Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021, stran 5870.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2021 (Uradni list RS, št. 200/20) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/ 
podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 
1-2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.112.358,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.273.000,77
70
DAVČNI PRIHODKI
5.415.540,92
700
Davki na dohodek in dobiček
4.749.395,00
703
Davki na premoženje
551.612,92
704
Domači davki na blago 
in storitve
114.533,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.857.459,85
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
123.591,81
711
Takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
93.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
70.880,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.559.988,04
72
KAPITALSKI PRIHODKI
94.826,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
94.826,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
20,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.744.511,72
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
752.269,51
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
992.242,21
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.356.087,61
40
TEKOČI ODHODKI
3.081.968,16
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
489.581,00
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
72.467,17
402
Izdatki za blago in storitve
2.307.156,00
403
Plačila domačih obresti
28.560,00
409
Rezerve
184.203,99
41
TEKOČI TRANSFERI
3.111.983,10
410
Subvencije
175.698,48
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.789.790,46
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
227.340,00
413
Drugi tekoči domači transferi
919.154,16
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.938.863,67
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.938.863,67
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
223.272,68
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
91.895,98
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
131.376,70
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.243.729,12
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN  FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.442.364,77
50
ZADOLŽEVANJE
1.442.364,77
500
Domače zadolževanje
1.442.364,77
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
345.079,16
55
ODPLAČILA DOLGA
345.079,16
550
Odplačila domačega dolga
345.079,16
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.146.443,51
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
1.097.285,61
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.243.729,12
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
1.294.993,04
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; pod-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 125.134,00 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini 1.541.406,76 eur nadomesti z novim zneskom v višini 1.442.364,77 eur.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2020-9
Ig, dne 4. junija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti