Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2048. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-38 v OPN MOSG; ID. št. 2255, stran 5963.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-38 v OPN MOSG; ID. št. 2255
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-38 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje SITUS d.o.o. agencija za prostorski inženiring, Gorkega 1, 2000 Maribor pod številko 20200608. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2255.
2. člen 
Lokacijska preveritev se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 600 m², na zemljišču s parc. št. 380/1, k.o. 845 – Pameče, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora OP-38, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje stanovanjskega objekta preoblikuje tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0014/2020
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost