Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2000. Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri, stran 5823.

  
Na podlagi 61.c člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) in sklepa 31. seje Mandatno-volilne komisije z dne 10. 6. 2021 objavljam
J A V N I  R A Z P I S 
za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri 
1. 
Mandatno-volilna komisija objavlja javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se upoštevaje drugi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in aktualno sestavo Državne revizijske komisije imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri.
Javni razpis se objavlja zaradi poteka mandata članici Državne revizijske komisije, in sicer z 31. 12. 2021, ki je bila imenovana izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri. Mandat člana Državne revizijske komisije je osem let in je lahko ponovno imenovan.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. 
Za člana Državne revizijske komisije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za imenovanje, določene v prvem in drugem odstavku 61.a člena ZPVPJN, pri čemer mora imeti novi član izobrazbo, ki ni pravne smeri, izpolnjevati pa mora tudi posebna pogoja, določena v 61.b členu ZPVPJN.
3. 
Prijava kandidata mora vsebovati podatke in dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za imenovanje (iz 61.a in 61.b člena), in sicer:
– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno bivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu bivališču;
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost (npr. potrdilo iz matičnega registra);
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (potrdilo splošnega zdravnika ali potrdilo specialista medicine dela, ki ni starejše od dveh let in pol);
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (če kandidat nima izobrazbe po programu druge stopnje, pridobljene v Sloveniji);
– potrdilo o izobrazbi, ki ni pravne smeri, pridobljeno po programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem programu druge stopnje;
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obtožen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije, in za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev (potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od dneva objave tega razpisa);
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije, in za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od dneva objave tega razpisa);
– potrdilo, da kandidatu ni bila pravnomočno izrečena sankcija za prekršek po ZPVPJN, po zakonu, ki ureja javno naročanje, ali po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe (potrdilo Državne revizijske komisije in potrdilo Ministrstva za pravosodje o neizrečenih sankcijah za prekrške, ki ni starejše od dneva objave tega razpisa);
– dokazilo, da ima kandidat vsaj devet let delovnih izkušenj na področju javnega naročanja (npr. izpis obdobij zavarovanja ZPIZ, potrdilo delodajalca);
– življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom izkušenj na področju javnega naročanja;
– izjavo kandidata, da v zadnjih treh letih pred objavo razpisa ni bil član organa politične stranke (izjava je v prilogi) in
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se na razpis ne prijavi sam.
Član Državne revizijske komisije mora biti oseba, za katero se na podlagi njenega dosedanjega dela, ravnanja oziroma vedenja lahko utemeljeno pričakuje, da bo funkcijo opravljala strokovno, pošteno oziroma vestno in da bo varovala ugled in verodostojnost Državne revizijske komisije ter nepristranskost in neodvisnost odločanja. Član Državne revizijske komisije ne more biti oseba, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na kazen zapora do šestih mesecev ali na neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimerna za opravljanje funkcije.
4. 
Mandatno-volilna komisija bo prijave preverila z vidika pravočasnosti in popolnosti ter izpolnjevanja splošnih pogojev za imenovanje na funkcijo člana Državne revizijske komisije.
Komisija za presojo ustreznosti kandidatov iz 61.d člena ZPVPJN bo s kandidati, ki bodo vloge oddali pravočasno in bodo izpolnjevali splošne pogoje, opravila razgovore in podala obrazloženo mnenje o izpolnjevanju posebnih pogojev ter o ustreznosti kandidata.
Mandatno-volilna komisija bo po prejemu mnenja izbrala kandidata za razpisano prosto mesto izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, in pripravila predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije, o katerem odloči Državni zbor.
5. 
Prijave z zahtevanimi podatki in dokazili iz 3. točke tega razpisa posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom,overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno torka, 17. 8. 2021, z oznako: »RAZPIS – Državna revizijska komisija«.
Št. 411-08/21-8/2
Ljubljana, dne 10. junija 2021
Ivan Hršak 
predsednik Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora 

AAA Zlata odličnost