Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2001. Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, stran 5826.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in za izvrševanje 4., 6. in 20. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11 in 36/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
S to uredbo se podrobneje urejata opravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije (v nadaljnjem besedilu: STA) in njeno financiranje ob upoštevanju Sklepa Komisije 2012/21/EU z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 7 z dne 11. 1. 2012, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Sklep Komisije 2012/21/EU).
2. člen 
(vrste in obseg storitev javne službe) 
(1) V okviru javne službe iz 4. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11 in 36/21; v nadaljnjem besedilu: ZSTAgen) STA na spletni strani pregledno objavlja:
– povzetke novic v slovenskem jeziku, tako da so ti jasno ločeni od celotnih novic, ki jih agencija prodaja medijskim in drugim naročnikom, in brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji,
– prevode povzetkov novic v angleškem jeziku, tako da so ti jasno ločeni od celotnih novic v angleškem jeziku in brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji,
– besedila radijskih novic, prirejana za radijski medij, tako da so ta brezplačno v celoti dostopna vsem pod enakimi pogoji,
– avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih, tako da so te brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji,
– vsebine iz četrtega odstavka 4. člena ZSTAgen, tako da so objavljene v posebni rubriki na spletni strani STA kot celotne vsebine in brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji.
(2) V letnem poslovnem načrtu STA se načrtujeta obseg javne službe in obseg tržne dejavnosti.
(3) Pri oblikovanju ponudbe vrst tržnih storitev je treba zagotoviti jasno razlikovanje med storitvami javne službe in storitvami tržne dejavnosti.
(4) STA lahko izvaja le takšne tržne storitve, ki niso v konfliktu interesov s splošno sprejetimi strokovnimi standardi za uresničevanje načel resničnosti, točnosti, objektivnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in javne odgovornosti pri opravljanju storitev javne službe STA.
(5) Mesečno spremljanje opravljanja obsega storitev javne službe in obsega storitev tržne dejavnosti se podrobneje uredi v letni pogodbi o opravljanju javne službe (v nadaljnjem besedilu: letna pogodba).
3. člen 
(nadomestilo za opravljanje javne službe) 
(1) Znesek nadomestila za opravljanje storitev javne službe STA se za posamezno poslovno leto določi skladno s 5. členom Sklepa Komisije 2012/2021/EU v višini neto stroškov, ki nastanejo pri opravljanju storitev javne službe STA.
(2) Neto stroški se izračunajo kot razlika med celotnimi stroški, potrebnimi za opravljanje javne službe, in prihodki, ki so jih ustvarile storitve javne službe, ter presežki, opredeljenimi v šestem odstavku 20. člena ZSTAgen.
(3) Med prihodke javne službe se vključijo tudi dotacije ali druga namenska sredstva, ki jih STA pridobi neposredno ali posredno za financiranje razvoja svojega poslovanja iz državnih, lokalnih ali drugih javnih virov. Med prihodke javne službe se prejeta sredstva vključijo v tistem obračunskem obdobju, ko nastanejo stroški oziroma odhodki, za pokritje katerih so bila pridobljena.
(4) Stroški javne službe vključujejo vse neposredne stroške, nastale pri opravljanju storitev javne službe, in sorazmeren del skupnih posrednih stroškov, nastalih pri skupnem izvajanju aktivnosti za javno službo in tržno dejavnost.
(5) Pri razporejanju posrednih stroškov na javno službo in tržno dejavnost mora STA uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki povzročajo te stroške. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabljajo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.
(6) Pri določanju stroškov javne službe, ki se jih vključi v letno pogodbo iz 4. člena te uredbe, je treba upoštevati, da morajo biti stroški:
– priprave in objave povzetkov novic v slovenskem jeziku po prvem odstavku 4. člena ZSTAgen,
– priprave in objave povzetkov novic v angleškem jeziku po drugem odstavku 4. člena ZSTAgen,
– priprave besedil radijskih novic, prirejenih za objavo v radijskem mediju, po tretjem odstavku 4. člena ZSTAgen,
– zagotavljanja vsebin o delovanju narodnih skupnosti in etičnih skupnosti v državi ter manjšinah v sosednjih državah po četrtem odstavku 4. člena ZSTAgen in
– nalog dolgoročne hrambe dokumentarnega ter arhivskega gradiva po šestem odstavku 4. člena ZSTAgen
merjeni na podlagi analize stroškov, ki bi za enako storitev nastali v povprečnem, dobro vodenem in ustrezno opremljenem ali referenčnem podjetju.
(7) Višino nadomestila za javno službo načrtuje STA v skladu s tem členom v letnem poslovnem načrtu v znesku, ki je enak načrtovani višini neto stroškovjavne službe za prihodnje leto.
(8) UKOM vsako leto do 1. decembra na prostem trgu preveri stroške za vsako storitev, ki jo v okviru javne službe na podlagi ZSTAgen opravlja STA.
4. člen 
(letna pogodba) 
(1) Letno pogodbo na podlagi podatkov, izkazanih v letnem poslovnem načrtu STA, skleneta STA in Vlada Republike Slovenije. Za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe je pooblaščen direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (v nadaljnjem besedilu: UKOM).
(2) STA trimesečno poroča UKOM-u o izvajanju poslovnega načrta STA.
(3) V letni pogodbi določena letna višina nadomestila za javno službo se izplačuje mesečno, glede na opravljen obseg storitev javne službe v preteklem mesecu. Listini, ki je podlaga za mesečno izplačilo, mora biti priloženo poročilo o opravljenem obsegu storitve javne službe v posameznem mesecu, skladno s podatki o posameznih vsebinah javne službe iz 4. člena ZSTAgen.
5. člen 
(nadzor nad prekomernimi nadomestili) 
(1) UKOM skladno s 6. členom Sklepa Komisije 2012/21/EU vsako leto izvede redna preverjanja ali poskrbi za izvedbo teh preverjanj, da STA ne prejema nadomestila za opravljanje javne službe, ki presega znesek, določen na podlagi 5. člena tega sklepa.
(2) Pri izvajanju nadzora nad prekomernimi nadomestili je STA dolžna pooblaščenim osebam UKOM omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov, ki so potrebni za izvedbo tega nadzora. Kadar so določene informacije označene zaradi varstva konkurence kot poslovna skrivnost STA, jih pooblaščene osebe iz prejšnjega stavka obravnavajo z obveznostjo poklicne zaupnosti.
6. člen 
(razpoložljivost informacij in poročanje) 
(1) STA in UKOM deset let hranita vse podatke in informacije, potrebne za presojo, ali je dodeljeno nadomestilo združljivo s Sklepom Komisije 2012/21/EU.
(2) UKOM skladno z 9. členom Sklepa Komisije 2012/21/EU vsaki dve leti Ministrstvu za finance poroča o državnih pomočeh, dodeljenih STA.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(prehodna ureditev) 
(1) Če letna pogodba za leto 2021 ni sklenjena, se storitve javne službe plačujejo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP in 82/21 – ZNB-C), ZSTAgen in to uredbo.
(2) UKOM v roku 30 dni po uveljavitvi te uredbe na prostem trgu preveri strošek za vsako posamezno storitev, ki jih v skladu z ZSTAgen v okviru javne službe opravlja STA.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-31/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-3340-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost