Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2012. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2020, stran 5869.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ig za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2020.
2. člen 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/ 
Podskupina 
kontov
NAMEN
REALIZACIJA 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.246.091,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
8.415.610,87
70
DAVČNI PRIHODKI
5.352.531,62
700
Davki na dohodek in dobiček
4.665.423,00
703
Davki na premoženje
577.636,20
704
Domači davki na blago in storitve
109.472,42
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.063.079,25
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
82.297,66
711
Takse in pristojbine
8.615,20
712
Denarne kazni
43.786,51
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
35.006,97
714
Drugi nedavčni prihodki
2.893.372,91
72
KAPITALSKI PRIHODKI
28.755,80
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
28.755,80
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
801.724,75
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
461.429,68
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
340.295,07
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.380.508,70
40
TEKOČI ODHODKI
2.392.638,50
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
453.592,36
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
75.971,51
402
Izdatki za blago in storitve
1.695.934,53
403
Plačila domačih obresti
26.547,44
409
Rezerve
140.592,66
41
TEKOČI TRANSFERI
2.943.503,73
410
Subvencije
210.225,85
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.743.744,15
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
217.756,25
413
Drugi tekoči domači transferi
771.777,48
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.884.482,20
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.884.482,20
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
159.884,27
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
78.407,37
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
81.476,90
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–134.417,28
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
117.703,00
50
ZADOLŽEVANJE
117.703,00
500
Domače zadolževanje
117.703,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
326.971,68
55
ODPLAČILA DOLGA
326.971,68
550
Odplačila domačega dolga
326.971,68
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–343.685,96
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–209.268,68
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
134.417,28
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
1.294.993,04
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 343.685,96 eur.
Kot namenska sredstva se iz leta 2020 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 217.141,60 eur,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 4.951,38 eur,
– vodovod-omrežnina 7.485,81 eur,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 16.959,98 eur,
– sredstva neporabljene omrežnine – oskrba s kanalom v višini 72.159,48 eur,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.974,96 eur,
– neporabljena sredstva okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 58.699,69 eur,
– neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 171.464,96 eur,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 899,50 eur.
4. člen 
Zaključni račun začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2019-23
Ig, dne 4. junija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti