ, ki nima nobene panoge iz razvrstitve športnih panog v razrede uvrščene v 1. razred, lahko prejme največ do 10 % razpisanih sredstev.
– V primeru ostanka sredstev se ostanek sredstev razdeli upravičencem (individualnim panogam 1. razreda športnih panog) glede na izračunan delež, vendar ob upoštevanju omejitev iz zgornjih alinej tega odstavka.
2. Založništvo v športu
80. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za založništvo v športu se sofinancirajo:
– tiskane strokovne in znanstvene publikacije (knjige in revije) s področja športa;
– prosto dostopne športne strokovne oziroma znanstvene revije na spletu.
(2) Ponatisi, prevodi, pravilniki, merila, tekmovalni sistemi, letni almanahi, zbirke rezultatov, publikacije, ki niso zajete v prvi alineji prvega odstavka tega člena, in spletne strani niso predmet sofinanciranja.
(3) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
81. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje programov založništva v športu lahko kandidirajo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, ki morajo vlogi predložiti:
– vsebinski opis programa s pripravljenim gradivom in natančni finančni načrt;
– za prosto dostopne športne strokovne oziroma znanstvene revije natančno vsebino in izvod zadnje izdane revije (velja za spletno, elektronsko in tiskano izdajo);
– za znanstvene revije s področja športa program konference ali kongresa, iz katerega je razvidno, da gre za znanstveni pristop;
– za znanstvene in strokovne knjige najmanj eno recenzijo strokovnjaka s področja športne vsebine, ki bo objavljena v knjigi.
(2) Publikacija mora iziti v letu sofinanciranja.
(3) Prodajna cena publikacije mora biti zmanjšana za znesek sofinanciranja, ki ga bo publikaciji dodelila fundacija.
82. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) V okviru javnega razpisa se fakultetam s področja športa sofinancira največ pet publikacij (znanstvene ali strokovne), NPŠZ, NŠZ in OKS-ZŠZ največ dve publikaciji (eno strokovno revijo in eno knjigo), drugim izvajalcem pa največ eno publikacijo.
(2) Točkovanje programov založništva v športu poteka v dveh fazah.
(3) Programi založništva v športu se v prvi fazi točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Deficitarnost 
10
V celoti uresničuje javni interes: program je uporaben v športni praksi; vsebina je povezana s športno rekreacijo ali športnimi panogami, ki so višje vrednotene z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih panog v razrede. 
6
Pretežno uresničuje javni interes: program je delno uporaben v športni praksi; vsebina je povezana z športnimi panogami, ki so srednje visoko vrednotene z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih panog v razrede. 
0
Slabo uresničuje javni interes: vsebina programa je manj uporabna v športni praksi ali se ne dotika panog, višje vrednotenih z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih panog v razrede. 
Reference
10
Dobre zmožnosti in uspešna realizacija v preteklih letih; reference avtorjev ali reference recenzentov za znanstvene revije (red. prof., izr. prof., doc., dr.).
6
Solidne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oziroma prva kandidatura za sofinanciranje založništva; reference avtorjev – strokovnjaki s področja športa.
0
Slabe zmožnosti oziroma slaba realizacija sredstev v preteklih letih; avtor še nima referenc s področja objave
(4) Programi, ki zberejo najmanj 16 od 20 možnih točk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih financira fundacija.
(5) Vlagatelje, katerih programi so vrednoteni z najmanj 16 točkami, se pozove, da dostavijo pripravljena gradiva in pogodbe z založniki, če ne bodo sami založili publikacij.
(6) Vlagatelje, ki imajo prijavljenih več programov, se pozove, da prednostno razvrstijo svoje programe.
83. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Programi založništva v športu se v drugi fazi točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik
Tip publikacije
Od 13 do 14
Strokovna revija fakultete
Od 11 do 12
Znanstvena revija fakultete
Od 9 do 10
Znanstvena knjiga fakultete
Od 7 do 8
Strokovna knjiga ali revija zveze
Od 5 do 6
Strokovna knjiga društva
Od 4 do 5
Strokovna revija društva
Od 1 do 3
Knjige ali revije gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, zavodov za šport, zasebnih športnih delavcev in lokalne skupnosti
Število avtorskih pol
10
Več kot 12 pol – strokovna publikacija 
Več kot 6 pol – znanstvena publikacija
9
Od 11 do 12 pol – strokovna publikacija 
Od 5 do 6 pol – znanstvena publikacija
8
Od 9 do 10 pol – strokovna publikacija 
Od 3 do 4 pole – znanstvena publikacija
7
Od 7 do 8 pol – strokovna publikacija 
Od 1 do 2 poli – znanstvena publikacija
5
Od 5 do 6 pol – strokovna publikacija 
Do 1 pola – znanstvena publikacija
3
Od 3 do 4 pole – strokovna publikacija
1
Do 2 poli – strokovna publikacija
0
Spletne revije, spletne knjige
Referenčnost recenzentov za znanstvene oziroma strokovne publikacije 
12
Recenzija red. prof.
10
Recenzija izr. prof.
9
Recenzija doc. dr.
7
Recenzija dr.
5
Uveljavljen strokovnjak iz prakse
Število izvodov
10
201 in več znanstvenih publikacij
Od 9 do 10
1201 in več strokovnih revij ali 501 in več strokovnih knjig
Od 8 do 9
Od 126 do 200 znanstvenih publikacij
Od 7 do 8
Od 901 do 1200 strokovnih revij ali od 401 do 500 strokovnih knjig
Od 6 do 7
Do 125 znanstvenih publikacij
Od 5 do 6
Od 601 do 900 strokovnih revij ali od 301 do 400 strokovnih knjig
Od 3 do 4
Od 301 do 600 strokovnih revij ali od 201 do 300 strokovnih knjig
Od 1 do 2
Do 300 strokovnih revij ali do 200 strokovnih knjig
0
Spletne revije, spletne knjige
(2) Avtorska pola obsega deset strani publikacije formata B5 oziroma pet strani publikacije formata A4. Če obsega format A4 več kot pol strani formata A4 slikovno ali tabelarično vsebino, se za avtorsko polo upošteva samo polovična vrednost.
(3) Ne glede na merilo referenčnost recenzentov za znanstvene oziroma strokovne publikacije iz preglednice prvega odstavka tega člena se vse strokovne revije pri merilu referenčnost recenzentov za znanstvene oziroma strokovne publikacije točkujejo s 5 točkami.
84. člen 
(razdelitev sredstev) 
(1) Razdelitev sredstev za programe založništva v športu se oblikuje na podlagi vsote točk meril deficitarnost in reference. Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa in zato višje vrednotenje imajo:
– revije s strokovnimi vsebinami, ki jih izdajajo NPŠZ in NŠZ, revije s strokovnimi vsebinami, namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije s področja športa;
– programi z višjo kakovostjo vsebine programa z vidika strokovnosti, izvirnosti, izrazoslovja in jezikoslovja.
(2) Točke, dosežene v drugi fazi, se pomnožijo s faktorjem 2,0 in se prištejejo točkam, dodeljenim v prvi fazi. Skupaj je mogoče zbrati največ 112 točk.
85. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programa založništva v športu izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost in drugi razvojni projekti v športu
86. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in drugih razvojnih projektov v športu se s sredstvi za raziskovanje in razvoj športa sofinancirajo:
– znanstvenoraziskovalni projekti v športu (sofinancira se do pet projektov enega vlagatelja v okviru enega javnega razpisa visokošolskim ustanovam na področju športa in največ en projekt drugim pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju športa);
– drugi razvojni projekti v športu (sofinancira se en projekt v okviru enega vlagatelja v okviru enega javnega razpisa).
(2) Če vlagatelj kandidira z več programi, kot se mu jih lahko sofinancira po prejšnjem odstavku tega člena, fundacija pozove vlagatelja, da pisno sporoči, od katerega prijavljenega programa odstopa.
87. člen 
(pravica do sofinanciranja in pogoji) 
(1) Za sofinanciranje programov znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu lahko kandidirajo visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe športne smeri in druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti na področju športa, in sicer s projektom, iz katerega so razvidni vsebina in finančni načrt ter ustrezne kadrovske in tehnološke zmožnosti.
(2) Za sofinanciranje programov drugih razvojnih projektov v športu lahko kandidirajo NPŠZ, OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK, in sicer s projektom, iz katerega so razvidni vsebina in finančni načrt ter ustrezne kadrovske in tehnološke zmožnosti. Sofinancira se do pet projektov NPŠZ in do en projekt OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK, ki so na podlagi meril tretjega odstavka 88. člena tega pravilnika zbrali največje število točk.
88. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Znanstvenoraziskovalni projekti v športu se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Izvedljivost in gospodarnost projekta
10
Uspešna realizacija v preteklih letih; vlagatelj ima referenčne kadrovske, prostorske ter finančne zmožnosti za uspešno realizacijo.
6
Solidne kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti vlagatelja; delno uspešna realizacija v preteklih letih; prva kandidatura za podobne programe.
0
Slaba realizacija v preteklih letih; vlagatelj je brez kadrovskih, prostorskih ali finančnih zmožnosti.
Razvojna kakovost
6
Nacionalna raven.
4
Regionalna raven.
2
Lokalna raven.
Relevantnost in potencialni vpliv projekta
5
Program je uporaben v športni praksi in športna panoga spada v prva dva razreda vrednotenja športnih panog po merilih fundacije in ga podpirajo najmanj tri NPŠZ s področja raziskovanja.
3
Program je uporaben v športni praksi in športna panoga spada v prva dva razreda vrednotenja športnih panog po merilih fundacije in ga podpira najmanj ena NPŠZ s področja raziskovanja. 
0
Program ni skladen s področjem sofinanciranja, športna panoga ne spada v prva dva razreda vrednotenja športnih panog po merilih fundacije, program je manj uporaben v športni praksi, podvajanje vsebine z drugimi programi ipd.
Reference
5
Projektni vodja ali projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima najmanj pet referenc s področja prijavljenega raziskovanja (objavljenih znanstvenih člankov). 
3
Projektni vodja ali projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima najmanj tri reference s področja prijavljenega raziskovanja (objavljenih znanstvenih člankov). 
0
Projektni vodja ali projektna skupina za področje prijavljenega projekta nima ustreznih referenc s področja prijavljenega raziskovanja (nima objavljenih znanstvenih člankov). 
(2) Sofinancira se do pet projektov, ki so na podlagi meril iz preglednice prvega odstavka tega člena zbrali največje število točk.
(3) Drugi razvojni projekti v športu se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Izvedljivost in gospodarnost projekta
10
Uspešna realizacija v preteklih letih; vlagatelj ima referenčne kadrovske, prostorske ter finančne zmožnosti za uspešno realizacijo.
6
Solidne kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti vlagatelja; delno uspešna realizacija v preteklih letih; prva kandidatura za podobne programe.
0
Slaba realizacija v preteklih letih; vlagatelj je brez kadrovskih, prostorskih ali finančnih zmožnosti.
Razvojna kakovost
6
Nacionalna raven – športna panoga spada v prvi razred v razvrstitvi športnih panog v razrede ali program spada na področje športne rekreacije. 
4
Nacionalna raven – športna panoga spada v drugi razred v razvrstitvi športnih panog v razrede.
2
Nacionalna raven – športna panoga spada v tretji razred v razvrstitvi športnih panog v razrede.
Relevantnost in potencialni vpliv projekta
5
Program je uporaben v športni praksi; program spada v prvo tretjino prijavljenih programov glede na število registriranih in kategoriziranih športnikov ali program spada na področje športne rekreacije.
3
Program je uporaben v športni praksi; program spada v drugo tretjino prijavljenih programov glede na število registriranih in kategoriziranih športnikov.
0
Program ni skladen s področjem sofinanciranja; program je manj uporaben v športni praksi; program spada v tretjo tretjino prijavljenih programov glede na število registriranih in kategoriziranih športnikov; podvajanje vsebine z drugimi programi ipd.
Reference
5
Projektni vodja ali projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima najmanj pet referenc.
3
Projektni vodja ali projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima najmanj tri reference. 
0
Projektni vodja ali projektna skupina za področje prijavljenega projekta nima ustreznih referenc. 
(4) Sofinancira se do pet projektov NPŠZ in do en projekt OKS-ZŠZ in ZŠIZ-SPK, ki so na podlagi meril iz preglednice tretjega odstavka tega člena zbrali največje število točk. Če je več projektov izenačenih, se financira višje vrednoteni projekt po merilih tretjega odstavka 88. člena tega pravilnika.
89. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
(1) Razdelitev sredstev za programe znanstvenoraziskovalnih projektov v športu se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih znanstvenoraziskovalnih projektov v športu se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa glede na obseg
Od 0 do 500
– Projekt pokriva najmanj 5 športnih panog.
Od 0 do 500
– Projekt pokriva od 2 do 4 športne panoge.
Od 0 do 200
– Projekt pokriva 1 športno panogo. 
Od 0 do 100
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 1500
– Projekt neposredno prispeva k izboljšanju športnega rezultata.
Od 0 do 500
– Projekt delno prispeva k izboljšanju športnega rezultata.
Od 0 do 200
– Projekt ima manjši učinek na doseganje športnega rezultata. 
Od 0 do 100
– V projektu sodeluje večje število interdisciplinarnih strokovnjakov.
Od 0 do 500
– V projektu sodelujejo strokovnjaki pretežno z enega področja.
Od 0 do 200
– Projekt je inovativen in pomemben za razvoj vadbenih sposobnosti športnikov in opreme (tudi rekreativnih).
 
Od 0 do 500
(3) Predlog sofinanciranja drugih razvojnih projektov v športu se oblikuje na podlagi kazalnikov postopka finančnega vrednotenja programov:
Število vrhunskih športnikov po veljavni kategorizaciji 
70 %
Kategorizacija – razred
Utež za olimpijske športne panoge 
1. razreda
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Olimpijski razred
2,4
6
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Svetovni razred
4
Mednarodni razred
2
Perspektivni razred
1
Število preostalih športnikov po veljavni kategorizaciji 
25 %
Kategorizacija – razred
2,4
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Državni razred
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Mladinski razred
1
Število registriranih športnikov
5 %
Število registriranih športnikov 
2,4
Število točk za vsakega športnika
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
(4) Pri razdelitvi razpisanih sredstev za druge razvojne projekte v športu se upošteva, da posamezen vlagatelj lahko prejme največ do 20 % razpisanih sredstev.
(5) Postopek finančnega vrednotenja znanstvenoraziskovalnih projektov v športu ter drugih razvojnih projektov v športu poteka v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(6) Sredstva, ki jih za izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov v športu ter drugih razvojnih projektov v športu izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškov programa.
(7) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
4. Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
90. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa se sofinancirajo:
– spletni in mobilni servis v športu;
– razvoj in nakup poslovnih aplikacij in informacijske opreme za podporo poslovodenju športnih organizacij.
(2) Na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa lahko kandidirajo športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, in nosilec konzorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju programov spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja pri vključevanju otrok in mladine v šport.
91. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Komisija na podlagi analize prispelih vlog pripravi razdelitev razpisanih sredstev za področje informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa in nameni za:
– OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK do 10 % sredstev;
– NPŠZ od 70 do 100 % sredstev;
– občinske športne zveze do 15 % sredstev;
– športna društva in športne zveze, ki niso zajeti v zgornjih alinejah tega odstavka, in nosilca konzorcija, ki izpolnjuje pogoje na področju programov spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja pri vključevanju otrok in mladine v šport, do 10 % sredstev.
(2) Programi informacijsko-komunikacijske tehnologije se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Deficitarnost
10
Vlagatelj je OKS-ZŠZ ali ZŠIS-SPK ali nosilec konzorcija in je sredstva za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) prejel na javnem razpisu tri leta pred aktualnim javnim razpisom ali prej oziroma sredstev za IKT še nikoli ni prejel. 
Ali 
Vlagatelj je NPŠZ in ima vsaj eno športno panogo uvrščeno v 1. razred športnih panog ter je sredstva za IKT prejel na javnem razpisu dve leti pred aktualnim javnim razpisom. Pri NPŠZ, ki imajo športne panoge uvrščene v nižje razrede športnih panog, se za vsak nižji razred doda dodaten javni razpis. 
Ali 
Vlagatelj je občinska športna zveza, ki ima prednostno razvrstitev OKS-ZŠZ – regijske pisarne in je sredstva za IKT prejel na javnem razpisu tri leta pred aktualnim javnim razpisom ali prej oziroma sredstev za IKT še nikoli ni prejel.
Ali 
Vlagatelj je NŠZ ali športno društvo in sredstev za IKT ni prejel na javnem razpisu tri leta pred aktualnim javnim razpisom ali prej oziroma sredstev za IKT še nikoli ni prejel. 
6
Vlagatelj je OKS-ZŠZ ali ZŠIS-SPK ali nosilec konzorcija in je sredstva za IKT prejel na javnem razpisu dve leti pred aktualnim javnim razpisom. 
Ali 
Vlagatelj je NPŠZ in ima vsaj eno športno panogo uvrščeno v 1. razred športnih panog in je sredstva za IKT prejel na javnem razpisu eno leto pred aktualnim javnim razpisom. Pri NPŠZ, ki imajo športne panoge uvrščene v nižje razrede športnih panog, se za vsak nižji razred doda dodaten javni razpis. 
Ali 
Vlagatelj je NŠZ ali športno društvo in je sredstva za IKT prejel na javnem razpisu dve leti pred aktualnim javnim razpisom.
0
Vlagatelj je OKS-ZŠZ ali ZŠIS-SPK ali nosilec konzorcija in je na zadnjem javnem razpisu prejel sredstva za IKT. 
Ali 
Vlagatelj je NPŠZ, ki nima športne panoge uvrščene v 1. razred športnih panog in je sredstva za IKT prejel na zadnjem javnem razpisu. 
Ali 
Vlagatelj je občinska športna zveza, ki nima prednostne razvrstitve OKS-ZŠZ – regijske pisarne. 
Ali 
Vlagatelj je NŠZ ali športno društvo, ki je sredstva za IKT prejel na zadnjem javnem razpisu.
Dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike
10
Vlagatelj je OKS-ZŠZ ali ZŠIS-SPK ali nosilec konzorcija. 
Vlagatelj je NPŠZ ali NŠZ ali športno društvo in športna panoga spada v prvi razred razvrstitve športnih panog v razrede. 
6
Vlagatelj je NPŠZ ali NŠZ ali športno društvo in športna panoga spada v drugi razred razvrstitve športnih panog v razrede. 
Ali 
Vlagatelj je občinska športna zveza.
2
Vlagatelj je NPŠZ ali NŠZ ali športno društvo in športna panoga spada v tretji, četrti ali peti razred razvrstitve športnih panog v razrede.
Uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije
10
Program spada v prvo tretjino prijavljenih programov glede na število registriranih in kategoriziranih športnikov oziroma članov znotraj posameznih področij.
6
Program spada v drugo tretjino prijavljenih programov glede na število registriranih in kategoriziranih športnikov oziroma članov znotraj posameznih področij.
0
Program spada v tretjo tretjino prijavljenih programov glede na število registriranih in kategoriziranih športnikov oziroma članov znotraj posameznih področij.
(3) Med programi, ki izpolnijo merila za sofinanciranje, se sofinancira:
– do dve vlogi OKS-ZŠZ in ZŠIS-SPK;
– do 15 vlog NPŠZ;
– do eno vlogo občinskih športnih zvez na posamezno regijsko pisarno OKS;
– do pet vlog športnih društev in športnih zvez, ki niso zajeti v zgornjih alinejah tega odstavka, in nosilca konzorcija.
(4) Fundacija lahko v vsakoletnem javnem razpisu omeji oziroma zniža število programov iz prejšnjega odstavka tega člena.
(5) Med programi z enakim številom točk v mejni vrednosti imajo prednost pri izboru tisti programi, ki:
– pokrivajo športne panoge, ki so višje uvrščene v razvrstitvi športnih panog v razrede;
– imajo večje število registriranih športnikov oziroma članov;
– imajo večje število kategoriziranih športnikov.
(6) Pri vrednotenju uporabnosti programa na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije fundacija upošteva vsebinski vidik programa in možnost dodane vrednosti sofinanciranja s strani fundacije. Višje so vrednoteni programi, ki so uporabni v športni praksi in rešujejo organizacijsko in tehnološko problematiko NPŠZ ali izvajalcev spremljanja pripravljenosti športnikov.
(7) V okviru javnega razpisa se vlagatelju sofinancirata največ dva programa s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije.
92. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
(1) Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu in zato višje vrednotenje imajo:
– programi NPŠZ razvoja in nakupa poslovnih aplikacij za podporo kakovostnejšemu poslovodenju športnih organizacij (povezava z izvajanjem usposabljanja strokovnih in organizacijskih kadrov; ravnanje z ljudmi, učinkovito upravljanje športnih objektov);
– programi NPŠZ izdelave modela za izdelavo tipiziranih poročil za podporo odločanju in poročil na zahtevo za podporo odločanju in izvajanju stalnih ter občasnih raziskav;
– programi izvajalcev na področju spremljanja in razvoja pripravljenosti športnikov za izdelavo tipiziranih poročil in hitrejšo podporo za spremembe trenažnih procesov.
(2) Predlog sofinanciranja programov na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu se oblikuje na podlagi kazalnikov postopka finančnega vrednotenja programov:
Število vrhunskih športnikov po veljavni 
kategorizaciji 
70 %
Kategorizacija – razred
Utež za olimpijske športne panoge 
1. razreda
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Olimpijski razred
2,4
6
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Svetovni razred
4
Mednarodni razred
2
Perspektivni razred
1
Število preostalih športnikov po veljavni kategorizaciji 
25 %
Kategorizacija – razred
2,4
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Državni razred
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
Mladinski razred
1
Število registriranih športnikov
5 %
Število registriranih športnikov 
2,4
Število točk za vsakega športnika
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
1
2,4
1,6
0,4
0,2
0,1
(3) Pri razdelitvi razpisanih sredstev se upošteva, da posamezen vlagatelj lahko prejme največ do 20 % razpisanih sredstev.
(4) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
93. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za programe informacijsko-komunikacijske tehnologije izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
VI. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
1. Prostovoljno delo v športu
1.1 Nacionalni projekt promocije prostovoljnega dela v športu
94. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoji in merila za izbor in sofinanciranje so sestavni del javnega razpisa.
2. Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ
2.1 Sofinanciranje delovanja regijskih pisarn
95. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje programov) 
Predmet sofinanciranja, pogoji in merila za izbor in sofinanciranje so sestavni del javnega razpisa.
VII. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
1.1 Splošne določbe
96. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športnih prireditev in promocije športa se sofinancirajo:
– športne prireditve:
– velike mednarodne športne prireditve; 
– druge športne prireditve; 
– nacionalne promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu; 
– javno obveščanje v športu;
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
97. člen 
(način delitve sredstev in višina sofinanciranja) 
(1) Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju športnih prireditev na podlagi analize prispelih vlog pripravi razrez razpisanih sredstev po sklopih iz prejšnjega člena tega pravilnika in nameni za:
– športne prireditve do 96 % sredstev, od tega za velike mednarodne športne prireditve do 5 % sredstev, za druge športne prireditve do 100 % sredstev in za nacionalne promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu do 10 % sredstev;
– javno obveščanje v športu do 5 % sredstev;
– športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu do 1 % sredstev.
(2) Sredstva, ki jih za programe športnih prireditev in promocije športa izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškov programa.
(3) Sofinancira se upravičene stroške programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
1. Športne prireditve
1.1. Velike mednarodne športne prireditve
98. člen 
(pogoj za sofinanciranje) 
V sklop programov velikih športnih prireditev se uvrstijo prireditve, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev.
99. člen 
(merila za izbiro in sofinanciranje programov) 
Merila za izbiro in sofinanciranje programov se opredeli z javnim razpisom.
1.2 Druge športne prireditve
100. člen 
(pogoj za sofinanciranje) 
(1) Sofinancira se športnorekreativne prireditve, ki:
– se izvajajo na državnem ali regionalnem ali lokalnem nivoju;
– so namenjene predvsem širšemu krogu prebivalstva.
(2) Pri množičnih športnih prireditvah predmet javnega razpisa niso tekmovanja (državna tekmovanja, ligaška tekmovanja, pokali in mednarodna tekmovanja, ki so vključena v koledar nacionalnih panožnih ali mednarodnih športnih zvez), ampak organizirane športnorekreativne prireditve.
(3) Če vlagatelji kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev. Podizvajalci morajo izpolnjevati organizacijske in kadrovske pogoje za izvedbo programov. Vlagatelji morajo v vlogi za vsakega podizvajalca navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program;
– nazive programov posameznih podizvajalcev;
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev;
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev;
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
(4) Vlagatelji morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
101. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programi množičnih športnih prireditev, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Mednarodna oziroma lokalna odmevnost
9
Nepridobitno izvajanje na mednarodni ali nacionalni ali regionalni ravni (NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze).
6
Nepridobitno izvajanje na lokalni ravni (športna društva, javni zavodi za šport).
3
Pridobitno izvajanje oziroma nepridobitno izvajanje nešportnih organizacij (gospodarske družbe, zasebni zavodi, druge organizacije).
Množičnost 
8
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 500 aktivnih udeležencev, v mestnih občinah pa z najmanj 1000 aktivnih udeležencev.
6
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 300 aktivnih udeležencev, v mestnih občinah pa z najmanj 600 aktivnih udeležencev. 
3
Množične športne prireditve z udeležbo najmanj 200 aktivnih udeležencev, v mestnih občinah pa z najmanj 400 aktivnih udeležencev.
0
Množične športne prireditve z udeležbo do 200 aktivnih udeležencev, v mestnih občinah pa do 400 aktivnih udeležencev.
Raven prireditve
6
Mednarodna ali nacionalna raven – primanjkuje programov. 
4
Lokalna ali regionalna raven – primanjkuje programov.
2
Nacionalna, regionalna in lokalna raven – zasičenost s programi.
Ustreznost vsebine (pretežno športna)
4
V celoti športna vsebina.
2
Najmanj 50 % športnih vsebin.
0
Manj kot 50 % športnih vsebin.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 22 od 27 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
102. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Med športnimi prireditvami, ki izpolnijo merila za sofinanciranje, se sofinancira:
– 55 prireditev, ki jih organizirajo OKS, NPŠZ, NŠZ in športni zavodi, katerih ustanoviteljica je država. Če je prijavljenih več prireditev, se vsi vlagatelji ocenijo pri merilu raven prireditve z dvema točkama. Pri teh vlagateljih se pri merilu množičnosti upošteva merilo za mestne občine.
– 105 prireditev, ki jih izvajajo občinske športne zveze, zavodi za šport, športna društva in drugi izvajalci v skladu s 3. členom tega pravilnika. Število prireditev se razdeli med posamezne statistične regije, glede na število prebivalcev posamezne regije. Če ima statistična regija prijavljenih več prireditev, kot ji pripada po izračunu, se pri teh prireditvah pri merilu raven prireditve upošteva raven zasičenosti s programi.
(2) Med programi z enakim številom točk v mejni vrednosti se pri izboru prireditev, ki jih bo sofinancirala fundacija, upošteva dodatna merila, ki se uporabijo po naslednjem zaporedju:
1. nižja cena za aktivnega udeleženca;
2. večje število podizvajalcev;
3. daljša tradicija prireditve;
4. večje število aktivnih udeležencev.
1.3 Nacionalne promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
103. člen 
(pogoj za sofinanciranje) 
(1) Sofinancira se športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu, ki se izvaja tradicionalno na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– Podelitev priznanj za tradicionalen izbor športnika leta na državni ravni za vse športne panoge skupaj. Vlagatelj mora imeti soglasje OKS-ZŠZ.
– Podelitev priznanj za športne dosežke na državni ravni. Kandidira lahko OKS-ZŠZ, če ima za podelitev priznanj uveljavljen pravilnik z merili.
(2) Pogoji za izbiro programov nacionalnih promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu so:
– prireditev se izvaja na nacionalni ravni, s soglasjem OKS-ZŠZ;
– na prireditvi se podeljujejo priznanja več športnim panogam skupaj;
– prireditev ima v celoti športno-promocijsko vsebino.
104. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Razdelitev sredstev za programe množičnih športnih prireditev in športno-promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov množičnih športnih prireditev in športno-promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
Obseg programa (tradicija podelitve, število ur, vrednost programa …).
Od 0 do 60
Organizacijske značilnosti (kadrovska struktura, krajevna razpršenost …).
Od 0 do 20
Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih).
Od 0 do 20
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 70
Izvajalec programov so krovne organizacije in lokalne športne zveze.
Od 0 do 45
Program na nacionalni ravni.
Od 0 do 25
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(4) Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definiranimi v javnem razpisu.
(5) Pri izboru programov se upošteva tudi prostorska razpršenost programov po posameznih statističnih regijah.
(6) Če vlagatelji kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društev. Podizvajalci morajo izpolnjevati organizacijske in kadrovske pogoje za izvedbo programov. Vlagatelji morajo v vlogi za vsakega podizvajalca navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program;
– nazive programov posameznih podizvajalcev;
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev;
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev;
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
(7) Vlagatelji morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
2. Javno obveščanje v športu
2.1 Nacionalna kampanja za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom
105. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju javnega obveščanja v športu se sofinancira nacionalna kampanja za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom.
106. člen 
(merila za izbiro programov) 
(1) Programinacionalne kampanje za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom se točkujejo po naslednjih merilih:
Merila 
Število točk
Opisnik 
Nacionalni oziroma lokalni doseg medija
10
Objave v štirih ali več različnih vrstah medijev nacionalnega dosega.
6
Objave v treh različnih vrstah medijev nacionalnega dosega.
4
Objave v do dveh različnih vrstah medijev nacionalnega dosega.
Pogostost pojavljanja
6
Tedensko oziroma najmanj 35 objav letno.
4
Dvakrat mesečno oziroma najmanj 20 objav letno.
2
Enkrat mesečno oziroma najmanj 10 objav letno.
Vsebina 
10
Vsaj 75 % programa predstavljajo programi iz druge točke 8. člena tega pravilnika.
6
Vsaj 50 % programa predstavljajo programi iz druge točke 8. člena tega pravilnika.
3
Vsaj 25 % programa predstavljajo programi iz druge točke 8. člena tega pravilnika.
0
Program ne predstavlja programov iz druge točke 8. člena tega pravilnika.
(2) Programi, ki zberejo najmanj 22 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
107. člen 
(vrednotenje programa za dodelitev višine finančnih sredstev) 
(1) Razdelitev sredstev za programe javnega obveščanja v športu se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov javnega obveščanja v športu se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
Obseg programa (število oddaj oziroma medijske prisotnosti, vrednost programa, realizacija v preteklih letih).
Od 0 do 50
Organizacijske značilnosti (predvajanje večjega števila različnih skupin športov oziroma športnih panog).
Od 0 do 25
Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema financiranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, drugi predvideni sofinancerji).
Od 0 do 25
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 100
Program ima multiplicirane učinke sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz drugih virov.
Od 0 do 30
Uspešna realizacija v preteklih letih; kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti za uspešno realizacijo.
Od 0 do 30
Izvajalec programov so medijske hiše.
Od 0 do 20
Program ima večji pozitiven vpliv na informiranost za zdravje.
Od 0 do 10
Šport ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialni, humanitarni, preventivni programi ipd.).
Od 0 do 10
(3) Postopek finančnega vrednotenja programa poteka v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
3. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
108. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Muzejska dejavnost v športu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje dediščine slovenskega športa. S sofinanciranjem športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu se spodbuja ohranitev in promocija športne dediščine ter razvoj muzejske dejavnosti v športu.
(2) Za sofinanciranje programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu lahko kandidirajo vlagatelji, ki imajo status državnega muzeja za področje športa.
109. člen 
(pogoji za izbiro programov) 
Pogoji za izbiro programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu so:
– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva;
– predmet programa je kulturna dediščina s področja športa in muzejska dejavnost v športu.
110. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
(1) Razdelitev sredstev za programe športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
(2) Predlog sofinanciranja izbranih programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu se oblikuje na podlagi kazalnikov in postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalnik
Število točk
Vrednost programa
Od 0 do 100
Obseg programa (število zbranega muzejskega gradiva, število razstav, realizacija v preteklih letih, načrtovano število dopolnjene muzejske zbirke).
Od 0 do 50
Organizacijske značilnosti (dostopnost vsem prebivalcem, število športnih vsebin različnih športnih panog).
Od 0 do 25
Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema financiranja muzejske dejavnosti, realizacija v preteklih letih, drugi predvideni sofinancerji).
Od 0 do 25
Uresničevanje javnega interesa s programom
Od 0 do 100
Program ima multiplicirane učinke sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz drugih virov.
Od 0 do 30
Uspešna realizacija v preteklih letih; kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti za uspešno realizacijo.
Od 0 do 40
Izvajalec programa je muzej. 
Od 0 do 30
(3) Postopek finančnega vrednotenja programov poteka skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
VIII. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
111. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu se sofinancira:
– športno obnašanje;
– preprečevanje dopinga v športu.
(2) Sofinancirajo se upravičeni stroški programa, ki so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
112. člen 
(način delitve sredstev) 
Komisija pred pripravo predloga financiranja izbranih programov na področju družbene in okoljske odgovornosti na podlagi analize prispelih vlog pripravi razrez razpisanih sredstev in nameni za:
– športno obnašanje od 10 do 20 % sredstev;
– preprečevanje dopinga v športu od 80 do 90 % sredstev.
113. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje programa športnega obnašanja lahko kandidira OKS-ZŠZ.
(2) Za sofinanciranje programa preprečevanja dopinga v športu lahko kandidira Slovenska antidoping organizacija (v nadaljevanju: SLOADO), če predloži program dela, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
(3) Pogoji za izbiro programov na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu so:
– finančna konstrukcija projekta je izvedljiva in dosega pričakovane učinke fundacije;
– projekt vsebinsko pokriva športno obnašanje v športu ali projekt vsebinsko pokriva preprečevanje dopinga v športu;
– projekt je zastavljen glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno merilo.
114. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki jih za izvajanje programa s področja družbene in okoljske odgovornosti v športuizvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
(2) Upravičeni stroški programa s področja družbene in okoljske odgovornosti v športuso sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
IX. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
115. člen 
(javni razpis) 
(1) Izvajalce letnega programa športa fundacije se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z določbami ZŠpo-1 in tega pravilnika.
(2) Javni razpis za prihodnje leto se objavi predvidoma do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh fundacije. Vlagatelji oddajo vloge v 30 dneh od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Fundacija lahko v javnem razpisu objavi podrobneje razdelana merila in merila za posamezna področja sofinanciranja.
116. člen 
(postopek odpiranja vlog) 
(1) Komisija v 15 dneh po poteku roka za oddajo vlog preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami ZŠpo-1.
(2) O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.
117. člen 
(delo komisije) 
(1) Popolne vloge vrednoti komisija po metodologijah, opredeljenih s tem pravilnikom. Ob vrednotenju vlog lahko komisija od vlagateljev zahteva dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Če vlagatelj zahtevanih dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, komisija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi razpoložljivih podatkov.
(2) Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati višine zaprošenih sredstev, ki jih je vlagatelj navedel v vlogi.
(3) Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa fundacije.
118. člen 
(izbira izvajalcev letnega programa športa) 
(1) Na podlagi predloga komisije fundacija sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem. Na podlagi sprejetega sklepa fundacija izda odločbe.
(2) Fundacija vroči vlagateljem odločbe skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v osmih dneh od vročitve.
(3) O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je s tem dokončna.
(4) Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh po dokončnosti odločitev o ugovorih.
X. SKLEPANJE POGODB IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
119. člen 
(sklenitev pogodb o sofinanciranju) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri fundacija izbrane izvajalce pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v osmih dneh od prejema pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Z izbranimi izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za izkoriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.
(3) Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje programov s področja gradnje športnih objektov, morajo pred podpisom pogodbe fundaciji predložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ipd.).
(4) Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju so:
– naziv in naslov izvajalca;
– opredelitev sofinanciranega programa;
– čas realizacije programa;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski načrt porabe sredstev;
– določilo o vrnitvi nenamensko porabljenih sredstev.
120. člen 
(nadzor porabe sredstev) 
(1) Izbrani izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva za namen, opredeljen v pogodbi, načrtno in v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom fundacije.
(2) Pri opravljanju nadzora nad namensko porabo sredstev, ki ga izvaja ali naroči fundacija, so izvajalci dolžni nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju programov ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v povezavi z uporabo teh sredstev.
121. člen 
(izredne razmere) 
(1) V primeru razglašenega izrednega stanja v Republiki Sloveniji ali izrednih razmer kot npr. poplav, potresa, epidemije, jedrske katastrofe ipd., zaradi katerih je na splošno na celotnem območju Republike Slovenije onemogočeno ali bistveno oteženo izvajanje športnih programov iz tega pravilnika in pomenijo višjo silo skladno z določbami Obligacijskega zakonika, lahko fundacija v razpisnih pogojih, v primeru že izdanih odločb in sklenjenih pogodb pa z aneksom k pogodbi, na podlagi sklepa sveta, posamezne pogoje in merila iz poglavja III. tega pravilnika spremeni in jih prilagodi tem razmeram.
(2) Sprememba iz prejšnjega odstavka velja izključno za čas, ko izvajanje programa ni mogoče ali je bistveno oteženo.
XI. KONČNE DOLOČBE 
122. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17).
123. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
Predsednik 
Sveta Fundacije za šport 
Aleš Remih 

AAA Zlata odličnost