Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica, stran 5908.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/20), 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – pop., 75/17 in 52/18) so Občinski svet Občine Kočevje na 18. redni seji dne 6. maja 2021, Občinski svet Občine Kostel na 23. redni seji dne 2. junija 2021, Občinski svet Občine Osilnica na 14. redni seji dne 7. maja 2021, v skladu z 21. in 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica 
1. člen 
(1) V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica (Uradni list RS, št. 19/20; v nadaljevanju: odlok) se v 7. členu, v tretjem odstavku, za besedilom »medobčinski inšpektorji« doda besedilo »in medobčinski nadzorniki,«.
(2) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Medobčinski nadzorniki nadzorujejo izvajanje občinskih predpisov posamezne občine ustanoviteljice, razen predpisov s področja varnosti prometa. Medobčinski nadzorniki opravljajo posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe in ugotavljajo dejstva in okoliščine pomembne za odločitev, opozarjajo na kršitve predpisov, podajajo naloge za odpravo nepravilnosti, izrekajo kazni iz svojih pristojnosti ter opravljajo druge naloge po nalogu vodje skupne uprave oziroma medobčinskih inšpektorjev.«
(3) Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Medobčinski nadzorniki izkazujejo svoja pooblastila za opravljanje nadzora s službeno izkaznico. Obliko in postopek izdaje službene izkaznice predpiše župan sedežne občine s pravilnikom.«
(4) V petem odstavku se besedilo »izreče medobčinski inšpektor« nadomesti z besedilom »izrečeta medobčinski inšpektor in medobčinski nadzornik«.
(5) Zdajšnja peti in šesti odstavek se ustrezno preštevilčita.
2. člen 
Za objavo tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi župan sedežne občine v roku sedmih dni po sprejemu odloka na seji tistega občinskega sveta, ki je o njem zadnji odločal.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2019/16
Kočevje, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Kočevje, 
dr. Vladimir Prebilič 
Št. 007-2/2020-7
Vas, dne 2. junija 2021
Župan 
Občine Kostel 
Ivan Črnkovič 
Št. 900-0003/2021/7
Osilnica, dne 7. maja 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti