Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2039. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Ribnica, stran 5931.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 – ZNOrg), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 16. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Ribnica 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema na območju Občine Ribnice z gradnjo stanovanjske stavbe (hiša), nakupom nepremičnine (hiša, stanovanje), ureditvijo nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe ali opremljanjem najemniškega stanovanja.
(2) Sredstva za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema se zagotovijo v proračunu Občine Ribnica.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Mladi po tem pravilniku so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge niso stare več kot 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok.
2. Mlada družina je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri vsaj eden od staršev na dan vložitve popolne vloge ni star več kot 35 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.
3. Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje gradnja stanovanjske stavbe (hiša), nakup nepremičnine (hiša, stanovanje), ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe ali opremljanje najemniškega stanovanja. Posamezna mlada oseba ali član mlade družine ne sme imeti v lasti ali solastništvu druge za bivanje primerne stanovanjske enote ali stanovanjske stavbe.
4. Gradnja po tem pravilniku pomeni izvedbo gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo ali rekonstrukcijo.
5. Ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe zajema vsa zaključna gradbena dela in inštalacije v delu stavbe, ki še ni primeren za bivanje oziroma popolno prenovo obstoječe stanovanjske enote, ki vključuje nove inštalacije in zaključna gradbena dela.
6. Pojem stanovanjska stavba ima enak pomen, kot ga opredeljujejo predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrste objektov.
7. Pojma novogradnja in rekonstrukcija imata enak pomen, kot ga opredeljuje področna zakonodaja, ki ureja graditev objektov.
8. Enkratna denarna pomoč predstavlja znesek, ki ga prejme upravičenec po tem pravilniku kot spodbudo za prvo reševanje stanovanjskega problema.
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev mlade družine ali druga odrasla oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (v nadaljevanju: starš) in je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica ter prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Ribnica.
(2) Upravičenec lahko enkratno denarno pomoč po tem pravilniku prejme samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega stanovanjskega problema, ki so predmet 1. člena tega pravilnika. Upravičenec ne sme imeti neporavnanih obveznosti do Občine Ribnica.
4. člen 
(pogoji) 
(1) Do enkratne denarne pomoči so upravičeni tisti vlagatelji, ki za posamezno obliko reševanja prvega stanovanjskega problema izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v primeru gradnje stanovanjske stavbe mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki na dan objave javnega razpisa ni starejše od dveh let in potrdilo upravne enote o pričetku gradnje;
– v primeru nakupa nepremičnine mora vlagatelj predložiti pogodbo o nakupu nepremičnine, ki na dan objave javnega razpisa ni starejša od dveh let in izpis iz zemljiške knjige s katerim izkazuje lastninsko pravico na nepremičnini;
– v primeru ureditve nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe mora vlagatelj predložiti fotografije pred ureditvijo nove stanovanjske enote in fotografije, iz katerih so razvidna vsa opravljena dela ter izpis iz zemljiške knjige, s katerim izkazuje solastništvo za del stanovanjske stavbe nove stanovanjske enote, pri čemer vpis solastništva v zemljiški knjigi na dan objave javnega razpisa ne sme biti starejši od dveh let;
– v primeru uveljavljanja enkratne denarne pomoči za opremljanje najemniškega stanovanja mora vlagatelj predložiti veljavno najemno pogodbo, ki je sklenjena za dobo najmanj enega leta.
(2) Vlagatelji uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči s prijavo na javni razpis ob upoštevanju pogojev navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.
5. člen 
(višina enkratne denarne pomoči) 
(1) Višine enkratne denarne pomoči za posamezno obliko reševanja prvega stanovanjskega problema po tem pravilniku so naslednje:
– za gradnjo stanovanjske stavbe so upravičenci upravičeni do 3.000,00 EUR enkratne denarne pomoči;
– za nakup nepremičnine so upravičenci upravičeni do 3.000,00 EUR enkratne denarne pomoči;
– za ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe so upravičenci upravičeni do 1.500,00 EUR enkratne denarne pomoči;
– za namen opremljanja najemniškega stanovanja so upravičenci upravičeni do 500,00 EUR enkratne denarne pomoči, vendar največ do 50 % vrednosti nakupa opreme za stanovanje.
(2) Poleg enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega člena se lahko upravičencu dodeli dodatna denarna spodbuda za nakup prazne ali zapuščene stanovanjske stavbe v višini 500,00 EUR, v kolikor s potrdilom upravne enote izkaže, da v zadnjih dveh letih pred objavo javnega razpisa nobena oseba ni imela prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.
(3) Enkratna denarna pomoč se dodeljuje upravičencem po javnem razpisu do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor na javni razpis prispe več vlog, kot je razpoložljivih proračunskih sredstev po razpisu, se kot prednostni kriterij upošteva datum prejema vloge. Vsi vlagatelji, katerih vloge bodo izločene po tem prednostnem kriteriju, bodo o tem pisno obveščeni.
6. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči lahko za posamezno obliko reševanja prvega stanovanjskega problema po tem pravilniku uveljavlja naslednje upravičene stroške:
– pri gradnji stanovanjske stavbe se upoštevajo vsi stroški, ki so neposredno povezani z gradnjo stanovanjske stavbe ter so nastali v tekočem proračunskem letu javnega razpisa in se lahko dokazujejo z listinskimi dokazili;
– pri nakupu nepremičnine se upoštevajo vsi stroški, ki so neposredno povezani z nakupom nepremičnine ter so nastali v tekočem proračunskem letu javnega razpisa in se lahko dokazujejo z listinskimi dokazili;
– pri ureditvi nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe se upoštevajo vsi stroški, ki so neposredno povezani z ureditvijo nove stanovanjske enote ter so nastali v tekočem proračunskem letu javnega razpisa in se lahko dokazujejo z listinskimi dokazili;
– pri opremljanju najemniškega stanovanja se upoštevajo stroški nakupa pohištva in gospodinjskih aparatov, ki so nastali v tekočem proračunskem letu javnega razpisa in jih upravičenec dokazuje z listinskimi dokazili.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Postopek dodelitve enkratne denarne pomoči se prične z objavo javnega razpisa na spletni strani občine.
(2) Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) V besedilu javnega razpisa so lahko določeni tudi drugi elementi javnega razpisa v kolikor so ti potrebni za ustrezno obravnavo vlog in izvedbo postopkov, ki so predmet javnega razpisa.
8. člen 
(razpisna komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Strokovna komisija opravlja naslednje naloge:
– odpiranje prispelih vlog;
– pregled prispelih vlog z vidika pravočasnosti in popolnosti vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagateljev vlog;
– vrednotenje prispelih vlog v skladu s kriteriji iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in tega pravilnika;
– priprava predloga upravičencev do enkratne denarne pomoči in določitev višine le-te;
– priprava seznama nepopolnih vlog za poziv na dopolnitev.
9. člen 
(postopek odločanja) 
(1) Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(2) V kolikor je vloga nepopolna ali nerazumljiva se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge v roku osmih dni od prejema poziva. V kolikor vlagatelj v navedenem roku ne dopolni vloge oziroma je vloga po dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(3) V kolikor strokovna komisija ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev za dodelitev enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, se vloga z odločbo zavrne. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine Ribnica. Odločitev župana je dokončna.
10. člen 
(dodelitev enkratne denarne pomoči) 
(1) O dodelitvi enkratne denarne pomoči odloča direktor občinske uprave z odločbo, na podlagi seznama upravičencev do enkratne denarne pomoči, ki ga pripravi strokovna komisija.
(2) Zoper odločbo o dodelitvi enkratne denarne pomoči lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi enkratne denarne pomoči se sklene pogodba med občino in upravičencem, s katero se uredijo medsebojne pravice. V kolikor upravičenec ne podpiše pogodbe v roku osmih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za enkratno denarno pomoč.
11. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec, ki je prejel enkratno denarno pomoč za gradnjo stanovanjske stavbe, ne sme prodati ali oddati v najem nepremičnine, ki je bila predmet enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, najmanj 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
(2) Upravičenec, ki je prejel enkratno denarno pomoč za nakup nepremičnine (hiša, stanovanje) ali za ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe, ne sme prodati ali oddati v najem nepremičnine, ki je bila predmet enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, najmanj 5 let po prejemu enkratne denarne pomoči.
(3) Upravičenec, ki je prejel enkratno denarno pomoč za opremljanje najemniškega stanovanja, mora v roku dveh mesecev od prejema enkratne denarne pomoči predložiti fotografije nameščene opreme v najemniškem stanovanju, ki je bila predmet enkratne denarne pomoči.
12. člen 
(dokazila) 
(1) Občinska uprava ima pravico kadarkoli po prejemu vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči preveriti pristnost vseh priloženih dokazil v uradnih evidencah ali na drug način preveriti izpolnjevanje pogojev vlagatelja za dodelitev enkratne denarne pomoči v skladu z določili tega pravilnika.
(2) Vlagatelj vloge za enkratno denarno pomoč je dolžan občinski upravi podati vsa pojasnila in omogočiti vpogled do vseh podatkov in dokumentacije, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti vlagatelja do enkratne denarne pomoči.
13. člen 
(nadzor in sankcije) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev pri prejemnikih enkratne denarne pomoči za namen reševanja prvega stanovanjskega problema v skladu z določili tega pravilnika preverja občinska uprava.
(2) V primeru ugotovljenih kršitev določil tega pravilnika in nenamenske porabe proračunskih sredstev mora prejemnik enkratne denarne pomoči v celoti vrniti prejeta proračunska sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, v kolikor se kadarkoli ugotovi, da:
– je upravičenec v vlogi za namen pridobitve enkratne denarne pomoči navajal neresnične podatke;
– upravičenec ne izpolnjuje pogojev za dodelitev enkratne denarne pomoči v skladu z določbami tega pravilnika;
– so bila proračunska sredstva dodeljene enkratne denarne pomoči porabljena nenamensko in v nasprotju z določbami tega pravilnika;
– je prejemnik enkratne denarne pomoči kršil obveznosti, kot jih določa 11. člen tega pravilnika;
– je prejemnik enkratne denarne pomoči kršil določila pogodbe s katero se urejajo medsebojne pravice med občino in upravičencem.
14. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2021
Ribnica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost