Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2019. Odlok o določitvi plovnega režima na jezeru Mola, stran 5877.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20, dne 15. 12. 2020) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 17. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovnega režima na jezeru Mola 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok ureja plovbni režim po jezeru Mola.
(2) Plovbni režim iz prvega odstavka tega člena obsega predvsem:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnih mest,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– območje kopalnih voda,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globoko in široko za varno plovbo glede na vrsto plovila;
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah;
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot čoln se šteje tudi splav, vodni skuter in drugo podobno plovilo);
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno;
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez;
– uporabniki pristanišč na vstopno izstopnih mestih so vsi posamezniki, ki v pristaniščih vstopajo ali izstopajo v plovila, imajo tam privezana plovila, ali opravljajo kako drugo dejavnost povezano s plovbo.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot izrazi, ki se uporabljajo zakonu, ki ureja plovbo po celinskih vodah.
II. PLOVBNO OBMOČJE 
3. člen 
(določitev plovbnega območja na Jezeru Mola) 
(1) Plovbno območje je celotno Jezero Mola, z izjemo 5-metrskega pasu od obale jezera, območje drstišča – zahodno območje jezera Mola, od navidezne črte, ki povezuje točko x = 4372348.87, y = 45286.18 in točko x = 437364.06, y = 45191,31 (po državnem koordinatnem sistemu D96/TM (ESRS)) ter 150 metrski varovalni pas pred pregrado Mola.
(2) Plovba do obale je dovoljena na območju vstopno izstopnih mest in pristanišč, določenih s tem odlokom.
(3) Plovbno območje je razvidno iz grafičnega prikaza plovbnega območja, ki je sestavni del tega odloka.
(4) Plovba na območju drstišča in označenih zalivov je dovoljena v skladu s predmetno zakonodajo zgolj za namen gojitve in varstva rib za ribiške organizacije. Plovba po jezeru Mola za potrebe ribičev se izvaja skladno z ribiško-gojitvenim načrtom ter za namene varstva populacij divjadi in rib, ki jih ureja pristojna zakonodaja.
4. člen 
(označitev plovbnega območja) 
(1) Upravljavec ustrezno označi območja prepovedi plovbe in območij, kjer je plovba omejena (območje tekmovanj, območje prireditev, območje drstišč itd.). Plovbno območje oziroma območja prepovedi plovbe se ustrezno označijo na informacijskih tablah, postavljenih na vstopno izstopnih mestih, pristaniščih ter območjih omejitev in prepovedi.
(2) Na opozorilnih tablah so pregledno predstavljene vse informacije v zvezi s pravili plovbe.
(3) Na jezeru so jasno označena vstopno izstopna mesta ter pristanišča.
III. DOVOLJENE VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON 
5. člen 
(dovoljene vrste plovil in pogon) 
(1) V plovbnem območju je dovoljena plovba naslednjih plovil:
– čolnov na vesla ali električni pogon dolžine do 6 m in širine do 1,5 m,
– športnih veslaških čolnov (kajaki, kanuji ipd.),
– drugih plovil dolžine do 6 m in širine do 1,5 m,
– plavajočih naprav za potrebe ureditve vstopno izstopnih mest in delovnih pontonov za gradbena in vzdrževalna dela.
(2) Uporaba plovil na motorni pogon z notranjim izgorevanjem je prepovedana.
(3) Za potrebe izvajanja nalog policije in obrambe, javnih služb po zakonu o vodah, zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja, ter gradbenih in vzdrževalnih del ob predhodnem soglasju upravljavca pregrade Mola, je dovoljena tudi plovba plovil na motorni pogon z notranjim izgorevanjem.
(4) Omejitve in prepovedi iz tega odloka, ki se nanašajo na vstopno izstopna mesta, plovno območje ter čas in razmere za plovbo, ne veljajo za sile za zaščito in reševanje, policijo, inšpekcijo, izvajanja javne službe na področju upravljanja voda in druge državne organe pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti.
IV. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA 
6. člen 
(določitev skrbnika) 
(1) Skrbnik plovbnega območja je po tem odloku Občina Ilirska Bistrica. Naloge skrbnika lahko občina prenese na Javni zavod Turistično informativni center Ilirska Bistrica.
(2) Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, odgovornega za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami.
V. PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNA MESTA 
7. člen 
(pristanišča in vstopno izstopna mesta) 
(1) Vstopno izstopno mesto za celotno plovbno območje je/so na lokacijah:
– vodni in priobalni prostor pri Ribiškem domu na točki X = 44440.68, Y = 4440.68 (po državnem koordinatnem sistemu D96/TM (ESRS)), zemljišče parcelna številka 2359/3, katastrska občina 2245 Harije, uporaba plovnega mesta je dovoljena med kotami gladine 434,30 m in 431,00 m.
– vodni in priobalni prostor Porečje na točki X = 437255.11, Y = 45319.29, 68 (po državnem koordinatnem sistemu D96/TM (ESRS)), zemljišče parcelna številka 520/8, katastrska občina 2245 Harije.
(2) Pristanišča za plovila so:
– vodni in priobalni prostor pri Čolnarni na točki X = 437503.14, Y = 44335.05 (po državnem koordinatnem sistemu D96/TM (ESRS)), zemljišče parcelna številka 2084/3, katastrska občina 2245 Harije.
(3) Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču izda upravljalec plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo. Izda se toliko dovoljenj, kolikor je privezov. Za dovoljenje se plača pristojbina.
(4) Za ureditev pristanišča ali vstopno izstopnega mesta se pridobi vodna pravica skladno z določbo 125. člena Zakona o vodah.
(5) Plovila ribiške družine Bistrica, s katerimi se opravlja dejavnost gojitve in varstva rib, ne plačujejo pristojbine za privez.
(6) Oprostitev pristojbine za plovila velja tudi za plovila, s katerimi se izvajajo naloge policije ali obrambe, naloge javnih služb po zakonu o vodah, naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja, oziroma plovila, s katerimi se izvajajo naloge javnih služb po zakonu o vodah.
8. člen 
(red v pristanišču) 
(1) Plovila morajo biti varno privezana na objektih za privezovanje. V primeru slabega vremena morajo biti vezi okrepljeni.
(2) Privezne vrvi plovila ne smejo ovirati plovbe drugih plovil in gibanja oseb ali vozil na obali ali obrežju.
(3) Za plovilo, privezano v pristanišču, skrbi lastnik plovila, če se z upravljavcem pristanišča ni drugače dogovoril.
(4) Na območju pristanišč je glede na naravovarstveno občutljivost območij in varnost obiskovalcev treba poskrbeti za ustrezen prometni režim ob raztovarjanju in natovarjanju čolnov ter za ustrezno organizacijo mirujočega prometa.
(5) V pristanišču je prepovedano:
– puščanje plovil izven mest, ki so določena za privezovanje;
– oviranje dostopa do privezov;
– privezovanje plovil na objekte in predmete, ki niso namenjeni privezovanju;
– samovoljno premeščanje, menjavanje, odstranjevanje ali poškodovanje objektov in označb, namenjenih urejanju plovbe;
– uporabljanje priveznih mest za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako drugače nesposobna za plovbo.
9. člen 
(ustavljanje plovil, vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, sidranje) 
(1) Ustavljanje plovil ali vkrcavanje in izkrcavanje potnikov izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest ni dovoljeno.
(2) Sidranje je prepovedano na celotnem območju jezera.
10. člen 
(ureditev pristanišč ter vstopno izstopnih mest) 
(1) Pristanišča se uredi v skladu z določbami občinskih prostorskih aktov.
(2) Pristaniška infrastruktura naj bo iz naravnih materialov ter oblikovno prilagojena konfiguraciji terena in krajini.
(3) Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem čim manj prizadeti brežine in vodni ekosistem.
VI. UPRAVLJALEC PRISTANIŠČA OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNEGA MESTA 
11. člen 
(upravljanje in vzdrževanje) 
(1) Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na zemljiščih v lasti občine je izbirna gospodarska javna služba, ki jo opravlja Javni zavod Turistično informativni center Ilirska Bistrica.
(2) Upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest na zemljiščih, s katerimi občina ne razpolaga, izvaja vsakokratni lastnik oziroma posestnik zemljišča.
(3) Upravljanje in vzdrževanje pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest obsega:
– vzdrževanje ter čiščenje pristanišča in vstopno izstopnega mesta,
– dolžnost označitve pristanišča in vstopno izstopnih mest ter kopalnih voda,
– obveščanje uporabnikov o odprtosti/zaprtosti,
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter varen privez plovil,
– dolžnost odstranjevanja odpadkov iz pristanišča ter vseh predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
VII. OBMOČJE KOPALNIH VODA 
12. člen 
(območje kopalnih voda) 
(1) Kopalne vode ter vrste in način izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda določi Vlada RS.
(2) Znotraj območja urejenih kopališč v Jezeru Mola je prepovedana plovba z vsemi plovili, razen za potrebe reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije in obrambe ter za potrebe izvajanja javnih služb po zakonu o vodah in varstvu voda.
(3) Kopalna območja morajo biti označena in opremljena na način, ki ga določajo predpisi o varstvu pred utopitvami.
VIII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA 
13. člen 
(določitev časa plovbe) 
(1) Plovba je dovoljena celo leto. Od 1. marca do 31. oktobra je dovoljena od 7. do 21. ure, od 1. novembra do konca februarja pa od 8. do 17. ure.
(2) Izven določenih časovnih terminov je plovba prepovedana.
(3) Plovba izven časovnih terminov je dovoljena za potrebe izvajanja nalog policije in obrambe, javnih služb po zakonu o vodah, zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja, ter gradbenih in vzdrževalnih del ob predhodnem soglasju upravljavca pregrade Mola ter izvajanje nalog gojitve in drugih nalog iz pristojnosti ribiške družine.
14. člen 
(začasna prepoved plovbe) 
(1) Skrbnik plovbnega režima lahko sam ali na predlog začasno prepove plovbo na celotnem ali delu plovbnega območja, za vsa ali določena plovila, oziroma začasno določi drugačen plovbni režim.
(2) Skrbnik lahko plovbo prepove zaradi nevarnih razmer, neprimernega časa, vzdrževanja priobalnega zemljišča, zaradi izvedbe tekmovanj oziroma drugih prireditev ter iz drugih utemeljenih razlogov in v primerih, ko bi izvajanje plovbe ogrožalo varnost ljudi in narave.
(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe in druge pogoje se določi z odločbo, ki se objavi na krajevno običajen način (na oglasni deski ali spletni strani Občine Ilirska Bistrica, vstopno izstopnih mestih, v pristanišču, v medijih itd.).
IX. PRISTOJBINA ZA UPORABO PRISTANIŠČ IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST 
15. člen 
(nadomestilo za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest) 
(1) Uporabniki pristanišč in vstopno izstopnih mest, ki izvajajo dejavnost oddajanja plovil, so za uporabo infrastrukture pristanišč in vstopno izstopnih mest dolžni plačati letno pristojbino.
(2) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravljalec pristanišča. Dovoljenje se lahko izda samo plovilu, ki ima dovoljenje za plovbo, za dobo enega leta. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kolikor je privezov v pristanišču. Za dovoljenje se plača pristojbina.
(3) Za izvajanje športnih in rekreacijskih aktivnosti s plovili na jezeru za organizirane skupine nad deset ljudi se zaračuna enkratna pristojbina za vsako posamezno plovilo.
(4) Organizator aktivnosti iz prejšnjega odstavka je dolžan en dan pred izvajanjem upravljavca vstopno izstopne točke ali pristanišča in občinsko redarstvo pisno obvestiti o številu udeležencev. Plačnik pristojbine je organizator dogodka. Potrdilo o plačilu se šteje kot dokaz v primeru redarskega ali inšpekcijskega nadzora.
(5) Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.
(6) Na dovolilnici mora biti navedeno:
– zaporedna številka;
– namen plačila (vrsta plovila);
– območje uporabe;
– čas uporabe;
– višina plačane pristojbine;
– navodilo za uporabo.
(7) Dovolilnico mora plačnik oziroma drug uporabnik uporabljati v skladu z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati, hkrati z osebnim dokumentom, ki dokazuje identiteto imetnika dovolilnice za športno plovbo. Dovolilnica mora biti v času plovbe nalepljena na plovilu oziroma jo mora uporabnik imeti pri sebi od vstopa na vstopno mesto do izstopa na izstopnem mestu in ni prenosljiva. Brez dovolilnice se ne sme uporabljati vstopno izstopnih mest. Izguba dovolilnice gre v breme uporabnika.
16. člen 
(cenik) 
(1) Pristojbine iz prejšnjega člena se zaračunavajo na podlagi cenika, ki ga na predlog upravljavca in strokovnih služb Občine Ilirska Bistrica potrdi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica s sklepom.
(2) Finančna sredstva iz naslova nadomestila za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest se zbirajo na računu upravljavca in so namenjena za vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest.
17. člen 
(izjeme pri plačilu nadomestila) 
Za potrebe izvajanja javnih služb po Zakonu o vodah, varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države ni potrebno plačati pristojbine.
VIII. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE 
18. člen 
(pogoji plovbe za čas prireditve) 
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve (v nadaljevanju besedila: prireditve), v katerih je vključena uporaba plovil iz 5. člena tega odloka, v času, ko je dovoljena plovba.
(2) Organizator prireditve je dolžan pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa, skladno s predpisi, ki urejajo javne prireditve. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi soglasje skrbnika plovbnega območja in koncesionarja VPG Drava d. o. o.. V primeru, da se presega splošna raba vode, je potrebno pridobiti tudi ustrezno dovoljenje v skladu s predpisi o vodah.
(3) V času prireditve ni dovoljena plovba ali zadrževanje plovil na območju, določenem za prireditev.
(4) Organizator prireditve je dolžan prireditveni prostor ustrezno označiti in poskrbeti za varen in nemoten potek prireditve ter obvestiti pristojne reševalne službe.
IX. ODDAJANJE PLOVIL 
19. člen 
(pogoji izvajanja oddaje plovil) 
(1) Oddajanje plovil je dovoljeno samo v pristanišču. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik, čas oddajanja, navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami.
(2) Plovila za oddajanje morajo biti označena in opremljena skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Plovilo se sme oddajati samo pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo pred utopitvami.
(4) Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da ni sposobna upravljati s plovilom.
X. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA 
20. člen 
(obveznosti upravljavca plovila) 
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa področna zakonodaja.
21. člen 
(prepovedane dejavnosti) 
Med plovbo in pri dostopu do plovbnega območja, v pristaniščih in na vstopno izstopnih mestih je prepovedano:
– onesnaževanje vode,
– odlaganje odpadkov,
– izkopavanje, nabiranje, poškodovanje ali lomljenje rastlin prosto rastočih vrst,
– uničevanje ali poškodovanje gnezdišč, drstišč rib, mrestišč dvoživk in prostorov, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo,
– plutje s plovili na motor z notranjim izgorevanjem,
– povzročanje prekomernega hrupa,
– namerno vznemirjanje živali,
– oviranje plovbe drugih čolnom,
– čiščenje, barvanje oziroma vzdrževanje plovil na obali jezera,
– prevažanje ter uporaba tehničnih sredstev ali snovi, ki bi v primeru njihove potopitve povzročila onesnaženje vode ali priobalnega zemljišča,
– oviranje obvodnih dejavnosti ribolova, lova, raziskovalne dejavnosti s plovbo.
22. člen 
(odgovornost) 
(1) Pravne in fizične osebe izvajajo športne, rekreacijske in turistične aktivnosti s plovili na plovbnem območju na lastno odgovornost.
(2) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja upoštevati določbe Zakona o plovbi po celinskih vodah in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, določbe drugih predpisov, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju in določbe tega odloka.
(3) Odgovornost pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost nudenja storitev v zvezi s športnimi, rekreacijskimi in turističnimi aktivnostmi na plovbnem območju po tem odloku, obsega odgovornost:
– za vzdrževanje plovila v brezhibnem stanju,
– za opremljenost plovila v skladu z določili Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah,
– za redno opravljanje pregledov plovil ter za varnost potnikov,
– skrb za varno plovbo v skladu s predpisi celinske plovbe.
23. člen 
(pomoč pri nesrečah) 
(1) V primeru nesreč pri plovbi je dolžan lastnik o tem obvestiti skrbnika plovbnega območja, ki organizira reševanje in odstranitev posledic nesreče.
(2) Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se nahajajo na območju nesreče, v okviru svojih sposobnosti dolžni pomagati in sodelovati pri reševanju. Na zahtevo policije, članov zaščite in reševanja ali drugih pooblaščenih oseb so za namen reševanja dolžni odstopiti svoja plovila.
24. člen 
(odstranjevanje, privezovanje in shranjevanje plovil) 
(1) Pristajanje in začasni privez, je izven pristanišč prepovedano v času, ko plovba ni dovoljena.
(2) Na obali jezera, razen na urejenih vstopno izstopnih točkah in pristaniščih, je prepovedano shranjevanje, vzdrževanje in popravilo plovil.
(3) V primeru, da organ medobčinske uprave, ki je pristojen za inšpekcijo in redarstvo (v nadaljevanju občinska uprava) najde plovilo iz prvega in drugega odstavka tega člena, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku plovila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(4) Če lastnik ne odstrani plovila v roku, ga na njegove stroške odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.
25. člen 
(potopljene stvari) 
(1) Potopljeno stvar mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik, v roku in pod pogoji, ki jih določi pristojni inšpektor ali organ občine.
(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na njegove stroške odstrani skrbnik plovbnega območja ali na njegov predlog ustrezno usposobljena organizacija.
(3) Skrbnik mora ukrepati, kadar lastnik ni znan ali ne odstrani potopljene stvari, potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo ali okolje.
XI. NADZORSTVO 
26. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in ukrepe opravljajo pristojni inšpektor in redarstvo.
XII. KAZENSKE DOLOČBE 
27. člen 
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1) ne upošteva prostorske omejitve plovbe (3. člen tega odloka);
2) uporablja plovilo, ki ni v skladu z omejitvami iz tega odloka (5. člen tega odloka);
3) uporablja plovilo na motorni pogon (tretji odstavek 5. člena tega odloka);
4) ustavlja plovilo ali vkrcava in izkrcava potnike izven pristanišč ali vstopno izstopnih mest, določenih s tem odlokom (prvi odstavek 9. člena tega odloka) ali sidra plovilo (drugi odstavek 9. člena tega odloka);
5) ne upošteva časovne omejitve plovbe (13. člen tega odloka);
6) ne upošteva začasne prepovedi ali omejitve plovbe (14. člen tega odloka);
7) uporablja infrastrukturo pristanišč ali vstopno izstopnih mest brez plačila pristojbine (prvi in drugi odstavek 15. člena tega odloka) ali opravlja organizirano dejavnost brez plačila nadomestila (tretji odstavek 15. člena tega odloka);
8) ne upošteva prepovedi iz 21. člena tega odloka;
9) privezuje plovilo izven za to določenih mest (prvi odstavek 24. člen tega odloka) oziroma je plovilo privezano neustrezno (drugi odstavek 24. člena tega odloka).
28. člen 
(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, ki:
1) ne upošteva prostorske omejitve plovbe (3. člen tega odloka);
2) uporablja plovilo, ki ni v skladu z omejitvami iz tega odloka (5. člen tega odloka);
3) uporablja plovilo na motorni pogon (tretji odstavek 5. člena tega odloka);
4) ustavlja plovilo ali vkrcava in izkrcava potnike izven pristanišč ali vstopno izstopnih mest, določenih s tem odlokom (prvi odstavek 9. člena tega odloka) ali sidra plovilo (drugi odstavek 9. člena tega odloka);
5) ne upošteva časovne omejitve plovbe (13. člen tega odloka);
6) ne upošteva začasne prepovedi ali omejitve plovbe (14. člen tega odloka);
7) uporablja infrastrukturo pristanišč ali vstopno izstopnih mest brez plačila pristojbine (prvi in drugi odstavek 15. člena tega odloka) ali opravlja organizirano dejavnost brez plačila nadomestila (tretji odstavek 15. člena tega odloka);
8) ne upošteva pogojev izvajanja oddaje plovil (19. člen tega odloka);
9) ne upošteva prepovedi iz 21. člena tega odloka;
10) privezuje plovilo izven za to določenih mest (prvi odstavek 24. člena tega odloka) oziroma je plovilo privezano neustrezno (drugi odstavek 24. člena tega odloka).
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
Uporabniki pristanišč za plovila na območjih, ki jih ta odlok ne opredeljuje kot pristanišča, so dolžni v roku enega leta od uveljavitve tega odloka in ureditve pristanišč, odstraniti čolne iz območja jezera Mola ali si urediti privez v pristanišču, določenem v tem odloku.
30. člen 
Občina uredi javno infrastrukturo za izvajanje plovnega režima po tem odloku v roku petih let po uveljavitvi tega odloka. Do ureditve pristanišča Čolnarna se za pristanišče uporablja vstopno mesto pri Ribiškem domu.
31. člen 
Grafični prikaz plovbnega območja je priloga tega odloka, ki se objavi na spletni strani občine.
32. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2021-14
Ilirska Bistrica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 
 

AAA Zlata odličnost